DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 103     <-- 103 -->        PDF

tivne imjere zaštite — ograđivanje rezervata. Preventivna mjera je i podizanje
hranilišta, ali ona ne smiju biti blizu zaštićenog objekta. O tome svjedoče hrani


lište uz objekt Polom, gdje su najveće štete baš u blizini hranilišta.


Nepovoljan utjecaj na sastojine je i obilazak posjetilaca, među kojima ima
i nediscipliniranih vozača, koji autima zalaze i u zabranjene dijelove. Nepovoljno
je i nekontrolirano kretanje posjetilaca te autor naglašava potrebu ne običnog
čuvara nego obučenog, koji će moći upućivati posjetitelje ne samo o smjerovima
kretanja nego i onome, gdje što mogu posebno vidjeti.


Za svaki objekt autor je naveo i smjernice za uzgojne mjere
kojima je svrha da se prašumski tip sastojina očuva ili usmjeri u razvoju na,
da tako kažemo, klimaksnu zajedniicu. Najveći zahvat, nedvojbeno, treba provesti
u »-prašumi« Zäkova hora (na Češko-moravskoj visoravni) koja je u razdoblju od
1818. do 1888. godine od mješovite sastojine bulkve, jele i smreke s primjesom
javora pretvorena u monokulturu smreke s oazama prvotne sastojine. U prašumi
Lanžhot, sa sastojinama zajednica Querceto-Fraxinetum Desphampsia caespitosa Typ,
Ulmeto-Fraxinetum carpinetum, Brachipodium silvaticum i si., dakle prašumi
hrasta lužnjaka (u kojoj su pojedina stabla stara i preko 400 godina), nužno je
reducirati visoki sloj bijelog gloga kako bi se osiguralo pomlađivanje.* Za prašumu
Polom predlaže se unošenje javora, koji je reduciran, a za gotovo sve rezervate
ostavljanje zaštitnog pojasa u gospodarskim sastojinama, koje ih okružuju.


Iz pregleda sadržaja vidimo, da se literatura navodi na dva mjesta. Uz uobičaju
popis literature, autor se li osvrnuo na literaturu (u originalu stoji »preged«,
ali bolje za nas odgovara »osvrt«) Na osnovu 178 jedinica literature autor zaključuje,
da se »najveći broj radova bavi jelovo-bukovim prašumama, koje su u
planinama srednje Europe najbolje očuvane. Manje ih je o višim položajima sve
do zone smrekovih šuma. Najniži položaji o zoni rasprostranjen ja hrasta lužnjaka
najmanje je radova, jer su te šume bile podvrgnute jakom pritisku iskorlišćivanja
«, Mialo je radova i o zoocenozama, zbog kaže autor, »komplicirane problematike
proučavanja ove komponetne prašume.«


Iz naše literature navedeno je 28 autora s 40 radova, on Anka, Drinića, Fukareka,
Miletića (radova u Šum. listu 1930. i 1931. godine), Prpića do Žafara i
Trinajstića, da spomenem samo neke. K tome popisu svakako treba dodati i studiju
»Rezervati šumske vegetacije Prašnik i Muški bunar« (Matica — Prpića, Rauša
i Vrankovića, ikoju je izdalo šum .gospodarstva »Josip Kozarac« u Novoj Gradiški
1979. god., a prikazane u Äum. listu 1980. god. br. 5—6.). Vjerojatni je razlog
izostanka ove publikacije što se iz naslova ine vidi, da su oba navedena rezervata
u stvari rezervati prašuma (hrasta lužnjaka, odnosno hrasta kitnjaka i bukve).


Ovdje su iznijete samo neke pojedinosti temeljitog, ili u suvremenom žargonu
znanstvenog djela Eduarda PRUŽA o češko-moravskim prašumama iz kojeg se
mnogošta može pnimjeniti i u našim uvjetima. Kao primjer navodim jelu, koja se
i u Češkoj nalazi u fazi povlačenja i to ne od jučer nego od bar 500 godina unazad,
kako pokazuje analiza cvjetnog praha u tlu u šumi Zofin.


Stoga je gotovo nužno , da se ne samo zaštitari prirode nego i šumari detaljnije
upoznaju s rezultatima istraživanja J. Fruše.
Oskar Piškorić


* Analogan zahvat lizvräen je oko 1970. godine i u našeim rezervatu Brašnik
i oslobođene stabalca hrasta lužnjaka.
509