DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*228.1 (Fagus silvatica. L.) Sum. list CXII (1988) 115


UDALJENOSTI IZMEĐU DOMINANTNIH STABALA OBIČNE BUKVE
(FAGUS SILVATICA, L.) U JEDNODOBNIM SASTOJINAMA


Nikola LUKIC*


SAŽETAK: Važna obilježja neke biljne populacije jesu njena
gustoća i prostorni raspored tih jedinki. Autor je na osnovi sastojinskih
parametara u jednodobnim bukovim sastojinama II boniteta
Panonskog dijela Hrvatske, ustanovio korelacije između razmaka
stabala sa prsnim promjerom i sa starosti sastojina.


Ustanovio je odnos između nominalne povrisne i stvarne pokrovnosti.


Dejinirao je broj stabala obične bukve po jedinici površine u
određenoj starosti kao funkciju te starosti. Dobivene rezultate je
usporedio s podacima iz prirasno-prihodnih tablica domaćih i stranih
autora.


1. UVOD
Važna obilježja neke biljne populacije jesu njena gustoća (broj jedinka
na određenoj površini) i prostorni raspored tih jedinki. Samo obilježje gustoće
neke populacije nije dovoljan element za prosuđivanje populacije s obzirom
na neku stalnu površinu, ali je jedan od elemenata kojim možemo objasniti
prostorni raspored stabala u sastojim. Svakom stablu u sastojim za njegov
normalni razvoj je potreban prostor. Pri tome se promatra prostor korjenovog
sistema, te prostor iznad tla. Nas u šumarstvu najčešće interesira prostorni
raspored iznad tla.


Tim pitanjem prostornog rasporeda ili da kažemo udaljenostima između
stabala bave se šumarski stručnjaci unazad 150 godina. Prva istraživanja je
radio KONIG 1835. i kasnije PRESSLER. Bliže našem vremenu BAUERSACHS
1942., KOHLER 1951/52., STOFFELS 1955., HAUSBURG 1962., LOETSCH i
HALLER 1964., COX 1971., PRANJIC 1985., i dr. bavili su se problemom
prostornog rasporeda te njegovm utjecajem na broj stabala po jedinici površine.


Cilj našeg istraživanja je da utvrdimo, kolika je prosječna udaljenost
između stabala obične bukve u dominantnoj etaži i ustanovljivanje regresijskih
modela ovisnosti u našim jednodobnim bukovim sastojinama. Panonskog
dijela Hrvatske.


* Mr. Nikola Lukić, znanstveni asistent, Šumarski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
— Katedra za dendrometriju, Šimunska cesta 25.
115




ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Metode izmjere udaljenosti stabala znači određivanje prostornog raspoporeda,
ovisne su o primjeni teoretskih distribucija (Poissonova. binomska.
negativna binomska, Neyman-tip-A, Thomasova) (COX 1971.).


Najbolji prostorni raspored se postiže uz pretpostavku da distribucija
broja stabala po jedinici površine odgovara Poissonovoj distribuciji.


2. OBJEKT ISTRAŽIVANJA
U jednodobnim bukovim sastojinama na području Nastavno-pokusno šumskog
objekta Duboka u Velikoj, Slavonska Požega postavili smo 12 pokusnih
ploha. Plohe smo osnivali u sastojinama različitih starosti, ali na istom bonitetu.
Na njima smo osim ostalih dendrometrijskih pokazatelja ustanovljavali
horizontalne razmake između dvaju susjedna stabla. Razmaci su se određivali
pomoću mjerne vrpce na 0,01 m precizno, između stabala obične bukve
koja su unutar sastojine zauzimala položaj u dominantnoj etaži. Pošto
istraživano područje ima vrlo razvijen mikroreljef, na nagnutim položajima
razmaci su reducirani na horizontalu (BAUERSACHS 1942.).


3. RAZMAK IZMEĐU STABALA I POKROVNOST
Rekli smo da na broj stabala na nekoj površini utječe njihov prostorni
raspored odnosno razmak među stablima. Teoretski raspored između stabala
može biti kvadratičan (Slika 1.) i trokutast (Slika 2.) (ASSMANN 1961.).


»lik? -Slika 2.


Pretpostavimo da jedno stablo zauzima površinu od 1 m-, znači na 1 ha
irnarno 10000 stabala i ako je kvadratičan raspored između njih, onda je horizontalna
udaljenost 1 m. Ako ovdje pretpostavimo da se krošnje stabala dotiču
i da je promjer krošanja (D) jednak međusobnoj horizontalnoj udaljenosti
(1) (Slika 1 i 2). Tada nam je pokrovnost krošnje jednog stabla u slučaju
ako je krošnja kvadrat




ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 23     <-- 23 -->        PDF

a ako je krošnja krug omeđen s tim kvadratom (što je prirodnije) onda je


12 = 12 0,785
4


U slučaju ako imamo trokutasti raspored, površina je


1


a2 = V .


