DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 102     <-- 102 -->        PDF

I. dio
1.
Otvaranje 93 Skupštine Saveza — dr. N. Komlenović.
2.
Izbor radnog predsjedništva, Kandidacijske komisije, zapisničara, dva ovjerovitelja
i komisije za zaključke.
3.
Izvještaji o radu za razdoblje između 92. i 93. Skupštine Saveza:
— Izvještaj potpredsjednika — dr. Đ. Kovačić
— Izvještaj glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista — prof. dr. B.
Prpić.
— Izvještaj o poslovanju — završni račun 1987. g.
— Izvještaj Odbora samoupravne kontrole — dipl. inž. A. Pavlović.
4.
Rasprava, odluke o izvještajima i davanje razrješnice PREDSJEDNIŠTVU.
5.
Izbor PREDSJEDNIŠTVA i ODBORA SAMOUPRAVNE KONTROLE.
6.
Program rada za 1988. g.
7.
Financijski plan za 1988. g.
II. dio
8.
PROPADANJE SUMA U HRVATSKOJ — prof. dr. B. Prpić i dr. N. Komlenović
uvodni referat.
9.
Zaključci — prijedlog.
Radna grupa
Ađ. 5.


Ivan M a r i č e v i ć, ukrako komentira sadržaj pisma i priloga koji su dostavljeni
našim društvima, organizacijama i članovima Predsjedništva, kao inicirajući
materijal za uključivanje u raspravu o USTAVNIM PROMJENAMA.


Predsjedništvo je prihvatilo informaciju bez posebnih primjedbi.


Ad. 6.


Alojzije Frković , postojeći Zakon o lostvu (u daljnjem tekstu ZOL) na
snazi je već punih 15 godina (donesen 1973. godine, odnosno sa izmjenama i dopunama
pročišćeni tekst 1976. godine) i neke njegove odredbe kose se Ustavom
SRH, Zakonom o udruženom radu, Zakonom o društvenim organizacijama i dr.
Nacrt prijedloga novog ZOL-a zakonodavac temelji na tri osnovna načela: da
lovstvo, uz očuvanje ekološke ravnoteže ima privrednu funkciju; da je divljač u
društvenom vlasništvu i da su uzgoj i zaštita divljači poslovi od posebnog društvenog
interesa.


Većina novih odredbi prijedloga ZOL-a ide na ruku organizacijama udruženog
rada, koje sada u Hrvatskoj gospodare sa svega 12 posto lovnih površina
Hrvatske (oko 700 tisuća ha.). Tako jedan član ZOL-a određuje da OUR šumarstva
ima prednost u dobivanju lovišta na gospodarenje ako se ono prostire na šumama
i šumskim zemljištima kojima dotični OUR gospodari. U svemu je važno
da novo ustanovljena lovišta, koja ustanovljuje skupština općine, budu zaista »zaokružene
prirodne cjeline« o čemu vodi nadzor republički organ uprave nadležan
za poslove lovstva.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Naglašava i pozdravlja nove, u pravilu produžene, termine lovostaja kao i smanjenje
broja nezaštićene divljači a povećanje broja zaštićenih vrsta. U popis lovostajom
zaštićene divljači ušao je ris (do sada pod zaštitom Zakona o zaštiti prirode
kao zaštićena životinjska vrsta) i vuk, koji je u postojećem ZOL-u ne samo
nezaštićena vrsta, kojega je mogao svatko, svagdje, te bilo kojim načinom i sredstvom
uništiti.


Ađ. 7.


