DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 31     <-- 31 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*2:581.5:631.41 šum. list CXII (1988) 125


MOGUĆNOSTI EKOLOŠKE KARAKTERIZACIJE I USPOREDBE
ŠUMSKIH STANIŠTA NA TEMELJU INDIKATORSKE
VRIJEDNOSTI FLORNOG SASTAVA


Joso VUKELIĆ*


SAŽETAK: Ovisnost jlornog sastava biljnih zajednica o biotskim
i abiotskim faktorima na području njihova pridolaska omogućila
je izradu brojnih skala indikatorskih vrijednosti odnosa
biljaka prema tim faktorima.


U ovom je radu upotrijebljena Ellenbergova skala (1979)
indikatorskih vrijednosti za srednju Evropu, koja se inače u Evropi
najčešće primjenjuje. Na primjeru triju šumskih zajednica Nacionalnog
parka »Risnjak« istražuje se pouzdanost primjene ove skale
u tom području, mogućnosti karakterizacije nekih ekoloških parametara
pojedinih staništa i usporedba različitih staništa međusobno.


Rezultati istraživanja su pokazali da ova skala ima veliku
mogućnost primjene na širem istraživanom području u pogledu odnosa
biljaka, odnosno fitocenoza prema svjetlu, vlažnosti, pH reakciji
i opskrbi tla dušikom, dok se u pogledu odnosa prema temperaturi
pokazalo neslaganje s područjem srednje Evrope, za koje se
skala prvenstveno i odnosi.


UVOD


Veza između flornog sastava jedne biljne zajednice i karakteristika njena
staništa bila je predmetom brojnih istraživanja već od početaka novije znanstvene
discipline — fitocenologije. Ta je veza danas apsolutno potvrđena,
a mnogi njeni uzroci i posljedice potpuno ili djelomično razjašnjeni. Jedan
važan korak ka upoznavanju autoekologije pojedinih vrsta, odnosno sinekologije
fitocenoza, predstavljaju i izrađene skale indikatorskih vrijednosti biljaka
za pojedina područja ili zemlje. Prvom takvom skalom, koja se zasnivala
djelomično na iskustvima, a djelomično na znanstveno dokazanim vrijednostima,
može se smatrati Pogrebnjako v sistem (1929/1930). U njemu
je prikazana hranjivost tla u četiri, a sadržaj vode u šest stupnjeva. Nakon
toga slijedi više pokušaja, da bi 1963. Ellenberg , obrađujući vegetaciju
srednje Evrope s Alpama, izradio temeljnu skalu indikatorskih vrijednosti
obuhvativši gotovo sve vrste prisutne u šumama srednje Evrope i većinom


* Mr Joso Vukelić, dipl. inž. šumarstva, Katedra za uzgajanje šuma Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, Šimunska c. 25


ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 32     <-- 32 -->        PDF

na tim principima formirao u glavnini skupinama od I do VI još 23 tzv. ekološke
grupe, koje se i danas koriste pri fitocenološkim, a pogotovo pri tipološkim
istraživanjima. Te je rezultate dopunio još 1974. (drugo izdanje 1979)
i za 2000 vrsta srednje Evrope izrazio brojčano njihov odnos prema svjetlu,
temperaturi, flornom elementu, vlažnosti, pH reakciji tla i opskrbi staništa
dušikom u stanju u kakvom ga biljka može koristiti. Osim tih osobina dan
je za manji broj biljaka odnos prema soli, teškim metalima, zatim za sve biljke
anatomska građa, fenologija i sociološka pripadnost. Cijeli je sistem prilagođen
kompjutorskoj obradi i danas se nalazi u vrlo širokoj primjeni. Madžarski
autori, Zolyom i i dr. (1967) rangiraju 1400 vrsta madžarske flore
u indikatorske grupe po temperaturi staništa, pH reakciji tla i sadržaju vode
u tlu (tzv. TWR vrijednosti). Za Švicarsku je La n do l t (1977) izradio skalu
indikatorskih vrijednosti i prvi put u takve skale uvrstio i mahovine. Neke
skale (Ko vacs , 1975) vrlo su detaljne, ali se bave samo jednim ekološkim
parametrom, u ovom slučaju dušikom. Također treba napomenuti da iscrpne
podatke iz ove problematike, ali ne u formi brojaka i skala, nalazimo i u florama
pojedinih autora i zemalja, od kojih je takvim podacima najpotpunija
Oberdorferov a »Pflanzensoziologische Exkursionsflora« (5. izdanje
1983).


