DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 63     <-- 63 -->        PDF

tencije Botonega dobijemo drugi »Obrovac,
nužno je u punoj mjeri
odmah primijenili »najefikasniji
način borbe protiv enormne produkcije
nanosa u jarugama — njegovo zadržavanje
... izgradnjom različitih objekata deponijskog
tipa.«


Iz »Opisa puta« II susreta bujičara
Jugoslavije«, posebno izdvajamo prikaz
pokusnog objekta ABRAMI, udaljenog 6
km od Buzeta. Naime, pokraj istoimenog
sela, 1956. godine tadašnja Uprava za
vodoprivredu NRH osnovala je deimonstraciono-
pokusnu površinu za primjenu
suvremenih metoda na sprečavanju erozije
i uređenju brdskih slivova na flišnom
terenu (druga, za tipično krašku površinu
na vapnencu, osnovana je na otoku
Rabu). Autori su prilično opširno izložili
rezultate ovih pokusa ali čitateljima
preporučamo da ,se o njima informiraju
na licu mjesta. Vrijedno je ne samo
za radove u bujičinim nego i na ostalim
terenima slične konfiguracije.


TOPOLA
Bilten Jugoslavenske nacionalne komisije
za topolu*


Br. 133—134, 135—136. i 137—138.


1. U mjesecu rujnu 1981. godine u Institutu
za topolarstvo u Novom Sadu održan
je sastanak Sekcije za genetiku i
oplemenjivanje šumskog drveća s osnovnom
temom »Oplemenjivanje listača brzoga
rasta«. Referate s ovog sastanka »Topola
« je počela objavljivati u prethodnom,
tj. 131—132, broju i nastavlja se n
br. 133—134. U ovom svesku objavljeni
su radovi:
A. K r s t i n i ć i M. V i d a k o v i ć:
Dostignuća na oplemenjivanju stablastih
vrba u Jugoslaviji,
* Adresa Uredništva i uprave Beograd, Terazi
je 23.VII


Zanimiv je prikaz D. Strugara o »Adi
( i ri a n 1 i j i -i j. I izigra rlskom« sportsko
rekreativnom poligonu gradskog i šireg
značaja«.


Kopneni dio poligona iznosi 580 ha, a
vodeni 200 ha. Pretežni je dio, blvk, pod
šumom (visokom 260 ha a niskom 127 ha),
UVu površine su livade, 12% poljoprivredna
zemljišta a na 10"/« nalaze se objekti,
saobraćajnice i pregrade (koje vežu
Adu, otok, Ciganliju u užem smislu s
pridruženim površinama Ade Medice i površine
uz desnu obalu Save). Ovaj rekreacioni
poligon Beograđani uvelike koriste,
jer je 1982. godine bilo 14 000 000
posjetilaca (1979. god. oko 5 mil).


U nekrolozima prikazan je život i
rad četiri bujičara: Ing. Stevana Čirko vić
a (umro 1979), Dr. ing. Dušana J e dlovsko
g (1913 — 1980), Ing. Momčila
Stavrić a (1927 — 1979) i Ing. Živojina
Vančetovića (1901 — 1980).


O. Piškorić
J. Marković: Uticaj gustine sadnje
na razvoj nekih klonova vrbe,
N. Komlenović i A. K r s t i n i ć :
Genotipske razlike između nekih klonova
stablastih vrla s obzirom na stanje ishrane,
N. Živ a nov: Varijabilnost svojstava
aluvijalnih zemljišta i njihov značaj
za proizvodnost topola,
P. Marinković, D. Živojinović,
M. Popov, M. Marko vić i A.
Sigunov : Dalja proučavanja primene
herbicida u suzbijanju korova u intenzivnim
kulturama topola u Potamišu,
V. Guzi na: Testiranja klonova vrbe
u pogledu svojstava značajnih za upotrebu
njihovog pruća u pletarstvu,
2. Sadržaj broja 135—136 (za mjesec
jul—decembar 1982) sastoji se od članaka:
1. Herpka : Proizvodne karakteristike
poliklonalnih oglednih zasada topo