DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 27     <-- 27 -->        PDF

UDC: 630*68(093) (417.13)
šum. list CVI1 (1983). 425


ORGANIZIRANOST ŠUMARSTVA SLAVONIJE
OD PRVIH POČETAKA DO DANAS


Dragan TONKOVIĆ, dipl. inž. šum.,
Vinkovci, Gundulićeva ul. br. 7.


SAŽETAK. Početni oblici organiziranosti šumarstva u Slavoniji
javljaju se odmah nakon odlaska Turaka tj. prije cea 300 godina.
Međutim prisutnost Turaka u susjednoj Bosni odrazila se
i na organizaciju šumarstva, jer su na području Vojne krajine šume
bile državne, a izvan toga privatne. Dvojnost državne uprave i
organiziranosti šumarstva nestala je tek nakon Oslobođenja, kada
su sve šume, osim malo posjedničkih, tj. veleposjeda, zemljišnih
zajednica, imovnih općina i državne postale općenarodna imovina.
Time je nastupio prijelom u cjelokupnom razvitku, jer su
postavljeni temelji jednom suvremenijem i elastičnijem gospodarenju,
(op)


UVOD


Na osnovu dosadašnjih istraživanja prošlosti šumarstva Slavonije, posebno
pojedinih razvojnih etapa i vlasničkih struktura, pružila se je mogućnost
povezivanja cjelokupnog zbivanja u jednu cjelinu i to od prvih
pisanih podataka pa do danas. To se je ovim radom i pokušalo, a sa stajališta
organizacijskog ustrojstva.


Iz te njegove bogate prošlosti saznajemo da su mu svojevremeni areali
daleko nadilazili dosadašnje stanje, o čemu govore i podaci dr. Rauša (8)


o šumovitosti Slavonije, koja je po ocjenama 1750. godine sa 70%, 1850.
sa 60% otkad se naglo smanjuje, da bi početkom ovog stoljeća iznosila 35%,
a danas na nešto više od 25%. Sve to govori o snažnom utjecaju koje to
šumarstvo ima na život i razvoj ovog područja, bilo da se radi o ranijim
etapama i velikoj ovisnosti čovjeka o šumi, bilo kasnije o razvoju agrara,
industrije i ostalih oblasti, što ih omogućuju ustupljene površine i drvne
mase tog zamašnog šumskog fonda.
Govoreći ovdje o Slavoniji, tada je jednim dijelom, tj. za postojanja
Austrougarske monarhije promatrano kao šire područje u kojem je uključen
i cjelokupni Srijem. Nakon raspada te monarhije smatramo uglavnom
sadašnje stanje.


Razrada je pošla vremenskim slijedom, čije su etape obuhvaćene sli


jedećim
dijelovima:
početni oblici organiziranosti,
grupe posjeda prema vlasničkoj strukturi,


425
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 28     <-- 28 -->        PDF

šumarstvo na oslobođenom području za NOB,


burno poslijeratno kretanje,


stanje nakon objedinjavanja,


zaključne napomene.


1. POČETNI OBLICI ORGANIZIRANOSTI
Utjecaj društva na šume pisanom riječju javlja se putem utvrđivanja
vlasništva nad njdma, potom utvrđivanjem odnosa između vlasnika i korisnika
šuma, nakon čega će uslijediti upravna usmjerenja o načinima korišćenja
i gospodarenja. Od poznatijih oblika datih propisa spomenut ćemo
urbare, kojima bi se regulirali odnosi između vlastelina i njihovih podložnika
(kmetova), zatim patente, instrukcije, redove i konačno zakone.


Među prve takve dokumente ubraja se prikaz običajnog prava za zemlje
ugarske krune, gdje je uključena i Slavonija, zabilježen po Stefanu Verboeziu
1514. godine. Uz sadržano opće vladarevo pravo nad šumama i
vlastelinovo unutar njegovog posjeda, tu je još naznačen odgovarajući red
u korišćenju šuma.


Daljnji tokovi razvoja slijedit će posebno za građanski dio Hrvatske,
tzv. Provincijal, koji je u nadležnosti hrvatskog Sabora i bana, a posebno
za njezin izdvojeni dio, Vojnu krajinu u nadležnosti bečkog dvora, odnosno
njegovog Ratnog vijeća.


U Provincijal u kroz 16. i 17. stoljeće urbare donose sami vlastelini,
koji su zbog pristrasnosti bili povod čestim pritužbama i pobunama.
Kasnije ih donose vladari. Među prvima je urbarska naredba cara Karla
VI iz 1737. god., nju zatim slijedi poznati slavonski urbarski zakon carice
Marije Terezije iz 1756. godine, kojim se propisuje obaveza vlastelina na
izdvajanju dijela šuma za potrebe svojih podložnika na drvu i pašarenju.
Zbor izigravanja tih obaveza i daljnjih nemira popraćenih sa šumskim štetama,
ista carica donosi 1769 god. tzv. novi šumski red o zaštiti i uzgoju
šuma, pisan po prvi put na hrvatskom jeziku, a temeljen naprinoipima naprednijeg
gospodarenja.


Nakon 1848. godine bunt oslobođenih kmetova ostavlja vidne tragove na
na vlastelinskim šumama, koje kroz njihove stalne upade postaju sve ugroženije.
Da bi se stalo na put tome i pronašlo rješenje za buduće korišćenje, dolazi
do carskog patenta iz 1857. godine, o segregaciji (diobi) tih šuma. Tom
se prilikom od izdvojenih dijelova šuma stvaraju općinske šume, pod upravom
zajednice ovlaštenika.


Na području Vojn e krajin e sve su šume u vlasništvu Krajiške
uprave. U prvo vrijeme one se koriste za potrebe Krajišnika, koje im se
besplatno dodjeljuju na ime učešća u čuvanju granice.


Šume su, poput i ostalih privrednih djelatnosti, pod komandom vojnih
jedinica, kojima bi se dodjeljivalo stručno osoblje. U nedostatku propisa
i osposobljenog osoblja, šume su na početku izložene uništavanju, posebno
dijelovi koji su bliže naseljima.


Među prvim propisima pojavljuje se poseban red i instrukcija iz 1755.
god., koji sadrže propise o postupku oko izbora stabala za sječu, o zašli t


426
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 29     <-- 29 -->        PDF

nim mjerama i prekršajima. Kroz propise sz 1778. god. slijedi tzv. novi
šumski red, a 1787. god. propisuje se potrajno gospodarenje.


U tom razdoblju za naobrazbu šumarskog osoblja potrebna je tek pismenost
i ponešto znanja u administraciji. Personalna se politika vodi u
samim vrhovima, u Ratnom vijeću, što se već vidi po nacionalnom sastavu
osoblja.


Od 1839. godine gospodarenje se vodi po posebnom šumskog pravilniku,
a 1850. god., krajiške se šume proglašuju državnima. Pridodato stručno
osoblje zapovjednika pukovnija i satnija tada čine šumarnici, nadšumari i
lugari, a nakon 1858. godine stručne poslove mogu obavljati samo stručnjaci
sa šumarskom akademijom ili učilištem te položenim stručnim ispitom.


Sa 1860. godinom proteže se i na ovo područje suvremeni austrijski
Zakon o šumama iz 1852. godine. Tih godina osnivaju se i cesarsko kraljevski
šumarski uredi na područjima pojedinih pukovnija. No to su još uvijek
sastavni dijelovi vojne uprave sa nedovoljnim brojem stručnog osoblja
i uskim djelokrugom rada.


Sedamedesetih godina Krajina doživljava svoj kraj, čija se provedba
obavlja na mahove i traje desetak godina. Sa 1871. godinom uvedena je
građanska uprava na ovom području. 1873. godine proglašava se razvojačenje
Krajine, dok 1. 1. 1882. godine ona pravno prestaje postojati.