13 12 0,866


Površina kruga i kvadrata se odnosi kao


0,785 : 1,000 0,785


a„ a


*2 "1


a ako usporedimo krug sa trokutom onda je


a? : a2 = 0,785 : 0,866 0,906


Znači pokrovnost nam se kreće u rasopnu od 0,785 do 0,906, odnosno
do 1,000 koju ne možemo postići. U prirodi maksimalni stupanj pokrovnosti
je 0,85 (sredina između 0,785 i 0,906) jer su nam stabla distribuirana
po površini između kvadrata i trokuta.


Možemo razlikovati nominalnu površinu, a to je projekcija krošnje stabla
uvećana za odgovorajući dio nepokrivene površine.


4. OBRADA PODATAKA
Nakon izvršenih terenskih radova uzeli smo u razmatranje razmak
između stabala kao funkciju starosti, te razmak stabala kao funkciju prsnog
promjera. Izabrali smo najpovoljniju funkciju izjednačenja izmjerenih
podataka — pravac, te odredili njegove regresijske parametre za razmake
između stabala u svakoj pojedinoj sastojini (Tabela 1).


Parametri regresijske i korelacijske analize za razmake između stabala obične bukve


1 = b„ + bidj.oo
Tabela 1
Starost
sastojine b„ ´\ Sl.rt
9 0,460 0,012 0,219 0,070
13 0,621 0,004 0,268 0,021
20 0,669 0,026 0,378 0,119
20 0,597 0,046 0.345 0,215
27 0,650 0,033 0,301 0,307
35 1,026 -0,011 0,398 -0,050
57 1,409 0,016 0,528 0,178
62 1,584 0,007 0,519 0,087
104 3,059 0,027 1,107 0,203
lOii 2,340 0,058 1,519 0,269
126 1,669 0.090 2,882 0,415




ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Iz tabele je vidljivo da je -korelacija između udaljenosti stabala i prsnih
promjera obične bukve vrlo slaba unutar pojedinih sastojina različitih starosti.


Zatim smo promatrali sve sastojine zajedno. Izradili smo matematičke
modele regresijskih konstanata i koeficijenata udaljenosti dominantnih stabala
obične bukve (kao funkciju prsnog promjera te kao funkciju starosti).
Odredili smo varijabilitet te koeficijente regresije za linearne modele (Tabela
2, Graf. 1.).


Srednji promjer i srednja udaljenost


Tabela 2
Starost d 1
sastojine (cm) (m)
9 29 3,54 0,426
13 34 5,04 0,543
20 2!) 6,22 0,833
20 21 3,93 0,672
27 29 7,02 0,777
35 33 7,11 0,699
62 33 24,16 1,678
104 31 28,05 3,180
108 4 34,67 2,830
126 4 40,95 3,812
126 37 42,47 4,348


Razmak među stablima kao funkcija starosti — 1 = f (t)
1 = — 0,029 + 0,032 t
Regresijska konstanta: b0 = —0,029; Sbo = 0,024
Regresijski koeficijent: b, = 0,032; Sbi = 0,0004


Standardna devijacija oko linije izjednačenja
s i, t = 0,263
Korelacijski linearni koeficijent: r = 0,986


Razmak među stablima kao funkcija prsnog promjera — 1 = f (di>:!0)


1 = 0,079 + 0,096 d,.:!(l
Regresijska konstanta: b„ = 0,079; s b o = 0,028
Regresijski koeficijent: bi = 0,096; st>i = 0,0013
Standardna devijacija oko linije izjednačenja:


si,,i = 0,311
Korelacijski linearni koeficijent: r = 0,987




ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Ltm}


t = -0.029 + 0.032 t ©
l = 0.079 + 0.096 d1<50 ®


0


50 ?0 5.0 d (crr^


—r— -sp


-I


10 30 40 5C 60 70 80 90 100 110 120 t (god)


20


Graf. 1


Ovdje možemo uočiti da je korelacija vrlo jaka između horizontalne udaljenosti
stabala i prsnih promjera obične bukve (r = 0,987).


