DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 109     <-- 109 -->        PDF

U slučaju nedovoljnog broja prisutnih delegacija Skupština se saziva ponovno
u roku od 30 dana.
Skupštinom rukovodi radno predsjedništvo, odluke se donose nadpolovičnom
većinom prisutnih delegacija.
Ukoliko Skupština ne odluči drugačije, odluke se donose javnim glasanjem.
Odluke Skupštine su obavezne za sva Društva i njihove članove.


IX PREDSJEDNIŠTVO SAVEZA


Cl. 36.
Predsjedništvo Saveza je kolektivni izvršni organ Skupštine, koje vodi poslove
Saveza po principu kolektivnog odlučivanja i odgovornosti u cjelini, a u
vremenu između dvije redovne Skupštine.
Predsjedništvo se sastoji od 13 članova i 5 zamjenika. Mandat članova Predsjedništva
traje 4 godine, a najduže u trajanju osam godina.
Predsjedništvo se sastoji od najmanje 2/3 članova izabranih iz redova delegacija,
a 1/3 iz redova članova Društava.
U Predsjedništvu Saveza ne mogu biti birani članovi Društava, koji ne mogu biti


delegati Skupštine Saveza.
Članovi Predsjedništva odgovorni su za svoj rad Skupštini Saveza.
Predsjednika i podpredsjednika Predsjedništva Saveza izabiru članovi Predsjed


ništva između sebe, a s mandatom u trajanju od 2 godine, a najduže u trajanju
četiri godine.
Cl. 37.


Predsjednik Predsjedništva predsjedava i rukovodi Predsjedništvom. U slučaju
njegove odsutnosti sjednicom predsjedava i rukovodi podpredsjednik Predsjedništva.
U slučaju odsutnosti predsjednika i podpredsjednika, sjednicom predsjedava
član Presjedništva izabran na toj sjednici.


Cl. 38.
Predsjedništvo Saveza obavlja funkciju delegacije Saveza prilikom izbora dele
gata u organe društvenih, društveno-političkih organizacija, samoupravnih interesnih
zajednica i drugih samoupravnih organizacija i zajednica.


Cl. 39.


U nadležnosti Predsjedništva spada:


— predlagan je Statuta, te izmjena i dopuna;
— sazivanje redovnih i izvanrednih Skupština Saveza, kao i utvrđivanje dnevnog
reda Skupštine;
— predlagan je godišnjeg i srednjoročnog programa rada;
— predlagan je Završnog računa;
— predlaganje godišnjeg financijskog plana prihoda i rashoda;
— upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom Saveza;
— izvršavanje odluka i zaključaka Skupštine;
— donošenje odgovarajućih odluka iz svoje nadležnosti;