DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Najveći dio područja zahvaćenim zagađenjem nalazi se u Saveznoj Republici
Njemačkoj, u Cehoslovačkoj i u Poljskoj. Anketa iz 1983. godine provedena u
Njemačkoj pokazala je, da je oko 46%> stabala oštećeno zagađenjem zraka štetnim
tvarima. Situacija je osobito teška u Nacionalnom parku »Bavarska šuma« u kojoj
su iglice jele napadnute sa 60%, smreke 47% a lišće bukve 44"/o.


U pograničnom češko-poljskom području nacionalnog parka Krkonoše stanje
je alarmirajuće, jer je 1984. godine 1000 hektara šume potpuno uništeno, a 16.000
hektara od ukupno 32000 hektara teško oštećeno. Polovina autohtonih šuma u području
Elbe je izumrlo uslijed štetnih materijala u zraku iako su ove šume dosada
odolijevale teškim klimatskim opterećenjima.


U nacionalnom parku Lake districkt Engleska, zatim u North York Moorss,
Peak District Hajđeland zagađivanje je dovelo do izumiranja biljaka, te je područje
postalo izloženo eroziji. Pojavile su se i indirektne posljedice kao reduciranje
broja i raznovrsnosti vrsta mikrorganizama, ikoje su važne za rasta biljaka.


Razmnožavanje riba je smanjeno, te su mnoga skandinavska jezera ostala bez
riba. Zagađivanje ugrožava i pčele, te je izostalo d oprašivanje biljaka i stvaranje
ploda. Zagađivanje povećava kiselost tla pa je i poljoprivreda vamredno
ugrožena.


Veza između zagađenosti štetnim materijama u zraku i porast poteškoća ljudi
pri disanju očitovala se u zagađivanju okoline te ovo zagađivanje predstavlja veliku
pretnju zdravlju čovjeka.


Na osnovu iznesenih materijala Federacija je donijela rezoluciju koja je objavljena
u štampi i ona ´ukratko glasi:


Potrebno je pojačati borbu protiv zagađenja zraka. U mnogmd zemljama Evrope
raspadaju se umjetnički, kulturni spomenici, umiire drveće i šume, voda i tlo
postaju kiseli, autohtone šume propadaju u nacionalnim parkovima prirode.


Neosporno je dokazno štetno djelovanje zagađivanja, poznati su uzroci, pa
je potrebno hitno djelovati da bi se zagađivanje reduciralo i svelo na najmanju
štetnu mjeru.


Da vlade i političke stranke u pojedinim zemljama i internacionalnim gremi


umima brzo i bez obzira na grupne dnterese poduzmu zakonske li administrativne


mjere da bi se djelotvorno i brzo reducirale štetne stvari iz industrije, elektrana,


saobraćaja i loženja u kućama.


Uzročnici zagađenja iz industrije i privrede moraju biti svjesni svoje odgovornosti
za buduće generaoije te bi trebali poduzeti mjere protiv izbacivanja
štetnih materija.


Automobilski savjeti — udruženja i druge zainteresovane grupe — ne bi smje


li agitirati protiv ograničenja štetnih tvari već moraju aktivno surađivati protiv


zagađivanja zraka.


Mediji informiranja moraju sve učiniti u smislu upućivanja raznih informa


cija i prosvjećivanja.


Članovi Federacije ne ismiju se obeshrabriti u svojoj borbi da pojačaju rad


na prosvjećivanju i da učine sve da ostale organizacije koje se bore za zdravu


okolinu da pooštre svijest u odnosu na smrtne posljedice industrijskog doba.


Svaki pojedini građanin mora štednjama energije doprinjeti da se zrak oslo


bodi zagađenja jer su proizvodnja i potrošnja energije međusobno najvažniji uz


roci zagađenja u zraku.