DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 11     <-- 11 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*232.12 -\- 165.62 (Salix sp.) Sum. list CXII (1988) 105


GENOTIPSKE RAZLIKE IZMEĐU NEKIH KLONOVA STABLASTIH
VRBA U SPOSOBNOSTI FORMIRANJA ADVENTIVNOG
KORIJENJA — ZNAČAJNOG ELEMENTA RANE DIJAGNOSTIKE
U SELEKCIJI


Ante KRSTINIĆ i Davorin KAJBA**


SAŽETAK: U radu je istraživano vrijeme izbijanja i dinamika
razvoja adventivnog korijenja kod različitih klonova stablastih vrba.
Isto tako su istraživane genotipske razlike između testiranih klonova
s obzirom na broj, dužinu te težinu adventivnog korijenja u svježera
i suhom stanju. Pozitivni, u većini slučajeva statistički opravdani
korelativni odnosi između broja korijenčića s jedne strane te
produkcije i preživljavanja s druge strane, ukazuju na mogućnost
rane dijagnoze u selekciji klonova stablastih vrba s obzirom na
navedena svojstva, čime se vrijeme valorizacije uspijevanja klonova
u terenskim pokusima smanjuje.


Ključn e riječi : Stablaste vrbe, adventivno korijenje, rana
dijagnoza


UVOD


Stablast e vrb e su vrlo podesne za podizanje kultura na težim
plavljenim i zakorovljenim zemljištima na području nizinskih šuma. na kojima
je često puta onemogućena prirodna obnova vrednijih vrsta listača. U
kojoj će mjeri ovakve kulture biti uspješne u funkciji predkultura ili kultura
za proizvodnju drvne mase, zavisi prvenstveno od sposobnosti preživljavanja
sadnica. Stablaste vrbe spadaju u najtolerantnije drvenaste vrste u odnosu na
plavljenje, upravo zbog sposobnosti formiranja adventivnog korijenja na deblu
preko kojih se biljka u uvjetima intenzivnog plavljenja snabdijeva vodom
i hranjivima. Za razliku od terminalnih i postranih pupova, adventivni pupovi
mogu formirati stabljiku, hipokotil, listoke i korijenje. Pravi adventivni pupovi
dolaze kod vrsta Robinia pseudoacacia, Ailanihus altissima, te kod nekih
vrsta rodova Rhus, Populus i Salix (Romberger, 1963).


Formiranje adventivnog korijenja vrsta roda Salix može se definirati u tri
(osnovna) tipa koji su vezani za različite sekcije ovog roda.


* Istraživanja su financirana putem SVIZ-a Zagreb i Poslovne zajednice »Exportdrvo
« Zagreb. Opažanja na reznicama u vodenim kulturama vršila je Jolanda
Babić, student šumarstva.
** Prof. dr. Ante Krstinić, Davorin Kajba, dipl. inž. šum. Šumarski l´akultet.
Sveučilišta u Zagrebu, Simunska cesta 25.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 12     <-- 12 -->        PDF

i I


i:
3gfeL^6*?sP

, 1g"*-r . ~´ j j I -


U*V* ab


V »-.*,* :4c.


. i*i""**i


?«®S^?L* *./


SI. 1. Adventivno korijenje na deblima bijele vrbe (Salix alba L.) u kulturi
podignutoj u uvjetima intenziv»og plavljenja uz rijeku Dunav (Foto: Dr Ivan Herpka)


106
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 13     <-- 13 -->        PDF

