DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 43     <-- 43 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*62 Šum. list CXII (1988) 137


REORGANIZACIJA ŠUMARSTVA U SR HRVATSKOJ
I SAMOUPRAVLJANJE


Josip BISKUP i Anđelka ŠAJKOVlC*


SAŽETAK. Veličina osnovnih organizacija udruženog rada i
dislociranost radnih jedinica u njima upravo su proporcionalni
stupnju razvijenosti samoupravljanja. Sto su OOUR-i veći, a radne
jedinice udaljenije, samoupravljanje je slabije i obratno. Novi Zakon
o šumama smanjio je broj OOUR-a na jednu trećinu, a broj
radnih jedinica je povećan. U našim istraživanjima pošli smo, stoga,
od hipoteze da se samoupravljanje našlo u nepovoljnijem položaju
nego prije donošenja Zakona. Hipotezu smo provjerili putem
ankete, metodom slobodne procjene samoupravljača, te donosimo
rezultate istraživanja.


UVOD


Donošenje zakona državni je akt bez obzira koliko demokracije i samoupravne
procedure bilo u njegovom donošenju. Posebno to vrijedi za zakone
koji se donose po tzv. »hitnom postupku«, a koje donosi Izvršno vijeće.
Novi Zakon o šumama »politički« je Zakon jer su ga donijeli državni organi
unatoč protivljenju šumarske operative i unatoč dokazivanju stručnjaka da
je on suprotan pravilima znanstvenog i stručnog ponašanja. To dokazuju i
brojnim amandmani koje je šumarska operativa dostavila donosiocima Zakona.


Kakve su financijske posljedice reorganizacije šumarstva u SR Hrvatskoj,
znanstvenici i stručnjaci već su ocijenili (B. Kraljć, 3), a Kabinet za marksizam
i samoupravljanje Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji longitudinalno
istražuje sociološku i samoupravnu problematiku šumarstva u SR
Hrvatskoj, postavio je cilj da istraži kakve su posljedice te reorganizacije gledano
s aspekta samoupravljanja.


U postavljaju problema imali smo na umu i navode političara i sredstava
javnog komuniciranja da se novim Zakonom o šumama žele riješiti širi društveni
interesi na štetu lokalnih, grupnih i parcijalnih interesa i da se putem
ove reorganizacije želi smanjiti utjecaj općinske administracije. Istraživanje
smo koncipirali tako da i na taj problem dobijemo odgovor.


* Prof, dr Josip Biskup, Šumarski fakultet Zagreb, Simunska c. 25
Prof. Anđelka Sajkovlć, sociolog, Šumarski fakultet Zagreb.
137