DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 79     <-- 79 -->        PDF

hrasta medunca u Crnoj Gori tokom
1985. g.


1. Quercus virgiliana Ten. (Qu. croatica
Vuk., Qu. tergestica Wenz.), po narodnom
nazivu drmun, šira javnost upoznata
je tek u II. izdanju naše Šumarske
enciklopedije te, nešto kasnije,
u Šumarskom listu (br. 3—4 1981). Od
A. Ž. Lovrića (u navedenom Š. 1.) saznajemo
za jednu »od najljepših i najbolje
sačuvanih drmunovih šuma u okviru
njegova areala« na otoku Krku, u
kanjonu Velarika, Prof. Trinajstić nas
je upoznao sa zajednicom tog hrasta na
otoku Braču.
Trinajstić je drmuna, koji je u literaturi
poznat i kao hrvatski hrast, u
većim skupinama odnosno »toliko sačuvanih,
da su pogodne za fitocenološkosintaksono´msku
analizu« našao na otoku
Braču. Ti ostaci, nesumnjivo svojedobno
većih suvislih sastojina, nalaze se
na središnjem platou otoka uz cestu od
Nerežišća do Gornjeg Humca i kod sela
Zagvozd.


U ovom radu upoznajemo se s tri
snimke, dvije u području Jasenovog dola
a jedna u području Klopatina — Gažul.
Na osnovu sintaksonomske analize
autor zaključuje da se sastojine drmuna
posebna zajednica — Orno-Quercetum
virgilianae Trinajstić, ass. nov. sveze Ostryo-
Carpinion orientalis. Po A. Ž. Lovriću
u primorske drmunove šume (narodni
naziv drmunik ili drmunić) po florističkom
sastavu većinom pripadaju
svezi Quercion farnettls Br. — BI. (Š. 1.,
br. 3—4/1981, str. 122.).


Trinajstić je na više mjesta našao i
visibabu (Galanthus nivalis), »inače novu
vrstu u bračkoj flori, u fitocentološkom
pogledu tipični predstavnik mezofilne
vegetacije reda Fagetalia.


U popisu literature ne nalazimo radove
ni A. Petračića ni M. Anića. A. Petračić
je, u Glasniku za šumske pokuse
br. 6 (1938) objavio rad »Zimzelene šume
otoka Brača«, a u istom Glasniku,
br. 8. (1942), »Šumski i dendografski o


dnosi na otoku Braču« a M. Anić, na
istom mjestu i iste godine »Dendroflora
otoka Brača«. Doduše ni jednom radu
nema drmuna nego se nalazi samo
hrast medunac (Qu. languinosa Thuill.)
ali ne bi bilo naodmet da su ondašnji
nalazi uspoređeni sa sadašnjim."


2. VI. Vujanović (Institut za šumarstvo
i preradu drveta — Titograd) osim
podataka o golobrsta u šumama medunca
Crne Gore 1985. godine naveo je i nekoliko
podataka i o štetama na tom
hrastu prijašnjih godina.
Prema rezultatima istraživanja uzročnika
golobrsta u medunčevim šumama
1985. godine u Crnoj Gori, autor je zaključio:


— golobrst hrasta izazvan je prvenstveno
gusjenicama Tortrix viridana L.
i Archips xilosteana L. (Tortricidae), zatim
Porthetria dispar L., kojima se u
lancu ishrane priključili Cnethocampa
processionea L. i Pseudoips bicolorana
Fussel;


— drugi (mladi) list hrasta napala je
i gljiva Microsphaera alphitoides Griff. et
MaubI;
— osim defolijatora hrasta, našli smo
i sedamnaest drugih štetnika, naročito
iz familije Cynipidae;


— glolobrst graba izazvan je prvenstveno
grbicom Erranis defoliaria Cl. i
u manjoj mjeri gusjenicom gubara;
— morfologija, biologija, ekologija i
vrste šteta opisanih stadijuma štetnika,
uglavnom se poklapaju sa literaturnim
podacima za Jugoslaviju;
— masovnosti štetnika u proljeće 1985.
doprinijele su i vremenske prilike pogodne
za njihov razvoj.«
O. Piškorić, dipl. inž.
* Usporedni pregled dijagnostičkih karakteristika
(listova, pupova, i dr.) hrastova
sekcije Dasydryion (medunac, drmun
i dr.) nalazimo u radu Fra Jure
Radić: Hrastovi Biokoskog područja, objavljenog
u »ACTA BIOCOVICA« Vol. 2.,
na str. 67.
173