DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 76     <-- 76 -->        PDF

izdao IDF, ali uz taj Institut suradnici
knjige su i iz Francuskog udruženja za
zamjenu energije te Francuske agencije
energetsko majstorstvo. Francuska oskudijeva
na ugljenu, a posebno na nafti, te
je danas relativno najveći proizvođač
struje iz atomskih centrala.


Oskar Piškorić, dipl. inž.


Dr. L. Markus


ERDOERTEK-ES
ERDEMENYSZAMITAS
(Računanje vrijednosti šuma i prinosa
gospodarenja)
Budapest 1986.


Sadržaj ove knjige Dr. Markusa od
208 stranica je slijedeći:
Ustanovljivanje vrijednosti šume kao prirodnog
vrela (resursa),
Zadatak i razdioba računanja vrijednosti
šuma,
Modeli šumske proizvodnje,
Međusobna zavisnost troškova, dohotka
i računanja vrijednosti,
Dohotci,
Računanje kamata,
Računanje rente,
Izračunavanje krajnjih vrijednosti,
Izračunavanje polazne vrijednosti,
Preračunavanje trajne dobne rente na
trajnu godišnju rentu,
Činioci o kojima ovisi vrijednost sastojine,
Kakvoća staništa,
Volumni prinos i vrijednost drvne mase,
Promjena volumena i vrijednosti,
Podjela sastojina prema grupnim razmjerima
i prema sortimentima,
Kvalitet drvne mase sastojine,
Utjecaj broja stabala, srednjeg promjera
sastojine i visine stabala,
Utjecaj trajanja drvne proizvodnje (dužine
ophodnje),
Vrijednost sastojine i cijena drva,
Postupci za procjenu šuma (cijena drva
na panju, kamata u šumskom gospodar


stvu, diferencijalna zemljišna renta i diferencijalni
dohodak,
Načini procjene (procjena tala i staništa,
ekološka procjena zemljišta, ekonomska
procjena zemljišta, prometna vrijednost
zemljišta, vrijednost šumskih
zemljišta u odnosu na druge namjene
zemljišta, procjena šumskih zemljišta
prema preporukama Saveza uzajamne
privredne pomoći),


Uspjesi domaćih (madžarskih) istraživanja
ekonomske vrijednosti šumskih tala,
Privredni značaj šumske sastojine (ustanovljivanje
novčane vrijednosti drvne
mase, ustanovljivanje vrijednosti drvne
mase u socijalističkim zemljama, ustanovljivanje
vrijednosti domaće drvne
mase, ustanovljivanje troškovne vrijednosti
drvne mase, vrijednost drvne mase
u šumama državnih gospodarstava,
vrijednost drvne mase u manjim jedinicama
šumskog gospodarenja, procjena
sporednih šumskih proizvoda),
Ustanovljivanje vrijednosti šumskih šteta,
Gubici zbog sječe prije kraja ophodnje,
Odšteta za gubitke radi privremenog
korišćenja zemljišta u druge svrhe,
Obračunavanje viška troškova,
Načini ustanovljenja kamatne stope,
Praktično ustanovljenje načela računanja
vrijednosti šuma,
Istraživanje ekonomske vrijednosti proreda
Izvršenje ustanovljenja vrijednosti šuma,
Predradnje za procjenu vrijednosti,
Stručno mišljenje i kontrolno računanje
vrijednosti,


Oblici rada pri ustanovljivanju vrijednosti,
Plaćanje ustanovljene vrijednosti,


Ustanovljivanje kompleksne privredne


vrijednosti šume,
Ustanovljivanje privredne vrijednosti zaštitnih
funkcija šume,


Ustanovljivanje privredne vrijednosti rekreativne
funkcije šume,
Kompleksna vrijednost šume,
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Računanje vrijednosti šumske imovine i


rezultata,
Račun rezultata šumskog gospodarenja,
Tablice za računanje kamata i rente.