Kroz taj interval rješava se pitanje otkupa prava služnosti (servitutnih
prava) Krajišnika na tamošnjim šumama, što se provodi 1871. god. u
vidu »Zakona o ustanovah za odkup, izlučenje prava na drvlje, pašu i uživanje
šumskih proizvoda, što krajiški stanovnici imaju u državnih šumah,
nalazeći se u vojnoj Krajini«, u jednostavnijem izrazu inače još poznat,
kao Zakon o segregaciji krajiških šuma. Prema tom zakonu jedna polovica
šuma, po njihovoj vrijednosti, pripast će bivšim ovlaštenicima, a druga će
i nadalje ostati u državnoj upravi. Od izdvojenih djelova nastat će jedna
nova struktura posjeda pod nazivom imovnih općina.


2. GRUPE POSJEDA PREMA VLASNIČKOJ STRUKTURI
Daljnju organiziranost pospješuju i propisi o uvođenju šumsko-tehničke
službe kod državne uprave, izraženi zakonom od 28. siječnja 1894. god.,
prema kome se toj upravi dodjeljuje određeni broj stručnog osoblja, u
vezi općeg nadzora nad svim šumama.


Pri odjelu za unutrašnje poslove zemaljske vlade, u čijem se sastavu
nalazi i šumarstvo, osnovan je posebni šumarski odsjek, na čijem je čelu
šumarski stručnjak u svojstvu odsječnog savjetnika. Kod županijskih oblasti
dodjeljuju se šumarski nadzornici kao referenti tih oblasti, sa po jednim
šumarskim vježbenikom, a kotari dobivaju kotarske šumare, uz po
jednog vježbenika i nadlugara. Za sve stručno osoblje propisana je akademska
naobrazba sa položenim stručnim ispitom.


Na tom razvojnom nivou neke strukture krupnih posjeda već postižu
organiziranost u današnjem smislu riječi. To se prvensleno odnosi na državno
i imovno šumarstvo, koje već pri svom osnivanju, nakon provedene
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 30     <-- 30 -->        PDF

segregacije, dobivaju status samostalnih organizacija, sa brojnijim stručnim
osobljem i vlastitom službom za uređivanje šuma.
Stanje šuma prema vlasničkoj strukturi iz log vremena vide se u slijedećim
katastarskim podacima.


Pregled šuma Hrvatske i Slavonije**


Stanje 1894. god.


Županija´ rt "J


—´TJ rt ´~> rt u a
—i 5 E.H. r E M L ž E


^-3


S´š" 3


QĆ. N s G >:r. Q->L 3


000
1. Požega ha 29,9 43,5 29,2 3,5 0,3 92,6 199,0
2. Virovitica ,, — 0,4 23,4 0,1 17,7 140,8 182,4
3. Srijem „ 38,5 69,7 5,4 6,4 12,9 132,9
4. Ukupno
Slavonija /„ 68,4
13
113,6
22
58,0
11
3,6
1
24,4
5
246,3
48
514,3
100
000
5. Ostale ha 219,6 318,4 143,8 160,6 12,4 161,2 1.016,0
županije "/u 22 31 14 16 1 16 100


000
6. Sveukupno -ha
°/o
288,0
19
432,0
28
201,
13
8 164,2 36,8
2
407,5
27
.530,3
100


** Lit. pod 6.


Iz čega proizlazi da u Slavoniji tada postoji preko 500.000 hektara šuma,
od kojih je gotovo polovica u privatnom vlasništvu, zatim da šume imovnih
općina učestvuju sa oko 22°/o, državno šumarstvo znatno niže, sa
13%, zemljišne zajednice sa 11 i ostale strukture sa 6°/o.


Državno šumarstvo


Za dijelove državnih šuma nakon segregacije i svih servitutnih obaveza,
otvara se mogućnost elastičnijem gospodarenju i uvažavanju svih gospodarskih
mjera, koje će osigurati povoljnije rezultate. Ove dijelove čine
područja bivše petrovaradinske, brodske, gradiške i 2 banske pukovnije, na


Za navedene županije, kao područne organe državne uprave, navest ćemo još
da: Požega sa sjedištem u Požegi imade u sastavu kotare — Brod, Daruvar, Novu
Gradišku, Novsku, Pakrac i Požegu. Virovitica sa sjedištem u Osijeku kotare
— Đakovo, D. Miholjac, Našice, Osijek, Slatinu i Viroviticu. Srijem sa sjedištem
u Vukovaru kotare — Ilok, Irig, Mitrovicu, Staru Pazovu, Rumu, Sid,
Vinkovce, Vukovar, Zemun i Županju. Spomenut ćemo i lo da uz ove tri županije
postoji u Kr. Hrvatskoj i Slavoniji još 5: Lika i Krbava, Modruš — Rijeka,
Zagreb, Varaždin te Bjelovar — Križevci.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 31     <-- 31 -->        PDF

kojima se u 1872. i 1873. godini osnivaju dva cestarska kraljevska šumarska
ureda, kao budžetske ustanove, sa sjedištem u Vinkovcima i Novoj
Gradiški, a u nadležnosti ugarsko-hrvatskog ministarstva trgovine u Budimpešti.


U 1885. godini dokida se šumarski ured u Novoj Gradiški, a njegovo
se područje pripaja Vinkovcima, koji otad nosi naziv kr. nadšumarski u-
red. Navest ćemo još da u svojem sastavu ima šumarije — Jasenovac, Lipovljani,
Rajić, Novu Gradišku, Županju, Vrbanju, Nijemci, Morović i Jamenu,
gdje je uposlen 21 »stručno izobražen činovnik« i 55 lugara, a spomenuti
da se u to vrijeme godišnje sječe 450.000 m3 drvne mase, uz 40°´o
trupaca, da se u plovne putove ubrajaju potoci: Bosut, Studva, Spačva i
Trebež, kao i da se drvo prodaje na pan ju.-


Tako formirano šumarstvo dočekuje završetak 1. svjetskog rata i raspad
Austrougarske monarhije. Ni bivša Kraljevina Jugoslavija bitno ne mijenja
stvari. Promjene nastaju tek sa formalne strane. Ugarsko Ministarstvo
trgovine nadomješta Ministarstvo šuma Beograd. Kr. nadšumarski ured postaje kr. direkcija šuma, a strane
rukovodeće kadrove zamjenjuju domaći. No po gospodarskoj liniji, gdje
se etat od 450.000 m:> iz 1894. god. spušta na svega 100.000 m" u 1934. godini,
promjene su vidne i ostavljaju svoje tragove, kako na uvjete poslovanja,
tako i na ukupan razvitak. Kroz takve uvjete nekadašnji bezbrižan život
postaje život prepun problema. U tim okolnostima, može se reći, da
iskorišćavanje šuma u vlastitoj režiji dobiva zeleno svjetlo, usprkos velikim
otporima, koje ih, među ostalima, iznosi i savjetnik vinkovačke direkcije
šuma inž. Damjan Muždeka u jednom svom referatu iz 1927. godiine. I
s tim zahvatom se, prema taksatoru ing. Lucariću, obuhvaća već 1925. god.
oko 50% sječivih masa, dok se u 1938. god. on približava 100%rom učešću.


Slijedeći podaci Ministarstva šuma i rudnika daju nam uvid u stanje
površina, područne šumarije i uposlenost.j kod ove ustanove.´* (Tabl. na
-str. 430).


