DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 65     <-- 65 -->        PDF

AKTUALNO


OSVRT NA ZAKON O ŠUMAMA NAKON NJEGOVE PRIMJENE


UVOD


Već pri samom donošenju Zakona o šumama bilo je očito da predloženi Zakon
ima niz manjkavosti što se moglo vidjeti po velikom broju datih amandmana
koji uglavnom nisu prihvaćeni, a dali su ih najkompetentniji za ta pitanja:
Šumarski fakultet, Šumska gospodarstva, Društvo inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije te općine u kojima je šumarstvo uz drvnu industriju najznačajnija
grana privrede. Unatoč toga pod pritiskom drugih interesa Zakon o šumama
je donesen i sproveden.


Danas nakon dvije godine primjene Zakona o šumama, mogu se dati ocjene
iz šumarske operative, koliko i u čemu je novi Zakon o šumama doprineo razvoju
šumarstva i očuvanju šuma, a što nije dobro regulirano i zbog toga se ne
ostvaruju očekivani efekti.


Sada, kada su ponovno počele rasprave oko izmjene Zakona o šumama, trebalo
bi iznijeti i nametnuti stručno mišljenje šumarske operative i znanosti široj
javnosti, kako bi se izbjegla rješenja koja ne doprinose intencijama Zakona o
šumama. Ova obaveza šumarske struke nije samo radi toga što se ta pitanja odnose
na nju i što je najkompetentnija i najodgovornija za to područje, već i zbog
toga da bi imali jasne odrednice zastupnici u Saborskim vijećima koji donose Zakon
o šumama, a koji u velikoj većini nisu upoznati sa suštinom problematike i
nemaju potrebnih znanja iz tog područja.


Ne ulazeći u odredbe Zakona o šumama koje su u primjeni dale pozitivne efekte,
osvrnuti ćemo se samo na one koje su dale negativne efekte i koje bi trebalo
mijenjati.


FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA


Promjena organiziranosti na funkcionalnu organizaciju uzrokovala je niz radnji,
rasprava i nesporazuma što je značajno oduzelo mnogo vremena stručnim ljudima
i samoupravnim strukturama, a na uštrb stručnog angažiranja u proizvodnji.
Povećani su troškovi, jer su formirane dvije organizacije na istom mjestu
rada (područje bivše šumarije) svaka sa svojim stručnim i administrativnim aparatom
i sredstvima.


Javljaju se sve veće teškoće pri korištenju zajedničkih sredstava: cesta,
upravnih zgrada, radničkih nastamba, kuhinja, automobila, odmarališta, strojeva
za AOP i obavljaju poslove čuvanja; šuma, drvnog materijala, opreme i objekata,
vođenje administracije, skladišta i dr. Zbog manje fleksibilnosti u korištenju radnika
i opreme rada sezonskog rada i potreba posla angažirano je više radnika
i sredstava, jer priroda posla zahtijeva da se u određeno vrijeme moraju angažirati
radnici jedne OOUR na poslovima druge OOUR, a to je moguće jer su
radnici iste struke (šumski radnici) i obavljaju iste poslove — (uglavnom sijeku),


159
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 66     <-- 66 -->        PDF

no takva usklađivanja u pravilu idu teško, zbog toga što je svakoj OOUR najvažnije
da obavi na vrijeme svoj program rada.


Posebni je problem i uzrok nezadovoljstvu radnika nakon podjele na OOUR.
Činjenica je da su dugogodišnjom organizacijom bili usklađeni odnosi koji su
poremećeni u pogledu kontinuiteta rješavanja stambenih problema, jednakih
uvjeta stjecanja osobnih dohodaka i drugih prava i kontinuitet rada u jednoj
organizaciji što je sve prekinuto ozbirom da OOUR imaju različite uvjete stjecanja
dohotka i radi svaka prema svojim mogućnostima. Zbog ovih i drugih činjenica
svakim danom nastaju sve veći nesporazumi i nezadovoljstva što u veliko
destimulativno utječe na rad i rezultate rada. I tamo gdje vladaju najbolji kolegijalni
odnosi između OOUR, svakim danom oni su sve slabiji a povećavaju
se nesporazumi što je normalna pojava u svakom sustanarstvu.


Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju ostvaruju se u b/u od vrijednosti
prodane drvne mase, ovisno o tome u koje vrijeme se prodaja obavlja i po
cijenama koje ovise o tržištu. Dakle zbog nekontinuiranog priliva sredstava i
određenog iznosa koji nije usklađen sa troškovima za obavljanje propisanih radova
jednostavne biološke reprodukcije, izaziva teškoću u izvršavanju propisanih obaveza.
U takvoj situaciji dolazi do različitih uvjeta ostvarivanja osobnih dohodaka
radnika na istim poslovima (šumski radnik, šumarski stručnjak) ´i na istom mjestu
rada, samo zobg toga jer se nalaze jedni u OOUR iskorišćivanja šuma.