Pitanje odnosa flornog sastava i staništa istraživano je kod nas u brojnim
ekološkim, pedološkim, fitocenološkim i tipološkim studijama, ali princip
brojčanog iskazivanja eikoindi´katorskih vrijednosti primjenjuju samo Ilija n
i ć i d r. 1987. godine. Oni su prikazali precizne indikatorske vrijednosti
za 50 travnjačkih i ruderalnih biljaka u odnosu na pH reakciju tla u sjevernoj
Hrvatskoj.


METODA I OBJEKT ISTRAŽIVANJA


U uvodu je napomenuto da će se u ovom radu primjeniti E 11 e n b e rgov
a (1979) skala indikatorskih vrijednosti koja je izrađena za područje
srednje Evrope. Pritom je u razmatranje uzet samo njen prvi dio u kojem
je prikazan odnos biljaka, a time i fitocenoza prema svjetlu (S), temperaturi
(T), vlažnosti (V), pH reakciji (R) i opskrbi staništa dušikom (N). Posebno
se zbog dostupnosti egzaktnih rezultata dosadašnjih istraživanja (Marti n
o v ić, 1973) razmatra odnos pH reakcije tla i indikatorskih vrijednosti u
pojedinim fitocenozama, što omogućuje detaljniju analizu tih odnosa. Ellen bergov
e skale se sastoje u pravilu od 1 do 10 stupnjeva, a indiferentnost
vrsta prema pojedinom faktoru označena je sa x. Tako npr. u skali za svjetlo
broj 1 označava biljke sjene, koje uspijevaju kod relativnog užitnog svjetla
ispod l°/o, a broj 10 označava biljke punog svjetla (takvih u pravilu u šumi
nema). Brojevi između 1 i 10 predstavljaju različite količine (uže shvaćeno
postotke) relativnog užitnog svjetla pri kojemu te biljke optimalno uspijevaju
između ta dva ekstrema, Desetstupanjske skale (za razliku od petostupanjskih)
omogućuju preciznije nijansiranje.


Zbog šireg objašnjenja Ellenbergv e skale navest ću primjer tumačenja
indikatorskih vrijednosti za vrstu Calamagrostis arundinacea. Ta
biljka kao što je vidljivo iz fitocenološke tablice 1. ima ove indikatorske vrijednosti
: 65545 (STVRN). Prema Ellenberg u to znači da je milava
(Calamagrostis arundinacea) vrsta polusvjetla, koja rjeđe uspijeva i na punom
svjetlu, ali vrlo rijetko u sjeni. Težište rasprostranjen ja ima na umjereno
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 33     <-- 33 -->        PDF

toplim, svježim do manje sušim staništima submontanskih do visokomontanskih
položaja. Tla na kojima uspijeva su umjereno do jače kisela, uglavnom
slabije bogata dušikom, dok na vrlo bogatim i ekstremno siromašnim tlima
izostaje. Iskustva s ovom vrstom u našim područjima se podudaraju s ovdje
citiranim. Dakako da vrste dolaze i u drugim uvjetima, ali im je težište rasprostranjenosti,
odnosno optimalno uspijevanje u uvjetima koji su označeni
u skali. Za sloj drveća ne izražavaju se indikatorske vrijednosti osim ako vrste
iz tog sloja nisu prisutne u grmlju ili prizemnom rašću. Svaka indikatorska
vrijednost se obračunava onoliko puta koliki je njen stupanj pokrovnosti, a
može se samo jednom uzeti u razmatranje, bez obzira javlja li se u sloju
grmlja i prizemnog rašća.


