DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 7     <-- 7 -->        PDF

O BUDUĆNOSTI ŠUMA U HRVATSKOJ


Šumski fond SR Hrvatske zaprema spreko 35% republičke površine a do
prije kojih desetak godina tvrdili smo da je prema sastavu i kakvoći šuma najvrijedniji
u Jugoslaviji. Danas je, međutim, njegovo stanje potpuno drugačije.
Velik broj šumski sastojina ima preko 50%> oštećenih stabala, a drvne zalihe
su ispod dogovorenih normalnih vrijednosti što dovodi u pitanje kako bioproizvodnju
tako i ekološku vrijednost šuma.


Danas je teško tvrditi u kojemu dijelu Hrvatske šume više propadaju. Od
vrsta drveća najugroženiji su obična jela, hrastovi lužnjak i kitnjak, pitomi
kesten, a ozbiljno zabrinjava oštećenje bukovih stabala. Bukva je, naime vrsta
koja u šumskom fondu Hrvatske sudjeluje s oko 40!0/o u drvnoj zalihi.
Dodamo li ovome činjenicu da se kod velikog broja organizacija koje gospodare
šumama pojavljuje problem obavljanja jednostavne biološke reprodukcije, zatim
da je njeno obavljanje u privatnim šumama uvijek bilo dubiozno, stanje
našeg šumskog fonda nije dobro.


Današnja spoznaja o šumi drukčija je od one prije 30, ali i prije 10
godina. Odnos njene sirovinske i energetske vrijednosti prema ekološkoj i
socijalnoj vrijednosti stalno se mijenja u korist ove druge. Poznata je uzrečica
da čovjek može bez drva, ali ne bez kume. Smatra se da je šuma kao
zdravlje, dok ga posjeduješ do njega ništa ne držiš, a kada ga izgubiš nema
cijene koju ne bi dao da se ono vrati.


Ove lijepe uzrečice pripadaju bogato7n svijetu, a naše prilike su danas
takve da nam treba i šuma i drvo i puno stručne pameti da zadržimo obje
makar na današnjoj razini.


Šuma je prirodno bogatstvo koje između svih kopnenih ekosistema zaslužuje
posebnu pažnju. Ona je preduvjet opstanka i prirodnog stanja ostalih
kopnenih ekosistema uključivši i ljudske zajednice (tehnocenoze). O stanju
šume, odnosno o njenoj biološkoj ravnoteži koja je presudna za funkcioniranje
šumskog ekosistema, ovise slatkovodni ekosistemi (vodotoci, jezera), zatim
opskrba pitkom vodom, sposobnost agroekosistema za proizvodnju (povoljan
klimatski utjecaj susjedne šume). Suma održava zemljište u dijelovima
reljefa koji su izloženi eroziji te spriječava zasipanje akumulacijskih jezera
hidrocentrala. O šumi ovise urbane cjeline kojima znači infrastrukturnu kategoriju,
šuma ublažava klimatske ekosisteme i značajna je u sistemu naše
koncepcije općenarodne obrane.


Svi kopneni ekositemi, zatim prostori predviđeni za razvoj turizma te
okoliš čovjeka, posjeduju kvalitetu i vrijednost ako je njihov prostor prekriven
s najmanje 40%r stabilne šume. Suma poboljšava u svome prostoru
opće ekološko stanje i predstavlja najznačajnije prirodno uporište.


Smria je, nadalje, preduvjet čovjekova života jer između svih kopnenih
biljnih grupacija proizi)odi najefikasnije kisik koji je uz vodu i hranu čo


101
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 8     <-- 8 -->        PDF

vjeku neophodan. Šuma je isto tako i preduvjet za opstanak brojnih biljnih
i životinjskih vrsta koje nam trebaju danas i u budućnosti (genofond).


