DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 23     <-- 23 -->        PDF

talože vapnenac u obliku sedre ili travertina. Tako je napokon moja pažnja
bila usmjerena tim sedrotvornim biljkama. Proučavao sam razvitak i rast alga
i mahovina i uvidio, kako te biljke formativno sudjeluju u izgradnji sedre.
Proučaavjući postanak sedre, proučavao sam njene geomorfološke oblike te
njihov učinak u izgradnji Plitvičkih jezera. Rezultat tih istraživanja dao je
odgovor na pitanje: što je suština Plitvičkih jezera? Suština Plitvica leži u
sedri i sedrotvornom bilju. Sedri i sedrotvornom bilju zahvaljuju Plitvice svu
svoju ljepotu i turističku atraktivnost. Bezbroj raznoličnih slapova, raznolične
pregrade između pojedinih jezera i jezerca, pa jedinstvene sedrene pećine (spilje)
izradilo je sedrotvorno bilje. Ne samo da su te biljke izradile sve te čudne
tvorevine, već to sedrotvorno bilje održava i dalje izgrađuje Plitvička jezera.
Bez živog sedrotvornog bilja brzo bi ona masa plitvičke vode izglodala i razgradila
mekanu sedru, kad se tome ne bi opiralo sedrotvorno bilije neprestanom
djelatnosti.


Svako nastojanje, koje ide za tim da zaštiti Plitvice, mora u prvom redu
voditi računa o sedrotvorcima i o toj sedri. Plitvička jezera su zbog djelovanja
sedrotvoraca biodinamički sistem i samo u progresivnom stanju tog biodinamičkog
sistema leži budućnost Plitvičkih jezera, kakvu svi. želimo«.


Zahvaljujući tome otkriću Plitvička Jezera postala su dne 8. travnja 1949.
Nacionalni park.


Od sedrotvornih biljaka na Plitvičkim jezerima najvažnije su mahovine:
kratoneuronski travertin (Cratoneuron communatum) i briumski travertin (Bryum
pseudotriquelwn). Te mahovine stvaraju kratoneuronsku i briumsku sedru
biogenim taloženjem vapnenaca (kalcijskog karbonata).


Prema tome produkcija drvne mase u tim šumama niije njezina osnovna
svrha. Osnovna svrha je njezina ekološka funkcija. Da bi se ta funkcija zadovoljila
treba tako gospodariti šumama da one budu trajne, da se trajno obnavljaju,
da budu zdrave i lijepe, jednom riječju da taj šumski ekosistem bude
u ravnoteži. Šumarska znanost je riješila taj problem putem preborne šume
odnosno prebornog gospodarenja. Konstruirane su normale, koje sadrže podatke
o broju stabala, njihovu rasporedu, o drvnoj masi, o temeljnici po hektaru
za pojedine vrste drveća i pojedine bonitete staništa. Spomenute norme
služe šumaru da svojim intervencijama izgospodari takve gospodarske tipove
šuma — koji će zadovljiti svrsi. Konkretno govoreći to su uravnotežene preborne
šume, koje se stalno prirodno regeneriraju i u kojima se siječe prirast
koji se stvara na drvnoj masi na panju a neprestano se u formi priliva ili prinove
stabala održava ravnoteža između sječe i prirasta. Takve su šume baš u
sličnim ekološkim i sastojinskim prilikama izgospodarene u Francuskoj, Švicarskoj
pa i u nekim krajevima naše zemlje —npr. jedan dio Gorskog kotara.


Između različitih primjera prebornih-jelovih šuma spomenut ću dva najveća
šumska masiva u Evropi. To su Vogezi u Francuskoj i Gorski kotar u
Jugoslaviji. Nema sumnje da su to dvije regije u kojima se nalaze najljepše
jelove šume na svijetu.


Na Vogezima ima oko 280.000 ha šuma, što iznosi 47% od ukupne teritorije
toga departmana. Od toga je 180.000 ha šuma kojima upravlja Office Nacionale
de Forets u Parizu putem svojih regionalnih direkcija šuma u Nancy-u.
Spomenuta direkcija ima 6 šumarskih centara. Jedan takav centar je smješ