DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 6     <-- 6 -->        PDF

šumskodrvnog kompleksa SR Hrvatske, šumarski dio stručnog tima razradio
je u dogovorenom roku radnu verziju separata »Analiza dosadašnjeg razvoja
i razvojne mogućnosti šumsko-drvnog kompleksa SR Hrvatske u razdoblju
od 1986. do 1990. godine«, kao analitičku podlogu za što realnije sagledavanje
mogućeg razvoja organizacija udruženog rada ovog kompleksa u narednom
srednjoročnoga razdoblju.


Kao što se vidi iz prezentiranog materijala, štampanog u »Zelenoj knjizi
br. 13«. Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo, koju ste primili
kao prilog za današnje savjetovanje, separat obraduje dva osnovna poglavlja:


a) ostvareni rezultati privređivanja i razvoja u prehodnom razdoblju s


naglaskom na razdoblje 1981—1985. godine,


b) koncepcijsku i programsku orijentaciju s istaknutim razvojnim ci


ljevima i razvojnim mogućnostima u razdoblju od 1986 — 1990. go


dine.


Ponuđenu radnu verziju radnog tima, obrađenu u Republičkom komitetu
za poljoprivredu i šumarstvo razmotrila je radna grupa Koordinacije za razvoj
i planiranje IVS-a, koja je svojim primjedbama i prijedlozima doprinijela
poboljšanju izrađenoga materijala, a naročito u dijelu koncipiranja koncepcije
i programske orijentacije budućeg razvoja temeljenih na strategiji provođenja
Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije zemlje.


Razmatrani u radnim tijelima Izvršnog vijeća i Izvršnom vijeću Sabora
prihvaćeni su strateški ciljevi i osnovne koncepcije srednjoročnoga razdoblja,
koji su uz manje razlike ugrađene u Analizu uvjeta i mogućnosti društveno-
ekonomskog razvoja SR Hrvatske, i u Prijedlog smjernica za izradu Društvenog
plana SR Hrvatske i planova razvoja samoupravnih organizacija
i zajednica i društveno političkih zajednica u SR Hrvatskoj u razdoblju od
1986. do 1990. godine.


U ovome separatu nisu obrađeni elementi razvoja u oblasti lovstva, jer
radni tim u vrijeme izrade materijala nije raspolagao relevantnim podacima
o ostvarenju razvojnih planova prethodnog razdoblja.


U međuvremenu se, međutim, prišlo obradi podataka razvoja prethodnoga
razdoblja te sagledavanju koncepcije razvoja u narednom srednjoročnom
razdoblju na čemu su angažirani stručni kadrovi iz Lovačkog saveza
Hrvatske i Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo, te će prije1
donošenja Društvenog plana Hrvatske i planova samoupravnih organizacija
i društveno-političkih zajednica, i za ovu oblast biti dane analitičke prijedloge.


Osnovna poglavlja ovog referata sadrže:


I Razvoj u prethodnom razdoblju s naglaskom na razdoblje 1981 — 1985.
godine,
— ostvarenu dinamiku rasta i strukturne probleme,


— izvoz i uvoz,
— problematika korištenja kapaciteta vezana uz snabdijevanje sirovina
reprodukcijskim materijalom i energijom,
— investicijska aktivnost,
— organiziranost — samoupravno povezivanje,
— uvjeti poslovanja — ekonomski položaj grana reprocjeline.