Šuma je obnovljivo prirodno bogatstvo neprocjenjive ekološke i vrlo značajne
privredne vrijednosti, lako šuma ima veliku ekološku i socijalnu vrijednost,
koja visoko prelazi njenu sirovinsku vrijednost, ona je u nas shvaćena
kao proizvodno osnovno sredstvo. Svi koji gospodare šumama (društvenom
i pravatnom šumom, a često i zaštićenom šumom) čine to na osnovi privrednog
računa, što često vodi njenoj devastaciji. Suma gubi ekološku i privrednu
funkciju {stanjene drvne zalihe), a iz godine u godinu sve manje se
ulaže u jednostavnu biološku reprodukciju što predstavlja osiromašenje prirode
velikih razmjera i sigurno vodi u ekološku katastrofu. Ovome doprinosi
i današnje propadanje šuma koje se pojavilo u većem dijelu Evrope i
Sjeverne Amerike i zahvaća naše šume sve većim intenzitetom.


Briga o održavanju šumskih ekosistema, dakle o opstanku šume, prepuštena
je uspješnosti poslovanja šumarstva. Navedena uspješnost ovisi o veličini
i kvaliteti etata, a posebno o uspješnosti poslovanja prerade drva koja
koristi drvnu sirovinu. Cijene se dogovaraju, a kako je uspješnost prerade
drva prosječno slaba, iznosi koje šumarstvo dobiva za drvnu sirovinu ne pokrivaju
troškove jednostavne biološke reprodukcije šuma. Prerada drva u SR
Hrvatskoj je danas prekapacitirana (stalan pritisak na povećanje etata), zastarjela
i bez inženjerskog kadra. Gledano ekološki prerada drva, izuzev kemijske
je vrlo čista industrija pa je njen razvoj poželjan. Potrošnja energije
u preradi drva je vrlo racionalna. Tako se za proizvodnju čelika troši 24
puta, aluminijuma 126 puta, a plastike 6 puta više energije po težinskoj jedinici
nego li za preradu drva.


Svaki pokušaj da se iz već iscrpljenog šumskog fonda uloži u modernizaciju
prerade drva vodi brzoj devastaciji šume, odnosno gubitku njene ekološke,
socijalne i neposredne gospodarske (sirovinske) funkcije. Devastiranjem
šumskih ekosistema ugrožavamo kako proizvodnu tako i samoregidacijsku
funkciju šume, pa više ne možemo govoriti o šumi kao obnovljivom
prirodnom bogastvu većo njenim degradacijskim oblicima (negativna sukcesija).


Sudbina šume ne bi smjela biti povezana samo uz šumarstvo ili preradu
drva niti uz trenutačno gospodarsko stanje društva.


Nestankom osnovnih ekoloških funkcija šume (hidrološka, vodoopskrbna,
protiverozijska i klimatska) povećavaju se opći izdaci za saniranje šteta od
poplava, za traženje novih vodoopskrbnih rješenja i pojavljujiL gubici u elektroprivredi,
vodoprivredi, zdravstvu i dr. što vodi osiromašenju sveukupne,
društvene zajednice.


Brigu o šumskom fondu treba odmah, preko odgovarajućih stručnih službi
preuzeti društvena zajednica Republike (sva privreda i sve stanovništvo).
Društveno upravljanje šumom sastojalo bi se iz podmirenja svih troškova jednostavne
biološke reprodukcije te u raspolaganju drvnom sirovinom koju proizvode
šumski ekosistemi uz održavanje, a tamo gdje ne postoji, uz postizanje
biološke ravnoteže. Ako ovaj korak ne učinimo odmah, šumi prijeti, uz pojavu
propadanja radi industrijske polucije, sve teža devastacija koja se neće moći
ispraviti kroz više stoljeća.


102
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Kakvom organizacijom stručne službe će se to postići treba raspraviti
prilikom nužnih preinaka odgovarajućih zakona (Zakona o šumama, Zakona o
vodama. Zakon o zaštiti prirode i dr.). Postizanje biološke ravnoteže u šumi
treba shvatiti kao jedini cilj čijim se ispunjenjem postižu sve funkcije šume.
U organizaciji stručne službe treba uključiti i zaštitu čovjekova okoliša.


Sadašnju raspravu o ustavnim amandmanima trebalo bi iskoristiti za nužne
dopune i izmjene ustava kojima bi se osigurala potrajnost i stabilnost šuma
u SR Hrvatskoj.


Prof, dr Branimir Prpić