DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Ad. 3.


Ivan M a r i č e v i ć upoznaje prisutne o aktivnostima u vezi priprema radnog
materijala za organizirano vođenje rasprave o nacrtima Amandmana na Ustiv
SFR Jugoslavije i Ustav SR Hrvatske.


U skladu odluke donesene na 13. sjednici Predsjedništva Saveza društava inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, održanoj 3. studenog
1987. godine, radna grupa u proširenom sastavu predlaže da se izrade zajednički
stavovi i prijedlozi za niže navedena pitanja i neka druga od zajedničkog i posebnog
interesa:


— Sadašnji Ustav SFRJ (čl. 85—87) i SRH (čl. 117—121) sadrže odredbe o
šumarstvu kojima je na određen način istaknuta posebna važnost šume i šumskog
zemljišta kao dobra od općeg interesa.
— Odredbe ustava SR Hrvatske trebalo bi dopuniti preciznijim određivanjem
što sve treba zakonom urediti da bi se opći društveni interesi mogli što potpunije
ostvarivati.
— Sume i šumska zemljišta zbog svog specifičnog proizvodnog i zaštitnog
karaktera nisu osnovna sredstva,
— Zakonom se propisuju elementi za utvrđivanje vrijednosti sječive drvne
mase na panju i udio potrebnih sredstava za jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju
šuma,
— Zakonom se utvrđuje tko i kako upravlja sredstvima biološke reprodukcije
šuma,
— Radi očuvanja i unapređivanja općekorisnih funkcija šuma, zakonom se
propisuje obvezni doprinos svih neposrednih i posrednih korisnika tih funkcija,
— Sumama se mora gospodariti na bazi rezultata šumarske znanosti i pozitivne
prakse, jer je to najveća garancija za održavanje biološke ravnoteže,
— I na druga pitanja, koja će se u toku rasprave nametnuti treba tražiti prave
odgovore — rješenja.
Na kraju ističe, da se za otvaranje rasprave o Ustavnim promjenama između
ostalog mogu koristiti određene opaske, stavovi i prijedlozi dati na 13. sjednici
Predsjedništa (vidi zapisnik — Sum. list 1—2/88.).


Nikola K o m 1 e n o v i ć otvara raspravu i poziva prisutne da daju svoj doprinos
za izradu teza — radnog materijala. U raspravi su sudjelovali: Đuro Kovačić,
Adam Pavlović, Slavko Sarčević, Tomislav Starčević, Branimir Prpić, Nadan
Sirotić i Ivan Maričević.


Sudionici u raspravi kritički su se osvrnuli na sadašnje stanje u šumarstvu i
važnije uzroke zbog kojih se ne ostvaruju mogući ciljevi u gospodarenju šumama
i složili su se da je potrebno otvoriti raspravu o aktualnim pitanjima u šumarstvu
i predložili zajedničke stavove i prijedloge za dopunu Ustava.


U tu svrhu potrebno je proširiti teze radni materijal sa obrazloženjima i uz
popratni dopis Saveza DITSDI Hrvatske uputiti Društvima i organizacijama udruženog
rada naših djelatnosti kao polaznu osnovu za raspravu o ustavnim promjenama.
Taj zadatak u ime Predsjedništva Saveza obaviti će: Komlenović, Prpić,
Gračan, Kovačić, Mudrovčić, Krnjak, Musa i Maričević uz suradnju drugih članova.


Organiziranje te aktivnosti uskladiti će se sa rokovima određenim u sklopu
vođenja rasprava o Ustavnim promjenama.


181