Najveće promjene proističu likvidacijom imovnih općina, provedenom
1941. god., za postojanja tzv. Nezavisne države Hrvatske, što je poput lančane
reakcije izazvalo niz organizacijskih i teritorijalnih poremećaja. Tim
povodom došlo je do osnivanja novih, sada već sa nazivom ravnateljstva
državnih šuma, među kojima su okolna ravnateljstva u Novoj Gradiški,
Bjelovaru i Sr. Mitrovici, nakon čega slijedi i arondacija posjeda. Ravnateljstvo
u Novoj Gradiški preuzima od Gradiške imovine općine (IO) cjelokupni
posjed, od brodske IO prikupljeni posjed sa šumarijama Sirač,
Kamensko i Pleternica, te od državnog ravnateljstva Vinkovci tzv. gornje
šumarije (Jasenovac, Lipovljani, Rajić i Nova Gradiška). Brodska IO svoju
šumariju Slatina predaje Bjelovaru. Novo se ravnateljstvo Vinkovci svodi
na svoje uže područje i konstituira od svojih tzv. donjiih šumarija (Županja,
Vrbanja, Nijemci i dvije šumarije u Moroviću), preuzimajući od brodske
IO šumarije SI. Brod, Trnjane, Mikanovce, Vinkovci, Cernu, Rajevo Selo
i Otok. Od petrovaradinske IO dobiva jednu njezinu šumariju u Moroviću, a


2 Publikacija o učešću Kr. Hrvatske i Slavonije na izložbi u Budimpešti
1896. god.


* Izvod iz publikacije »Šematizam i status osoblja u resoru Ministarstva
šuma i ruda«.
429
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Kr. direkcija šuma Vinkovci


Stanje 1934. god.


Površina Os o bi j e
Organizacijska
jedinica
a ´-i,
J3
o o
3 «
ca o
& >
o crt
. OJ
-JJ >
1/0
Direkcija sa
taksacijom 11 6 9 26
Šumarije:
Jasenovac 7.087 1 11 12
Lipovljani 7.994 1 9 1 11
Rajić 7.102 1 9 10
Nova Gradiška 7.357 1 13 1 15
Županja 6.895 1 7 8
Vrbanja 9.423 1 10 11
Nijemci 7.274 1 8 9
Morović 5.882 ! 6 7
Jamenska u Moroviću 8.249 1 8 9
Šumska manipulacije
Međurić 1 10 11
Ukupno 67.263 21 81 6 11 10 129


Godišnji etat iznosi 94.930 m;i.


ovdje su još šumarije Brčko i Derventa, ovamo priključene 1940. god., prilikom
osnivanja Banovine Hrvatske.


Sav taj zamašni poduhvat potrajat će do završetka rata, čija se aktivnost
uglavnom svodi na administrativno d kadrovsko prestrojavanje, dok
je proizvodnja već sporednija stvar, zbog aktivnosti narodnooslobodilačkih
snaga.


Imovne općine


Početak imovnih općina vezan je na Zakon o segregaciji krajiških šuma
iz 1871. godine, na kojega se nadovezuje 1873. god. Zakon o imovnim
općinama, koji govori o osnivanju, osnovnim zadacima i okvirno o načinu
njihovog djelovanja. Pošto su smjernice o radu bile još nepotpune, to je,
kod ionako malobrojnog stručnog osoblja, izazvalo nesnalaženje i prouzrokovalo
priličan nered i štete. Stoga u 1881. godini dolazi do novog zakona
kojim se »razjašnjavaju odnosno preinačuju neke ustanove zakona od


Uključeno i kancelarijsko osoblje, redovno po jedan pisar.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 33     <-- 33 -->        PDF

5. 6. 1873. god.«, popraćen sa tri naputka. Naputak A obuhvaća uređenje
zajedničkog uživanja šumskog zemljišta. Naputak B izmjeru, procjenu i
uređivanje šuma, dok Naputak C govori o službovanju kod imovnih općina.
Iz člana 1. spomenutog zakona iz 1873. god. proizlazi da uprava i gospodarenje
nad ovim izručenim šumama u općinskom vlasništvu, koga predstavljaju
sve mjesne općine sa područja jedne krajiške pukovnije, mora preći
na jednu posebnu i samostalnu općinu, koja će sve njih i njihov imetak
zastupati. Tako nastaju imovne općine, koje u svom nazivu nose i naznaku
kojem području pripadaju.


Već od svog nastanka ovo su samoupravne organizacije. Njihovu upravu
čini Zastupstvo 10 sa gospodarskim i revizijskim odborom. Zastupstvo
se bira iz redova općinskih zastupnika. Prema spomenutom zakonu iznad
3000 žitelja dolaze po dva zastupnika (i zamjenika), a iznad 7000 po tri.
Mandat im traje tri godine. Redovno zasjedanje održava se dva puta godišnje,
u jesen prilikom donošenja proračuna za slijedeću godinu i u proljeće
pri odobravanju završnog računa. Sjednicama redovno prisustvuje izaslanik
vlasti. U slučaju neusaglašavanja odluka, vlast može raspustiti zastupstvo
i uvesti komesara, što je i bio slučaj kod brodske IO 1925. god.


Stručnim poslovima rukovodi Gospodarski ured u okviru poslovne politike
Zastupstva i zakonskih propisa. Isprva je to malobrojni aparat od
činovnika i pomoćnog osoblja centrale i područnih šumarija s određenim
brojem čuvarskog osoblja.


Osnovni se zadatak IO sastoji u namirivanju potreba za šumskim proizvodima
svojih članova (praužitnika), koje čine krajiške obitelji, mjesne
općine, crkve i škole.


Na ovom području postojale su: Gradiška IO sa sjedištem u Novoj
Gradiški, Brodska IO sa sjedištem u Vinkovcima i Petrovaradinska IO sa
sjedištem u u Sr. Mitrovdoi. Za razliku od većine imovnih općina njihovo je
poslovanje, zahvaljujući zalihama starih hrastika, bilo uglavnom uspješno,
što se već vidi i na stanju posjeda, kojega Brodska IO povećava za 83%,
Gradiška za 23 i Petrovaradinska IO za 5%.


Kroz cjelokupno postojanje svih imovnih općina njihovo je gospodarenje
složeno i suočeno nizom poteškoća, počevši već od nadalje neodgovarajućim
šumskim fondom kako po količini tako i po starosnoj strukturi.
Na to se nadovezuju rastuće potrebe na drvu uz stalne financijske probleme,
nastale još od zamašnih svota prisilno upisanih zajmova u 1. svjetskom
ratu, pa do visokih poreskih i ostalih opterećenja u predratnoj Jugoslaviji.
Sve je to uvjetovalo njihov završetak koji je uslijedio koncem 1941. godine.
Budući da su zakonski akti doneseni za vrijeme okupacije smatrani ništavnim,
završetak, u pravnom smislu, donosi Sabor NR Hrvatska 1947.
god., kada imovinu zemljišnih zajednica i imovnih općina proglašava općenarodnom
imovinom.


Iz slijedećih podataka Ministarstva šuma i radnika mogu se vidjeti
površine posjeda, brojno slanje šumarija i uposlenog osoblja Brodske i
Gradiške IO.´


ö Publikacija »Šematizam i status osoblja u resoru Ministarstva šuma i ruda«.


431
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Brodska imovna općina


Stanje 1934. god.


O s o b 1 i e


Organizacijska
jedinica u 3


r. .TI
B 3 1E BD


u -J
E >


0,-C C/j 1 3H C/3


Direkcija sa
taksacijom 11 24 40
Šumarije:
SI. Brod 5.113 15 16
Trnjani 5.706 15 16
Mikanovci 5.386 10 U
Vinkovci 6.549 17 18
Cerna 7.357 14 15
Rajevo Selo 6.074 15 16
Otok 6.416 14 15
Pleternica 11.969 16 18
Kamensko 5.703 9 18
Sirač — Piljenice 10.105 10 11
Podr. Slatina 7.771 11 12
Gospodarska uprava
Pleternica 1 1 2


Ukupno 78.149 23 146 6 25 8 208


Gradiška imovna općina


Stanje 1934. god.