Za objekt istraživanja izabrane su tri šumske zajednice u Nacionalnom
parku »Risnjak« u Gorskom kotaru, koje se u sinekološkim uvjetima svoga
pridolaska, a time i u flornom sastavu razlikuju. Prva od njih je šuma bukve
i gorskog javora (Aceri-Fagetum Horv. 1938). U ovom području pridolazi na
nadmorskoj visini od 1150 do 1400 metara, na vapnenačko-dolomitnoj crnici,
a u vegetacijskoj slici izrazito prevladavaju elementi iz reda Fagetalia sylvaticei sveze Fagion illyricum. Druga je zajednica jele i smreke s milavom (Calamagrosti-
Abitetum Horv. 1950). Uspijeva na Risnjaku od 950 do 1350 metara
na organogenoj crnici, litičnoj s organičnim horizontom, na izloženim, otvorenim
i vrlo strmim gornjim padinama i rubovima brojnih kraških vrtača.
Treća zajednica jela s rebračom (Blecho-Abietetum Horv. 1950) razvijena je
na smeđem podzolastom tlu i silikatnoj podlozi. Pridolazi u uvalama na visini
od 680 do 800 metara nad. visine, a u vegetacijskoj slici dominiraju elementi
reda Vaccinio-Piceetalia.


U fitocenološkoj tablici 1. prikazano je 13 litocenoloških snimaka iz spomenutih
zajednica i indikatorske vrijednosti prisutnih vrsta, a u dodatnoj
tablici 1 a izračunate su srednje vrijednosti za svaku fitocenološki snimljenu
plohu, odnosno za zajednicu.


Srednje vrijednosti svjetlosnih uvjeta u pojedinim zajednicama pokazuju
da su dvije u području između sjene i polusjene (između vrijednosti 3 i 5),
dok je zajednica jele s milavom tipična zajednica polusjene. U toj fitocenozi
ima prosječno 15,3K,/» vrsta polusvjetla, svjetla i punog svjetla (vrijednosti
7, 8 i 9), dok taj postotak u ostalim zajednicama iznosi po 8,6"´/». Uzrok
takvim odnosima lako je protumačiti, jer je fitocenoza Calamgrosti-Abietetum
razvijena na sunčanim, izloženim padinama, a sklop krošanja sloja drveća
je često trajno prekinut. U takvim uvjetima omogućen je rast biljkama
svjetla, što u ostale dvije zajednice nije slučaj.


Srednji indikatorski brojevi za temperaturu (4.7, 4.9 i 4.4) pokazuju da
u odnosu na taj faktor sve tri zajednice stoje vrlo blizu i nalaze se prema
upotrijebljenoj Skali između umjereno hladnih (montanskih, vrijednost 4) i
umjereno toplih, submontansko-temperatnih područja (vrijednost 5). Nešto
višu vrijednost pokazuje fitocenoza Aceri-Fagetum zbog dominacije vrsta iz
toplijih listopadiih šuma reda Fagetalia. Ovdje se međutim mora naglasiti da
ovakvo vrednovanje skale ne odgovara uvjetima u području istraživanja. Položaji
u kojima dolazi zajednica jele s rebračom (koja je od sve tri na daleko
najmanjoj nadmorskoj visini) već su izrazito montanski, ostale dvije
zajednice dolaze u visokomontanskim i subalpskim položajima, a šuma bukve
i javora je prvotno nazvana (Horv at, 1938) pretplaninska bukova šu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Fitocenološka tablica 1


Asocijacija:


Broj snimka:
Područje:
Veličina snimka:
Nadmorska
visina:
Ekspozicija:
Inklinacija:
Geološka podloga:
Tlo:


FLORNI SASTAV
I S 1 o j d r ve ć a


Fagus sylvatica
Abies alba
Acer
pseudoplatanus
Vlmus glabra
Picea abies
Sorbus aria
Fraxinus excelsior
Sorbus aucuparia


II Sloj


grmlja


Fagus sylvatica
Daphne mezereum
Acer pseudo


platanus
Lonicera alpigena
Abies alba
Rosa pendulina
Sorbus aucuparia
Rhamnus alpinus
Sorbus aria
Picea abies
Juniperus sibirica
Lonicera nigra
Rosa pimpinelifolia
Sambucus racemosa
Rubus idaeus
Lonicera xilosteum
Vlmus glabra
Corvlus avellana


Aceri— Calamag.— Abietetum
Fagetum Abietetum Blechno —
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nacionalni park »Risnjak«
400 m2


1200—1400 950—1350 680—750


Z.
SZ, J J, I. JI J, SZ
30—45:> 30—40´ 0—20-´
vapnenac i dolomit silikat
kalkomelansol podzol
Indikatorska
vrijednost
S T V R N


5 5 5 4 5 4-. . . r 1 2 1
4 3 4 5 4 4 3 3


o 112 2.
12 1+1
r


c


3 5 5 x x 12 2 2 2 2 1 1
4x6x7 1 + J-1 . 1 + +


4x6x7
+


+


3 4 6 ii 7


. 1
3 5 x x x . 2 1 +


1


6 4 5 7 5
1 + -1-+


+


6 x x 4 x
6 4 4 8 3 2 . +
6 5 4 7 3


5 3 xxx 1-1 + + +
9 2 4 7 2 1 +
3 3 5 5 x + +


!) 5 4 8 2
1-+ +


6 4 5 8 !-+
7 x x !!


