DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 46     <-- 46 -->        PDF

DISKUSIJA


Ako provedemo kvalitativnu analizu Tablice 1, onda valja uočiti da se
naša hipoteza, koja je pomalo analogna javnom mnijenju, a koja glasi da je
reorganizacija šumarstva negativno utjecala na samoupravljanje i time smanjila
samoupravna praava radnih ljudi zaposlenih u šumarstvu, dakle, naša
hipoteza je potvrđena. Dakako, ona nije potvrđena tako izrazito i kategorički
kao što smo očekivali. Radi se samo o 40-ak posto ispitanika koji se ta´ko izjašnjavaju.


Na prvi pogled iznenađuje rezultat koji smo dobili u vezi s odgovorom
da nema razlike u boljem ili lošijem pološaju samoupravljanja prije ili sada.
To mišljenje izrazilo je 41 posto ispitanika. Ako bismo bili benevolentni, onda
bismo mogli konstatirati da se položaj samoupravljača u odnosu na samoupravna
prava nije izmijenio na gore nakon provođenja Zakona o šumama.
Međutim, postoji i mogućnost drugačije interpretacije — da je samoupravljačima
bilo jednako loše i prije i sada. Na to ukazuju i neka naša ranija istraživanja
iz kojih proizlazi da samoupravljanje u šumarstvu SR Hrvatske nije
osobito razvijeno. (J. Biskup, 2).


Dakle, ako odgovorima da nema razlike prije i sada damo negativan predznak,
onda proizlazi da 80 posto ispitanika nema najpovoljnije mišljenje o
stupnju samoupravljanja i njegovoj razvijenosti u šumarstvu.


Iz tablice se vidi da samo 18 posto ispitanika kategorički smatra da je
reorganizacija šumarstva prema novom Zakonu o šumama pozitivno utjecala
na samoupravljanje. Očito, radi se o znatnoj grupi ispitanika koja se
oslobodila direktne stege rukovodnih struktura i kojoj je novo stanje povoljnije.
Da li i u smislu samoupravnog odlučivanja, preostaje da se utvrdi.


Kada se pak radi o članovima Saveza komunista, kao što se vidi iz
Tablice 2, skoro trećina ispitanika smatra da se reorganizacijom postiglo i
poboljšanje u samoupravljanju, ali nešto više od trećine ispitanika (36,58%)
smatra da je reorganizacija utjecala negativno na samoupravljanje. Manje je
onih koji smatraju da nema razlike sada i prije reorganizacije (28,57,;,/o´).


Sto bi se iz tih rezultata moglo zaključiti? Očito da je nešto veći broj
članova SK vezan uz rukovodne i političke strukture u općini. Ti anketirani
nisu zadovoljni promjenama. Druga grupa su »pravovjerni« i poštuju i
provode Zakon i odgovaraju da je reorganizacija pridonijela razvoju samoupravljanja.


Logično je da medu članovima SK bude manje nego među ostalima onih
koji smatraju da je sve ostalo po starom kad je riječ o samoupravljanju,
ili — još gore — da konstatiraju da samoupravljanje nije razvijeno, jer
za tu nerazvijenost i oni snose odgovornost.


ZAKLJUČAK


Rezultati istraživanja putem ankete o tome da li je reorganizacija šumarstva
prema novom Zakonu o šumama utjecala pozitivno ili negativno,
odnosno nije li uopće utjecala na samoupravljanje, pokazuju da najveći broj