DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 31     <-- 31 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*425.1 (497.13) Šum. list CXII (1988) 217


UTJECAJ POLUTANATA NA BUKOVE ŠUME I KULTURE
SMREKE U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ


Nikola KOMLENOVIĆ, Joso GRAČAN, Nađežđa PEZDIRC,
Petar RASTOVSKI


SAŽETAK: U radu se iznose rezultati istraživanja utjecaja zračnih
polutanata na promjene reakcije tla i sadržaj teških metala u
tlu bukovih šuma sjeverozapadne Hrvatske te podaci o koncentracijama
sumpora u asimilacijskim organima bukve i smreke.


Iz dobivenih podataka proizlazi da su istraživane bukove šume
i kulture smreke utjecane imisijama zračnih polutanata. Najvećem
unosu olova izložena je sastojina bukve na najvišoj nadmorskoj
visini (Velebit). Od dvanaest kultura smreke u deset je kultura
utvrđen povišeni sadržaj sumpora u iglicama. Međutim, u većini
slučajeva (sedam kultura) radi se o koncentracijama sumpora
kod kojih se ne računa sa negativnim utjecajem S02 na šumsku vegetaciju.


Ključn e riječi : acidifikacija tla, sadržaj teških metala u tlu,
S-koncentracije u asimilacijskim organima, bukove sastojine,
kulture smreke.


UVOD


»Umiranje šuma« danas je najveći problem s kojim se susreće šumarstvo
mnogih zemalja Evrope, Sjeverne Amerike, Azije i drugih područja. Tako
je npr. u Austriji 1986. godine utvrđena defolijacija u 37% šuma četinjača
i 43% šuma listača. Na osnovu folijarnih analiza zaključuje se da je 21%
austrijskih šuma oštećeno uslijed zračnih polutanata. U Bugarskoj je defolijacija
registrirana kod 53% borovih i 12% bukovih stabala. Rezultati prve
ankete provedene na trajnim plohama postavljenim u starijim sastojinama
ČSSR pokazali su da je 43,2% četinjača zahvaćeno defolijacijom do različitog
stupnja. Razlike u stupnju oštećenja u korelaciji su sa stupnjem onečišćenja
zraka. U SR Njemačkoj defolijacija se povećava od sjevera prema jugu. Tako
je u sjevernioj Njemačkoj oštećeno oko 40% svih šuma, a u Baden-Wiirttembergu
i Bavarskoj 65% šuma. U usporedbi sa 1985. godinom zdravstveno stanje
nizozemskih šuma pogoršalo se je 1986. godinne za 3% (broj zdravih stabala
smanjio se je od 50 na 47%). U skandinavskim zemljama zdravstveno


* Dr. Nikola Komlenović, dr. Joso Gračan, mr. Nadežda Pezdirc. dr. Petar
Rastovski, Šumarski institut Jastrebarsko
217
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Bukova sastojina u predjelu JANDRINA POLJANA


stanje općenito je povoljnije, međutim, njihovo propadanje predstavlja i ovdje
vrlo ozbiljan problem.


Prema rezultatima ankete o zdravstvenom stanju šuma u SR Sloveniji
(Solar 1987) oštećeno je 43,7% analiziranih stabala. Procjenjuje se da najveći
dio oštećenja treba pripisati onečišćenju zraka, a tek manji dio nepovoljnim
vremenskim prilikama, promjeni vodnog režima, biljnim bolestima,
oštećenju od insekata i divljači te pogreškama u gospodarenju (Jur e 1987).


Zdravstveno stanje naših šuma također je vrlo zabrinjavajuće. Fenomen
sušenja kod nas je u stalnom porastu (A n d r o i ć 1987, Prpi ć 1987).


218
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 33     <-- 33 -->        PDF

1987. godine pristupilo se i provođenju ankete o zdravstvenom stanju
šuma u SR Hrvatskoj. Na tom vrlo opsežnom zadatku angažirana je čitava
naša šumarska operativa zajedno sa stručnjacima Šumarskog fakulteta u Zagrebu
i Šumarskog instituta, Jastrebarsko. Terenski radovi su završeni, a obrada
podataka u toku.


