DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1985 str. 131     <-- 131 -->        PDF

Dendometrija uređivanje šuma, rast i prirast šumskog drveća, šumarska fotogrametrija:
prof, dr Ankica Pranjić ;
Iskorišćivanje šuma, šumske prometnice i mehanizacija u šumarstvu: prof.
dr Stevan Eojanin, rar Tomislav Heski i ing. Ivo Knežević;
Ekonomika šumarstva i prerade drva, organizacija rada: prof, dr Rudolf Sa-
b a d i ;


Krš, problematika i osvajanje: rnr Vice Ivančević ;


Zaštita prirode, nacionalni parkovi, parkiranje: prof, dr Sime Meštrović ;


Lovstvo: ing. Alojzije Frković ;


Povijest šumarstva, publicistika: ing. Oskar P i š k o r i ć;


Glavni i odgovorni urednik:


Prof. dr Branimir Prpić


Tehnički urednik:


Ing. Oskar Piškorić


Adresa uredništva i uprave Šumarskog lista: Zagreb, Trg Mažuranića
11; tel. br. 444-200 i 449-686; račun kod SDK Zagreb 30102-678-6249. Šumarski
list izlazi godišnje u 12 brojeva. Godišnja pretplata za ustanove i radne organizacije
5 500.— dinara, za pojedince 700.— dinara, za studente, đake i umirovljenike
400.— dinara, za inozemstvo 40.— USA dolara.


Separat i se dobiju samo po unaprijed poslanoj narudžbi i količini od najmanje
30 primjeraka. Separate plaća autor.


Cijena oglašavanja:


— omotna stranica (samo četvrta) 22.000,00 dinara


— prva i druga stranica časopisa 19.500,00 dinara
— stranica unutar časopisa 18.200,00 dinara
— polovice stranice unutar časopisa 13.000,00 dinara
— četvrtina stranice unutar časopisa 10.400,00 dinara
Za oglase u boji poseban doplatak.


Popusti za oglašavanje 3 do 5 puta 10%, a za šest i više 20% — A k vi žici j-
s k i rabat 20%.


Časopis je oslobođen od plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda na temelju
mišljenja Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SR Hrvatske
br. 1416/1974. od 22. 03. 1974. g.


Naklada 1 400 primjeraka


Tisak »A. G. Matoš« Samobor


Publisher Union of Forestry Societies of Croatia — Editure: L´Union des Societes
forestieres de Croatie — Herausgeber: Verband der Forstvereine Kroatiens
Zagreb, Mažuranića trg 11 — Tel. 444-206 i 449-686.