DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 110     <-- 110 -->        PDF

— osnivanje stalnih i povremenih odbora i komisija za izvršenje pojedinih
zadataka;


— biranje glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista i organiziranje
pomoćnih radnih tijela;
— donošenje odluka koje se odnose na zaposlenje radnika u Stručnoj službi
Saveza;
— donošenje odluka u vezi radnog odnosa radnika u Stručnoj službi Saveza;
— utvrđivanje cijena zakupnini poslovnih prostorija, tiskanica i pretplata za
Šumarski
list;
— obavljanje drugih poslova za koje se ukaže potreba između dvije Skupštine.


Cl. 40.


Predsjedništvo na svojim sjednicama donosi zaključke i odluke, ukoliko je na
njima prisutno više od polovine članova. Odluke se donose nadpolovičnom većinom
prisutnih članova. U slučaju spriječenosti člana Predsjedništva da prisustvuje
sjednici, Društvo može ovlastiti drugog delegata da sudjeluje u radu i donošenju
odluka.


Cl. 41.
O održanim sjednicama Predsjedništva vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik,
odnosno predsjedavajući.


X ODBOR SAMOUPRAVNE KONTROLE


Cl. 42.


Radi što neposrednije i djelotvornije kontrole, zaštite društvene imovine i
drugih prava i obaveza, osniva se Odbor samoupravne kontrole, koji ima 3 člana
i Z zamjenika članova iz redova delegacije Društava. Članovi odbora Samoupravne
kontrole ne mogu biti istovremeno i članovi Predsjedništva.


Članovi Odbora samoupravne kontrole (OSK) i njihovi zamjenici biraju se na
vrijeme od 4 godine.


Članove Odbora Samoupravne kontrole i njihove zamjenike bira Skupština.
Članovi Odbora Samoupravne kontrole iz svojih redova biraju predsjednika Odbora
Samoupravne kontrole.


Članovi Samoupravne kontrole odgovorni su za svoj rad Skupštini Saveza.


Cl. 43.
Odbor Samoupravne kontrole ima pravo i dužnost da:


— prati primjenu propisa, odredbi Statuta i drugih općih akata Saveza;
— obavlja pregled svih dokumenata, obračuna, poslovnih knjiga, materi jalnih
i novčanih sredstava
i si. i
— obavještava organe Saveza o svom nalazu.


Cl. 44.
Odbor Samoupravne kontrole dužan je upozoriti Predsjedništvo na uočene
nepravilnosti i zahtjevati da se one otklone u određenom roku.
Odbor Samoupravne kontrole za svoj rad odgovara Skupštini i njoj podnosi
pismeni izvještaj.


400