Rezultati dosadašnjih istraživanja (Glavač, Koenies, Prpić, 1985.
Komlenović 1987, Mayer 1987, Prpić 1987, Prpić i sur. 1987. i dr.)
pokazuju da je opterećenost naših šumskih ekosistema zračnim polutantima
iznenađujuće velika.


To se odnosi prije svega na bukove i bukovo-jelove šume Gorskog Kotara
i Like (Glavač, Koenies, Prpić 1985), bukove šume Bilogore (Prpić
i sur. 1987), nizinske šume Kupčine (Prpić 1987, Mayer 1987), te
šumsku vegetaciju istočne Istre (Komlenović, Pezdirc 1987). Ovaj je
problem vjerojatno prisutan i u drugim područjima Hrvatske, ali o tome
nemamo podataka.


U ovom radu iznosimo podatke o reakciji tla te sadržaju teških metala u
tlu pet bukovih sastojina u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, kao i rezultate istraživanja
sadržaja sumpora u asimilacijskim organima bukve i smreke na tom
području.


METODE RADA


Za istraživanje utjecaja polutanata na promjene reakcije tla i u njemu
sadržaj teških metala primijenili smo metodu mikrostaništa (Glavač , Koenies,
Prpić 1985, Jocheim i sur. 1986 i dr.). Na plohama 1—4 odabrano
je po 10 najjačih dominantnih bukovih stabala, starih preko 70 godina
a koja su obuhvaćena anketom za utvrđivanje zdravstvenog stanja šuma.
Isto vrijedi i za plohu 5 samo što ona ne pripada bioindikacijskoj mreži
i što je na njoj našim analizama obuhvaćeno 5 stabala. Uzorci tla uzimani
su uz pridanak debla iz Of i Ah-horizonta te kontrolno na udaljenosti 2—3
m od debla iz istih horizonata. To znači, da je na svakoj plohi uzeto i analizirano
40 uzoraka tla. Terenska istraživanja provedena su neposredno nakon
dosta obilne kiše, tako da su bila vidljiva mjesta većeg pridolaska oborinske
vode.


Reakcija tla određena je staklenom elektrodom u suspenziji tla i vode
te tla i 1 NKC1 (omjer 1:2,5).


Za utvrđivanje sadržaja Zn, Cu i Pb tlo je ekstrahirano sa HC1 prema
metodi Brun e i Ellinghau s (1981). Koncentracije teških metala određene
su metodom atomske absorpcijske spektrofotometrije (AAS, P e r k i nElme r 300 S). One su izražene u ppm.
Na svakoj plohi uzimata su po 4 prosječna uzorka biljnog materijala (lišće,
iglice). Svaki taj uzorak sastojao se je iz po tri pojedinačna uzorka iz
gornjeg dijela krošanja dominantnih bukovih stabala, odnosno u pravilu iz
sedmog pršljena smrekovih stabala. Za analize su korištene samo jednogodišnje
iglice.
Lišće bukve sakupljeno je početkom rujna, a iglice smreke tijekom mjeseca
listopada 1987. godine.
Za analize sumpora u asimilacijskim organima uzorci biljnog materijala
razlagani su dušičnom i perklornom kiselinom. U ekstraktu su S-koncentra
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 34     <-- 34 -->        PDF

čije utvrđene turbidimetrijski (spektrofotometar, Beckmai* , Komlen o
vic, Pezdirc 1987).


Dušik u biljnom materijalu određen je metodom Kjeldahla . Za analize
drugih elemenata ishrane suha biljna tvar je spaljivana sumpornom i perklornom
kiselinom. Iz ekstrakta je fosfor određen kolorimetrijski (Spektrofotometar,
B e c k m a n) kalij i kalcij plamenfotornetrijski (Plamenfotometar,
Eppendorf) , a ostali elementi metodom atomske absorpcijske spektrofotometrije.


