DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 33     <-- 33 -->        PDF

toplim, svježim do manje sušim staništima submontanskih do visokomontanskih
položaja. Tla na kojima uspijeva su umjereno do jače kisela, uglavnom
slabije bogata dušikom, dok na vrlo bogatim i ekstremno siromašnim tlima
izostaje. Iskustva s ovom vrstom u našim područjima se podudaraju s ovdje
citiranim. Dakako da vrste dolaze i u drugim uvjetima, ali im je težište rasprostranjenosti,
odnosno optimalno uspijevanje u uvjetima koji su označeni
u skali. Za sloj drveća ne izražavaju se indikatorske vrijednosti osim ako vrste
iz tog sloja nisu prisutne u grmlju ili prizemnom rašću. Svaka indikatorska
vrijednost se obračunava onoliko puta koliki je njen stupanj pokrovnosti, a
može se samo jednom uzeti u razmatranje, bez obzira javlja li se u sloju
grmlja i prizemnog rašća.


Za objekt istraživanja izabrane su tri šumske zajednice u Nacionalnom
parku »Risnjak« u Gorskom kotaru, koje se u sinekološkim uvjetima svoga
pridolaska, a time i u flornom sastavu razlikuju. Prva od njih je šuma bukve
i gorskog javora (Aceri-Fagetum Horv. 1938). U ovom području pridolazi na
nadmorskoj visini od 1150 do 1400 metara, na vapnenačko-dolomitnoj crnici,
a u vegetacijskoj slici izrazito prevladavaju elementi iz reda Fagetalia sylvaticei sveze Fagion illyricum. Druga je zajednica jele i smreke s milavom (Calamagrosti-
Abitetum Horv. 1950). Uspijeva na Risnjaku od 950 do 1350 metara
na organogenoj crnici, litičnoj s organičnim horizontom, na izloženim, otvorenim
i vrlo strmim gornjim padinama i rubovima brojnih kraških vrtača.
Treća zajednica jela s rebračom (Blecho-Abietetum Horv. 1950) razvijena je
na smeđem podzolastom tlu i silikatnoj podlozi. Pridolazi u uvalama na visini
od 680 do 800 metara nad. visine, a u vegetacijskoj slici dominiraju elementi
reda Vaccinio-Piceetalia.


U fitocenološkoj tablici 1. prikazano je 13 litocenoloških snimaka iz spomenutih
zajednica i indikatorske vrijednosti prisutnih vrsta, a u dodatnoj
tablici 1 a izračunate su srednje vrijednosti za svaku fitocenološki snimljenu
plohu, odnosno za zajednicu.


Srednje vrijednosti svjetlosnih uvjeta u pojedinim zajednicama pokazuju
da su dvije u području između sjene i polusjene (između vrijednosti 3 i 5),
dok je zajednica jele s milavom tipična zajednica polusjene. U toj fitocenozi
ima prosječno 15,3K,/» vrsta polusvjetla, svjetla i punog svjetla (vrijednosti
7, 8 i 9), dok taj postotak u ostalim zajednicama iznosi po 8,6"´/». Uzrok
takvim odnosima lako je protumačiti, jer je fitocenoza Calamgrosti-Abietetum
razvijena na sunčanim, izloženim padinama, a sklop krošanja sloja drveća
je često trajno prekinut. U takvim uvjetima omogućen je rast biljkama
svjetla, što u ostale dvije zajednice nije slučaj.


Srednji indikatorski brojevi za temperaturu (4.7, 4.9 i 4.4) pokazuju da
u odnosu na taj faktor sve tri zajednice stoje vrlo blizu i nalaze se prema
upotrijebljenoj Skali između umjereno hladnih (montanskih, vrijednost 4) i
umjereno toplih, submontansko-temperatnih područja (vrijednost 5). Nešto
višu vrijednost pokazuje fitocenoza Aceri-Fagetum zbog dominacije vrsta iz
toplijih listopadiih šuma reda Fagetalia. Ovdje se međutim mora naglasiti da
ovakvo vrednovanje skale ne odgovara uvjetima u području istraživanja. Položaji
u kojima dolazi zajednica jele s rebračom (koja je od sve tri na daleko
najmanjoj nadmorskoj visini) već su izrazito montanski, ostale dvije
zajednice dolaze u visokomontanskim i subalpskim položajima, a šuma bukve
i javora je prvotno nazvana (Horv at, 1938) pretplaninska bukova šu