DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 43     <-- 43 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*62 Šum. list CXII (1988) 137


REORGANIZACIJA ŠUMARSTVA U SR HRVATSKOJ
I SAMOUPRAVLJANJE


Josip BISKUP i Anđelka ŠAJKOVlC*


SAŽETAK. Veličina osnovnih organizacija udruženog rada i
dislociranost radnih jedinica u njima upravo su proporcionalni
stupnju razvijenosti samoupravljanja. Sto su OOUR-i veći, a radne
jedinice udaljenije, samoupravljanje je slabije i obratno. Novi Zakon
o šumama smanjio je broj OOUR-a na jednu trećinu, a broj
radnih jedinica je povećan. U našim istraživanjima pošli smo, stoga,
od hipoteze da se samoupravljanje našlo u nepovoljnijem položaju
nego prije donošenja Zakona. Hipotezu smo provjerili putem
ankete, metodom slobodne procjene samoupravljača, te donosimo
rezultate istraživanja.


UVOD


Donošenje zakona državni je akt bez obzira koliko demokracije i samoupravne
procedure bilo u njegovom donošenju. Posebno to vrijedi za zakone
koji se donose po tzv. »hitnom postupku«, a koje donosi Izvršno vijeće.
Novi Zakon o šumama »politički« je Zakon jer su ga donijeli državni organi
unatoč protivljenju šumarske operative i unatoč dokazivanju stručnjaka da
je on suprotan pravilima znanstvenog i stručnog ponašanja. To dokazuju i
brojnim amandmani koje je šumarska operativa dostavila donosiocima Zakona.


Kakve su financijske posljedice reorganizacije šumarstva u SR Hrvatskoj,
znanstvenici i stručnjaci već su ocijenili (B. Kraljć, 3), a Kabinet za marksizam
i samoupravljanje Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji longitudinalno
istražuje sociološku i samoupravnu problematiku šumarstva u SR
Hrvatskoj, postavio je cilj da istraži kakve su posljedice te reorganizacije gledano
s aspekta samoupravljanja.


U postavljaju problema imali smo na umu i navode političara i sredstava
javnog komuniciranja da se novim Zakonom o šumama žele riješiti širi društveni
interesi na štetu lokalnih, grupnih i parcijalnih interesa i da se putem
ove reorganizacije želi smanjiti utjecaj općinske administracije. Istraživanje
smo koncipirali tako da i na taj problem dobijemo odgovor.


* Prof, dr Josip Biskup, Šumarski fakultet Zagreb, Simunska c. 25
Prof. Anđelka Sajkovlć, sociolog, Šumarski fakultet Zagreb.
137
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 44     <-- 44 -->        PDF

UZORAK I METODE


»Da bismo dobili opći uvid u obilježje koje nas zanima, najbolje bi bilo
istraživanjem obuhvatiti sve pripadnike populacije o kojoj nešto tvrdimo ...
Međutim, to bi bilo vrlo skupo, dugotrajno i teško izvedivo, pa se umjesto
svih pripadnika populacije ispituje njen dio koji će je reprezentirati. Tako
umjesto nekoliko milijuna radnika možemo ispitati nekoliko tisuća.« (M. Vujević,
4)


Naš uzorak obuhvatio je 834 ispitanika zaposlenih u šumarstvu SR Hrvatske
iz 46 OOUR-a, a to je 77,9% svih OOUR-a. Na pet radnika u uzorku smo uzeli po
jednog poslovođu, predsjednika Izvršnog odbora Sindikata, predsjednika zbora
radnih ljudi, sekretara osnovne organizacije Saveza komunista i predsjednika
radničkog savjeta. Anketirano je 407 radnika, što iznosi nešto manje od
pola svih anketiranih, odnosno 48,8", <>, ali tome broju treba pridodati sve one
radnike koji obavljaju neku samoupravnu ili društveno-političku fun´kcju. Zatim,
u uzorak je ušlo i 58 poslovođa. Ako navedemo da je uzorak obuhvatio
32,61 posto (272) člana Saveza komunista, onda je evidentno da se radi o zaista
reprezentativnom uzorku.


Naime, ovakav uzorak provjerili smo u sociološkim istraživanjima obavljenim
u prethodnom petogodišnjem razdoblju (J. Biskup, 1), pa smo ga koristili
uz neznatne modifikacije i u ovom istraživanju.


U našim istraživanjima služili smo se metodom ankete, koristeći upitnik,
jer se ta metoda u društvenim znanostima najčešće koristi.


»Kada se govori o anketi, onda se misli na anketu u užem smislu, ili na
ispitivanje stavova i mišljenja uz pomoć upitnika. Anketa je najčešće upotrebljavana
metoda za prikupljanje podataka u društvenim znanostima. Od svih
istraživanja u 90´% primjenjuje se anketa kao metoda za prikupljanje podataka.
« (M. Vujević, 4)


Prethodno smo naš upitnik dali na uvid vrhunskim stručnjacima — sociolozima,
koji su dali pozitivnu ocjenu kako metodi, tako i uzorku.


