DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 92     <-- 92 -->        PDF

BRANKO GAVRANIĆ
dipl. inž. šum.
(1905.—1987.)


Iz plejade starije generacije šumara
tiho shrvan bolovima napustio je porodicu,
i nas njegove prijatelje Branimir
Gavranić, dipl. inž. šumarstva. Polako
se ugasio život toliko dinamična,
jednostavna i skromna čovjeka — jedan
član koji se nesebično zalagao na
poslovima i zadacima u cilju unapređenja
i razvoja šumarske struke, te čuvanje
tradicije i naslijeđenih vrijednosti
prethodnih generacija.


Rođen je 5. 9. 1905. god. u Čazmi, gimnaziju
završio u Sisku, a šumarski
fakultet 1933. god u Zagrebu.


Nakon diplomiranja zaposlio se u Ministarstvu
Šuma i Rada u Beogradu,
zatim kod Direkcije šuma Leskovac. Go


dine 1935. odlazi u šumariju Drvar, za
upravitelja šumarije. Godine 1941. odlazi
u šumsko gospodarstvo Bjelovar u
službu uređivanja šuma, 1943. god. u
šumariju Okučani. U proljeće 1944. godine
odlazi u NOB gdje je djelovao na
području Psunja i Papuka. U NOB-u radio
je na oslobođenim teritorijama na organizaciji
šumarske službe. Nakon oslobođenja
radi na eksploataciji šuma u Okučanima,
god. 1949. odlazi na istu dužnost
u Pakrac. God. 1951. prelazi u manipulaciju
Podgarci eksploatacija šuma
i prerada drva. Nakon kratkog vremena
vraća se u šumsko gospodarstvo Novu
Gradišku, gdje ostaje do 1960. god.
Nakon reorganizacije šumarstva u §R
Hrvatskoj odlazi u Bosansku Gradišku,
gdje vodi eksploataciju šuma. Odlazi u
mirovinu 1. siječnja 1967. god.


Živio je vrlo dinamičnim životom. Bio
je pokretan i snalažljiv, gdje je trebalo,
naš Branimir — Gašo znao je uskočiti.
Nije podnosio nikada prisilu, ako nisu
postojali uvjeti za stručni rad, radije
se uklonio.


Bio je duhovit, pun anegdota i viceva,
vrlo ugodan kozer iako nekada i sarkastičan.
Bio je pošten, živio je isključivo
od svoga rada, skromno i jednostavno.


Umro je 7. 3. 1986. god.
Neka ovaj kratki nekrolog vrati sjećanje
na našega Gasu — Branimira i
neka mu je ovaj pomen ono što mu
pružaju njegovi prijatelji sa kojima je
radio i živio.


Franjo Petrović dipl. inž. šum.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Ovih dana »Narodne novine«, OOUR za novinsko-izdavačku djelatnost, Zagreb,
pustio je u prodaju Zbirku pravnih propisa


ZAKON O ŠUMAMA


I DRUGI PROPISI O ŠUMAMA I ŠUMARSTVU
napomene, objašnjenja, sudska praksa


Knjigu je priredio Mr. Krešimir Musa, dipl. pravnik, rukovoditelj Pravne i opće
službe Radne zajednice SlZ-a šumarstva Hrvatske Zagreb, kojem je ovo peta
knjiga namijenjena praktičnoj primjeni u organizacijama udruženog rada i drugim
organizacijama i zajednicama.


U opširnom predgovoru u knjizi (str. V. do XXX) Ante Mudrovčić , dipl. ing.
šum., tajnik Skupštine SIZ-a šumarstva Hrvatske daje pregled dosadašnje zakonodavne
aktivnosti o šumama i pogled na aktualne teme traženja novih rješenja.
Recenzenti knjige su poznati šumarski stručnjaci:


Prof. dr. Slavko Ma tie, Katedra za uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta
Zagreb, i


Dr. Đuro K o v a č i ć, rukovoditelj Službe za gospodarenje i uređivanje šuma
Radne zajednice SIZ-a šumarstva Hrvatske.


Knjiga ima 634. stranice (I. do XL. +594), uvez broširan, format 12x17 cm, cijena
23 000.— dinara.


Zbirka sadrži tri dijela, priloge i abecedno stvarno kazalo.


Knjiga je priređena prema stanju propisa 31. prosinca 1987. godine.


Na svojoj 10. sjednici održanoj 29. veljače 1988. godine Izvršni odbor Skupštine
Samoupravne interesne zajednice šumarstva Hrvatske zaključio je da preporuči
svim članovima Samoupravne interesne zajednice šumarstva Hrvatske kao koristan
priručnik ovu zbirku iz koje će na lak način saznati sva prava i dužnosti
koje proizlaze iz Zakona o šumama i imati pri ruci brojne propise koji se odnose
na šume i šumarstvo.