Osoblje


Organizacijska ci
S IH .r-l
>
o


a


«si C3


jedinica -M

> E Sij S


O (« 3 3 1 l


i/J


a>j3

Direkcija sa
taksacijom 10 24


Šumarije:
Babja gora u


N. Gradiški 3.467 1 10 11
N. Gradiška 5.922 1 13 14
Banova Jaruga 4.151 1 10 11
Novska 5.750 1 14 15
Okućani 5.920 1 14 15
Nova Kapela 5.036 1 11 12
Oriovac 5.997 1 11 12
Ispostava Šumetlica —
Begovica 5.083 1 9 10


Ukupno 41.326 17 92 5 10 124


432
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Zemljišne zajednice


Konstituiranje Zemljišnih zajednica (ZZ) nakon provedene segregacije
vlastelinskih šuma u 1857. godini, traje sve do 1880. godine. Po svom statusu
to su grupacije posjeda u vlasništvu zasebnih zajednica ovlaštenika koje
se nazivaju općinskim šumama. Negdje se o njima govori i kao malim
općinskim šumama, za razliku od velikih, kamo se je svrstavalo imovne o-
pćine. Skupinu tih malih općinskih šuma čine pretežno zemljišne zajednice,
uz manji dio zajednica ili nastalih prije ove segregacije, kao što su tzv.
poveljne ili plemićke zajednice ili zajednice nastale na krajiškom području,
od vlasništva bivših krajiških mjesnih općina, koje su se sastojale od pašnjaka
djelomično obraslih šumom.


Među propisima koji utječu na poslovanje i organiziranost ZZ, poseban
značaj imaju dva zakona iz 1894. godine.


Prvi, donesen u ožujku te godine, odnosi se na uređenje stručne uprave
i šumskog gospodarenja u šumama svih vlasničkih struktura, a posebno
na šume pod osobitim javnim nadzorom. Prema odredbama tog zakona
vlasnici šuma dužni su postaviti stručnu upravu, bilo da se radi o vlastitoj
upravi, bilo da se taj posao, uz naknadu, prepusti kotarskoj šumsko-
tehničkoj službi. Tom prilikom propisan je i sastav gospodarskih osnova
za površine iznad 100 jutara, a za one ispod toga, sastav gospodarskog programa,
sve u roku od dvije godine.


U travnju iste godine slijedi Zakon o uređenju Zemljišnih zajednica.
Njime se određuje sastav temeljne knjige ovlaštenika, evidentiranje zajednice
u gruntovnici, sastav pravilnika o međusobnim odnosima ovlaštenika,
kao i njihov odnos prema zemljišnoj zajednici.


Organe uprave ZZ čine, glavna skupština u čijoj su nadležnosti imovinski
odnosi i godišnja bilansa poslovanja. Izvršni organ skupštine je Zastupstvo,
na čelu sa glavarom. Stručno rukovodstvo je redovno povjereno kotarskoj
šumsko-tehničkoj referadi koja pokriva jedan ili više kotara, već
prema šumovitosti područja. Sjedište takvih službi nosi naziv »Šumsko upravni
kotar«.


Stanje zemljišnih zajednica po slavonskim županijama možemo vidjeti
u slijedećim statističkim:6
Zemljišne zajednice Slavonije Stanje 1910. god.


OJ


.5 u Zemljišne zajednice M ^ a


3 c ´Se Pb °«H & "fi^b pa era


* 3 JzS => o iSS -* >a o no No
3 >w WM Q O ft 3 3 3 & «3 M CNJ -^


000 ha 000 ha "Ai broj broj


Požeška 152 242 15 14 29 19 5 48
Virovitička 161 223 20 6 26 16 5 45
Srijemska 133 64 6 1 7 5 2 32
Ukupno 446 529 41 21 62 14 12 44


6 Ing. Grünwald: Male šumske općine u Hrvatskoj i Slavoniji
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Iz odnosa brojnog stanja posjeda, površina i šumsko-upravnih kotara


(stručnih službi) proizlazi da prosječna površina (uključivši i obrasle paš


njake) iznosi oko 120 ha, te da na 1 stručnu službu u prosjeku dolaze 44


posjeda. U takvim okolnostima, razumljivo, da zakon ostaje mrtvo slovo


na papiru, i da je gospodarenje i nadalje stvar neukog lugarskog osoblja i


samovolje ovlaštenika.


Završetak zemljišnih zajednica pada u 1947. godinu, zajedno s imovnim


općinama.


Upravne šume


Ovom grupom obuhvaćene su uglavnom gradske šume. Prema stanju iz
1894. god. površina im je cea 3.600 ha, da bi se, prema podacima Ministarstva
šuma i rudnika u 1934. god. svele na 2.420 ha. Tada je to posjed grada
Slav. Požege, koji raspolaže sa stručnom upravom, pod rukovodstvom
upravitelja i osam lugara.


Crkvene šume


U grupi posjeda kojima raspolažu crkve i manastiri ovdje su obuhvaćeni
veći posjedi Đakovačke biskupije, te manji posjedi Patrijaršije Dalj i
Manastira Pakra — Bijela.


Podaci iz 1934. godine daju nam slijedeće stanje:7


Biskupija Đakovo posjeduje cea 12.300 ha šuma, kojima gospodari preko
vlastite stručne službe, sa centralnom upravom u Đakovu i tri područne šumarije.
Od osoblja zapošljava 4 šumarska inženjera i 35 lugara.


Patrijarsi ja Dalj raspolaže posjedom od cea 500 ha, gdje djeluje 1 lugar.
Manastiru Pakri Bjelu šumske površine iznose nešto iznad 400 ha, sa
upravom pri kotarskoj šumskoj referadi.


Privatne šume


Prema stanju iz 1894. godine privatne šume sa gotovo 250.000 ha površina
predstavljaju negdje oko polovice sveukupnih šuma Slavonije. Tada su to pretežno
krupni vlastelinski posjedi, sa već vlastitim službama i sređenijim gospodarenjem.


U 1934. godini, kako to pokazuju slijedeći podaci, te su površine dospjele
na razinu od oko 100.000 ha, kao odraz društveno-političkih karakteristika tog
vremena. S jedne strane jasni su tragovi raslojavanja feudalnog društva, gdje
se vlastelin nakon gubitka besplatne kmetovske radne snage, snalazi u pokušaju
da zadrži navikli lagodni život. Tom cilju prvenstveno će poslužiti šume,
na koje isprva računaju imovne općine, a kasnije pojedine industrijske firme,
pretežno stranog kapitala. S druge strane tom kursu doprinosi i državna politika
putem provedbe segregacije šuma, i agrarne reforme, dakako sa poreskim
i ostalim opterećenjima.


Prikaz posjeda iznad 300 ha, s oznakon njihovih površina i organiziranosti
daju nam slijedeći podaci:1*


" Publikacija: »Šemalizam i status osoblja resora Ministarstva šuma i roda«. 8 Izvod iz publikacije: »Šematizam i status osoblja iz resora Ministarstva šuma
i ruda«.


434
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Privatni šumski posjedi Slavon/´je iznad 300 ha


Stanje iz 1934. god.