Samo anketiranje provelo je 83 studenta druge godine Šumarskom fakulteta
na isto toliko lokaliteta u okviru svoje seminarske obaveze. Studenti su
prethodno bili educirani za taj posao i uspješno su ga obavili u prvoj polovini
1987. godine.


Stručnjaci su na nekoliko lokaliteta obavili provjeru je li provedeno anketiranje
i kako je provedeno i utvrdili su da je posao obavljen ozbiljno i
korektno.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Pitanje u našoj anketi, koje se odnosi na problematiku povezanosti samoupravljanja
sa reorganizacijom šumarstva u SR Hrvatskoj, glasilo je:


Je li, po Vašoj ocjeni, reorganizacija šumarstva prema novom Zalkonu o
šumama pridonijela poboljšanju samoupravljanja?


Prema slobodnoj vlastitoj procjeni, a anketa je povrh toga bila i anonimna,
ispitanici su se mogli opredijeliti za jedan od slijedećih odgovora:


138
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 45     <-- 45 -->        PDF

1. Pridonijela je poboljšanju samoupravljanja,
2. Nema razlike sada i prije,
3. Utjecala je negativno na samoupravljanje.
Ispitanici su se, dakako, mogli i uzdržati od odgovora, ali takvih je bilo
samo l°/o.


Kvantitativni pokazatelji stavova


Tablica 1.
Odgovor Frekvencija Postotak
Pridonijela je poboljšanjuNema razlike sada i prije
Reorganizacija je utjecala nsamoupravljanje
Bez odgovora
samoupravljanja
egativno na
154
343
32«
!)
18,46
41,12
39,33
1,07
UKUPNO 834 100


Budući da se ovdje radi o značajnim procjenama i ocjenama koje imaju
i znatnu političku težinu, smatrali smo da su članovi Saveza komunista u šumarstvu
oni koji su avangardu radničke klase, pa smo posvetili posebnu pozornost
njihovim odgovorima kako bismo te orgovore mogli komparirati s odgovorima
ostalih anketiranih. Evo i tih rezultata!


Kako članovi Saveza komunista procjenjuju reorganizaciju šumarstva


Tablica 2.


Članovi SK Ostali


Odgovor


Reorganizacija šumarstva pridonijela je
poboljšanju samoupravljanja 32,46 67,54
Nema razlike sada i prije 28,57 71,43
Reorganizacija je utjecala negativno
na samoupravljanje 36,58 63,42
Bez odgovora 44,44 55,56


U mikro-analizi rezultata ustanovili smo da članovi Saveza komunista
radnici, poslovođe, predsjednici Sindikata i sekretari osnovnih organizacija
pretežno se izjašnjavaju da je reorganizacija šumarstva u SR Hrvatskoj djelovala
negativno na samoupravljanje, a predsjednici radničkih savijeta i zbora
radnih ljudi izjašnjavaju se da nema razlike prije i sada.


Također smo uočili da je nešto veći broj poslovođa članova Saveza komunista
(62) u odnosu na nečlanove (58), ali da su rukovodioci samoupravnih
organa i društveno-političkih organizacija u znatno većem broju članovi SK
(36:62).


I ne-radnici, tj. administativci. rukovodioci, tehničari (91) i članovi i nečlanovi
SK jedinstveni su da reorganizacija ili nije ništa nova donijela za
samoupravljanje ili ga je dovela u lošiju poziciju. Samo njih 12 smatra da
je reorganizacija pozitivno utjecalo na samoupravljanje.


139
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 46     <-- 46 -->        PDF

DISKUSIJA


Ako provedemo kvalitativnu analizu Tablice 1, onda valja uočiti da se
naša hipoteza, koja je pomalo analogna javnom mnijenju, a koja glasi da je
reorganizacija šumarstva negativno utjecala na samoupravljanje i time smanjila
samoupravna praava radnih ljudi zaposlenih u šumarstvu, dakle, naša
hipoteza je potvrđena. Dakako, ona nije potvrđena tako izrazito i kategorički
kao što smo očekivali. Radi se samo o 40-ak posto ispitanika koji se ta´ko izjašnjavaju.


Na prvi pogled iznenađuje rezultat koji smo dobili u vezi s odgovorom
da nema razlike u boljem ili lošijem pološaju samoupravljanja prije ili sada.
To mišljenje izrazilo je 41 posto ispitanika. Ako bismo bili benevolentni, onda
bismo mogli konstatirati da se položaj samoupravljača u odnosu na samoupravna
prava nije izmijenio na gore nakon provođenja Zakona o šumama.
Međutim, postoji i mogućnost drugačije interpretacije — da je samoupravljačima
bilo jednako loše i prije i sada. Na to ukazuju i neka naša ranija istraživanja
iz kojih proizlazi da samoupravljanje u šumarstvu SR Hrvatske nije
osobito razvijeno. (J. Biskup, 2).