1. Osnovn i tip, koji je karakteriziran formiranjem adventivnog korijenja
po cijeloj dužini reznice, 2. U tzv. bazaln i ti p spadaju one vrste
koje imaju sposobnost formiranja korijenja na bazi reznice, 3. Me d i jaln i
ti p u koji pripadaju vrste čije je zakorjenjivanje otežano, a adventivno korijenje
se formira samo u središnjem dijelu reznice. (Canov, 1973).
U našim istraživanjima željeli smo eksperimentalno utvrditi da li postoje
razlike s obzirom na način i vrijeme formiranja, broj, dužinu te težinu adventivnih
korijenčića između različitih klonova, koji pripadaju stablastim vrbama.
Naime, u postojećim kulturama na području SR Hrvatske je primijećeno,
da različiti klonovi bijele vrbe nemaju istu sposobnost preživljavanja
u uvjetima intenzivnog plavljenja. Nadalje smo željeli utvrditi da li postoji
korelacija između broja korijenčića i preživljavanja istih klonova u uvjetima
intenzivnog plavljenja. Također smo željeli ispitati mogućnosti rane dijagnostike
i s obzirom na produkciju drvne mase istraživanih klonova, na osnovi
njihove sposobnosti formiranja adventivnog korijenja.


Ovakva istraživanja imaju za cilj utvrđivanje objektivnih kriterija selekcije
u ranoj fazi ontogeneze . Ukoliko je kod jedne vrste na ovaj način
moguće utvrditi objektivne kriterije selekcije za ekonomski važna svojstva,
vrijeme valorizacije uspijevanja selekcioniranih klonova u terenskim eksperimentima
će biti značajno smanjeno ili će čak biti nepotrebno osnivanje terenskih
eksperimenata, čime se mogu postići i znatne financijske uštede.


METODE RADA


Pokus je osnovan dne 24. 3. 1982. godine sa 21 klonom stablastih vrba,
u vodenim kulturama u uvjetima plastenika, sa po 5 reznica po klonu, odnosno
sa 1 reznicom po ponavljanju. Reznice su bile 22 cm dužine i podjednake
debljine kod svih klonova. Opažanja o broju korijenčića vršena su kontinuirano
tijekom mjesec dana, i to na dužini reznice od 5 cm, u sredini reznice.
Izmjere dužina i težina adventivnog korijenja u svježem i suhom stanju izvršene
su na kraju eksperimenta. Od spomenuta 21 klona, 14 klonova je taksonomski
pripadalo čistoj bijeloj vrbi (Salix alba) triju provenijencija: Gornja
Podravina, Donja Podravina te Posavina. Dva klona su pripadala vrstama S.
matsudana i. pendula i S. sitchensis. Od hibrida u vodenim kulturama su bili
zastupljeni slijedeći klonovi: S. alba var. calva x S. alba, S. alba x S. sitchensis.
Od hibrida u vodenim kulturama su bili zastupljeni slijedeći klonovi:


S. alba var. calva x S. alba, S. alba x S. sitchensis, (S. alba x S. sitchensis) x
nepoznat i (S. alba var. vitellina x S. alba) x S. alba.
Kao početak formiranja adventivnog korijenja uzet je onaj datum, kada
su se korijenčići mogli determinirati prostim okom. U ukupan broj korijenčića
uzimani su samo oni korijenčići čija je dužina prelazila 1 mm.


Značajnost razlika među klenovima s obzirom na vrijeme izbijanja korijenčića,
broj korijenčića, dužinu korijenčića, težinu korijenčića u svježem i
suhom stanju, utvrđivane su analizom varijance odnosno F testom. Za klonove,
koji se uzgajaju u kulturama na različitim tipovima tala i uz različit
režim plavljenja, utvrđivali smo korelativne odnose između preživljavanja i
broja korijenčića, te broja korijenčića i produkcije drvne mase. Terenski eksperimenti,
iz kojih su klonovi korišteni u korelacijskoj analizi, bili su slije
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 14     <-- 14 -->        PDF

deći: Klonski testovi »Limbuš« -- Kloštar Podravski (Starost 2 + 5, 2 + 12 i
1 + 7 godina, uz razmake sadnje 3 x 3 i 4 x 4 m) te klonski test »Mlječno
polje«, Jasenovac (Plantažne starosti 2 + 5 i 2 + 12 godina).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Početak formiranja i broj adventivnog korijenja na reznicama je od
velikog značenja za uspješno zakorjenjivanje reznica različitih vrsta i hibrida
vrba (C h m e 1 a r. 1967) te je razumljivo da je ta pojava od posebnog
značenja za preživljavanje stablastih vrba u uvjetima intenzivnog plavljeni
a.


