DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 64     <-- 64 -->        PDF

2. Dostignut stupanj naše ukupne društvene samozaštite organiziranosti, a u
tom dijelu i sistem protupožarne zaštite, omogućio je uz izuzetno zalaganje radnih
ljudi i građana s ugroženih područja da se u najkraćem vremenu savlada više
od 96 posto požara, od kojih su neki mogli imati i nesagledive posljedice u
ljudskim žrtvama i opsegu materijalnih šteta. Radnim ljudima i građanima, pripadnicima
službe organa unutrašnjih poslova i oružanih snaga, a posebno civilnoj
zaštiti i vatrogasnim jedinicama potrebno je. stoga, odati puno društveno
priznanje za samoprijegoran i često vrlo opasan angažman na gašenju požara u
šumama ove godine.
3. Cijeli kompleks oblasti zaštite od požara potrebno je bolje organizirati i
doraditi način sistemskog rješavanja pitanja njihova tinanciranja radi efikasnijeg
djelovanja svih koji se bave zaštitom od požara. Posebno treba pojačati politiku
gonjenja prema utvrđenim činiocima požara kao i prema pojedincima, organima
ili organizacijama koje su odgovorne za zaštitu šuma od požara.
4. Velik broj požara u šumama ove godine gasen je primjenom neadekvatnih
tehničkih sredstava i s nedovoljno odgovarajuće opreme, a ispoljene su i
slabosti organizacijskog karaktera. Posebno se nezadovoljstvo može ispoljiti u
pogledu stanja organiziranosti zaštite šuma od požara i to prvenstveno u primjeni
preventivnih mjera i akcija što je sve, uz izuzetne vremenske prilike, pogodovalo
izbijanju i širenju šumskih požara i otežavalo akcije njihova gašenja, pogotovo
na nepristupačnim terenima.
5. Proces podruštvljavanja u oblasti zaštite od požara, kao bitne komponente
cjelokupnog sistema društvene samozaštite, treba dalje jačati i unapređivati, pri
čemu je nezamjenjiva uloga Socijalističkog saveza radnog naroda i drugih društveno-
političkih i društvenih organizacija, te odgojno-obrazovnih i drugih institucije
koje svojom aktivnošću mogu i moraju u najvećoj mjeri mobilizaeijski djelovati
u tom pravcu.
6. Izvršavanje zakona i drugih propisa, zatim zaključaka Izvršnog vijeća Sabora
i zaključaka Sabor SR Hrvatske, te zaključaka Republičke konferencije SS
RNH u oblasti zaštite od požara mora postati dio svakodnevnih poslova i zadataka
svakog subjekta odgovornog za stanje zaštite od požara u određenoj oblasti.
a šumama posebno, i u tom smislu potrebno je mijenjati i dosadašnje ponašanje
i odnos prema tim. za društvo u cjelini, značajnim pitanjima.
7. Sabor SR Hrvatske raspravljat će ubuduće najmanje jednom godišnje e
stanju i problemima u oblasti zaštite od požara i o poduzetim mjerama te, u okviru
svojih ustavnih ovlaštenja, donositi potrebne odluke, zakone i druge akte.
ZAKLJUČCI


1. Polazeći od saznaja da nema uspješne ni pravovremene akcije te efikasnih
rezultata u sprečavanju nastajanja, gašenju i suzbijanju širenja požara u šumama
i na ostalom otvorenom prostoru bez dobro orgniziranog, tehnički opremljenoga
i kadrovski osposobljenog sistema zaštite od požara, dužnost je svih organiziranih
socijalističkih snaga da stalnom i svjesnom društvenom aktivnošću
pridonose razvijanju i unapređivanju stanja u oblasti zaštite od požara kao
bitnog dijela cjelokupnog sistema društvene samozaštite.
Skupštine društveno-političkih zajednica i skupštine odgovarajućih samoupravnih
interesnih zajednica, organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije
i zajednice, nadležni organi uprave i ostali korisnici društvenih sredstava


62