DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Odbor Samoupravne kontrole dužan je jedamput godišnje podnijeti pismeni
izvještaj o svom radu.
Cl. 45.
Predsjednika Odbora Samoupravne kontrole redovno se poziva na sjednicu
Predsjedništva.
Cl. 46.


Kod izbora Predsjedništva Saveza, zatim delegata za Savez IT Hrvatske, kao
i Savez IT šumarstva i industrijske prerade drveta Jugoslavije, te Odbora Samoupravne
kontrole, Savez se je dužan pridržavati društvenog dogovora o provođenju
kadrovske politike Socijalističke Republike Hrvatske.


XI STRUČNA SLUŽBA SAVEZA


Cl. 47.


Za pravovremeno obavljanje poslova Predsjedništvo Saveza može angažirati
određeni broj osoba i zasnovati s njima radni odnos na određeno i neodređeno
vrijeme.


Za obavljanje administrativno-tehničkih i financijskih i si. poslova Savez formira
Stručnu službu. Radnici Stručne službe Saveza imaju pravo na sredstva za
osobne dohotke i zajedničku potrošnju u skladu s načelima raspodjele, koja važi
za organizacije udruženog rada, kao i drugim odredbama i sporazumima utvrđena
prava.


Međusobna prava i obaveze, kao i odgovornosti pomoćnih tijela utvrđuju se
ugovorom, koji je u skladu s postojećim zakonskim odredbama.


Cl. 48.


Stručna služba nije pravna osoba. Djelokrug rada, prava i dužnosti Stručne
službe reguliraju se odlukama Predsjedništva Saveza.


Radom Stručne službe Saveza posredno rukovodi predsjednik Predsjedništva,
a neposredno poslovni tajnik Saveza kojega izabere Predsjedništvo javnim natječajem
na 4 godine, s time da podliježe reizbornosti.


Radni odnos u Stručnoj službi Saveza radnici zasnivaju u skladu Zakona o
radnim odnosima i Zakona o udruženom radu ovoga Statuta i odluka kolegijalnog
izvršnog organa Saveza.


Za poslove poslovnog tajnika utvrđuju se posebni uvjeti i to: Šumarski fakultet
i 5 godina radnog iskustva, sposobnosti za organiziranje stručnih savjetovanja,
kongresa, izložbi, izdavačke djelatnosti, propagande i populariziranje šumarstva,
prerade drva, dobro poznavanje problematike šumarstva i industrijske
prerade drva i poznavanje općih uvjeta poslovanja, a posebno društvenih organizacija.


XII FINANCIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE SAVEZA


Cl. 49.
Materijalna sredstva za rad Saveza ostvaruju se znanstveno-stručnim i društvenim
aktivnostima, povremenom izdavačkom djelatnošću, upravljanjem i koriište


401