Podaci o prosječnom vremenu potrebnom za izbijanje prvih adventivnih
korijenčića od momenta stavljanja reznica u vodene kulture za pojedine
klonove, dani su u tabeli 1, dok je dinamika formiranja adventivnog korijena
prikazana na grafikonu 1. Iz tabele 1 je vidljivo, da su među klonovima
utvrđene visoko — signifikantne razlike. Naime, eksperimentalno je
utvrđeno da su vrlo male razlike među reznicama jednog klona u vremenu
izbijanja adventivnih korijenčića, što uvjetuje da je greška pokusa mala, a
time F — vrijednost velika. Raspon među klonovima se kreće od 1 — 10,2
dana. Kada je izvršeno raščlanjenje klonova bijele vrbe s obzirom na ovo
svojstvo po provenijencijama (Graf. 1) onda je vidljivo, da klonovi provenijencije
Gornja Podravina imaju sposobnost najbržeg formiranja adventivnog
korijenja na reznicama, zatim klonovi provenijencije Donja Podravina
dok klonovi Posavske provenijencije najsporije formiraju adekvatno korijenje.
Ovo se može objasniti činjenicom, što je selekcijski pritisak poplavne
vode u Posavini bio jači nego u Podravini, pa su s obzirom na dužinu
trajanja poplava najveću šansu za preživljavanje imali oni klonovi, koji su
kasnije započinjali sa vegetacijom, odnosno čim duže bili u dormantnom
stanju. S obzirom na dinamiku formiranja adventivnog korijenja, iz priloženog
grafikona se može zaključiti da je najveća aktivnost prisutna 5—6
dana nakon izbijanja prvih korijenčića.


Kao što se razlikuju u ovom svojstvu klonovi bijele vrbe, koji pripadaju
različitim provenijencijama, tako se razlikuju i klonovi, koji pripadaju
različitim vrstama. U tom pogledu klonovi bijele vrbe imaju sposobnost
najranijeg formiranja adventivnog korijenja, dok vrste Salix matsudana f.
pendula i S. sitchensis trebaju duže vrijeme za formiranje adventivnih korijenčića
na reznicama. Hibridi između navedenih vrsta i bijele vrbe ponašaju
se slično kao alohtoni roditelji. S obzirom na dinamiku formiranja
adventivnog korijenja hibridi se razlikuju od roditelja u tom smislu, što se
maksimalan broj korijenčića na reznicama formira 1 — 5 dana nakon izbijanja
prvih korijenčića.


Među klonovima su također utvrđene visoko signifikantne razlike i s
obzirom na broj i duljinu adventivnog korijenja, kao i s obzirom na težinu
korijenja u svježem i suhom stanju (Tab. 1). Prosječan broj adventivnog
korijenja na 5 cm dužine reznica varira u rasponu između 27 i 112,
prosječna duljina između 41 i 164 mm. Vrsta Salix sitchensis se odlikuje
malim brojem korijenčića (42), koji imaju najveću dužinu (164 mm). Domaći
klonovi bijele vrbe, za razliku od alohtonih. odlikuju se sposobnošću
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 15     <-- 15 -->        PDF

DINAMIKA FORMIRANJA ADVENTIVNOG KORIJENJA NA REZNICAMA
NEKIH KLONOVA STABIASTIH VRBA U VODENIM KULTURAMA Graf. 1


7. — Gornja Podravina
— Donja Podravina
30


Posavina


20 i


10


25.111 LIV 9.IV 13.IV 19.IV 23.IV
- Salix alba
- Salix sitchensis
" Salix matsudana
f. pendula
9.rV 13.IV


— S. alba calva x S.alba
7 . — S. alba x S. sitchensis
— (S. a.vitellina x S.alba) x S.alba
?n-/\ ^