Dakle, ako odgovorima da nema razlike prije i sada damo negativan predznak,
onda proizlazi da 80 posto ispitanika nema najpovoljnije mišljenje o
stupnju samoupravljanja i njegovoj razvijenosti u šumarstvu.


Iz tablice se vidi da samo 18 posto ispitanika kategorički smatra da je
reorganizacija šumarstva prema novom Zakonu o šumama pozitivno utjecala
na samoupravljanje. Očito, radi se o znatnoj grupi ispitanika koja se
oslobodila direktne stege rukovodnih struktura i kojoj je novo stanje povoljnije.
Da li i u smislu samoupravnog odlučivanja, preostaje da se utvrdi.


Kada se pak radi o članovima Saveza komunista, kao što se vidi iz
Tablice 2, skoro trećina ispitanika smatra da se reorganizacijom postiglo i
poboljšanje u samoupravljanju, ali nešto više od trećine ispitanika (36,58%)
smatra da je reorganizacija utjecala negativno na samoupravljanje. Manje je
onih koji smatraju da nema razlike sada i prije reorganizacije (28,57,;,/o´).


Sto bi se iz tih rezultata moglo zaključiti? Očito da je nešto veći broj
članova SK vezan uz rukovodne i političke strukture u općini. Ti anketirani
nisu zadovoljni promjenama. Druga grupa su »pravovjerni« i poštuju i
provode Zakon i odgovaraju da je reorganizacija pridonijela razvoju samoupravljanja.


Logično je da medu članovima SK bude manje nego među ostalima onih
koji smatraju da je sve ostalo po starom kad je riječ o samoupravljanju,
ili — još gore — da konstatiraju da samoupravljanje nije razvijeno, jer
za tu nerazvijenost i oni snose odgovornost.


ZAKLJUČAK


Rezultati istraživanja putem ankete o tome da li je reorganizacija šumarstva
prema novom Zakonu o šumama utjecala pozitivno ili negativno,
odnosno nije li uopće utjecala na samoupravljanje, pokazuju da najveći broj
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 47     <-- 47 -->        PDF

ispitanika smatra da se nisu na tom planu desile nikakve promjene u negativnom
ili pozitivnom smislu. Zatim slijedi grupa onih koji smatraju da je
reorganizacija šumarstva negativno utjecala na samoupravljanje u šumarstvu,
a samo 18,46 posto ispitanika smatra da je reorganizacija utjecala pozitivno
na razvoj samoupravljanja u šumarstvu.


Kod anketiranih članova Saveza komunista postoji znatan pomak prema
prvom odgovoru, tj. da je reorganizacija šumarstva pridonijela poboljšnju
samoupravljanja (32,46%) i prema trećem odgovoru, tj. da je reorganizacija
djelovala negativno na samoupravljanje (36,58%). Dakle, kod članova
SK došle su do izražaja jače naglašene suprotne tendencije i polarizacija.


LITERATURA


1.
Biskup , J.: »Sociološka istraživanja u šumarstvu«, Zavod za istraživanje
u šumarstvu, Šumarski fakultet, Zagreb, 1984, str. 1—48.
2.
Biskup , J.: »Stupanj razvijenosti samoupravljanja u šumarstvu SR Hrvatske
«, »Radničke novine«, lipanj 1986, Zagreb, str. 8.
3.
Kraljić , B.: »Neke financijske posljedice nove organizacije šumarstva SR
Hrvatske«, »Šumarski list« 5—6, godina CIX, Zagreb, 1985, str. 211—218.
4.
Vujević , M.: »Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti«,
»Informator«, Zagreb, 1983, str. 1—144.
Reorganisation forestiere en Croatie et L´Autogestion


Conclusion


Dans cette communication, les auteurs s´eforcent de constater le degre de 1´autogestion
a la sylviculture de la R.S. de Croatie. Le probleme est tres delicate. Nous
devons repondre a la question: est-ce que nouveau Code de la Sylviculture bon ou
non?


Pour repondre a cette question nous faisions l´anquete avec 834 les subjects
examines. Et voila les resultates:
a) II n´y a pas les changement, disent 41% les travailleurs,
b) La reorganisation est mal, pansent 39% les subjects examines, et
c) La reorganisation est bonne, reprentent 18% les gens.


Mais, c´est tres interesant! Les membres de Ligue des communistes de Yugoslavie
ici sont polarises et ils ont repondus: c´est mieu (32%) et ce n´est pas bon
(36%).