DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 86     <-- 86 -->        PDF

ZAPISNIK


14. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 23. prosinca 1987. g. u Zagrebu.
Prisutni: Dr. Nikola Komlenović, dr. Đuro Kovačić, mr. Stjepan Petrović, dr.
Branimir Prpić, mr. Vice Ivančević, Slavko Šarčević, dipl. inž., Alojzije Frković,
dipl. inž., Tomislav Starčević, dipl. inž., Eduard Tomas, dipl. inž., Mladen Tonković,
dipl. inž., Nadan Sirotić, dipl. inž., Adam Pavlović, dipl. inž., Ivan Maričević,
dipl. inž. i Vlatka Antonić.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Predsjedništva Saveza.
2.
Izbor kandidata za poslovnog tajnika u Savezu DITŠDI Hrvatske.
3.
Razmatranje teza o uključivanju Društava — članova u raspravu o USTAVNIM
PROMJENAMA.
4.
Tekuća pitanja:

Izbor delegacije za Skupštinu SIT-a Hrvatske i dva kandidata za jednog
člana PREDSJEDNIŠTVA.
— Utvrđivanje visine zakupnine u Šumarskom domu.
— Određivanje blagajničkog maksimuma
— i dr.
Ađ. 1.


Nakon nekoliko primjedbi i prijedloga za utvrđivanje teksta u vezi rasprava
na temu USTAVNE PROMJENE (ad. 3.) usvojen je ZAPISNIK 13. sjednice PREDSJEDNIŠTVA
Saveza.


Ađ. 2.


Đuro Kovačić, u ime komisije iznosi:


1. Na natječaj se javilo svega dva kandidata: Dunja Knežević, dipl. inž. i
Ivan Maričević, dipl. inž.
2.
Komisija je pregledala dokumentaciju i molbe kandidata.
3. Nakon razgovora sa kandidatima komisija je predložila Ivana Maričevića
za poslovnog tajnika u Savezu.
Prijedlog komisije jednoglasno je usvojen i za poslovnog tajnika izabran je
Ivan Maričević.


180
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Ad. 3.


Ivan M a r i č e v i ć upoznaje prisutne o aktivnostima u vezi priprema radnog
materijala za organizirano vođenje rasprave o nacrtima Amandmana na Ustiv
SFR Jugoslavije i Ustav SR Hrvatske.


U skladu odluke donesene na 13. sjednici Predsjedništva Saveza društava inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, održanoj 3. studenog
1987. godine, radna grupa u proširenom sastavu predlaže da se izrade zajednički
stavovi i prijedlozi za niže navedena pitanja i neka druga od zajedničkog i posebnog
interesa:


— Sadašnji Ustav SFRJ (čl. 85—87) i SRH (čl. 117—121) sadrže odredbe o
šumarstvu kojima je na određen način istaknuta posebna važnost šume i šumskog
zemljišta kao dobra od općeg interesa.
— Odredbe ustava SR Hrvatske trebalo bi dopuniti preciznijim određivanjem
što sve treba zakonom urediti da bi se opći društveni interesi mogli što potpunije
ostvarivati.
— Sume i šumska zemljišta zbog svog specifičnog proizvodnog i zaštitnog
karaktera nisu osnovna sredstva,
— Zakonom se propisuju elementi za utvrđivanje vrijednosti sječive drvne
mase na panju i udio potrebnih sredstava za jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju
šuma,
— Zakonom se utvrđuje tko i kako upravlja sredstvima biološke reprodukcije
šuma,
— Radi očuvanja i unapređivanja općekorisnih funkcija šuma, zakonom se
propisuje obvezni doprinos svih neposrednih i posrednih korisnika tih funkcija,
— Sumama se mora gospodariti na bazi rezultata šumarske znanosti i pozitivne
prakse, jer je to najveća garancija za održavanje biološke ravnoteže,
— I na druga pitanja, koja će se u toku rasprave nametnuti treba tražiti prave
odgovore — rješenja.
Na kraju ističe, da se za otvaranje rasprave o Ustavnim promjenama između
ostalog mogu koristiti određene opaske, stavovi i prijedlozi dati na 13. sjednici
Predsjedništa (vidi zapisnik — Sum. list 1—2/88.).


Nikola K o m 1 e n o v i ć otvara raspravu i poziva prisutne da daju svoj doprinos
za izradu teza — radnog materijala. U raspravi su sudjelovali: Đuro Kovačić,
Adam Pavlović, Slavko Sarčević, Tomislav Starčević, Branimir Prpić, Nadan
Sirotić i Ivan Maričević.


Sudionici u raspravi kritički su se osvrnuli na sadašnje stanje u šumarstvu i
važnije uzroke zbog kojih se ne ostvaruju mogući ciljevi u gospodarenju šumama
i složili su se da je potrebno otvoriti raspravu o aktualnim pitanjima u šumarstvu
i predložili zajedničke stavove i prijedloge za dopunu Ustava.


U tu svrhu potrebno je proširiti teze radni materijal sa obrazloženjima i uz
popratni dopis Saveza DITSDI Hrvatske uputiti Društvima i organizacijama udruženog
rada naših djelatnosti kao polaznu osnovu za raspravu o ustavnim promjenama.
Taj zadatak u ime Predsjedništva Saveza obaviti će: Komlenović, Prpić,
Gračan, Kovačić, Mudrovčić, Krnjak, Musa i Maričević uz suradnju drugih članova.


Organiziranje te aktivnosti uskladiti će se sa rokovima određenim u sklopu
vođenja rasprava o Ustavnim promjenama.


181
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Prijedlog teksta za dopune Ustava usvojiti će se na proširenoj sjednici Predsjedništva
Saveza, koji će se uputiti odgovarajućim organima na daljnji postupak.


Ad. 4.


Usvojeni su prijedlozi:


1. Delegaciju za Skupštinu Saveza IT Hrvatske sačinjavaju: Vera Ivančić, Alojzije
Frković, Ivan Maričević, Nikola Komlenović i Đuro Kovačić. Kandidati za
člana Predsjedništva Saveza IT Hrvatske su Đuro Kovačić i Ivan Maričević.
2. Zakupnine za korisnike Šumarskog doma ostaju nepromijenjene.
3. Blagajnički maksimum od 1. 01. 1988. god. utvrđuje se u iznosu 60.000.—
dinara.
4. Isplatu osobnih dohodaka od 01. listopada 1987. godine treba usklađivati s
interventnim zakonom, odnosno s rastom osobnih dohodaka u privredi. Osobni dohoci
se uvećavaju za 16,1% prema objavi Republičkog koordinacijskog odbora za
praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj.
5. Odobrava se plasman slobodnih sredstava u 1988. g. u skladu dinamike trošenja
financijskih sredstava za redovno poslovanje.
Zapisnik napisao:
Ivan Maričević, dipl. inž. v. r.


Predsjednik Predsjedništva:
Dr. Nikola Kolmenović, v. r.