(S.alba x S. sitchensis)x nepoznat


/ V ´ ´´´ \


20-/´ *< —^xc" A


// A,—**\ " \ .´ \


v


101 —´


// / \ V -^--v^-i —


//..´ / \


**> _´._. .y ^-\«


^


25111 1.IV 9.IV HIV 19.IV 23.IV


stvaranja u pravilu velikog broja adventivnog korijenja, čija je dužina relativno
mala. Što se tiče težine adventivnog korijenja u svježem i suhom
stanju, najveće vrijednosti ima klon bijele vrbe DD 5, provenijencija Donja
Podravina (Erdut), dok najmanju težinu ima također klon bijele vrbe
Rep. 3, provenijencija Gornja Podravina. Kao što se iz priloženih podataka
vidi, među testiranim klenovima postoje i s obzirom na ovo svojstvo vrlo
izražene genotipske razlike, ´koje su nastale pod djelovanjem specifičnih stanišnih
prilika.


S obzirom na način formiranja adventivnog korijenja, svi klonovi u pokusu
pripadaju osnovnom tipu tj.adventivno korijenje se formira duž cijele
dužine reznice.


U našim istraživanjima željeli smo također utvrditi, da li postoji korelativna
veza između istraživanih svojstava kod testiranih klonova i svojstava,
koja su od gospodarskog značenja, kao što su preživljavanje i produkcija tih
istih klonova u terenskim pokusima.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 16     <-- 16 -->        PDF

-73-0 oj on
ni ^5 a) On OJ t— ~o 0 cr> on on cr> on N C O + UD On co CO 0 >~


+


r-
LTl co on
a> 3 c
+ „ .. + + + +


H 13 N Cfl O O r— r-<- OJ O T-^r 0 0
0 + + +


rd
>

LO —


´O O n3 I-,
i-irv-» m --» un t—


CC
CC CC CC


cc


O
t, C (fl tTi eon cc cc rc cc


CQ
co


CU Q, rt >
li co co CO co W co co co


b-2 2 EU b-. 2 2 Cv 2 2 b-, 2 2


z
z


^euzodau x (sis


M3 a o on
-usqo^is-g x Eq"[i2*s) on


«-x a) crv CO


c
CT\ co


~
>


OJ 0


m


eqiE*s x (Eqx^´S cr> _p
o
OJ
w


x EUITJS^TA-B*s)
on CT


> on ^T LTl 0"


sisusqo^TQ"s
0^


OJ O
x eqiB-s on


"~" o _ on


T^3


un o>


Q
t—


OJ > *~


H
´ on


in o on
CC o >-o ^r O
CO BqtH-s on on


00


>
un


H x -BAX"BO pq"[B*s
on on


-3


C


o


(0 VJD


tc o
0


a on CO. on
>
un


^


Einpuad CM ta o
OJ


cc ^3-
O


D a> un CO on


j
T2uepnsq.-em-s
>


-=r 3
CO un


=r OJ


STsusqo^is -g


on JD


>
on O


O
On Q LH LTI OJ
O CT> LH C~0"


on u
un CO


> >
OJ


o


Cl


VJD
O OJ oj


o


-D OJ CO
OJ


> < an u
CO 2 i_r> """3 oM SL,
_J OJ 2 bO CO oj


o


M OJ 0 SH
UD Cd CJv vO bO


_}
> ><
H cc
un
O O


-D
^d MD Cd 2 O


o co
2 O 2 =1 -3


vO


M CO E-< 2
I>-Ni C^ ^D CO


o
OJ
> ^: UD OJ < 0


a;
un
2 a L co


< o
O on OJ


w
Q < a cr» ^_, OJ 2 s
Q LTi o c— s 0 0


< M < vO 0^r U LTl J


2 2 O
co


U on > o> OJ


N)
Q "3 3 CO LTi 3 E>


Q
*-< M< oj" 0H -O o on


CC CJ =*:
O U 2 "3 "3


CO < un < vL>


.—i Q M ^0 W on 2 UD 2


Q ^ co -5 VJD W Cd


CO 03
< =r 2 "3 on "3


OJ H 0"