Površina Šumarija Osoblje
Vlasnik Kotar
ha broj Šumari Lugari Svega
Podravina d. d. D. Miholjac 9.856 4 5 32 37
Krndija d. d. Našice Našice 12.575 1 4 26 30
Berks Marija,
Podgorač Našice 2.749 1 1 6 7
CzaJky Marija,
Našice Našice 1.675 1 1 1 2
Vlastelinstvo Czeh
Irena, Erdut Osijek 422 1 1
Slaveks d. d., Pakrac Pakrac 10.293 1 1 23 24
Narodna šumska d. d.,
Okučani Pakrac 2.930 1 1 4 5
Vlastelinstvo
Kutjevo SI. Požega 7.209 1 1 14 15
Gutman d. d. Belišće Podr. Slatina 19.625 6 7 84 91
Šum. industrija
Novo Zvečevo Podr. Slatina 2.223 1 1 1 2
Croatia d. d. Staro
Zvečevo Podr. Slatina 1.409 1 1 2 3
Vlastelinstvo Draskovic
Senkovci Podr. Slatina 3.771 I 2 9 11
Vlastel. Norman
Valpovo — Podgorač Valpovo 7.471 1 2 9 11
Našička d. d. Bizovac Valpovo 1.385 1 1 4 5
Vlastelinstvo Coronini
Marija Valpovo 1.237 1 1 1
Vlastelinstvo Eltz,
Vukovar Vukovar 7.706 2 3 16 19
Vlast. Khuen Belassi,
Nuštar Vukovar 1.041 1 1 5 6
Vlastelinstvo
Odeschalchi Ilok 8.409 1 7 30 37
Ukupno 101.986 27 40 267 307
435
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 38     <-- 38 -->        PDF

U nedostatku još potpunijih podataka o toj zamašnoj grupi šumskih
posjeda, spomenut ćemo tek, da se obzirom na razvijenost stručnih službi
i suvremene oblike gospodarenja, među posjedima industrijskih vlasnika
vidno ističu: Gutman d. d. Belišće, »Slaveks« d. d. iz Pakraca i »Krndija«


d. d. Našice, a od vlastelinskih posjeda: Vlastelinstvo Kutjevo, Vlastelinstvo
Rudolfa Normana Valpovo — Podgorač, Vlastelinstvo Jakoba Eitza Vukovar
i Vlastelinstvo Kneza Odeschalchi Ilok.
Značaj ovog dijela šumarstva zaslužuje cjelovitije i podrobnije istraživanje,
posebno u odgovoru na pitanje gdje završavaju njihove reducirane
šumske površine.


Pö Zakonu o likvidacija agrarne reforme iz 1930. godine eksproprHrano
je od veteposjeda 13 534 ha šuma koje su stavljene pod Privremenu državnu
upravu.


3. ŠUMARSTVO NA OSLOBOĐENOM PODRUČJU ZA NOB
Na oslobođenom području svi su oblici privrednih aktivnosti sastavni
dio narodnih vlasti. Šumarstvo se već javlja vrlo rano, već sa prvim pokušajima
da se šume sačuvaju od neprijateljske pljačke, i kada se počinje
na svom dijelu unosit red u njihovom konišćenju. Takve su mjere na svom
početku jednostavnijih oblika i stvar snalažljivosti pojedinih narodnooslobodilačkih
odbora (NOO-a).


U svibnju 1943. godine ZAVNOH donosi prve propise o organizaciji šumarske
službe. Tada na ovom području postoje stalni kotarski čuvari šuma,
čiji rad objedinjuje po jedan iskusniji referent okružnog NOO-a. A spomenimo
i to, da te godine u Slavoniji već djeluje 17 Kotarskih NOO-a uključenih
u 5 okružnih i 1 oblasni NOO. No tek po osnivanju Gospodarskih komisija,
kao pomoćnih stručnih tijela NOO-a, koje osniva ZAVNOH početkom
1944. god. i kroz postojanje Oblasnih NOO-a, stvaraju se uvjeti za potpuniju
organiziranost, koja je otad jedinstvena i obavezna.


Stručna služba oblasne gospodarske komisije donosi polovicom veljače
1944. god. »Privremene upute za organizaciju šumarske službe za područje
oblasnog NOO-a za Slavoniju«. Uputstva su rađena na temelju rješenlja
za organizaciju gospodarskih komisija sa naznakom predviđenih radnih mjesta
i neposrednih zadataka. Kod svakog kotarskog i višeg NOO-a predviđen
je šumarski stručnjak za šumarsku referadu gospodarskih komisija. Isto
tako i kod šumoviti jih općina. Predstojeći zadaci su se uglavnom odnosili
na šumsko-uzgojne i zaštitne radove, snabdijevanje drvom, na kontrolu radova
i prometa drvom, te na stručno i političko usavršavanje kadrova.


Od privrednih aktivnosti kojim se to šumarstvo bavi spomenut ćemo
snabdijevanje ogrijevndm i građevnim drvom žitelja, vojnih ustanova, bolnica
i raznih građevnih objekata i to u popriličnim količinama, pošto se
radilo u provizornom smještaju, slaboj odjevenosti i obnovi popaljenih naselja.
Ovamo je uključena i prerada drva, koja se obavlja sa 22 pilanska
gatera kojima raspolaže ovo oslobođeno područje. Radovima na obnovi uništenih
naselja i izgradnji žitnih skladišta (bunkera), također rukovode organi
šumarstva. Pod konac 1944. godine preuzima se obaveza na izradi 300.000
prm ogrijevnog drva za Zagreb, čije se je oslobođenje uskoro očekivalo.


436
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 39     <-- 39 -->        PDF

U tu svrhu osnovano je 13 šumskih manipulacija, čiji se rad odvija u stalnim
prekidima, zbog vojnih operacija.


Ostale aktivnosti se svode na niz održanih savjetovanja, na prikupljanje
podataka o šumarstvu neoslobođenih dijelova, te na osposobljavanje kadrova.
Kroz jedan tečaj iz 1944. god. osposobljena su 43 stručnjaka za referade
kotarskih i općinskih šumarskih službi.


Uz taj kadar ovo šumarstvo raspolaže potkraj 1944, god, još sa 22 šumarska
inženjera i oko 250 lugara.


Usporedo sa oslobođenjem ovih dijelova zemlje, što pada u drugu polovicu
travnja 1945. godine i završava i ova razvojna etapa našeg šumarstva,
na ovim prostorima značajna po stvaralačkim i organizatorskim dostignućima,
a na širem planu, po stvorenim koncepcijama za budući razvoj šumarstva.


4. BURNA POSLIJERATNA KRETANJA
Na ovom se razvojnom nivou susrećemo sa objedinjenim šumarstvom
u zajedničku općenarodnu imovinu, što je uslijedilo 1945. godine sa nacionalizacijom
ili konfiskacijom većih privatnih i crkvenih šuma, te 1947. godine
proglašenjem posjeda imovnih općina, zemljišnih i sličnih zajednica
u općenarodnu imovinu.


Kroz naznačena organizacijska kretanja poći ćemo slijedom njihovog
nastajanja.


Prema rješenju Ministarstva poljoprivrede i šumarstva F. D. Hrvatske
od 25. 6. 1945. god. osnovani su pri kotarskim narodnim NOO-ima odjeli za
šumarstvo, ali sa rukovodnim, upravnim i nadzornim funkcijama. Bivša
ravnateljstva šuma ulaze u sastav okružnih odjela za šumarstvo, s time što
Vinkovci u prvo vrijeme ostaju u svoj sjedištu, a polovicom 1946. god.
prelaze u Slav. Brod.


Potkraj 1945. god. osniva se Zemaljsko šumsko poduzeće Hrvatske
(ZEŠUMPOH), kojemu se dodjeljuje iskorišćivanje šuma. Ono djeluje preko
svojih osam podružnica, među kojima su i Nova Gradiška, Vinkovci i Osijek.
Šumarstvo je orijentirano na svoje ostale djelatnosti.


