DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1985 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Troškovi obnove9 Vezivanje tla fašinama 11000 franaka po 1 ha, a pošumljivanje
5100 franaka po ha. Pretežni dio kredita osigurava država i Fond za poljoprivredu
Evropske zajednice a u manjoj mjeri i regija.


Rentabilnost kljaštrenja stabala u kulturama četinjača. Privatni šumoposjednici
u Francuskoj, od kojih je velik broj maloposjednika seljaka, po 1 ha sade
1100 do 1300 biljaka dakle podižu rijetke sastojine. Razlog — manji troškovi pošumljavanja.
No takve sastojine proizvodne i manje vrijedno tehničko drvo (veliki
čvorovi), pa je potrebno čišćenje debla od granja (kljaštrenje). Prema prikazu J.


B. B o u i 1 i e t-a (u Revue forestiere francaise, br. 1/1985) taj zahvat je rentabilan
kako dokazuju interni kamatnjak rentabiliteta:
Postotak rentabiliteta
Sastojina — kultura
smreke crnog bora bijelog bora ariš
ako se ne kljaštri 4,40 3,60 3,45 4,20
ako se kljaštri do 6 m visine 5,00 4,15 3,85 4,80
ako se kljaštri do 10 m visine 5,30 4,25 4,05 4,95


U klasičnim sastojinama ti postotci iznose: za smreku 3,35, za crni bor 2,90
a za bijeli bor 2,85.


Šume pitomog kestena u Francuskoj zauzimaju 530 000 ha površine s drvnom
masom od 81500 000 m3 a godišnjom proizvodnjom 4 000 000 m3 ili 12% svih listača,
95% kestenovih šuma u privatnom je posjedu. Tehničko kestenovo drvo, (sa
stabala prosječnog prsnog promjera 40 cm i dužine od 3,50 met. na više) vrlo je
traženo i postiže se cijena od 450 franaka po 1 m3 na panju. Cijena dasaka na
pilani kreće se, bez državnih taksa, između 1300 i 2500 franaka po m;i, već prema
kvaliteti i dimenzijama tj. za 30 do 40% manje nego za hrastovinu. Prosječni godišnji
prirast 25-godišnje sastojine iznosi 14 m3/ha a uz to mogu se koristiti stabalca
stara tek tri godine.


Prema iznijetom primjeru u »mjesečniku »Forets de France et Action Forestiere
« (br. / svibanj 1985) uzgoj kestenika je rentabilan, jer čisti prihod 22-godišnje
sastojine kod sječe u režiji iznosi 18 400 franaka po ha (kod prodaje na
panju samo 9 450 franaka). Inače kestenove šume u Francuskoj na trećem su
mjestu tj. iza hrastovih i bukovih.


ai
Ugroženost hrastovih sastojina. Pod tim naslovom inž. Michel Huber t iz
Instituta za razvoj šumarstva (privatnih šuma) u listu »Forets de France et Action
forestiere« (u broju za mjesec srpanj o. g.) kaže, da su »mnoge hrastove sastojine
ozbiljno ugrožene, ne od bolesti nego od neadekvatnog gospodarenja. Opasnost
je »ekonomskog« karaktera i prekasno je što poduzeti da se nadoknade
gubici od dvije trećine do tri četvrtine njihove potencijalne vrijednosti«. Ugroženost
se odnosi na 40-godišnje sastojine koje su se uzgajale u vrlo gustom sklopu
i bez proreda a sada su zahvaćene sječom s tendencijom u pretvaranje u sastojine
srednje šume. Naime stabla u tim sastojinama postigla su velike visine ali visoko
postavljenih krošanja i tankog debla te se preostala nakon sječe savijaju i izbijaju
živici, dakle smanjuje se vrijednost deblovine. Stoga autor preporuča pažljivo
gospodarenje, razmatranje situacije svakog stabla koje treba ostati i tako uzgojiti