"3 [I] M H
CC "3 0 CC CC


o


tc Q H MD OJ O O
X M< r— ^ on


Q "i CC CO b

.i-o 0> N 2 O t~~ O
Q H OJ OJ 2 2


H
M O O
c; co CJ


M (-1
co H >M > 0


rd G
>


m < * > 2
H


H H Ci] 3 2


D, W r-U] Cd


o 2 LTl Cj > 0 on
CC U3 CO [--Ci


^ o
o
> OJ >


> < 0


Q <


o O < O
2
2 Q, Cl M on 0 2


<


OJ -3 C— "3 r~ H


H on


cc O -3 t-J


Su on Cd
on Cd m Q H E-< 0


O, H OJ H


^
^r


cu CG 2 OJ <2 CO 2 m 2<


<


tc UO U on O un O


Cd
´"l


> Cd
-0


OJ
-D -3 -3


o
o
>~7>
2 C/J 00 CQ 00
a r_j O O O O un O OJU CC U3 CC On CC CC
cc m "3 t— a, LTi CU VO a. cu 0


OJ


—*


O


CO


cc


Q.
o
U3
0! O On


IX


UD
on
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 17     <-- 17 -->        PDF

U tabeli 2 su dani podaci za korelacijsku analizu. Iz tabele je vidljivo,
da u pojedinim slučajevima postoji statistički značajna korelacijska veza između
broja adventivnih korijenčića i produkcije. Ta veza je u pojedinim slučajevima
pozitivna, statistički nesignifikantna, dok smo u jednom slučaju dobili
negativnu korelaciju, statistički nesignifikantnu. Koeficijent korelacije rangova
za sve pokusne plohe, izuzev za pokusnu plohu Kloštar Podravski (starost
1 + 7) je pozitivan i statistički značajan. Pozitivna, u pojedinim slučajevima
i statistički značajna korelativna veza između broja adventivnih korijenčića
i produkcije može se objasniti činjenicom, što je broj adventivnih korijenčića,
u direktnoj vezi sa mitotskom aktivnošću, dok s druge strane intenzivnije
mitotsike diobe znače i veću produkciju drvne tvari.