Normalna posljedica tako umjetno stvorenih odnosa je nezadovoljstvo i demotiviranost
za rad. U SRH djeluje nekoliko organizacija koje nemaju funkcionalnu
organiziranost, jer nisu bili primorani po Zakonu o šumama da je provedu
(SG Varaždin, ŠG Istra Buzet, Nacionalni park Plitvička jezera, SG Jelen
Bilje i dr.) i zbog toga nemaju navedenih problema koja imaju funkcionalno po
sili Zakona organizirana ostala šumska gospodarstva, što je još jedan argumenat
u prilog iznijetim tvrdnjama.


Dakle, u proteklom razdoblju u praksi je dokazano da je funkcionalna organiziranost
stručni i ekonomski promašaj i potvrdila se notorna šumarska postavka
da je gospodarenje šumama jedinstven proces proizvodnje drvne mase i
održavanje sastojina zbog opće korisnih funkcija šuma u kojem se ne mogu dijelit
pojedini poslovi na različite organizacije bez negativnih organizacijskih,, međuljunskih,
stručnih i ekonomskih posljedica.


ŠUMARSKA INSPEKCIJA


Sadašnja općinska šumarska inspekcija, kod mnogih općina je nekvalitetna,
slabo plaćena, podcjenjena, ovisna o prijevozu na teren od onih koje kontrolira
i pod utjecajem »vlasti«, a mnoge je općine i nemaju, nije u stanju niti ima
uvjeta da kvalitetno obavi posao i osigura provođenje odredbi Zakona o šumama,
gospodarskih osnova područja i gospodarskih jedinica.


Zahtjev društvene zajednice prema šumarstvu, reguliran Ustavom, da se dosljedno
provode odredbe Zakona o šumama, propisi osnova gospodarenja i drugih
zakona kojima se reguliraju odnosi prema šumi kao dobru od općeg interesa,
može se najbolje osigurati putem Republičke šumarske inspekcije sa vrsnim i
dobro plaćenim šumarskim stručnjacima i neovisnim u svome radu.


160
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 67     <-- 67 -->        PDF

ZAJEDNIČKI PRIHOD


Zajednički prihod na nivou RO kako je utvrđeno u Zakonu o šumama ne
samo da ne može izdržati teoretsku kritiku već je suprotan odredbama ZUR-a i potpuno
je neprovediv, kad RO koje imaju više paralelnih OOUR u procesu proizvodnje
jer nisu sve OOUR učestovale u proizvodnji tog proizvoda. Dakle, ne može
učestvovati OOUR u ostvarenom prihodu od proizvoda u čijoj proizvodnji nije
uložila svoj rad.


OOUR-i uzgoja šuma obavljaju poslove biološke reprodukcije u skladu sa programima
i planovima, a obračunavaju izvedene radove putem situacije izvršenih
radova po cjeniku te tako ostvaruju svoj prihod. Biološka reprodukcija ima karakter
dugoročnog proizvodnog procesa i ne može se smatrati da je taj posao
dio zajedničkog prihoda. Samo izdvojena sredstva za biološku reprodukciju iz
realizacije drvnih sortimenata mogli bi se smatrati kao dio zajedničkog prihoda.


Zajednički prihod može se ostvariti samo u procesu proizvodnje, zajednički
izrađenog proizvoda koji se plasira na tržište, a to su u slučaju drvnih sortimenata:
šumarstvo, pilane, kemijska prerada, tvornice furnira i ploče iverica
te drugi linalisti, no nikako sve paralelne OOUR iskorišćivanja u RO, jer one ne
rade na istom zajedničkom proizvodu. Zajednički prihod iz rada na zajedničkom
proizvodu predpostavlja utjecaj svih sudionika na rad i poslovanje svakog od
njih (troškove, asortiman, kvalitetu, tržište, proizvodni program i dr.) što je u
sadašnjoj situaciji praktično neizvedivo.


Dakle, odredbe Zakona o šumama koje određuju da se zajednički prihod utvrđuje
na nivou RO i dijeli na sve paralelne OOUR iskorišćivanja šuma koje u
procesu proizvodnje jedna sa drugom nema nikakve tehnološke ili proizvodne povezanosti,
ne samo da to nema teoretskih osnova, već to može biti povod velikim
nesporazumima i teškim posljedicama.