5 5 5 7 X
4 5 7x7
6 5 xxx
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 35     <-- 35 -->        PDF

III Sloj prizemnog
rašća


Cirsium erisithales
6 5 5 8 2 +111
Anemone nemorosa
xxxxx +1-1-2
Mercurialis
perennis 2 5 5 7 5 1+21
Calamintha
grandiflora + . + +
Galium odoratum 2 5 5x5 . + + +
Euphorbia amy


gdaloides 4 5 5 7 5 + + 1 +
Phyteuma spicatum
x x 5 x 5 .1
Ranunculus platanifolius
8 2 5 9 3 + + + 1
Viola reichenbachiana
4 5 5 7 6 + + + .
Haquetia epipactis
—— — 1 . 1 +
Saxifraga rotundifolia
5x686 + 1 . +
Dentaria ennea


phyllos 4 4 5 7 7 . . + 1
Cardamine trifolia
3 4 5 8 7 . + + +
Cyclamen pur


purascens 4 6 5 9 5 1 . + +
Salvia glutinosa 4 5 6 7 7 1 + + .
Galium sylvaticum
5 5 4 7 5 + + . +
Carex sylvatica 2 5 7 7 5 .+ .
Aposeris foetida 4 4 5 6 5 1 . . +
Lilium martagon 5x475 + + . +
Fagus sylvatica 3 5 5 x x + . . +
Festuca altissima 3 5 5 3 6 2 1.1
Lamiastrum galeobdolon
3 5 5 7 5 + . + +


Acer pseudo


platanus 4x6x7 + . .
Valeriana tripteris
7 x 5 8 2 .+ . .


Sanicula eruopaea
4 5 5 8 7 . . . +
Vicia oroboides ————— + . +
Hepatica nobilis 4 6 4 7 4 +
Neoiia nidus avis 2 5 5 7 5 .-i .
Allium ursinum 2x678
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Homogyne sylvestris
Prenanthes purpurea
Aremonia agri


monoides
Helleborus niger
Veronica urticifolia
Rubus idaeus
Polygonatum
verticillatum
Dryopteris filix


mas


Primula elalior


Solidago vir


gaaurea


Fragaria vesca


Euphorbia car


niolica


Epilobium mon


tanum


Melittis meli


sophyllum


Gentiana ascle


piadea


Athyrium filix


femina


Senecio nemo


rensis


Luzula pilosa


Peucedanum


oreosalinum


Scrophularia


nodosa


Calamagrostis


arundinacea


Asplenium tri


chomanes


Clematis alpina


Picea abies


Abies alba


Dryopteris phe


gopteris


Huperzia selago


Lycopodium


clavatum


— + + . + + 2 114 1
4 4 5x5 .+ 1.1 . + + 1 +
4 7 5 9 5 ++.11
:; 4 5 7 7 11+. .
7
x 5 x 8 .+ +
+ + +
4 + + +
4 5 4 5 + .+ . .
3 46
x 5 5 6 . + . + +
x 6 6 7 +.-!-..
5 x 5 x 5 + + . . . + + 1
7 x 5 x 6 . + .+ . + . +
— +
4 x 5 6 6 .+ . . .
5 6 4 7 3 + . . . .
6 x 6 7 5 + . . 1 + 1 1 + + 2
4 x 7 x 6 . .+ . 1 + + 1
7 3 6x8 .+ . . . . 2 +
2
x x 5 4 + . . + .
6
6 3x2 + . . . +
4
5 6 6 7 .+ . . .
C 3 2 2 3 2
5 5 4 5
5 x 5 x 4 . I- + + +
4 3 5 3 x . 1 . + +
5 6 x x x ...´.. + + +
3 5 x x x + . . . + + 1 +
2 4 6 4 6 . + . . .
4 3 6 3 5
X 4 4 2 2