KORELACIJE MOJA ADVENTIVNIH KORIJENČIĆA, PREŽIVLJAVANJA I PRODUKCIJE DRVNE MASE


Tab. 2


-J s:
.-(. o o -<
CL. Q.
Klonovi
K
Korelacija svojstava
oeficijent
korelacije
r
t-vrijednost
Rang korelacija
r rang
t-vri jednost
Preživljavanje
klonnova
u pokusu
%
Opaska
o
o
w CO
-3
t—1
lati
CC OO < > 00 ffi O Q
_a o
^ ĆU
(0
< CC n o
CL.
CC
V 160
V 158
V 052
V 0^
V 164
Rep 1
Rep 2
Rep 3
Rep 4
V 160
V 158
V 99
broj adventivnih korijenja
i
drvna masa (m /ha)
broj adventivnih kori
jenja i
preživljavanje
broj adventivnih kori
ienja i , 3,, ,
rlr^^mp"? (m /ha}
jroj adventivnih korijenja
i
preživljavanje
broj adventivnih korijena
i .
drvna masa (m /ha)
broj"adventivnih korijena
i
preživljavanje
rzO,31
t-1, 53
-
r=0,25
t=1,21.
-
r=0,1
7
t=-0,46
-
r =0,52 rang
t=2,87++
r =0,66 rang
t=2,19+
r =0,18
rang
t=2,56++ "
r =0,53 rang
t= 1 , 7 6
r =-0,18 rang
t=-0,18
r =-0,10 rang
t=-0,26
61-90
72-100
87-100
Starost:2+5
god.Močvarnoglejni
tip
tla, plavijeno
u jesen i
proljeće svake god
Starost:
2+5 god.Tresetno-
glejni tip
tla, neplav1
je no
Starost:
1+7 god
Treset.noglejni
tip
tla,
neplavljeno
H´ >oo V 052
o_
]
b
OM
H
CC 00
H <
00 CC
O QJ O
^ O,
Kore]
za k]
na s\
kusm
hama
V 093
V 160
V MO
V 164
V 158
V 99
V 052
acije
onove
im porn
pl 0broj
adventivnih korijena
i _
drvna masa (m /ha)
broj adventivnih korijena
i
preživljavanje
broj adventivnih korijena
i
drvna masa (m /ha)
broj adventivnih korijena
i
preživljavanje
broj adventivnih korijena
i ,,
drvna masa (m /ha)
broj adventivnih korijena
i
preživljavanje
r=0,47
t,2,50++
-
r=0,63
t=3,79++
-
-
-
r =0,59 rang
t=3,t2++
r =0,13 rang
t=2,24++
r =0,39 rang
t=1,99
r =0, 37 rang
t=1,86
r =0,88 rang
t=8,07++
r =0,87 rang
t=7,69++
60-90
70-95
Starost:2+12god
Močvarno-glejni
tip tla, plavljeno
u jesen i proljeće
svake godine
Starost. :2 + 12 god
Tresetno-glejni
tip tla,
neplavljeno
111
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Graf. 2


ODNOS BROJA ADVENTIVNIH KORUENCICA PREŽIVLJAVANJA
Starost 2*12 god.
I I broj korijenčića


preživljavanje (%)
100-


m IM


ij (D iL> cn


S 3 S S S §


> > > > >


plavljeno - Jasenovac neplavljeno - Kloštar Podravski


ODNOS BROJA ADVENTIVNIH KORUENCICA PRODUKCIJE
Starost 2 + 12 god.


I I broj korijenčića


drvna masa(m5/ha)
200


100


plavljeno - Jasenovac neplavljeno - Kloštar Podravski


Negativna, statistički neznačajna vrijednost koeficijenta korelacije r. može
se u ovom slučaju objasniti slabim selekcijskim pritiskom zbog I boniteta
i većih razmaka sadnje te odsutnosti poplavne vode.


Pozitivna, u pravilu statistički značajna korelacija između broja adventivnih
korijenja reznica i produkcije istih klonova u kulturama, omogućava


112
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 19     <-- 19 -->        PDF

nam ranu dijagnostiku u smislu selekcije klonova na bujnost rasta (produkciju)
a na osnovi broja korijenčića. koje ti isti klonovi stvaraju na reznicama
u vodenim kulturama (Graf. 2). Na ovaj način, vrijeme valorizacije
danog klona s obzirom na produkciju moguće je bitno smanjiti, čime se mogu
postići znatni financijski efekti. Budući na ovaj način nije moguće dati
ranu dijagnostiku i za kvalitet danog klona, to je spomenuta metoda pogodna
za ranu dijagnostiku samo u kombinaciji sa terenskim eksperimentima, naravno
uz daljnja istraživanja, koja bi čvrsto potvrdila iznesenu hipotezu.