Takvo stanje potrajalo je oko godinu dana, kada se rasformirao ZEŠUMPOH
i vlada NR Hrvatske je donijela Uredbu o organizaciji šumarske
službe, u skladu sa saveznim propisima. Prema toj uredbi u oblasti šumarstva
se osnivaju šumska gospodarstva u svojstvu privrednih organizacija,
koja prema svom značaju mogu biti savezna, republička i lokalna. U njima
su obuhvaćene sve djelatnosti, izuzev čuvanja šuma, koje ulaze u nadležnost
kotarskih službi unutrašnjih poslova. Tom prilikom je u NR Hrvatskoj osnovano
osam republičkih šumskih gospodarstava, sa šumarijama kao terenskim
jedinicama, a pod administrativno operativnim rukovodstvom Glavne
direkcije šumskih gospodarstava u Zagrebu. U Slavoniji tada nastaju gospodarstva:
»Psunj« Nova Gradiška, »Spačva« Vinkovci i »Papuk« u Osijeku.
Lokalna gospodarstva u ovoj su republici rijetkost (jedino Sisak i Jastrebarsko),
dok su umjesto njih osnovana 44 kotarska poduzeća za iskorišćavanje
šuma, sa orijentacijom na proizvodnju ogrijevnog drva za lokalne
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 40     <-- 40 -->        PDF

potrebe. Među takvima su i poduzeća u Novoj Gradiški, Vinkovcima, Osijeku
i još nekim mjestima u Slavoniji.


Sa početkom 1948. godine, a prema odluci Ministarstva šumarstva NRH
od 30. 12. 1947, god., izdvaja se iz šumarstva djelatnost iskorišćivanje šuma
i dodjeljuje novoosnovanim Poduzećima za iskorišćivanje šuma (PODIŠ-dma),
čije postojanje bilježi tek godinu dana, kada ih u toj djelatnosti zamjenjuju
drvno-industrijska poduzeća.


1949. godina donosi decentralizaciju narodnih vlasti, što se očituje u
ponovnom osnivanju oblasnih narodnih odbora, na koje prelazi izvjestan
dio funkcija od ministarstava. Te godine dolaze do usitnjavanja šumskih
gospodarstava tako da ih od osam nastaje šesnaest. Postojeće šumarije zamjenjuju
se šumskim revirima. U Slavoniji broj gospodarstava ostaje nepromijenjen.


1950. godine ukida se Ministarstvo šumarstva, a njegova se nadležnost
prenosi na Savjet za poljoprivredu i šumarstvo sa Glavnom upravom za
šumarstva. Daljnjom decentralizacijom narodnih vlasti dolazi do veće samostalnosti
kotarskih narodnih odbora. Kod šumarstva slijedi ponovno povratak
na krupnija gospodarstva i šumarije. Sada ih je u SRH devet, registriranih
kao privredna poduzeća, a zbog opće potražnje drva, bave se i proizvodnjom
ogrijeva i tanjeg tehničkog drva.


U 1951. godini promjene se odnose, prije svega, na proglašavanje šumskih
gospodarstava za ustanove sa samostalnim financiranjem, zatim da se
sve šume stavljaju pod republičku upravu, što dovodi do ukidanja lokalnih
gospodarstava i poduzeća za iskorišćivanje šuma. Šumska gospodarstva
postaju samostalna, bez ingerencije administrativno-operativnog rukovodstva.,
Čuvanje šuma ponovno prelazi u nadležnost šumarstva.


Promjene iz 1953. godine nastaju u državnoj upravi, kada se poslovi
ukinutog Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo prenose na osnovani Državni
sekretarijat za poslove narodne privrede, u kojem je i Uprava za šumarstvo
i lovstvo.


Kroz daljnje tokove decentralizacije i demokratizacije narodne vlasti


— 1954. godina donosi šumarstvu dvije značajne novine. Jednom od njih
dokidaju se šumska gospodarstva, koja nadomještaju kotarske šumarije.
Drugom se osnivaju republički šumarski inspektorati sa nadzornim funkcijama,
u kojima su uključene i službe za uređivanje šuma. Na taj način od
9 republičkih šumskih gospodarstava nastaje 187 šumarija kao kotarskih ustanova
sa samostalnim financiranjem koje, putem svoga upravnog odbora,
sastavljenog od članova kolektiva i predstavnika narodnih odbora, djeluje
posve samostalno.
U takvoj formaciji prolazi slijedećih pet, šest godina, s tim što se u 1956.
god. republički inspektorat prevodi na kotarsku šumarsku inspekciju. Kroz
to stanje, provedeno jedino u Hrvatskoj, pojavljuje se, međutim, niz nedostataka
iz nedovoljne povezanosti, neracionanog korišćenja sredstava rada,
slabijih poslovnih efekata i opće stagnacije rada. Na više se mjesta pokušava
grupirati šumarije, što djelomično uspjeva na vinkovačkom području,
dok se potpuno provoda u SI. Požegi, gdje kotarski narodni odbor polovicom
1957. godine spaja tamošnjih pet šumarije, u zajedničku Šumariju Slav. Po
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 41     <-- 41 -->        PDF

ž.egu, što će u neku ruku bili i presedan ponovnom okrupnjavanju na širem
planu.


Ponovni prelazak na šumska gospodarstva dolazi republičkim propisima,
što se provodi 1960. godine. A sada su to privredne organizacije, u čijem
su djelokrugu sve djelatnosti, konačno i eksploatacija šuma.


U SR Hrvatskoj osnovano je 26 šumskih gospodarstava od kojih se 8
nalazi u Slavoniji, čiji popis zajedno sa područnim šumarijama donosimo.
Nova Gradiška sa šumarijama: Nova Kapela, Nova Gradiška, Okučani,


Novska i Jasenovac. (Lipovljani su u sastavu ŠG Kutina)
Daruvar i područne šumarije: Lipik, Pakrac, Sirač, Daruvar, Miokovićevo
i Grubišno Polje.
Slavonska Požega sa šumarijama: Slav. Požega, Pleternica, Kutjevo, Velika,
Kamensko i naknadno Čaglin.


Slav. Brod i šumarije: Oriovac, Slav. Brod, Trnjani i Strizivojna.


Vinkovci sa šumarijama: Mikanovei, Vinkovci, Cerna, Županja, Gunja,
Strošinci, Lipovac, Spačva, Otok i Vukovar.
Osijek sa šumarijama: Osijek, Valpovo, Đakovo, Drenje i Levanjska
Varoš.
Našice sa šumarijama: Koska, Našice, Donji Miholjac, Đurđenovac, Orahovica
i Slat. Drenovac.
Podravska Slatina sa šumarijama Podr. Slatina, Voćin, Ćeralije, Suhopolje,
Virovitica i Pitomaca.


Do konca ovog desetljeća reorganizacije se svode na pojedinačne slučajeve.
Gospodarstvo Vinkovci spojeno je, primjerice, u razdoblju od 1961.
do 1969. godine sa drvnom industrijom u zajedničku organizaciju: Šumsko
poljoprivredno industrijski kombinat Vinovci«. A ŠG Daruvar spaja se 1964.
god. sa gospodarstvima Bjelovar i Križevci u novoosnovano Šumsko poljoprivredno
gospodarstvo »Mojica Birta« Bjelovar, što ujedno predstavlja i
njegovo uključivanje u šumarstvo bilogorsko-podravske regije. U ovu regiju
1970. godine uključuju se i Šumarije Pitomaca, Suho Polje te Virovitita
otejepivši se od ŠG Podravska Slatina.


Spomenut ćemo i pokušaj zamašnije promjene iz 1969. godine, prilikom
rješenja Izvršnog vijeća Sabora o osnivanju šumsko-privrednih područja u
SR Hrvatskoj. Prema konačnoj verziji predviđeno je osnivanje sedam takvih
područja, dok se je u razradi računalo sa tri, odnosno pet. Jedno od predviđenih
područja obuhvatilo bi sve šume Slavonije, a pod upravom jedne privredne
organizacije. Mada to rješenje nije ostvareno, ono je pobudilo brojne
komentare, i stručne rasprave, posebno unutar šumarstva Slavonije, koje
istovremeno traži načine svojeg povezivanja, ali na drugim osnovama.


