DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 75     <-- 75 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


NEKOLIKO NOVIH KNJIGA
U FRANCUSKOJ


Elagage et taile de formation des arbres
forestiers knjiga je, koju je izdao
institut za razvoj šumarstva (IDF = L´Institut
pour le developement forestier) u
Parizu i cijena je 170 franaka više 20
franaka za poštarinu. Svrha je knjige
da tne samo šumarskim stručnjacima nego
i nestručnjacima, šumoposjednicima,
pruži upute za tehniku čišćenje od grana
i oblikovanja stabla odnosno debla
drveta. Čišćenje od grana debla jednako
je rvažno sa stabala visokog uzgoja
u srednjim šumama, a tih je u Francuskoj
36,5f>/o šumskog fonda, te u kulturama
bora, posebno primorskom, u kojima
prorede počinju kada stabla postignu
promjer od 16 cm i broj stabala
svede na 1200 (na najboljem bonitetu)
do 800 na slabom bonitetu) a prorede su
predviđene čim stabla pređu u višu debljinski
stepen od 2 era. Iz uvoda: »Uvjereni
smo, da je čišćenje debla od
grana rentabilni posao kod svih vrsta
drveća kao isto je i kod topola ... jer
se dobiju punodrvni trupci bez kvrga
i čvoruga«. Čišćenje debla od grana i
njegovo oblikovanje bila je tema »nacionalnog
informativnog dana« održanog


19. ožujka o.g. na području kotara l´Oise
(sjev. — ist. od Pariza)."
Les elagages barbares: comment les
eviter (Barbarska kljaštrcnja: kako ih
izbjeći) autora E. M i c h a u - a, također u
izdanju IDF-a. »Loše kljaštrenje (rezanje
grana) veliko je zlo od kojeg trpe stabla.
Dobri izgledi za daljnji život su smanjeni,
stabla postaju osjetljiva na boles


* O rentabilnosti kljaštrenja stabala u
kulturama četinjača vidi Šum. list 1985.
god., str. 386.
ti, Ltd, iako taj zahvat može pojačati visinski
prirast i do 1 m godišnje«, veli
autor. Knjiga, formata 160 x 240, na 308
stranica uz tekst sadrži 150 stranica crteža
i brojne fotografije. Autor je agronom
— pejzažist, a knjiga je podržana
i od Ministarstva za okoliš. Cijena je
knjige 160 franaka u koji je iznos uključena
i poštarina.


Guide pratique du desherbage et du
debroussaillement chimiques (Praktički
vodič za kemijsko uništavanje korova i
grmlja). Autor ovog Vodiča je Yves du
Boullay, a izdavač IDF; cijena je 185
franaka uključivo poštarina. Vodič je
napisan na osnovu terenskih ispitivanja
i uz suradnju proizvođača sredstava i
koristan je informator za radnike u šumarstvo,
održavanju pejzaža i u rasadnicima
i sadrži rješenja kako za primjenu
tako i za ekonomičnost primjene.


Knjiga G. Dubois a: Formulations
et compatilite des produits phytosanitaires
(Recepture i snošljivost fitosanitetskih
sredstava) stojillO franaka dostavno
kupcu. Mješanje više fitosanitetskih
sredstava je s financijske strane i
zbog smajenja poslova primamljivo ali
i riskantno. Da se izbjegne riskantnost
autor u ovoj knjizi, prvoj za širu primjenu,
daje nekoliko recepata prema kojima
će mješavine biti bez štete potpuno
efikasne.


Le chauffage au bois (Grijanje na
drvo). Kako je već u Šumarskom listu
zabilježeno (1983, str. 498) u Francuskoj
se propagira što veća upotreba ogrjevnog
drva, .kojeg francuske šume sadrže
u dovoljnim količinama. Nakon pisanja
po raznim časopisima sada je izdana i
posebna knjiga (cijena joj je 165 franaka)
koja prikazuje peći, kuhinjske
štednjake, umetnuta ložišta i kamine te
načine racionalnog loženja. Knjigu je


169