Na osnovi regresijskog modela da je razmak među stablima funkcija
starosti — 1 = f(t), odredili smo za svakih 10 godina horizontalni razmak
među stablima. Zatim smo odredili nominalni razmak između stabala


1„ = 1,61 1


Nominalni razmak smo odredili pretpostavljajući da je promjer krošnje
jednak horizontalnoj udaljenosti između stabala te uspoređujući teoretsku pokrovnost
sa pokrovnošću maksimalnog stupnja pokrovnosti (KRAFT 1884. i
ASSMANN 1961). Prema našim dosadašnjim istraživanjima u jednodobnim
bukovim sastojinama odnos između nominalne površine i stvarne pokrovnosti
iznosi 1,61. Na osnovi poznatog nominalnog razmaka (1„). odredili smo nominalnu
površinu (an)


119




ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 26     <-- 26 -->        PDF

a 2 = i« 0,85


Ovdje smo pretpostavili da nam se stabla sa svojim krošnjama dotiču
i da je promjer krošanja jednak međusobnoj nomilanoj udaljenosti stabala tj.
da nam je maksimalni stupanj pokrovnosti 0,85 (Tabela 3.).


Tabela 3


t 1 ln 2 an
10 0,29 0,47 0,188
20 0,61 0,98 0,816
30 0,93 1,50 1,912
40 1,25 2,01 3,434
50 1,57 2,53 5,441
60 1,89 3,04 7,855
70 2,21 3,56 10,773
80 2,53 4,07 14,080
90 2,85 4,59 17,908
100 3,17 5,10 22,108
110 3,49 5,62 26,847
120 3,81 6,13 31,940


Tumač:
t — starost sastojine
1 — horizontalna udaljenost kao funkcija vremena — 1 = —0,029 + 0,032 t
ln — nominalna udaljenost — 1„ = 1 1,61
a 2 — nominalna površina — a^ = 12 0,85


U tabeli 4 i na grafikonu 2 prikazali smo dva načina određivanja broja
stabala. Te smo podatke usporedili sa podacima iz prirasno prihodnih tablica
(stranih i domaćih autora) za bukvu na II bonitetu i sa našim regresijskim
modelom.


Prvi način određivanja broja stabala na osnovi pretpostavljene nominalne
površine po KONIG-u je


10 000


N =


a^


a po BAUERSACHS-u


8500
N =


a2


120




ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 27     <-- 27 -->        PDF

BROJ STABALA


Tabela 4


t 1 2 3 4 5 6 7
10 53191
20 12255 10417
18836
14100 6478
30 5230 4446 5076 5480 7300 4270 3469
40 2912 2475 3215 3038 5240 1960 2228
50 1838 1562 2114 2020 3400 1140 1580
60 1268 1082 1544 1430 1950 750 1193
70 928 789 1077 1046 1080 345 941
80 710 004 790 793 050 420 039
90 358 475 598 028 400 340 039
100 452 384 403 522 383 280 543
110
120
:)72
313
317
266
367
300
447
31)1
329
280
240
210
40!)
410


t — starost sastojine
1 — broj stabala po KONIG-u
2 — broj stabala po BAUERSACHS-u
3 — prirasno prihodne tablice WIEDEMANN
4 — prirasno prihodne tablice MARSCHALL
5 — prirasno prihodne tablice SCHWAPPACH
6 — prirasno prihodne tablice SPIRANEC
7 — broj stabala kao funkcija vremena — N = 653130,55 t—i"´4


PRILOG...


gdje je a2 površina u određenoj starosti. Ovdje smo uzeli naše nominalne površine
an2.
bi


Za naš regresijski model odabrali smo parabolu y = b,, x
Znači, broj stabala obične bukve ustanovljen na našim plohama smo uzeli
kao funkciju starosti N = f (t), te ih izjednačili.


— 1,54
N = 653130,55 t


Regresijska konstanta: b„ = 653130,55
s i, „ - 0,296
Regresijski koeficijent: bi = —1,54; s i, i = 0,187


Standardna devijacija (logaritamskih odstupanja) oko linije izjednačenja:


SIOK N, log t = 0,237


Korelacijski linearni koeficijent: r = —0,950


121




ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 28     <-- 28 -->        PDF

N . lcr


Graf. 2 Broj stabala obične bukve na
osnovu podataka iz Tab. 4 (1-7).


1


2
__. 3


-4
--5


6
7


<>o


20 40 60 % 100 120 140 t (god)


Za naš regresijski model određivanja broja stabala, odredili smo također
granice pouzdanosti u svakom dobnom razredu odnosno starosti sastojine


Ni u



ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 29     <-- 29 -->        PDF

gdje je


Ni — broj stabala, dobiven regresijskim modelom u određenoj starosti
u — granica pouzdanosti od 5% za (n-2) stupnjeva slobode (t = 2,262)


1 log (t -- t)2


ffX


= Si0gN, logt 1 + — +


n
2 log (t --i)2


n


— standardna pogreška, koja se izračunava za svaki dobni razred.
Dobivene vrijednosit granica pouzdanosti smo prikazali u tabeli 5.
Tabela 5
Starost
sastojine N Granica
donja
pouzdanosti
gornja
10 18836 11482 30899
20 6478 3703 11333
30 3469 1944 6189
40 2228 1243 3993
50 1580 884 2825
60 1193 071 2122
70 941 533 1662
80 766 137 1342
80 639 368 1111
100 54.´! 31 1 936
LIO 469 274 1102
120 410 242 695


5. ZAKLJUČAK
Na osnovi sastojinskih parametara u jednodobnim bukovim sastojinama
II boniteta Panonskog dijela Hrvatske, ustanovili smo da postoji vrlo jaka
korelacija između razmaka stabala i prsnog promjera (r = 0,987), te isto tako
vrlo jaka korelacija između razmaka i starosti sastojina (r = 0,984).