5. STANJE NAKON OBJEDINJAVANJA
Pristup integraciji šumarstva Slavonije počinje brojnim preliminarnim
razgovorima predstavnika svih šumskih gospodarstava, što kod većine učesnika
dovodi do usaglašavanja stavova u stvaranju zajedništva, o položaju
svakog učesnika unutar te zajednice i pravcima budećeg razvoja. Kao nosioci
tog procesa postaju gospodarstva: Našice, Osijek, Podr. Slatina, Slav.
Brod i Vinkovci, čije površine učestvuju sa oko 60%) u šumarstvu Slavonije,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 42     <-- 42 -->        PDF

dok gospodarstva Nova Gradiška i Slav. Požega ostaju po strani. ŠG Nova
Gradiška udružuje se slijedeće godine sa ŠG Kutina u zajedničko gospodarstvo:
Josip Kozarac« sa sjedištem u Novoj Gradiški, dok gospodarstvo Slav.
Požega nastavlja samostalnim životom.


U realizaciji svog dogovora integracioni partneri, putem zajedničke
stručne ekipe, razrađuje elaborat o integraciji, koji je pod nazivom »Projekat
o integraciji šumarstva istočne Slavonije« plebiscitarno usvojen na
referendumu održanom koncem 1969. godine. Sa 1. 1. 1970. godine zajedničko
Šumsko-privredno poduzeće (ŠPP) »Slavonska šuma« počinje radom.


S bojim površinama, radnim jedinicama i uposlenošću ulaze partneri
u zajednicu, pokazuju slijedeći podaci:9


Pregled površina, radnih jedinica i -uposlenosti ŠG Istočne Slavonije


Stanje 1970. god.


Šumsko gospodarstvo
Površina
šuma Šumarije
Radne jedinice
Ostale
rad. jed. Ukupno
Ukupno
zaposlenih
000 ha broj broj
Našice 53,0 6 3 9 597
Osijek 30,0 3 3 6 432
Podravska Slatina 25,5 3 1 4 560
Slavonski Brod 24,6 4 2 6 299
Vinkovci 66,2 10 2 12 1.014
Ukupn o 200,2 26 11 37 2.902


Podaci za ŠG Podravsku Slatinu odnose se na stanje nakon priključenja
šumarija Suhopolje, Virovitica i Pitomaca gospodarstvu »Mojica Birta«
iz Bjelovara.


Kao karakteristika ovog ponešto specifičnog organizacijskog oblika, koji
je dat toj novoj organizaciji, proizlazi s jedne, i to s vanjsko pravne strane,
da ona predstavlja jedinstvenu organizaciju, što se već manifestira u spajanju,
kao načinu objedinjavanja «i u mogućnosti osnivanja zajedničkih samoupravnih
i stručnih organa — a s druge strane, prema unutrašnjem ustrojstvu
i visokom stupnju autonomije učesnika, ona sadrži i obilježja
udružene organizacije.


Šumska gospodarstva tog poduzeća imaju status samostalnih organizacija
udruženog rada sa pravnom osobenošću. Centralne zajedničke službe,
kao reprezetant poduzeća, u rangu su radnih organizacija sa posebnim pravima.
Prema tako koncipiranoj organizacija, koja u vertikalnom smislu predstavlja
više organizacijskih nivoa, raspodjela funkcija raspoređena je tako
da su Centralne zajedničke službe (CZS) pretežno angažirane na razvojnim


9 Elaborat »Projekat integracije šumarstva Istočne Slavonije«.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 43     <-- 43 -->        PDF

funkcijama, dok je operativna strana stvar šumskih gospodarstava, odnosno
njihovih radnih jedinica.


U Vinkovcima je sjedište poduzeća, gdje još postoje ured generalnog
direktora, opća, komercijalna i financijska služba, dok su razvojna i planska
služba smještene u Osijeku.


Organizacijske promjene sada već ulaze u snošljive okvire, a odnose
se bilo na internu organiziranost, bilo na njezino usaglašavanje sa tekućim
zakonskim propisima.


U tom smislu Centralne zajedničke službe dobivaju u svoj sastav Službu
za uređivanje šuma, koje jednim dijelom preuzimaju od ŠG Vinkovci, a drugim
dijelom od Poslovnog udruženja šumskojprivrednih organizacija iz Zagreba,
što je izvršeno 1971. godine. Nešto kasnije uslijedit će osnivanje Projektnog
biroa za šumske komunikacije, te Služba za mehanografsku obradu
podataka.


Članice SPP »Slavonska šuma« osnivaju 1972. god. zajedničko šumsko-
građevinsko poduzeće (ŠGP) »Cestogradnju«, sa sjedištem u Našicama.


Povodom nastalih promjena u Ustavu SFR Jugoslavije i Ustavu SR Hrvatske
trebalo je uskladiti način izjašnjavanja o osnivanju poduzeća sa
novim propisima, što se provodi 1972. godine izjašnjavanjem svih zaposlenih
za samoupravni sporazum o udruživanju u ŠPP »Slavonska šuma«. Potkraj
1973. godine dolazi do novih statutarnih promjena, kojom prilikom
organizacije udruženog rada ŠG: Našice, Osijek i Vinkovci postaju radne
organizacije sa po više osnovnih organizacija udruženog rada (bivših radnih
jedinica), a ŠG Podr. Slatina i Slav. Brod i ŠGP »Cestogradnja« postaju
radne organizacije bez osnovnih organizacija. Istovremeno se svi radnici tih
organizacija izjašnjavaju i zaključuju samoupravni sporazum o udruživanju
u Složenu organizaciju udruženog rada: Zajedničko šumsko-privredno poduzeće
»Slavonska šuma« koja će početkom 1979. godine, nakon ponovnog
izjašnjavanja svog kolektiva, postati: Složena šumsko gospodarska organizacija
(SŠGO) »Slavonska šuma«.


Iako tih godine nema teritorijalnih promjena, ipak im je stvarao
mogućnost novi republički Zakon o šumama, koji osjetljivo pitanje
šumsko-privredraih područja ne rješava već ga prepušta Društvenom dogovoru.
Koncepcije tog dogovora, razrađene po radnoj grupi, koju je imenovao
Sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo, nisu bile prihvatljive, posebno
za istočnu Slavoniju. Prema njima područja kojima gospodare ŠG Osijek,
Podr. Slatina i SI. Brod ne sadrže uvjete da bi se mogla tretirati kao zaokružene
gospodarske cjeline, te bi ih trebalo, zajedno sa njihovim upravama,
uključiti u susjedna područja, ne vodeći pri tome računa, da se na tim
područjima ostvaruju uspješni poslovni rezultati, i da su ona već sastavni
dio jednog već okrupljenog šumsko-privrednog sistema.


Ne samo da ovaj slučaj pobuđuje rasprave unutar »Slavonske šume«
i društveno političkih organa regije, već je on, kao dio predloženih koncepcija
za Društveni dogovor, i predmet posebnog savjetovanja Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, održanog 20. 4. 1978.
god. u Zagrebu. Zaključci tog savjetovanja stvoreni jednim analitičkim pristupom
stvari i snagom argumenata, bitno su utjecali na daljnje tokove ovog
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 44     <-- 44 -->        PDF

dogovora, do kojega i nije došlo, a rješenje log pitanja, vjerojatno će uslijediti
korekcijom samog zakona.


Spomenut ćemo još jednu lokalnu inicijativu vezanu na osnivanje novog,
županjskog ŠG, a na račun već postojećeg u Vinkovcima, što se u pomanjkanju
bilo kakve ekonomske logike i nije ostvarilo.


