DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


Journal of the Union of Forestry Societies of Croatia — Organe de l´Union de Societes
forestieres de Croatie — Zeitschrift def Verbandes der Forstvereline Kroatins


Br. /Nr. 9—10/ 1984.


SADRŽAJ — CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS


UDK 630* 237.2 .001/2 (Pinus strobus)
Mayor, B. i Komlenović, N.: Pozitivan utjecaj hidromelioracija na suzbijanje sušenja američkog
borovca — The Positive Influence of Hydomelioration of the Dieback Control in the
Odra Culture of Eastern White Pine (383)


UDK 630*231 : 630*.18.001/2


M attic, S.: Utjecaj ekoloških i strukturnih činilaca na prirodno pomlađivanje prebornih šuma —
The Effect of Ecological and Structural Factors on Natural Regneration of Selection Forests
of Fir and Beech in Gorski Kotar (3911


UDK 630*525.5 : 630*221
Križa nee, R.: Nekoliko novih formula za računanje etata glavnog prihoda u visokim regularnim
šumama — Several New Formulae for Computing the Felling Volume of the Main Yield in
High Regular Forests (399)


UDK 630*671 : 630*44.001/2
Golubović, U.: Istraživanja ekonomskih posljedica truljenja i bonificiranja bjelike pri sušenju
hrasta lužnjaka (Q. robur) u šumama SR Hrvatske — Investigations into the Economic Consequences
of Sapwiid Rotting Due to the Dying Back of Pedunculate Oak (Quercus Pedunculata)
in the Forsests of the Socialist Republik of Croatia (413)


STRUČNI ČLANAK — PROFESIONAL PAPER


UDK 630*431 (497.13 Primorie)


Dimitrov, T. i Jurčec, V.: Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara na području
priobalnog krša tijekom 1983. godine — The influence of Weather Condition on the Occurence
of Forest Fires in the Area of Libral Karst During 1983 (427)


AKTUALNO


Starčev i ć, T.: Provođenje Zakona o šumama za šume na kojima postoji pravo vlasništva (447)


OSVRTI


B e d ž u 1 a. D.: Među nama i oko nas (2) (450)
B e d ž u 1 a, D.: Uvođenje motornih pila na području Šumskog gospodarstva »HRAST« Vinkovci od
1961. do 1963. godine (451)


STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI


K1 e p a c, D.: Simpozij radne grupe »Uređivanje šuma i gospodarenje«, IUFRO. Nancy (Francuska)
od 7. do 12. V 1984 (455)
P i š k o r i ć. O.: Simpozij EKOFILM ´84 (456)


ŠUMARSTVO U SVIJETU
M i k 1 o š, M.: O Cipru i šumarstvu na njemu (457)
P i š k o r i ć, O.: Ostvarivanje dugoročnog plana pošumljavanja u Velikoj Britaniji (471)


KNJIGE I ČASOPISI
Piškorić , O.: Glasnik za šumske pokuse br. 20. (1980. g.) i br. 21. (1983, g.) 474)
P i š k o r i ć, O.: Šumarstvo br. 5—6/1983. (478)
Piškorić , O.: Istraživanja u šumarstvu Kosova III (479)
H ru š ka, B.: Lesnicka prace 62 (1983). br. 4—8. (481)


U NEKOLIKO REDAKA (390)


NAPOMENA: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora članaka.