130
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Vaccinium mvrlyllus
5 X X 2 3 2 + 1
Omphalođes


v


verna 4 6 5 7 1 1


Rosa pimpinelifolia
!! 5 4 8 2
Actaea spicata 2 5 5 (i 7 + +
Scopolia carniolica
— — — — 1 f +
Polystichum


aculeatum 3 6 (i (i 7 + + +
Geranium robertianum
3 X X X 7


+


Carex alba 5 5 X i! 2 + +


Dryopteris carihusiuna
S X X 4 3 2 +
Moehringia mus


cosa 5 3 7 9 2 4


Mycelis muralis 4 5 5 X (i


+ +


Polystichum lon


> }
chitis (i 2 5


+


Aruncus dioicus 4 5 6 X 8


+


Oxalis acetosella 1 X 6 4 7 2 1 1


>
Luzitla forsteri 4 C 4 X + . -+
Luzula sylvatica 4 4 6 2 5 . +
Blechnum spi


cant 3 3 (i 2 3 2 2 1


Luzitla luzuloides
4 X X 3 4


Hieratium sylvaticum
4 X 5 5 4


+


Sorbus aucuparia (> X X 4 X


Lycopodium
annotinum 3 4 (i 3 3


+ +


Galium rolundifolium
2 5 5 5 4 + 1 1


Petasiles albus 4 X (i X X 1


+


Rubus hirtus 5 (i 5 5 7 + +


Veronica montana
4 5 7 5 (i +


Maianthemum


bio folium 3


X X

3 2


Br achy podium
sylvaticum ! 5 5 (i (i
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 38     <-- 38 -->        PDF

REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Iz rezultata istraživanja, prikazanih u tablici la, vidljivi su ovi odnosi:


Izračunajte srednje indikatorske vrijednosti za trinaest fitocenoloških snimaka
iz tri različite šumske zajednice u Nacionalnom parku »Risnjak«


Tab. l.a


Indikatorska vrijednost


Šumska zajednica


svjetlo temperatura vlažnost reakcija opskrba
tla dušikom


51 =4,2 TI =4,9 VI =4,8 Rl =6,8 NI =4,8
52 =3,5 T2 = 4,6 V2 =5,1 R2 =7,1 N2 =5,4
53 =3,8 T3 =4,6 V3 =5,0 R3 =7,3 N3 =5,3


Aceri-Fagetum


54 =4,0 T4 =4,8 V4 =5,0 R4 =7,0 N4 =5,3
55 =3,7 T5 =4,8 V5 =5,1 R5i =7,1 N5 =5,4
Ss =3,8 Ts =4,7 Vs =5.0 Rs =7,1 Ns =5,2


56 =5,0 T6 =4,4 V6 =5,0 R6 =5,6 N6 =4,6
57 =4,7 T7 =4,4 V7 =5,1 R7 =6,2 N7 =4,9
Calarnagrosti-58 =5,0 T8 =4,7 V8 =5,0 R8 =7,0 N8 =4,9


-Abietetum
59 =5,0 T9 =4,3 V9 =5,0 R9 =5,9 N9 =4,6
S10 = 4,9 T10 = 4,2 V10 = 4,9 RIO = 5,6 N10 = 4,2
Ss =4,9 Ts =4,4 Vs =5,0 Rs =6,1 Ns =4,6


511 = 3,5 Tll = 4,4 Vll=5,3 Rll = 3,6 Nll=4,7
Blechno-512 = 4,2 T12 = 4,4 V12 = 5,6 R12=4,l N12 = 5,0
-Abietetum 513 = 4,0 T13 = 4,7 V13 = 5,6 R13=4,9 N13 5,1


Ss =3,9 Ts =4,5 Vs =5,5 Rs =4,2 Ns =4,9


ma (Fagetum silvaticae croaticum subalpinum). Taj naziv je još uvijek najviše
u upotrebi. Naime, u odnosima temperature staništa i biljaka vladaju
drugačije zakonitosti u srednjoj Evropi, nego je to slučaj ovdje u njenom
južnom i jugoistočnom djelu. Dalja istraživanja i indikatorsko vrednovanje
mnogo veće broja snimaka ukazat će na smjer korekcije skale za ovaj dio
Evrope. Zasada se može samo pretpostaviti da su odnosi i brojevi temperaturnog
broja primjenjivi, ali da tumačenje skale treba pomaknuti za određenu
vrijednost u smjeru prema vrijednosti 1, odnosno u smjeru hladnoće.


