DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 58     <-- 58 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI!


Ivo Puncer: DINARSKI JELOVO BUKOVI
GOZDOVI NA KOCEVSKOM


Slovenska Akademija znanosti i umetnosti,
Razred za prirodoslovne vede,
XXII/6, Ljubljana 1980.


U ovoj studiji, doktorskoj disertaciji
autora, obrađene su sa stanovišta suvremene
nauke o vegetaciji naše ekonomski
najvrednije šume i po svojim općekorisnim
funkcijama najdragocjeniji prirodni
ekosistemi.


Rad obuhvaća 154 stranice štampanog
teksta a sadrži 18 dijagrama, 2 skice
vegetacijskih profila, 3 karte, 1 tabelu,
16 originalnih fotografija. U posebnom
prilogu su tri karte (geološka, pedološka
i vegetacijska) u bojama, 8
analitičkih vegetacijskih tabela i 2
sintetske tabele.


Materija je izložena u 8 poglavlja sa
zaključcima i preporukama na kraju i sa
pregledom literature koji sadrži 150 jedinica.
Izložena je metodskim redosljedom
vrlo koncizno a kroz čitav tekst
popraćena je naučnim analizama i sintezama.


U Uvodu prikazani su dosadašnji rezultati
istraživanja ovih šuma u svijetu i
kod nas i postavljeni su ciljevi i zadaci
njihove naučne obrade. U poglavlju »Metodika
rada« navedene su i opisane sve
analitičke terenske i laboratorijske radnje.
Treće poglavlje obuhvaća općenito
podatke, zatim sistematska i horološka
obilježja edifikatora zajednice, jele i bukve,
recentni i sekularni areal ovih šuma
u Sloveniji i u Evropi. Zatim slijedi četvrto
opširno poglavlje sa fiziografskim
opisom proučavanog područja u kome
su razrađeni geografski, geomorfološki,
klimatski, mikraklimaitski, hidrografski i
drugi uslovi. U petom poglavlju »Vegetacija
« prikazan je povijesni razvoj Slove


nije i područja Kočevja sa biljnogeografskim
obrisima i pregledom šumskih
i nešumskih vegetacijskih jedinica, te
sa posebnim osvrtom na sastojine prašume
Rajhenovski gozd koja pripada ovom
području. U šestom poglavlju posvećuje
se pažnja gospodarskim uticajima čovjeka
na šumski fond i mjerama obnove
i zaštite šuma sa opisom sadašnjeg
stanja i iskorišćavanja i obnove šuma,
sa prikazom razvojnih sukcesija, a naročito
s obzirom na uočene degradacione
tendencije.


Vlastiti rezultati istraživanja skoncentrirani
su pretežno u sedmom, najopširnijem
poglavlju u kome se analizira i
raščlanjuje zajednica Abieti — Fagetum
dinaricum Tregubov 1957 emend. I. Puncer
na Kočevskom. Konsekventno su
sprovedene suvremene analize zajednice
kao određenog ekosistema a zatim su definirane
karakteristike njenih nižih jedinica.
Analizirane su sve značajnije vrste
ekološki, sačinjen je biološki spektar i
stratifikacija zajednice (visinsko slojcnje)
a kao karaktetristične vrste izdvojene
su: Cardamine trifolia, Calamintha
grandiflora, Aremonia agrymoniodes, Omphalodes
verna, Rhamnus fallax. Neke
od navedenih vrsta imaju ograničeno rasprostranjenje
u Sloveniji i zapadnoj Hrvatskoj
(Cardamine trifolia i Omphalodes
verna), dok su ostale rasprostranjene
šire u Dinaridima.


Zajednica jele i bukve na Kočevju
raščlanjena je na 8 subasocijacija od kojih
su neke bile već ranije djelomično
pod drugim nazivom poznate iz manuskripata,
a ovdje prvi put obavljene dok
su dvije od njih nove sistematske jedinice.
To su:


A. — F.
dinaricum typicum (M. Wraber 1955
mscr.) Puncer