Izvršni odbor smatra da će ova knjiga biti neophodan priručnik svakom stručnom
radniku u šumarstvu od čuvara šuma do glavnog direktora i svim članovima
sahioupravnih organa, pa preporuča organizacijama udruženog rada šumarstva
da narudžbom većeg broja primjeraka osiguraju ovaj priručnik svojim radnicima,
jer je tiskan ograničen broj primjeraka (1 000 kom).


Obzirom na način pripreme ove zbirke i njezin sadržaj, prema mišljenju Izvršnog
odbora, inicijative i prijedlozi za izmjenu Zakona u šumama ne čine ovu
zbirku manje interesantnom, već naprotiv vrlo aktualnom, jer će u raspravama
biti vrlo korisna, a i kada dođe do izmjena, pošto se predlažu tekstualno male
izmjene u nekoliko članova.


Narudžbe se vrše kod izdavača neposredno na adresu:


»NARODNE NOVINE«


OOUR ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DJELATNOST


IZDAVAČKI ODJEL
41000 ZAGREB, Ratkajev prolaz 4


S oznakom za narudžbu broj: 81—667,
ŠUMARSKI LIST 3-4/1988 str. 94     <-- 94 -->        PDF

UPUTE SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva,
drvne industrije i zaštite prirode, prikaze stručnih predavanja i društvenih
zbivanja (savjetovanja, kongresa, proslava i dr.) te prikaze domaće i strane
stručne literature i časopisa. Objavljuje nadalje, sve ono što se odnosi na
stručna zbivanja u nas i u svijetu, podatke i crtiee iz prošlosti šumarstva i drvne
industrije te napise o radu Saveza i društava.


Radovi i članci koje pišu stručnjaci iz privrede imaju prednost.


Doktorske i magistarske radnje objavljujemo samo ako su pisane u sažetom
obliku, te zajedno s prilozima, mogu zauzeti najviše 8 stranica Šumarskog lista.


Posebno pozivam o stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva,
kako uspješnih tako i neuspješnih stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu
vrijednost za našu struku. Veličina rukopisa ne bi trebala prelaziti 10 stranica
Šumarskog lista, odnosno oko 15 stranica pisanih strojem s proredom. Ako
rad ima priloge (fotografije, crteže, grafikone, tušem ili strojem pisane tabele)
tada je potrebno za svaku stranicu priloga smanjiti rukopis za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto. Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Rukopis treba biti napisan pisaćim strojem s proredom i to tako, da redovi
budu s lijeve strane uvučeni za 3,5 cm od ruba papira. Uz svaki članak treba
priložiti i sažetak i to za hrvatski tekst 1/2 stranice, a za strani jezik može
biti i do 1 stranice. U koliko se za sažetak koristi zaključak članka treba ga posebno
napisati. Sažeci se u pravilu prevode na engleski jezik. U koliko prijevod
ne dostavi autor, prevodi ga Uredništvo. U sažetku na početku članka autor treba
iznijeti problematiku i rezultate istraživanja te njihovu primjenu u praksi.


Popis korišćene literature treba sastaviti abecednim redom na kraju članka
i to: prezime i početno slovo imena autora, u zagradi godina objavljene knjige ili
časopisa, naslov knjige ili časopisa (kod ovoga i br. stranice). Fotografije, crteži,
grafikoni i si. moraju biti jasni i uredni, jer se samo takvi mogu kliširati. Fotografije
neka budu većeg formata (najmanje 10 x 15 cm), kontrastne i na papiru
visokog sjaja. Kod tabela, grafikona, crteža treba voditi računa, da je najpovoljniji
omjer stranica 1:1,5. Legendu treba po mogućnosti ucrtati u sam crtež. Original
može biti i većeg formata od tiskanog, a to je i bolje, jer sa smanjenjem
postiže bolja reprodukcija. Crteži i si. moraju biti rađeni tušem, a tabele mogu i
pisaćim strojem, ali s crnom i neistrošenom vrpcom. Papir: paus, pisaći i gusti
pisaći.


Rukopise dostavljati u dva primjerka od kojih jedan treba biti original. Tablice,
crteže, grafikone i si. ne stavljati u tekst nego priložiti samostalno. Drugi primjerak
može biti i fotokopija.


Autori koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju ih naručiti
istodobno sa slanjem rukopisa. Separati se POSEBNO NAPLAĆUJU po
stvarnoj tiskarskoj cijeni, a trošak separata se ne može odbiti od autorskog honorara.
Najmanje se može naručiti 30 separata.


Objavljeni radovi se plaćaju stoga autor uz rukopis treba dostaviti broj i naziv
svojega žiro računa kao i broj bankovnog računa Općine u kojoj autor stalno boravi
na koji se uplaćuje porez od autorskih honorara.


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 444-206