DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 108     <-- 108 -->        PDF

Delegaciju (delegate) se bira na četiri godine, a bira ih svako pojedino Društvo.
Cl. 30.


Svi delegati iz jednog Društva čine delegaciju. Kod glasanja na Skupštini
svaka delegacija ima po jedan glas (1), bez obzira na broj delegata u delegaciji.
Delegati su odgovorni za svoj rad organima DIT-ova.


Cl. 31.
Redovna Skupština Saveza može raspravljati i odlučivati o svim pitanjima
iz područja rada Saveza.
Cl. 32.
O radu Skupštine vodi se zapisnik u koji se obavezno unose odluke i zaključci
doneseni na Skupštini.
Skupštinski zapisnik potpisuje predsjednik Radnog predsjedništva, kao i zapisničar
i dva ovjerovitelja zapisnika, koje je izabrala Skupština.


Cl. 33.
Redovna Skupština vrši ove poslove:


— donosi i mijenja Statut Saveza;
— raspravlja i prihvaća izvještaj o radu Saveza u proteklom razdoblju, koje
podnosi Predsjedništvo Saveza;
— daje razrješnicu organima Saveza;
— bira nove organe Saveza: Predsjedništvo i Odbor samoupravne kontrole;
— bira delegate za Savez IT Hrvatske i Savez IT šumarstva i industrije za
preradu drveta Jugoslavije;
— rješava žalbe Društava i članova Društava;
— donosi godišnje i srednjoročne programe rada Saveza;
— usvaja završni račun i financijski plan prihoda i rashoda;
— donosi Pravilnik o priznanjima (čl, 23), usvaja SAS s OOUR-a i dr. (öl. 24.),
Pravilnik za ONO i DSZ (čl. 53.) i dr.;
— prihvaća ili mijenja dnevni red Skupštine;
— rješava o prestanku rada Saveza;
— daje priznanja u smislu čl. 23. Statuta Saveza;
— prima nove članove Saveza;
— određuje visinu članarine DIT-ova za SAVEZ;
— tumači pojedine odredbe Statuta i
— rješava i druga pitanja iz nadležnosti Saveza, koja nisu u nadležnosti drugih
organa Saveza.
Cl. 34.
Izvanrednu Skupštinu saziva Predsjedništvo Saveza prema potrebi, kao i na
zahtjev
najmanje 1/3 Društava ili na zahtjev Odbora samoupravne kontrole.
Izvanredna Skupština rješava samo predmet, radi kojega je sazvana.


Cl. 35.
Skupštine (redovne i izvanredne) punovažno odlučuju, ako je prisutno više
od polovice delegacija.


398