DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Taj prvi dio gospodarske osnove zove se Iskaz površina. U njemu su
naznačene površine čestica u hektarima na 2 decimale. Iz -Iskaza površinau
gospodarskoj osnovi za Nacionalni park »Plitvička Jezera« se vidi da ukupna
šumska površina parka iznosi 15.301 ha: od toga otpada



na obraslo šumsko tlo 14.428 ka

na neobraslo — proizvodno 837 ha

na neobraslo — neproizvodno 6 ha

neplodno 30 ha
Iz spomenute gospodarske osnove vidi se osim ostaloga i to kakvog su
uzgojno-gospodarskog tipa šume u Nacionalnom parku »Plitvička Jezera«:



visoke šume (sjemenjače) 92%

panjače 4%

šikare i šibljaci 4%
Taj prvi dio gospodarske osnove ili takozvani »Iskaz površina« s gospodarskom
kartom izrađuje se na isti načm za gospodarske šume kao i za šume
s posebnom namjenom. To je najskuplji dio gospodarske osnove ali on je i
najtrajniji njezin dio. jer se granice odjela obično ne mijenjaju, izuzevši zbog
neke djelotvornosti (gradnja komunikacija, nastambi i si.). Te promjene se
ispravljaju prilikom revizije gospodarske osnove.


Kao što sam spomenuo granice odjela ´-u na terenu obilježene uljenom
bojom a pojedina rubna stabla nose brojeve otisnule uljenom bojom (crnom)
na bijeloj podlozi. Dakako, da je od vremena do vremena potrebno obnavljat,
te oznake da se ne izbrišu.


Takvo uređivanje šuma u prostoru lii ukratko prostorno uređivanje šuma
omogućuje nam organizaciju poslovanja, (uzgoj, sječa, zaštita, komunikacije itd )
u svakoj šumi a posebno u šumama nacionalnih parkova gdje osim spomenutih
djelatnosti imamo još i turizam, lovni turizam, ribolov, prehranu divljači, ptica,
praćenje njihova kretanja itd.


Gotovo da se ne može ni zamisliti suvremeno šumarstvo bez prostom jg
uređenja šume, tj. bez gospodarskih karata i iskaza površina. To je nešto bez
čega se danas ne može raditi u šumarstvu uopće a u nacionalnim parkovima
posebno.


Drugi dio gospodarske osnove zove se »Opis sastojina«. To je u stvari
nastavak »Iskaza površina«. Za svaki odjel, odnosno odsjek, navedene su u
»Opisu sastojina« geološke, fiziografske, edafske i vegetacijske karakteristike
s naznakom tipa šume i detaljnim tak^acijskim elementima o vrsti drveća,
broju stabala ,temeljnici, drvnoj masi i prirastu. Puštajući po strani geološke,
edafske (pedološke) i vegetacijske karakteristike o kojima su govorili moji
prethodnici, ograničit ću se ovdje samo na šume.


Iz »Opisa sastojina« vidi se da se u Nacionalnom parku »Plitvička Jezera
« radi o različitim tipovima šume.


Na području Nacionalnog parka »Plitvička Jezera« izlučeno je i površniski
fiksirano više ekološko-gospodarsklh, tipova šume:


1.
šuma bukve i jele. var. a (Abicti-Fagetum illyricum Fit.) u površini
od 538 ha; (kamenje < 25%);