DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1986 str. 66     <-- 66 -->        PDF

nica ima u provođenju mjera zaštite od požara te da in/.istiraju na većoj društvenoj
odgovornosti samoupravnih, stručnih, profesionalnih i drugih organa i službi.


6. Radi prevladavanja zatečenog stanja u odnosu na zaštitu šuma od požara
potrebno je provoditi sve mjere društvene samozaštite kako bi se aktivnosti u zasuti
šuma i ostaloga otvorenog prostora od požara provodile planski i kontinuirano.
Socijalistički savez radnog naroda, kao osnivač glasila javnog informiranja,
mora utjecati na takovu uređivačku politiku kojom se postiže redovito praćenje
problematike zaštite od požara, a prije svega potpuno i objektivno informiranje


o uzrocima i pojavama koje pogoduju nastajanju požara i o mjerama koje se poduzimaju.
Osobito treba utjecati na uvođenje stalnih emisija i rubrika iz oblasti
zaštite od požara radi svestranijeg informiranja, poticanja i angažiranja radnih
ljudi i građana na njihovu obučavanju i osposobljavanju za aktivnosti u zaštiti od
požara.
7. Čišćenju i uređenju površina slradalih od požara treba prići odmah, ali na
osnovi konkretnih planova kojima treba utvrditi sve elemente značajne za pravilan
pristup tom poslu, od plana čišćenja, odvoza i korištenja preostale drvne
mase do vrste, broja i načina sađenja mladica odnosno plana promjene namjene
tog prostora (poljoprivredna proizvodnja, stočarstvo i si.) Sve to uz maksimalno
nastojanje da se u izradu tih planova uključe naučni i stručni radnici i koriste
naučna dostignuća.
Skupštine društveno-političkih zajednica odgovorne su za pravovremeno i plansko
počinjanje tog posla. Čišćenje i uređivanje opožarenih površina treba dovršiti
u 1986. godini, a paralelno voditi akcije pošumljavanja odnosno pripremanja tog
zemljišta za druge svrhe.


Sve organizacije udruženog rada koje gospodare ili se koriste šumama te
ostale samoupravne organizacije i zajednice obavezne su, na osnovi konkretnih
planova usklađenih u okviru društvenopolitičke zajednice, prići izvršavanju utvrđenih
zadataka.


U društveno-političkim zajednicama potrebno je, prilikom donošenja plana i
programa pošumljavanja, maksimalno mobilizirati članstvo u društvenim organizacijama
i udruženjima, a posebno omladinske organizcije.


Izvršna vijeća općinskih skupština direktno su odgovorna za provođenje planova
i programa čišćenja, uređivanja, korištenja i pošumljavanja tih prostora, a
posebno za ubrzanje donošenja odluka i programa mjera zaštite od požara šuma
u privatnom vlasništvu.


8. Sve organizacije udruženog rada šumskih gospodarstava, infrastrukture, elektroprivrede,
željezničkog transporta, prerade drveta i drvne mase, turizma i si.
koje se koriste šumama obavezne su poduzimati potrebne mjere u skladu sa
zakonom i drugim propisima u pogledu čišćenja i održavanja šuma i njihova kulliviranja,
pravljenja prosjeka i osposobljavanju šuma da budu prohodne, instalirati
određenu opremu za gašenje požara, te uređivati i održavati okoliš uz željezničke
pruge. Posebno treba održavati prostor u šumama ispod dalekovoda te
i kontrolirati njihovu ispravnost. Skupštine društveno-političkih zajednica dužne
su, u suradnji s mjesnim zajednicama, radne ljude i građane na svojim područjima
upoznati s odrebama svojih odluka o zaštiti od požara, napose s odredbama odluka
o spaljivanju korova, i pratiti njihovo izvršavanje.
64