Sve analize provedene su u laboratoriju Odjela za ekologiju Šumarskog
instituta, Jastrebarsko.


OBJEKTI ISTRAŽIVANJA


Našim istraživanjima obuhvaćeno je pet bukovih sastojina te 12 kultura
četinjača na području gospodarstva Bjelovar, Gospić, Karlovac i Sisak.


Sve plohe u bukovim sastojinama, osim one na području S. g. Gospić,
pripadaju bioindikacijskoj mreži (16 X 16 km) postavljenoj 1987. godine u okviru
provođenja ankete o zdravstvenom stanju šuma na području SR Hrvatske.


U prve četiri sastojine osutost stabala obuhvaćenih našim analizama iznosila
je manje od 10%. U bukovoj sastojini na području Visočice većina
stabala pripadala je prvoj i drugoj kategoriji osutosti.


Osnovni podaci o bukovim sastojinama


Tab. 1.


o


> [6


CG


U


o rt E
M-a o


01 & L


co O 0! D,


c v


M


O rt <«


s| S ft M


3 O


W L


m N


ffl ft


BJelovar Vrbovec 120 NW Fagetum croaticum
Bukovac panionicum pseudoglej
Sisak Pokupsko
Kraljeva
Draga
165 NW Fagetumpanonicum
croaticum
pseudoglej
Karlovac PisarovinaLučelnica
170 O Fagetummontanum
croaticum
pseudoglej
Karlovac Duga ResaBosiljevac
190 NW Fagetummontanum
croaticum
kalkokambisol
Gospić Jandrina 1100 SW Fagetum croaticum
VelebitVisočica
poljana sualpinum kalkomelanosol
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Kulture smreke nalaze se pretežno unutar i nešto širem prostoru omeđenom
istraživanim bioindikacijskim plohama bukovih sastojina.


Pretežno su osnovane na pseudogleju, zatim distričnom kambisolu, luvisolu
i akričnom luvisolu.


01 - horizont


4,0
Primjerna ploha


Ah - horizont


6,5
6,0


6,5


5,5


6,0


5.0
5,5


4,0
flJl 3 5


3,0 J2


2 3 Primjerna ploha 2 3 4 5


SI ]. Srtdnie vrijednosti pH-H2u i pH-nKCI područja pridinki i
poredbe si 5 primjernih plohi
221
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 36     <-- 36 -->        PDF

U kulturi smreke na području Krašića zastupljena je laporna rendzina
i plitki kalkokambisol. Starost najvećeg broja kultura kreće se između 18
i 25 godina.


Nalaze se na nadmorskoj visini od 130 do 600 m.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA S DISKUSIJOM


Na slici 1 prikazani su podaci o reakciji tla određenoj u vodi za Of i
Ah-horizont, te podaci o reakciji tla u N-KC1. U tabeli 2 i 3 daju se rezultati
testiranja razlika pH-vrijednosti poredbe i onih u području pridanka.


Kod interpretacije ovih podataka polazi se od osnova metode mikrostaništa.
Tako je npr. prema Jochaim u i sur. (1966) unošenje oborinske vode
u području pridanka starih bukovih stabala (mikrostanište) za oko 8 puta
veće u odnosu na normalno stanište (poredba). Iz pojačanog inputa oborinske
vode i povišenih koncentracija elemenata proizlazi višestruko veće unošenje
tvari u području pridanka.


Ovom metodom ne mogu se dobiti podaci o količinama polutanata koji
se unose u šumske ekosisteme, ali ona ipak daje dobru sliku o relativnom
odnosu opterećenosti pojedinih sastojina do kog se dolazi kroz jedan duži
vremenski period.