RENTA


Izdvajanje rente propisano je na način koji nema teoretskih osnova, jer uzima
za mjerilo dohodak u kojem je pored rente sadržan minuli i tekući rad. Rentu
kao ekonomsku kategorija i kao regulator uvjeta privređivanja potrebno je izdvajati,
no ona se mora utvrditi na realnim i znanstvenim postavkama.


ORGANIZIRANOST


Kod utvrđivanja šumsko gospodarskih područja utrošeno je mnogo sredstava,
vremena i snage na uštrb proizvodnje, zbog toga što su neki htjeli ostvariti
probitak na račun drugih. Svako pokretanje promjena tih područja neminovno
bi dovelo do ponovnih rasprava, nesporazuma, troškova i stanje prije donošenja
Zakona o šumama. Nemoguće je cijepati velika područja, a da se pri tome ne
kompromitiraju argumenti koji su dati kod formiranja tih područja. Dakle cijepanjem
područja s jedne strane izazvalo bi niz nepotrebnih nesporazuma i s
druge strane velika područja sa više operativnih OOUR imaju svoje neosporne
prednosti u pogledu unapređenja proizvodnje, vođenju ekonomske i kadrovske politike
razvoja, politike raspodjele i biološke reprodukcije.


161
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Posebno su značajna, još sada nesaglediva kretanja u propadanju šuma (sušenje
jele, hrasta i drugih vrsta) što može izazvati na manjim područjima velike
probleme u pogledu povećanja, odnosno smanjenja opsega sječa i uzgojnih
radova te kontinuirano ostvarenje dohotka i potrajnosti prihoda. Poduzimanje
preventivnih mjera i saniranje posljedica tih katastrofa, svakako bi se lakše i
efikasnije moglo provesti na većem području kao što je to Goransko-primorsko
šumsko gospodarsko područje.


Na tim velikim šumsko gospodarskim područjima gdje su formirane OOUR
u skladu s objektivnim okolnostima i čine gravitaciona područja vezana za alimentiranje
pojedinih drvnih industrija, prirodna i saobraćajno povezana u cjelinu,
usklađena sa interesima DPZ u kojima je moguće mjeriti i utvrđivati rad
i rezultate rada svake OOUR uspješno mogu poslovati bez obzira na veličinu i
broj OOUR.


Danas imademo OOUR u velikim ŠGP koje su znatno veče od nekih radnih
organizacija u malim ŠGP i uspješno rade i posluju jedne i druge organizacije.
Odnos prema radu i stručnost u radu svakog pojedinca i cijele OUR daleko
je presudnije za uspješnost rada i poslovanja OUR nego njihova veličina. Dapače
u manjim OUR veća je motiviranost nego u većim, jer je individualna prisutnost
neposrednija u stvaranju dohotka i raspodjeli, za razliku u teritorijalno
velikim organizacijama gdje često neznaju jedni za druge, što i kako rade pa
zbog toga motiviranost za bolji rad opada.


Dakle, nepotrebno je Zakonom o šumama propisivati organiziranost OUR,
jer to je ekonomska kategorija, a OUR će se sami organizirati tako da što lakše
ostvare što veći dohodak.


ZAKLJUČAK


1. Bolja je i lošija organizacija nego je često mjenjati neodgovorno, brzopleto,
neprestudirano i pod utjecajem pojedinih uskih interesa.
2. Za društvo je bitno da se uspješno izvode svi propisani radovi biološke
reprodukcije i gospodarenje šumama, a ne ko ih izvodi i kako je operativno
organiziran. Da bi se to osiguralo potrebno je:
a) Da se na teret materijalnih troškova iz prihoda iskorišćivanja šuma izdvajaju
sredstva u iznosu koji je potreban za obavljanje radova jednostavne biološke
reprodukcije, propisane gospodarskim osnovama po realno utvrđenim cijenama,
a najmanje 10B/o od prodane vrijednosti drvne mase u prebornim i
15"/o u jednodobnim šumama, umjesto u fiksnom iznosu odnosno ostavljeno da
OOUR iskorišćivanja sama utvrđuje koliko će izdvajati iznad minimalnog iznosa
što nije dobro, kako je to sada propisano Zakonom o šumama.


b) Ukinuti Općinske šumarske inspekcije i formirati republičku šumarsku
inspekciju sa stručnim, autoritativnim i dobro plaćenim kadrovima neovisnim
u svom radu, koja bi u svojstvu nadzornog organa ovjeravala u situaciji opseg
i kvalitet izvedenih radova koji se financiraju iz sredstava za biološku -reprodukciju
na osnovu čega bi se moglo obaviti plaćanje tih radova.


3. Na znanstvenim osnovama utvrditi šumsku rentu.
4. Zajednički prihod je ekonomska i politička kategorija regulirana ZUR-
om i nije mu mjesto u Zakonu o šumama.
162