Broj adventivnih korijenčića na reznicama i preživljavanje su u većini
slučajeva u pozitivnoj, statistički opravdanoj korelativnoj vezi. I s obzirom
na ovo svojstvo na pokusnoj plohi Kloštar Podravski, zbog navedenih razloga,
rang korelacija je negativna ali statistički neznačajna. Prema tome, preko
broja adventivnih korijenčića na reznicama može se također dati rana
dijagnoza u smislu preživljavanja istog klona u uvjetima intenzivnog plavljenja.
Naravno, za definitivno potvrđivanje iznesene hipoteze potrebno će
biti dobivanje novih eksperimentalnih dokaza.


ZAKLJUČCI


1. S obzirom na vrijeme izbijanja, dinamiku razvoja, broj, duljinu i težinu
adventivnih korijenčića na reznicama, utvrđene su genotipske razlike
među 21 testiranim klonom u vodenim kulturama.
2. U većini slučajeva utvrđena je pozitivna, statistički značajna korelacija
između broja adventivnih korijenčića i produkcije, te broja adventivnih
korijenčića i preživljavanja istih klonova na eksperimentalnim površinama.
3. Pozitivne, statistički opravdane korelacije između broja adventivnih
korijenčića s jedne strane te produkcije i preživljavanja istih klonova u
terenskim pokusima, omogućuju nam kroz ranu dijagnostiku, značajno skraćenje
vremena valorizacije testiranih klonova za navedena svojstva.
LITERATURA


Canov , C. 1973: Proučavane vrhu adventivnosto korenoobrazuvane pri košničarskite
vrbi. Gorskostopanska nauka, Vol. X. No. 6: 11—26.
Chmelar , J. 1974: Propagation of willows by cuttings. N. Z. J. For. Sci. 4:
186—192.
Chmelar , J. 1977: Uber die Wurzelungsftihigkeit der Weiden. Sbornik VSZ v
Brne, No. 2.
Kovač i ć, Đ. i Krstinić , A. 1984: Uspijevanje nekih klonova stablastih vrba
na čistinama Lonjskog polja II. Sum. list 3/4, str. 107—117, Zagreb.


Krstinić , A. 1984: Fenotipska stabilnost, adaptabilnost i produktivnost nekih
klonova stablastih vrba. Annales pro experimentis foresticis, Zagreb, posebno
izd. br. 1: 5—24.


Little , M. T. 1966: Correlation and regression. University of California, Agricultural
Extension Service, 62 pp.


M a t i ć, S. 1971: Prirodno podmlađivanje poljskog jasena (Fraxinus angustifolia
Vahl.) u Posavini. Savjetovanje o Posavini III; 343—346, Zagreb.


P r a n j i ć, A. 1986: Šumarska biometrika. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb.


113
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Ra uš, Đ. 1978: Šumska vegetacija Dunavskih Ada u okolini Vukovara, Ekologija,
Vol. 13, No. 2: 133—147, Beograd.
Romberger , j . A. 1963: Meristems, growth and development in woody plants.
Teh. Bull. No. 1293, USDA For. Serv. pp. 58—59.


Genotypic Differences Between Some Clones of Aborescens Willows in Respect to
Ability of Adventitious Roots Formation — Important Factor of Early Diagnosis
in Selection


Summary


From the 21 clones, cuttings in the water culture have been investigated in
the respect of genotypic differences concerning the time of adventitious roots
formation, as well their number, enght and weight performance. It -was also
estimated the correlation between the number of adventitious roots and production
as well as survival on experimental plots with the aim to establish the
possibility of early selection with regards to these properties.


The results have shown the following:


1. Genotypic differences were found between the investigated clones concerning
the time of adventitious roots formation as well their number, lenght
and weight performance. Differences were not only found between the clones
belonging to different species and hybrids but also between the clones belonging
to different provenances.
2. Positive significant correlation between the number of adventitious roots
and productivity, as well the number of adventitious roots and survival was
found for the same clones in the experimental plots.
3. Justified statistically significant correlation between the number of adventitious
roots and productivity as well survival of the same clones in the field
experiments make possible an early diagnosis in selection what significantly reduce
the time for valorization the clones in the field experiments.