DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 63     <-- 63 -->        PDF

tencije Botonega dobijemo drugi »Obrovac,
nužno je u punoj mjeri
odmah primijenili »najefikasniji
način borbe protiv enormne produkcije
nanosa u jarugama — njegovo zadržavanje
... izgradnjom različitih objekata deponijskog
tipa.«


Iz »Opisa puta« II susreta bujičara
Jugoslavije«, posebno izdvajamo prikaz
pokusnog objekta ABRAMI, udaljenog 6
km od Buzeta. Naime, pokraj istoimenog
sela, 1956. godine tadašnja Uprava za
vodoprivredu NRH osnovala je deimonstraciono-
pokusnu površinu za primjenu
suvremenih metoda na sprečavanju erozije
i uređenju brdskih slivova na flišnom
terenu (druga, za tipično krašku površinu
na vapnencu, osnovana je na otoku
Rabu). Autori su prilično opširno izložili
rezultate ovih pokusa ali čitateljima
preporučamo da ,se o njima informiraju
na licu mjesta. Vrijedno je ne samo
za radove u bujičinim nego i na ostalim
terenima slične konfiguracije.


TOPOLA
Bilten Jugoslavenske nacionalne komisije
za topolu*


Br. 133—134, 135—136. i 137—138.


1. U mjesecu rujnu 1981. godine u Institutu
za topolarstvo u Novom Sadu održan
je sastanak Sekcije za genetiku i
oplemenjivanje šumskog drveća s osnovnom
temom »Oplemenjivanje listača brzoga
rasta«. Referate s ovog sastanka »Topola
« je počela objavljivati u prethodnom,
tj. 131—132, broju i nastavlja se n
br. 133—134. U ovom svesku objavljeni
su radovi:
A. K r s t i n i ć i M. V i d a k o v i ć:
Dostignuća na oplemenjivanju stablastih
vrba u Jugoslaviji,
* Adresa Uredništva i uprave Beograd, Terazi
je 23.VII


Zanimiv je prikaz D. Strugara o »Adi
( i ri a n 1 i j i -i j. I izigra rlskom« sportsko
rekreativnom poligonu gradskog i šireg
značaja«.


Kopneni dio poligona iznosi 580 ha, a
vodeni 200 ha. Pretežni je dio, blvk, pod
šumom (visokom 260 ha a niskom 127 ha),
UVu površine su livade, 12% poljoprivredna
zemljišta a na 10"/« nalaze se objekti,
saobraćajnice i pregrade (koje vežu
Adu, otok, Ciganliju u užem smislu s
pridruženim površinama Ade Medice i površine
uz desnu obalu Save). Ovaj rekreacioni
poligon Beograđani uvelike koriste,
jer je 1982. godine bilo 14 000 000
posjetilaca (1979. god. oko 5 mil).


U nekrolozima prikazan je život i
rad četiri bujičara: Ing. Stevana Čirko vić
a (umro 1979), Dr. ing. Dušana J e dlovsko
g (1913 — 1980), Ing. Momčila
Stavrić a (1927 — 1979) i Ing. Živojina
Vančetovića (1901 — 1980).


O. Piškorić
J. Marković: Uticaj gustine sadnje
na razvoj nekih klonova vrbe,
N. Komlenović i A. K r s t i n i ć :
Genotipske razlike između nekih klonova
stablastih vrla s obzirom na stanje ishrane,
N. Živ a nov: Varijabilnost svojstava
aluvijalnih zemljišta i njihov značaj
za proizvodnost topola,
P. Marinković, D. Živojinović,
M. Popov, M. Marko vić i A.
Sigunov : Dalja proučavanja primene
herbicida u suzbijanju korova u intenzivnim
kulturama topola u Potamišu,
V. Guzi na: Testiranja klonova vrbe
u pogledu svojstava značajnih za upotrebu
njihovog pruća u pletarstvu,
2. Sadržaj broja 135—136 (za mjesec
jul—decembar 1982) sastoji se od članaka:
1. Herpka : Proizvodne karakteristike
poliklonalnih oglednih zasada topo


ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 64     <-- 64 -->        PDF

la Populus deltoides Batr. u gustom razmaku
sadnje


I. Herpka : Varijabilnost, naslednost
i efekti selekcije za osetljivost na
rak kore izazvan gljivom Dothichiza populea
Sack, et Briard.,
P. Marinković, I. Herpka i V.
Guzina : Osetljivost nekih potomstava
Leuce topola na oboljenja lista,
Š. M i k 1 o š : Uvođenje u proizvodnju
novih klonova topola u SR Madžarskoj,


S. Rončevdć i P. Ivanisevic:
Prilog proučavanju uticaja mikroreljefa
i načina sadnje na primanje sadnica nekih
novih klonova topola u zasadama,
I. Herpka : 31. Zasjedanje Izvršnog
komiteta Međunarodne komisije za topolu
FAO.
3. U br. 137—137 (datiran s januar—juni
1983) možemo pročitati:
P. Vrata r i č: Primjer iskorišćivanja
plantaže topole u području podravsko-
podunavskog bazena,
M. Novaković: Mehanizacija u
podizanju i nezi plantaža topola,
S. May : Populus ciliaca Wall., morfologija,
taksonomija i značaj za selekciju,
S. Nikolić i D. Jezdić: Izbor
transportnog sredstva za prevoz šumskih
sortimenata u uslovima SAP Vojvodine,
M. S 1 a b a k : Probno vađenje topolovih
panjeva na području Š. G. »Osijek«,
Dr S. T o m a n i ć : Istraživanja danas
za sutrašnje šume (o XVII Svjetskom
kongresu IUFRO u Kyotu u rujnu 1981).


4. Nekoliko rezultata iz saopćenih radova:
Krstinić-Vddaković »smatraju da će se


korišćenjem selekcioniranih i priznatih
klonova bijele vrbe (a tih je do sada 11)
uzgoj ove vrste podići na znatno viši nivo,
čime će se postići i znatna privredna korist
«. Inače u okviru šumarskog fakulteta
u Zagrebu podignuta su tri klonska arhiva
stablastih vrba:


— na nizinskom pseudogleju u Kutini,
— na aluviju Dunava kod Vukovara i
— na NPSO »Duboka« (Velika).
J. Marković zaključuje da ophodnja
za sva tri ispitana klona bijele vrbe treba
biti oko 15 godina a optimalna gustoća
sadnje (za maksimalnu proizvodnju drvne
mase) je kod gustoće 2 X 2 m (2500
stabala po ha).
I. Herpka je na osnovu svojih istraživanja
zaključio, »da je svojstvo osjetljivosti
topola na Dothichizu — rak kore
visoko genetski uslovljeno« ali i da postoje
mogućnosti da se osjetljivost smanji
selekcijom.
Silvio May provodi istraživanja o mogućnosti
uzgoja topole Populus ciliaca
Wall, na području Sredozemlja (i kod
nas). Ova topola prošireno je i zapaženo
drvo u području Severo-zapadne Himalaje,
gdje raste u mještovrtim šumama
a katkad i u čistim sastojinama na čistinama
i kamenitim zemljištima na nadmorskim
visinama između 1500 i 3500 m.
Nađena su pojedinačna stabla, piše S.
May, prsnog promjera 112 cm, visoka 30
m od čega 15 čistog debla. Upotreba ove
topolovine kao i drugih vrsta (za daske,
Ijuštenje, ploče vlaknatice, šibice, pulpu
i papir i dr.). U Italiji postignut je uspjeh
na području Casale Monferrato (113 m
nad morem) dok na pokusnoj plohi Scopa
u italijanskim sjeveroistočnim Alpama na
650 m nadm. visine sadnja nije uspjela,
jer su,, zaključuje May, klimatski uslovi
za ovu vrstu vrlo oštri.


U sv. br. 135—136. dr I. Herpka, inače
član Izvršnog komiteta Međunarodne komisije
za topole FAO, izvješćuje o 31. zasjedanju
ovog I. K. održanog od 6. do


10. rujna 1982. u Casale Monferrato, sjedištu
Instituta »di S´perimentazione per la
Pioppicoltura«. Na tom zasjedanju P. Vratarić
održao je u br. 137—138. Topole
navedeni referat o »primjeru iskorišćavanja
topole u području podravsko-podunavskog
bazena« odnosno plantaže »Španjolska
ada«.
O. Piškorić