Iz naših rezultata jasno proizlazi da je na svim plohama i u oba istraživana
horizonta reakcija tla uz pridanak niža u odnosu na poredbu. G 1 avač,
Koenies i Prpić (1985) utvrdili su da i do deset puta povišeni
unos vode ne može promijeniti reakciju tla ako nema kiselih kiša, odnosno
ako je njihova učestalost neznatna. Na osnovu toga iz naših podataka moglo
bi se zaključiti da je svih pet istraživanih bukovih sastojina utjecano
unosom kiselina, odnosno tvari koje stvaraju kiseline. Kod razmatranja pH-
razlika također se mora računati s tim da promjena reakcije ne ovisi samo


o količini i kvaliteti oborinske vode već i pufernim svojstvima tla. Tako
npr. sniženje reakcije tla za određenu pH-vrijednost u sastojini na području
Velebita i sniženje reakcije tla za istu tu vrijednost u drugim sastojinama
obuhvaćenih našim istraživanjima ne znači isto, jer se radi o drugom pufernom
području (U 1 r i c h 1981).
Relativni sadržaj olova i bakra (Tab. 2 i 3, SI. 2) u svim istraživanim
sastojinama veći je uz pridanak nego na poredbi. To pokazuje da je prisutan
unos olova i drugih teških metala u sve istraživane sastojine.


Apsolutno najviše koncentracije olova i cinka u tlu utvrđene su u istraživanoj
bukovoj sastojini na Velebitu, tj. sastojini na najvišoj nadmorskoj
visini.


To je u skladu s rezultatima istraživanja Glavača, Koeniesa i Prpi
ća (1985) te nekih drugih autora koji su utvrdili korelaciju između akumulacije
olova i drugih teških metala u tlu, reljefnih oblika i nadmorske visine.


Koncentracije olova utvrđene u tlu istraživane bukove sastojine na Velebitu
odgovaraju najvišim vrijednostima sadržaja olova u tlu koje su utvrdili
Glava č, Koenies i Prpić (1965) u subalpskom području Gorskog
kotara te neki drugi autori u najindustrijaliziranijim dijelovima Evrope


222
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Of- horizont


Cink Bakar Qlo»<


200


100
12 3 4 5 Primjerna 12 3 4 5 ploha 1 2 3 4 5


Ah-horizant


Cink Bakar


100 200


100


12 3 4 5 Primjerna 12 3 4 5 ploha 12 3 4 5


SI. 2. Srednji razlike sadržaja Zn , Cu i Pk u p pm izmatfu


područja pridanka i poredfie sa 5 primjernih ploha


(Koenies , 1982). Koncentracije bakra u tlu sastojine kraj Duga Resa približavaju
se onim na plohi 5.


Kod razmatranja naših podataka treba polaziti od rezultata istraživanja
Brune i Ellinghausa (1981) da se sa 2 NHC1 ekstrahira gotovo cijelokupna
količina olova te oko 75% bakra, a samo oko 30% cinka.


Granične vrijednosti utvrđene kod poljoprivrednih tala iznose za olovo
i bakar 100, a cink 250 ppm.


U tabeli 4 i 6 prikazuju se podaci o koncentracijama sumpora, a u tabeli
5 i 7 koncentracije drugih elemenata ishrane u asimilacijskim organima bukve
i smreke.


223
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Reakcija tla i sadržaj teških metala u Of-horizontu Tab. 2


pH-H20 13H-NKC1 Zn


Plohi


B V Sign. B V Sign. B V Sign.


1 4.84 5.31 + + + + 4.50 5.01 + + + + 106 118 —
2 5.11 5.53 + + + 4.39 4.81 + + + 116 99 —
3 4.86 5.23 + + 4.57 4.79 — 107 87 + +
i 5.87 6.52 + + + + 5.31 5.88 + + + 119 140 —
5 4.63 5.26 + + 4.33 5.06 + + 312 257
+


Cu Pb
B V Sign. B V Sign.