Ustanovili smo da je odnos između nominalne površine i stvarne pokrovnosti
1,61.
Izborom funkcije y = b„ x b l, smo definirali broj stabala obične bukve po
jedinici površine u određenoj starosti kao funkciju te starosti


N = 653130,55 t"1-54


Tako definirani broj stabala smo usporedili s podacima iz prirasno-prihodnih
tablica domaćih i stranih autora za bukvu na II bonitetu (Tab. 4. i
Graf. 2.). Možemo uočiti da ovako određen broj stabala više odgovara prirasno-
prihodnim tablicama Wiedemanna (3) i Marschalla (4) nego prirasno-prihodnim
tablicama Špiranca (6) i Schwappacha (5).


123




ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 30     <-- 30 -->        PDF

LITERATURA


Assmann E., 1961.: Waldertragskunde, Munchen.


Bauersach s E., 1942.: Bestandesmassenaufnahme nach dem Mittelstammverfahren
des zweitkleinsten Stammabstandes, Forstwiss. Centralbl., 64 Jg. Heft 8:
182—186.


Cox F., 1971.: Dichtebestimmung und Strukturanalyse von Pflanzenpopulationen
mit Hilfe von Abstandsmessungen. Mitteilungen der Bund. — f.F.—´U.H., Nr
87., Reinbek bei Hamburg.


Hausbur g H., 1962.: Stammabstandsverfahren, Allg. F.—u. J.—Ztg., 133 Jg.,
Heft 1: 19—27.
Kohle r A., 1951/52.: Vorratsermittlung in Buchenbestanden nach Stammdurch


messer und Stammabstand. Allg. F.—u. J.—Ztg., 123 Jg., Heft 3: 69—74.
Koni g G., 1864.: Die Forstmathematik, Gotha; 528 pp., 5 Aufl.
Kraf t G., 1884.: Beitrage v.. Lehre v.d. Durchforstungen usw. (Hannover).
Loetsch F., Z i) h r e r, F., Haller K. E., 1973.: Forest inventory Vol. I/II,


Munchen.
Pranji ć A., 1977.: Dendrometrija, Zagreb.
Pranji ć A., 1985.: Hipotetski razvoj sastojina hrasta lužnjaka. Annales pro


experiments forsticis, Vol. XXIII: 1—23.
Proda n M., 1968.: Zur Gesetzmassigkeit der Flachenvertielung von Baumen.
Allg. F.—u. J.—Ztg., 139 Jg., Heft 9: 213—217.
S toff els A., 1955.: Die Genauigkeit der Bestimmung der Stammzahl pro Hektar
durch Messung von Stammabstanden. Forstwiss. Centralbl. 74 Jg., Heft


4: 211—218.
Der Abstanden zwischen dor dominanten Buchenstamme in
gleiehaltrigen Huchenbcstanden


Zusammenfassung


Auf Grund der Bestandsparameter in gleichaltrigen Buchenbestanden der zweiten
Bonitiit des Panonischen Teils Kroatiens, haben war festgestellt, dass eine
sehr starke ^Correlation zwischen den Abstanden der Buchenstamme und des
Brutdurchmessers (r = 0,987), genauso wie eine sehr starke Korrelation zwischen
den Abstanden und dem Alter der Bestande (r = 0,984), besteht.


Wir haben festgestellt, dass das Verhaltnis zwischen der theoretischen Flache
und des wirklichen Schirmflache 1,61 betragt.


bl


Mit der Auswahl der Funktion y = b,,x , haben wir die anzahl der Buchenstamme
definiert, und zwar pro Flacheneinheit im bestimmten Alter als Funktion
dieses Alters


N = 653130,55 t-L54


Die, auf diese Weise, definierte Baustammanzahl haben wir mit den Angaben
aus Ertragstafeln unserer und fremder Autoren fur die Buche der zweiten Bonitat
(Tab. 4 und Graph 2), verglichen. Wir haben bemerkt dass die auf diese Weise
bestimmte Baumstammanzahl eher den Ertragstafeln Wiedemanns (3) und Marschalls
(4), als denen von Špiranec (6) und Schwappach (5), entspricht.