1. Naša delegacija sudjelovala je u radu redovne godišnje Skupštine Saveza
inženjera i tehničara Hrvatske. Za člana Predsjedništva izabran je Ivan Mari ce
v i ć, a za zamjenika člana Odbor samoupravne kontrole Nikola Komleno v
i ć.
2. Kritički je prihvaćena informacija o dinamici održavanja zgrade Šumarskog
doma, posebno krovišta. Potrebno je prije ugovaranja za izradu izvedbenih
projekata (troškovnika), zatražiti od odgovarajuće institucije mišljenje o opravdanosti
zahvata na krovištu zgrade.
3. Dio poslovnog prostora na II katu zgrade 25,20 m-, (kojega je sporazumno
organizacija CDI — Slav. Brod ustupila SIZ-u šumarstva Hrvatske, a uz suglasnost
naših organa), daje se u zakup od 1. siječnja 1988. godine SIZ-u šumarstva
Hrvatske pod istim uvjetima kako je utvrđeno ugovorom o zakupu broj 252 od
8. svibnja 1985. g.
4. Prihvaća se obrazloženje o pripremama (razlozima) za uspostavljanje poslovno-
tehničke suradnje sa tiskarom »A. G. Matoš« — Samobor zbog povoljnijih
rješenja za tiskanje i distribuciju tiskanica, priručnika, knjiga i Šumarskog lista.
5. Prihvaća se prijedlog dekana Šumarskog fakulteta Zagreb, prof. dr. Branimira
Prpić a da se u organizaciji Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske i Šumarskog fakulteta organizirano vodi rasprava
o Prijedlogu za produženje studija na Šumarskom fakultetu sa 8 na 10
semestara.
Zapisnik napisao: Predsjednik Predsjedništva
Ivan Maričević, dipl. inž., v. r. dr. Nikola Komlenović v. r.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 104     <-- 104 -->        PDF

IN MEMORIAM


Dr DRAŽEN CESTAR
đipl. inž. šum.
(1930. — 1988.)


Dana 2. siječnja 1988. godine nakon
kratke i teške bolesti umro je u Zagrebu
dr Dražen Cestar, dipl. ing. šumarstva,
znanstveni savjetnik Šumarskog instituta,
Jastrebarsko. Umro je jedan od najeminentnijih
i najuglednijih mlađih šumarskih
stručnjaka, poštovan u znanstvenim
krugovima kao i u operativi. Šumarstvo
SR Hrvatske izgubilo je vrhunskog stručnjaka
u dobi kada je bio u naponu zrele
stvaralačke snage i kada je mogao dati
znanosti, nauci i praksi vrhunske rezultate
svoga iskustva i znanja.


Dražen Cestar se rodio 7. rujna 1930.
godine u Novigradu Podravskom, u šumarskoj
obitelji, pa je tako već u najranijojo
mladosti usvojio šumarski duh koji
će mu pomoći da postane veliki ljubitelj
i poznavalac šume. Srednju školu završio
je 1949. godine u Križevcima. Odmah je
upisao šumarstvo na Poljoprivredno-Šumarskom
fakultetu u Zagrebu, na kome
je diplomirao 1954. godine. Nakon kratkog
rada u operativi, na šumariji Bjelovar i


odsluženog vojnog roka, već se 1955. godine
počeo baviti znanstvenim radom, na
Šumsko-pokusnoj stanici Bjelovar a zatim
Delnica´ma. S velikom ambicijom i
neiscrpnim radnim elanom odmah je prijavio
disertaciju pod naslovom: »Prirast
smreke u šumama gorskog i pretplaninskog
područja Hrvatske«, koju je obranio
1965. godine na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu. Bio je tada jedan od najmlađih
doktoranata toga Fakulteta. Zvanje
znanstvenog suradnika dobiva 1966. godine,
višeg znanstvenog suradnika 1974.
godine a znanstvenog savjetnika 1981. godine.


Od 1963. godine rukovodilac je Odjela
za tipologiju šuma, sve do svoje smrti.
Uložio je sve svoje znanstveno i stručno
zvanje za realizaciju projekta tipologije
šuma u SR Hrvatskoj, te se marljivo i
uporno borio za njezino uvođenje u šumarsku
znanost i operativu Hrvatske. On ju je
svojom upornošću i znanjem digao na nivo
opće jugoslavenske pa i evropske vrijednosti.
Njegov rad imao je utjecaja i na
razvoj tipologije šuma u drugim republikama
SFRJugoslavije pa i dijela susjednih
zemalja. Svoj prvi rad iz područja tipologije
objavio je 1962. godine, kada je istraživao
razvitak proizvodnje u raznim
tipovima šuma s prebornim gospodarenjem.
Programatski dio istraživanja tipova
dao je 1969. godine, kada je s grupom
autora prikazao istraživanje tipova šuma
na području SR Hrvatske. Slijedećim svojim
radovima 1970, 1971, 1974, 1975. i 1984.
godine dalje je razrađivao i produbljivao
problematiku tipologije. Prva etapa istraživanja
rezultirala je inventurom tipova
šuma u SR Hrvatskoj. Istraženi su i kartirani
tipovi šuma nizinskog, brdskog, planinskog
i dijela submediteranskog i mediteranskog
područja. Nije završeno samo
najuže područje mediterana oko Dubrovnika
i južnije, te otoci južnije od Splita.


291