6. ZAKLJUČAK
Iz ovog letimičnog pregleda vidimo da se tragovi o ovdašnjem šumarstvu
javljaju pred svojih pet vjekova, od kojih se pretežan dio odnosi na
početno usmjeravanje i na stanja sa jednostavnijim organizacijskim oblicima,
dok se šumarstvo, u današnjem smislu riječi, javlja tek nešto više
od stotinu godina i to prilikom segregacije krajiških šuma. Na tom svom
dugom hodu ono se kreće kroz nekoliko društvenih sistema i država, što
se ogledava, kako na samom razvoju, tako i u sistemima njegove organiziranosti.


U svim tim etapama zapažen je interes društva nad šumama,, što potječe
vjerojatno još od spoznaje da je kroz ugroženosti šuma ugrožen i
ljudski život. Posvuda je on sastavni dio upravnih vlasti, a ovdje ga već
nalazimo početkom 16. stoljeća u obliku Verböczijevog običajnog prava,
što će kontinuirano teći do danas, a u sve izraženijim oblicima. S tim interesom
izražavala bi se sva privredna i ostala obilježja o kojima je ovisio
život i prosperitet društva.


Od iskustava iz ranijih vremena vidi se, između ostalog, da je stupanj
organiziranosti usko povezan sa veličinom posjeda, a postojanost pojedinih
vlasničkih struktura, promatrana kroz promjene posjedovnog stanja, da je
svojstvena krupnim društvenim posjedima, nasuprot privatnom vlasništvu,
podložnom stalnom osipanju, bilo kroz prodaju šuma ili njihovom krčenju.


Objedinjavanje svih vlasničkih oblika, osim maloposjeda, u zajedničku
općenarodnu imovinu, može se smatrati prijelomnom točkom u cjelokupnom
razvitku, pošto su na taj način postavljani temelji jednom suvremenijem
i elastičnijem gospodarenju.


Na učestalo poslijeratno prestrojavanje trebalo bi gledati jednim dijelom
kao na posljedicu veće ovisnosti o narodnim vlastima i privredi kao
cjelini, a u doba ubrzanog socijalističkog preobražaja i traženja izlaza iz
zaostale i ratom opustošene privrede. No u nekim slučajevima, gdje pojedini
zahvati predstavljaju i povratne hodove, kao u primjeru šumskih gospodarstava,
koja se osnivaju, dokidaju i osnivaju, te kada se jednom tretiraju
kao privredne organizacije, pa kao ustanove i ponovno kao privredne
organizacije — više bi se moglo reći da su to posljedice nedorečenosti datih
koncepata ili nedostatka upornosti na njihovom provođenju, a svakako da
se je radilo i o nedovoljnom sagledavanju dugoročnog razvoja. Slična ocjena
mogla bi se protegnuti i na 1954. godinu, kada se samo na području SRH,
potezom jedne uredbe i bez obzira na stanovišta struke, mijenja iz temelja
postojeći organizacijski sustava, koji će, istina, kratko vrijeme potrajati,
ali će zato ostaviti dugotrajnije loše posljedice.


Daljnji razvoj, obogaćen prethodnim iskustvima, ustavio je mirnije i
sređenije tokove u posljednja dva desetljeća. Šumska gospodarstva danas,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 45     <-- 45 -->        PDF

po svojim privrednim obilježjima, samoupravnom organiziranošću ic poslovnim
rezultatima i standardom uposlenih — postaju sve zapaženiji privredni
činionci. Taj ekonomski ugled, samosvojnost kao i radno zakonodavstvo,
dovodi ih u položaj da prestaju biti meta još ponekim organizacijskim
ambicijama. Promjene koje i nastupe izraz su vlastitih pobuda u sagledavanju
vlastitih koristi.


Postignuti organizacijski nivo slavonskog šumarstva sada već predstavlja
solidnu osnovu za još potpuniju njegovu afirmaciju.


LITERATURA


1.
Borošić, A. i Goglia, A.: Šumski zakon, Zagreb 1900.
2.
Bu tko vic, M.: Organizacija šumarstva jugoistočne Slavonije u razdoblju
1941—1969., Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije, Vinkovci
— Slav. Brod 1974.
3.
Gazdek, Z. i Molnar, L.: Organizacione promjene u šumarstvu u novoj
Jugoslaviji, Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske regije, Bjelovar 1974.
4.
Grünwald , J.: Male šumske općine u Hrvatskoj i Slavoniji- Pola stoljeća
šumarstva, Zagreb 1926.
5.
Lucarić , T.: Osnutak djelovanje i likvidacija uprave državnih šuma jugoistočne
Slavonije u Vinkovcima, Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne
Slavonije, Vinkovci — SI. Brod 1974.
6.
Kr. Hrvatska i Slavonija na tisućgodišnjoj zemaljskoj izložbi u Budimpešti
1896.., Zasebna publikacija, Zagreb 1896.
7.
Projekat integracije šumarstva ist. Slavonije, Radna grupa za integr. šum.
istočne Slavonije, 1969.
8.
Rauš , D.: Šume Slavonije i Baranje od Matije Antuna Relkovića do danas,
Radovi Centra za organizaciju naučno istraživačkog rada (JAZU) u Vinkovcima,
Zagreb, 1973.
9.
Rauš , Đ.: Radovi Centra za organizaciju naučno-istraživačkog rada (JAZU)
u Vinkovcima, knj. 2, str. 142.
10.
Savjetovanje o primjeni nekih odredaba Zakona o šumama i Zakona o udruženom
radu u šumarstvu, Šumarski list, Zagreb, 1978.
11.
Šematizam i status osoblja u resoru Ministarstva šuma i rudnika, Ministarstvo
šuma i rudnika, Zagreb 1934.
12.
Tonković , D.: Osnutak, djelovanje i likvidacija Brodske imovne općine,
Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije, Vinkovci — Slav.
Brod, 1974.
13.
Tonković , D.: Razvoj šumarstva na oslobođenom području Slavonije za
vrijeme NOB-a. List »Slavonska šuma« br. 151, 1981.
14.
Vajda , Z.: Iz povijesti šumarstva Slavonije do početka 20. stoljeća, Simpozij
sto godina znanstvenog i organiziranog pristupa Šumarstva jugoistočne
Slavonije, Zagreb 1975.
15.
Izvještaj o radu Šumskog gospodarstva Nova Gradiška i Slav. Požega.
443
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 46     <-- 46 -->        PDF

D. Tonković
Organization of the Forestry in Slavonia from Its Initiation
to the Present Day


Summary


Slavonia is situated in the eastern part of the Socialist Republic of Croatia.
Initial forms of organized foresty in Slavonia date back to the days following
the departure of the Turks, i. e. approximately 300 years ago. Politically the area
was divided into two units: the northern part, towards the river Drava, was
the departure of the Turks, i. e. approximately 300 years ago. Politically the area
Sava river was the Military Border region, directly subjected to the Habsburg
dinasty in Vienna. The Military Border region was established as a buffer belt
towards Turkey, which had pushed up to the river Sava, i e. up to the present
Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina. In the second half of the 19th
century Turkey ceased its expansionary policy, which resulted in the abolishment
of the Military Border region in 1871. The area was then inclueded in the contemporary
Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia, i. e. under the rule of
the Governor and Parliament (Sabor) in Zagreb. Following the end of World
War I this area became an integral part of the Kingdom of Yugoslavia (lasting
until World War II). The fourth period lasted during the National Liberation War
(1941 — 45), and the fifth period is during todays Socialist Federal Republic of
Yugoslavia. This historic report on the organization of forestry in Slavonia begins
with 1737 (Feudal Law Decree of Carl VI) and 1769 (»Forestry Law« issued by
the Empress Maria Theresia) up until today.