DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Metode izmjere udaljenosti stabala znači određivanje prostornog raspoporeda,
ovisne su o primjeni teoretskih distribucija (Poissonova. binomska.
negativna binomska, Neyman-tip-A, Thomasova) (COX 1971.).


Najbolji prostorni raspored se postiže uz pretpostavku da distribucija
broja stabala po jedinici površine odgovara Poissonovoj distribuciji.


2. OBJEKT ISTRAŽIVANJA
U jednodobnim bukovim sastojinama na području Nastavno-pokusno šumskog
objekta Duboka u Velikoj, Slavonska Požega postavili smo 12 pokusnih
ploha. Plohe smo osnivali u sastojinama različitih starosti, ali na istom bonitetu.
Na njima smo osim ostalih dendrometrijskih pokazatelja ustanovljavali
horizontalne razmake između dvaju susjedna stabla. Razmaci su se određivali
pomoću mjerne vrpce na 0,01 m precizno, između stabala obične bukve
koja su unutar sastojine zauzimala položaj u dominantnoj etaži. Pošto
istraživano područje ima vrlo razvijen mikroreljef, na nagnutim položajima
razmaci su reducirani na horizontalu (BAUERSACHS 1942.).


3. RAZMAK IZMEĐU STABALA I POKROVNOST
Rekli smo da na broj stabala na nekoj površini utječe njihov prostorni
raspored odnosno razmak među stablima. Teoretski raspored između stabala
može biti kvadratičan (Slika 1.) i trokutast (Slika 2.) (ASSMANN 1961.).


»lik? -Slika 2.


Pretpostavimo da jedno stablo zauzima površinu od 1 m-, znači na 1 ha
irnarno 10000 stabala i ako je kvadratičan raspored između njih, onda je horizontalna
udaljenost 1 m. Ako ovdje pretpostavimo da se krošnje stabala dotiču
i da je promjer krošanja (D) jednak međusobnoj horizontalnoj udaljenosti
(1) (Slika 1 i 2). Tada nam je pokrovnost krošnje jednog stabla u slučaju
ako je krošnja kvadrat