DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Dendometrija uređivanje šuma, rast i prirast šumskog drveća, šumarska fotogrametrija:
prof, dr Ankica Pranjić;
Iskorišćivanje šuma, šumske prometnice i mehanizacija u šumarstvu: prof,
dr Stevan B o j a n i n, mr Tomislav Heski i ing. Ivo Knežević;
Ekonomika šumarstva i prerade drva, organizacija rada: prof, dr Rudolf Sa-


b a d i ;
Krš, problematika i osvajanje: mr Vice Ivančević ;
Zaštita prirode, nacionalni parkovi, parkiranje: prof, dr Šime Meštrović ;
Lovstvo: ing. Alojzije F r k o v i ć;
Povijest šumarstva, publicistika: ing. Oskar P i š k o r i ć;


Glavni i odgovorni urednik:


Prof. dr Branimir Prpić


Tehnički urednik:


Ing. Oskar Piškorić


Adresa uredništva i uprave Šumarskog lista: Zagreb, Trg Mažuranića
11; tel. br. 444-206 i 449-686; račun kod SDK Zagreb 30102-678-6249. Šumarski
list izlazi godišnje u 12 brojeva. Godišnja pretplata za ustanove i radne organizacije
5 500.— dinara, za pojedince 700.— dinara, za studente, đake i umirovljenike
400.— dinara, za inozemstvo 40.— USA dolara.


Separat i se dobiju samo po unaprijed poslanoj narudžbi i količini od najmanje


30 primjeraka. Separate plaća autor.
Cijena oglašavanj a :
— omotna stranica (samo četvrta)
— prva i druga stranica časopisa
— stranica unutar časopisa
— polovice stranice unutar časopisa
— četvrtina stranice unutar časopisa
22.000,00 dinara
19.500,00 dinara
18.200,00 dinara
13.000,00 dinara
10.400,00 dinara
Za oglase u boji poseban doplatak.


Popusti za oglašavanje 3 do 5 puta 10%, a za šest i više 20% — Akvizicijsk
i rabat 20%.
Časopis je oslobođen od plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda na temelju
mišljenja Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SR Hrvatske
br. 1416/1974. od 22. 03. 1974. g.


Naklada 1 400 primjeraka


Tisak »A. G. Matoš« Samobor


Publisher Union of Forestry Societies of Croatia — Editure: L´Union des Societes
forestieres de Croatie — Herausgeber: Verband der Forstvereine Kroatiens
Zagreb, Mažuranića trg 11 — Tel. 444-206 i 449-686.