DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Od šumske privrede zahtijeva se da trajno podmiruje svakodnevno rastuće
potrebe na drvu. Osnovni postulat uređivanja šuma — princip potrajnost
podjednakih prihoda — u novije vrijeme postaje princip potraijnosti progresivnih
prihoda. Zadovoljiti taj princip znači šumsku proizvodnju organizirati tako,
da može trajno podmirivati potrebe društva traženim proizvodima.


Pritom je zadatak uređivanja šuma da utvrdi zakonitosti šumske produkcije,
koje osiguravaju realizaciju postavljenog principa.


U svakoj višoj jedinici prostorne podjele s drvnom zalihom normalne ili
približno normalne veličine i strukture, može se uz odgovarajući oblik i način
gospodarenja kao i pravilno odabranu visinu ophodnje postići potrajnost najpovoljnijeg,
prihoda. U osnovama gospodarenja, veličina najpovoljnijeg prihoda
izražena je drvnom masom predviđenom za sječu ili et a tom.


ETAT


U svakoj visokoj regularnoj šumi sveukupni etat ili sveukupna drvna
masa koja će se predvidivo posjeći tijekom jedne godine, jedne periode ili cijele
pohodnje, sastoji se iz drva — po mjestu, vremenu i načinu izvođenja —
međusobno različita etata.


Etat glavnog prihoda realizira se u sastojinama zrelim za sječu (kojih je
starost veća ili jednaka dobi ophodnje).
Etat međuprihoda ili etat proreda (prethodnih prihoda) realizira se u
preostalim nezrelim sastojinama (izuzev sastojina u stadiju osnivanja).
U ovom radu osvrnut ćemo se na do sada poznate formule za računanje
etata glavnog prihoda i predložiti neke nove.


To smo učinili iz slijedećih razloga.


Prema čl. 19 »Pravilnika«, donje granice ophodnji ´kreću se u rasponu od
10—120 godina ovisno o vrsti drveća i cilju gospodarenja.
Dobni razredi (čl. 8 »Pravilnika«) zavisno od visine ophodnje različitih
su širina i iznose:
—» 5 godina za ophodnju do 30 godina


— 10 godina za ophodnju do 60 godina
— 20 godina za ophodnju preko 60 godina
Zbog različite dužine ophodnji kao i nejednake širine dobnih razreda, dijapazon
podataka — uz poznate formule — bio je kod određivanja Eg često
veći od nužnog, zbog velikog raspona između dobnih granica za koje se formule
mogu primijeniti.
To nas je potaknulo da izvedemo još nekoliko formula za godišnji etat
glavnog prihoda (EK) prilagođenih različitim ophodnjama i širinama dobnih
razreda, koje će zajedno s postojećim formulama pojednostavniti računanje
normalnog godišnjeg etata glavnog prihoda u pojedinim konkretnim slučajevima.


ODNOS DRVNE ZALIHE (V) i ETATA
GLAVNOG PRIHODA (Ea)


Unutrašnje zakonitosti šumske produkcije mogu se najlakše predočiti i jasno
obrazložiti na teoretskim oblicima tzv. normalne šume, uz korištenje nuž