1 31 26 + 120 54 + + +
2 44 43 + + + 117 55 + + + +
3 30 21 + + + 131 63 + + +


4 29 20 + 134 88 +
5 49 29 + + + 468 238 + +


Reakcija tla i sadržaj teških metala u Ah-horizontu Tab. 3


pH-H20 pH-N-KCl Zn
Ploha


V Sign. B V Sign. B V Sign.


B


1 4.08 4.45 + + + 3.29 3.57 + + + + 44 33 +
2 4.26 4.66 + + + 3.48 3.85 + + + 36 33 —
3 4.19 4.66 + + 3.43 3.72 + 37 38 —
4 4.67 5.71 + + + + 4.02 4.74 + + + + 42 63 + +
5
5.13 7.17 + + + + 4.47 6.63 + + + + 260 223
Cu Pb


B V Sign. B V Sign.
1 19 10 + + + 133 40 + + +
2 12 2 + ++ 84 44 + + +


3 13 9 + 78 52 +
4 43 21 + + + + 172 68 + + + +


5 60 29 + + 430 193 + +


B -- pridanak
V -- poredbi 3


Odavde jasno proizlazi da lišće bukve sadrži relativno više sumpora od
iglica smreke.


Najviše koncentracije sumpora utvrđene su u lišću bukove sastojine na
području Duga Resa, a najniže u asimilacijskim organima stabala u Lučelnici
(Pisarovina). Kako još za sada nema graničkih vrijednosti za S-koncen
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 39     <-- 39 -->        PDF

tracije bukve težište naših razmatranja stavit ćemo na smreku za koju postoje
takovi podaci.


Od istraživanih 12 kultura smreke po austrijskim kriterijima (Schnopf h
a n g e n 1965) samo se dvije kulture (Krašić, Ozalj) mogu svrstat u prvi
razred u kom iglice smreke imaju normalni, prirodni sadržaj sumpora u iglicama.
Najveći broj (7) može se ocijeniti kao drugi razred kog karakteriziraju
nešto povećane imisije sumpora kod kojih se ne očekuje štetni utjecaj sumpora
na šumsko drveće, a preostale tri kulture po svom S-sadržaju u iglicama pripadaju
trećem razredu tj. području u kojem su S-imisije povećane do te
mjere da se treba računati sa njihovim štetnim utjecajem.


Koncentracije sumpora u Ušću bukve


Tab. 4


Lokalitet S %


Vrbovec 0,113
Bukovac 0,118
0,141
0,151


Sredina 0,131


Pokupsko 0,117
Kraljeva Draga 0,124
0,116
0,134


Sredina 0,123


Pisarovina 0,113
Lučelnica 0,119
0,100
0,117


Sredina 0,112


Duga Resa 0,174
Bosiljevac 0,180
0,198
0,208


Sredina 0,190


Gospić 0,143
Jandrina poljana 0,160
0,152
0,194


Sredina 0,162
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Koncentracija ostalih elemenata ishrane u Ušću bukve*