Sto se tiče srednjeg broja vlažnosti staništa, fitocenoze bukve i javora
(Aceri-Fagetuvi) i jele s milavom (Calamagrosti-Abietetum) imaju srednju
vrijednost 5.0. što predstavlja »svježa, odnosno srednje vlažna staništa«
(Ellenberg , 1979). Fitocenoza jele s rebračom (Blechno-Abieletum) sa srednjom
vrijednosti 5.5 pokazuje dosta vlažnije stanište. To je razumljivo jer
se ova zajednica nalazi na lako trošivoj, ali teško propusnoj silikatnoj podlozi
koju karakteriziraju i vodotoci. Snimci iz vlažnije subasocij arije ove fi
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 39     <-- 39 -->        PDF

tocenoze hylocomietosum loreum sigurno bi pokazali još veće razlike u odnosu
na dvije prije spomenute zajednice.


U opskrbi tla za biljke prihvatljivim dušikom sve tri zajednice pokazuju
vrijednost umjereno bogatih staništa, pri čemu je ipak najsiromašnije stanište
zajednice jele s milavom, a najbogatije šume bukve i javora.


Srednji reakcijski broj u fitocenozama pokazuje bitne razlike između
njih. On u zajednici Aceri-Fagetum iznosi 7.1 i označava slabo kiselo do
slabo bazično stanište (najčešće neutralne reakcije). U fitocenozi Calamagrosti-
Abietetum iznosi 6.1 i prema Ellenberg u označava stanište umjereno
kisele do neutralne reakcije. U šumi jele s rebračom, razvijenoj na sili—
katnoj podlozi i podzolastom tlu iznosi 4.2 i označava stanište jače do slabije
kisele reakcije. Potrebno je napomenuti da indikatorske vrijednosti za reakciju
tla nipošto ne znače i pH vrijednost, već se s njom nalaze u manje
ili više čvrstim korelacijama, čija se bit izražava jednadžbama ili grafički.
Istraživanja pH reakcije tla na risnjačkom području u spomenutim zajednicama
(Martinović , 1973) pokazuju ove vrijednosti: Aceri-Fagetum ima
pH vrijednosti 6.9, Calamagrosti-Abietetum 5.8 i 6.2, a Blechno-Abietetum
3.8, 4.1. 4.2 i 4.6 (pH u H26 u 0—10 cm dubine tla). Ti konkretni podaci jasno
potvrđuju opravdanost primjene indikatorskih vrijednosti za te fitooenoze.
U zajednici jele s rebračom pH vrijednosti su od 3.8 do 4.6, a indikatorske
vrijednosti iznose od 3.6 do 4.9 (srednja za 3 snimke 4.2); u zajednici
jele s milavom pH vrijednosti iznose 5.8 i 6.2, a srednje indikatorske od 5.6
do 7.0 (srednja za 5 snimaka 6.1; u zajednici bukve i javora pH iznosi 6.9,
a srednja indikatorska vrijednost za 5 snimaka 7.1. Dakako da bi se većim
brojem fitocenoloških snimaka i uzoraka tla mogle dobiti pravilnosti, na temelju
kojih bi se jednadžbama direktno iz srednjeg indikatorskog broja izračunala
pH vrijednost reakcije tla. Takve primjere nalazimo i u drugim
područjima i u različitim fitocenozama. Tako npr. Fische r (1986) pronalazi
da je odnos indikatorskih vrijednosti borovih kultura u njegovu istraživanom
području u Zapadnoj Njemačkoj u odnosu na pH vrijednost reakcije
tla izražen jednadžbom:


pH = 0.5 sR + 2,7


Pritom sR predstavlja srednji reakcijski broj (indikatorska vrijednost)
flornog sastava kultura.


Istraživanja u drugim područjima (Zukrigl , 1981. za Austriju) pokazala
su slične odnose kao i ovdje istraživano područje. Sto se tiče svjetla,
vlažnosti i reakcije tla došlo je do podudaranja s Ellenbergovo m skalom,
dok se u pogledu temperature ta skala pokazala neprimjenjiva.