U uvodnoj temi, ustanovljivanje vrijednosti
šume kao prirodnog vrela (resursa),
autor upozorava da se šuma tijekom
proizvodnje stalno obnavlja, i tu
njezinu prirodnu značajku moramo imati
u vidu, jer se bez toga ne može shvatiti
njezine koristi i djelovanje ne smetnuvši
s uma ni faktor vrijeme. Ukupnu
vrijednost šume čine ne samo njezini
proizvodi nego i njezina zaštitna funkcija
u prirodi i za čovjekov okoliš. U
knjigovodstvu i bilanci šumskog gospodarenja
računa se samo s proizvodnim
funkcijama, a ostale funkcije djelomično
se iskazuju u statistikama.


Za ocjenu kvalitete drvne mase sastojine
u Madžarskoj postoje tablice Dra
Markusa po kojima su drvni sortimenti
podjeljeni u četiri kvalitetna razreda
time, da sastojine iz kojih se može
koristiti gotovo samo ogrjevno drvno
spadaju u IV. razred.


U poglavlju »postupci za procjenu
šuma« autor navodi, da se vrijednost
šume može računati na osnovu


1) očekivanog dohotka i troškova sve


denih na današnje doba,


2) uloženih troškova do dana računa
i očekivanih prihoda diskontiranih na
isto vrijeme,


3) današnjih cijena,
4) današnje rente bilo klasičnim kapitaliziranjem
čistog dohotka bilo kapitalizacijom
diferencijalne zemljišne rente,
kako se računa u socijalističkim ekonomskim
sistemima. Izračunata vrijednost
pod 1) je privredna vrijednost,
pod 2) troškova a pod 3) prometna.


Cijena drva na panju u današnjoj
praksi u Mađarskoj ustanovljuje se tako,
da se od utvrđene, službene, cijene
odbiju troškovi proizvodnje, izvoza iz šume
i drugi. Za izračunavanje cijena na
panju autor je prikazao računanje po


nekoliko autora, počam od Fekete-a iz
1892. godine (koja se više ne primjenjuje)
do formule Vasiljeva iz 1963. godine
Ck = V + 0,opV + R, gdje je
C cijena na panju, V troškovi proizvodnje,
p postotak akumulacije a R diferencijalna
renta. Što se tiče kamatnih
stopa, autor razmatra samo one u socijalističkim
zemljama.


Diferencijalna zemljišna renta može
biti dvojaka. Jedna, nazovimo je klasičnom,
je ona, koja izvire iz produktivnosti
zemljišta i udaljenosti odnosno sastojine
od tržišta. Druga diferencijalna
renta je posljedica uloženih sredstava
za povišenje proizvodnosti sastojine.


Način procjene proizvodne vrijednosti
staništa propisan je naredbom vlade
i stupnjuje se od 1 do 100. Elementi
procjene su fizikalne osobine tla, sadržaj
karbonata, stupanj ovapnjenja, reakcija
tla, sadržaj humusa, udio krupnih
čestica (kamena ili šljunka) dubina
mekote, dubina podzemne vode odnosno
svi elementi tla o kojima ovisi mogućnost
prodiranja korjenja u dublje slojeve
i ishrane biljaka s opskrbom potrebne
vlage.


Novčana vrijednost ne ustanovljuje
se po jedinstvenoj, uvjetno rečeno, formuli
nego na osnovi prihodne vrijednosti,
prometne, usporedbom s vrijednošću
zemljišta pod drugim kulturama
ili prema diferencijalnoj zemljišnoj renti.
Za izračunavanje prihodne vrijednosti
autor koristi poznatu formulu Faustamanna;
prometna se računa prema prodajnim
cijenama uz preporuku primjene
srednjih vrijednosti; kod računanja
prema vrijednosti drugih kultura baza
je čisti katastarski prihod u zlatnim
krunama koji se na sadanju vrijednost
u forintama svodi pomoću posebnih
faktora (tablica).


Za gospodarsku (ekonomsku) vrijednost
šumskih tala u Mađarskoj su provedena
i vlastita istraživanja. Autor (dr
Markus) prikazuje vlastitu metodu, ko