Ovdje bih želio upozoriti na potrebu intenzivnijeg istraživanja u pravcu
utvrđivanja ekoindikatorskih vrijednosti flornog sastava kod nas. Osim što
poznavanje tih odnosa bolje upoznajemo i sa sinekološkog stajališta potpunije
definiramo naše šumske zajednice, moramo biti svjesni da su promjene
u flornom sastavu neke fitocenoze najbolji indikator promjena u njenom staništu.
Kao primjer mogu se navesti veliki poremećaji u flornom sastavu šume
hrasta lužnjaka i velike žutilovke s rastavljenim šašem (Genisto elatae-
Quercetum roboris caricetosum remotae Horv. 1938) koje su nastale u vrijeme
sušenja hrasta lužnjaka u zapadnoj Posavini (Rau š i Vukelić . 1987).
Drastične promjene u staništu te zajednice koje su izazvale sušenje hrasta


133
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 40     <-- 40 -->        PDF

lužnjaka dovele su do nestanka ili smanjenja većeg broja vrsta, inače karakterističnih
za tu zajednicu u normalnoj fazi njena razvitka. S druge strane
pojavilo se niz vrsta koje nisu zabilježene u normalnim zajednicama hrasta
lužnjaka i žutilovke s rastavljenim šašem u Posavini, ili su prisutne u
mnogo manjem broju. Ekoindikatorske osobine tih biljaka pokazuju da su
to prije svega biljke karakteristične za mnogo vlažnija, često poplavljena, pa
i zamočvarena staništa. Već prvi uvid u florni sastav te zajednice na lokalitetima
sušenja upućuje na smjer promjena u staništu. U takvim slučajevima
je posebno indikativan sloj prizemnog rašća jer reagira već u prvoj godini
promjena, ako one nisu nastale duboko u tlu.


Također je potrebno napomenuti da su uz indikatorske i bioindikatorske
osobine pojedinih biljaka iz sloja prizemnog rašća predmetom brojnih
suvremenih istraživanja u svijetu (Ellenberg , jun . 1986). Pretpostavlja se
da bi te biljke trebale mnogo brže reagirati na štetne imisije ili povećanu
koncentraciju teških metala u tlu nego što reagira naprimjer jela. Dosadašnji
rezultati postignuti na tom području još su nedostatni.


ZAKLJUČCI


Na osnovi rezultata prikazanih istraživanja može se zaključiti:


1. Primjenom srednjoevropske skale indikatorskih vrijednosti biljaka na
istraživanom području moguće je različita šumska staništa ekološki jasno definirati
i međusobno usporediti.
2. To prije svega važi za odnose u pogledu svjetla, vlažnosti, opskrbe dušikom
i reakcije tla na istraživanim staništima, dok je skala za temperaturne
odnose neupotrebljiva.
3. Određene vrste ponašaju se u našim uvjetima drugačije nego u srednjoj
Evropi, pa je za njih potrebno indikatorske vrijednosti poboljšati.
4. Vrste s težištem ili isključivom rasprostranjenošću na području sjeverozapadnih
Dinarida (istraživano područje) ne nalaze se u upotrijebi]enoj srednjoevropskoj
skali, pa je za njih potrebno izraditi indikatorske vrijednosti.
Te su vrste u fitocenološkoj tabeli pod kolonama indikatorske vrijednosti označene
isprekidanim crtama.
5. Na sličan način potrebno je ispitati primjenjivost skala madžarskih autora
(Zolymani i dr. 1967) kao i švicarsku skalu (L a n d o 11, 1977), a iduća
istraživanja iz ove problematike usmjeriti postizanju konkretnih rezultata
indikatorskih vrijednosti biljaka i zajednica u našim uvjetima.
LITERATURA


Ellenberg , H., 1963: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. In Walter H.
(Hrsg.), Einftihrung in die Phytologie I V/2. Stuttgart: Ulmer, 943 S.
Ellenberg , H., 1979: Zeigerwerte der Gefasspflanzen Mitteleuropas. Verlag E.
Goltze KG, Gottingen, 111 S.
Ellenberg, H., jun., 1985: Veranderungen der Flora Mitteleuropas unter dem


Einfluss von Diingung und Immissionen. Schweiz. Z. Forstwes. 136. (1) :19—39.
Fischer , H., 1986: Zur Vorhersage Okologischer Parameter aufgrund der floristischen
Struktur der Vegetation. Tuexenia 6:405—414.


134
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Ho rvat , I., 1838: Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj. Glasnik za
šumske pokuse VI:127—279.


I lij an i ć, Lj., V. H r š a k, N. Se g ulja i Lj. Marković, 1987: Rasprostranjenost
nekih travnjačkih i ruderalnih biljaka u sjevernoj Hrvatskoj u odnosu
prema reakciji (pH) tla. Zbornik sažetaka priopćenja ILI kongresa biologa
Hrvatske: 120. stranica.


K o v a c s, M., 1975: Beziehung zwischen Vegetation und Boden. Die Bodenverhaltnisse
der Waldgesellschaften des Matragebirges. Die Vegetation ungarischer
Landschaften 6:365 S.


Landolt , E., 1977: Okologische Zeigerwerte zur Syhweizer Flora. Veroff. Geobot.
inst. ETH, Stiftung Rubel 64:208 S.
M a r t i n o v i Ć, J., 1973: Tla sekcije Sušak 2. Projektni savjet za izradu pedološke
karte SR Hrvatske, Zagreb.
Oberdorfer , E., 1983: Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Fiinfte Auflage,
Stuttgart. Ulmer: 1051 S.


Pogrebnjak , P. S., 1929/1930: Uber die Methodik von Standortsuntersuchungen
in Verbindung m´it Waldtypen. Verh. Int. Congr. Forstl. Vesuchsanstalten Stocholm.


R a u š, Đ. i J. V u k e 1 i ć, 1987: Rezultati komparativnih istraživanja šumske vegetacije
na području sušenja hrasta lužnjaka. Posebno izdanje Glasnika za
šumske pokuse 4: (u tisku).


Zolyomi, B., Z. Barath, G. Fekete, P. J a k u c s, I. Karpati, V. Karpati,
M. Kovacs i I. Mate, 1967: Einreihung von 1400 Arten der lungarischen
Flora in okologische Gruppen nach TWR Zahlen. Fragmenta Bot. Mus.
Hist. Nat. Hungarica 4:101—142.


Z u k r i g 1, K., 1981: Moglichkeiten einer quantitativen Ansprahe von Standortsfaktoren
aufgrund der Vegetation. Mitt. FBVA 140:149—157.


Moglichkeiten der okologischen Charakterisierung und des Vergeichs von
Waldstandorten auf Grund von Zeigerwerten der floristischens Zusammensetzung


Zusammenfassung


Die Abhangigkeit der floristischen Zusamensetzung der Pflanzengesellschaften
von biotischen und abiotischen Faktoren auf dem Gebiet, auf dem sie vorkommen,
ermoglichte die Ausarbeitung zahlreicher Skalen von Zeigerwerten des Verhaltens
der Pflanzen gegenuber diesen Faktoren.


In dieser Arbeit benutzte man die Ellenberg Skala (1979) der Zeigerwerte fur
Mitteleuropa, welche fiir gewohnlich in Eeuropa hergenommen wird. Am Beispiel
dreier Waldgesellschaften des Nationalparks >*Risnjak« (Aceri-Fagetum illyricum
Horv. 1938, Calamaigrosti-Abietetum Horv. 1950 i Blecho-Abetetum Horv 1950) in
Gorski kotar wird untersucht, wie sehr man sich auf diese Skala in diesem Gebiet
verlassen kann, welche Moglichkeiten der Charakterisierung ei´niger okologischer
Parameter einzelner Standorte und welche Vergleiche verschiedener Standorte
untereinander bestehen.


Die Untersuchungsergebnisse zeigten, dass diese Skala fiir ein weitumfassendes
Gebiet der nordwestlichen Dinariden, in Bezug auf das Verhaltnis dec Pflanzen,
bzw. Phytozonosen gegenuber dem Licht, der Feuchtigkeit, der pH-Reaktion
und der Stickstoffversorgung des Boden, anwendbar ist, wobei sie fiir die Untersuchung
des Verhaltens gegenuber der Temperatur nicht geeignet ist auf dem Gebiet
Mitteleuropas, auf welches sich die Skala in erster Linie bezieht.