Tab. 5.
Lokalitet
N P
% suheK
Sadrža j
tvar: i
Ca Mg FePPm
Mn Zn
Vrbovec
Bukovac
Pokupsko
Kraljeva
Draga
Pisarovina
Lučelnica
Duga Resa
Bosiljevac
Gospić
Jandrina
poljana
1.86
1,41
1,87
1,90
2,14
0,174
0,139
0,110
0,124
0,150
0,73
0,70
0,80
0,90
1,15
1,27
1,34
1,16
1,37
0,97
0,194
0,139
0,191
0,164
0,172
248198318208163
1234
1115
926
1118959
34
34
32
29
27
* SrednJe vrijednosti za 4 prosječna uzorka
Koncentracije sumpora u iglicama smreke
Tab. 6.
Lokalitet Lokalitet S %
Sisak 0,087
0,081
0,086
0,078
Sredina 0,083
GrubišnoZdenački
Polje
gaj
0,099
0,083
0,090
0,080
Pokupsko
Kraljeva Draga
0,090
0,087
0,085
0,089
Sredina 0,088 0,088
Bjelovar
Dugave
0,102
0,102
0,118
0,120
Karlovac
Krašić
0,069
0,079
0,078
0,071
Sredina 0,111 0,074
226
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Ivanjska
Garjevica
0,085
0,100
0,086
0,095
Karlovac
Ozalj
0,072
0,085
0,065
0,059
Sredina 0,091 0,070
Čazma
Garjevica
0,075
0,091
0,077
0,097
Karlovac
Radatovići
0,137
0,165
0,146
0,146
Sredina 0,085 0,148
Križevci
Župetnica
0,095
0,099
0,095
0,103
Gospić
Medak
0,126
0,144
0,121
0,125
0,098 0,129
Vrbovec
Bukovac
0,103
0,112
0,110
0,111
Sredina 0,109
Koncentracije ostalih elemenata ishrane u iglicama smreke*
Tab. 7.
Lokalitet N P
%
S a
K
d r žCa
suhe tvari
a j
Mg Fe Mn
ppm
Zn
Grubišno
Polje
Zdenački
Gaj
Bjelovar
Dugave
Ivanjska
Garjavica
Čazma
Garjavica
Križevci
Župetnica
Vubovec
Bukovac
1,15
1,66
1,20
1,48
1,44
1,77
0,210
0,238
0,148
0,192
0,171
0,203
0,76
0,91
0,75
0,74
0,77
0,86
0,96
0,82
0,78
0,80
0,77
0,93
0,115
0,102
0,081
0,079
0,106
0,084
67
49
93
91
95
103
177
140
590
623
805
1186
36
29
33
33
23
42
* Srednje vrijednosti za 4 prosječna uzorka
227
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Sisak 1,51 0,203 0,77 0,94 0,115 232 21 42


Pokupsko


Kraljeva


Draga 1,58 0,233 0,78 0,87 0,110 77 69 43


Karlovac
Krašić 1,04 0,101 0,54 0,60 0,146 148 77 37


Karlovac
Ozalj 1,32 0,142 0,76 0,64 0,068 149 298 21


Karlovac
Radatovići 1,56 0,145 1,09 0,74 0,096 167 216 36


Gospić
Medak 1,01 0,114 0,67 0,88 0,69 63 685 37


Nijedna od istraživanih kultura na odgovara četvrtom i petom razredu
kod kog se propadanje šumskog drveća može sa gotovom sigurnošću povezati
sa S02 — imisijama.


Prosječna koncentracija sumpora u jednogodišnjim iglicama smreke iznosi
0.098.
Po austrijskim kriterijima ta vrijednost pripada drugom razredu S-Koncentracija.


Naj nepovoljni ju ishranu dušikom ima kultura na području Krašića osnovana
na rendzini i plitkom kambisolu te kulture smreke na području Vrbovca
i Grubišnog Polja u kojima je zastupljen pseudoglej . Najviše N-
koncentracije utvrđene su u kulturi Dugave sa luvisolom .


U kulturi Krašić utvrđena je i najnepovoljnija ishrana fosforom. Ovu kulturu
općenito karakterizira i najslabije uspijevanje (spori rast, kloroza i mala
veličina iglica, intenzivan napad smrekovih uši šiškarica i dr.). Kultura smreke
Dugave pokazuju posebno bujan rast. U iglicama smreke koja se nalazi u
neposrednoj blizini Željezare Sisak utvrđene su vrlo visoke koncentracije željeza
te malo mangana.


ZAKLJUČCI


Na osnovu rezultata istraživanja reakcije tla i koncentracije teških metala
u površinskim horizontima tla bukovih šuma te koncentracija sumpora u
asimilacijskim organima bukve i smreke može se zaključiti:


— Bukove šume i kulture četinjača u sjeverozapadnoj Hrvatskoj utjecane
su imisijama zračnih polutanata.
— Od pet istraživanih sastojina najvećem unosu teških metala izložena
je sastojina bukve na Velebitu. U ovoj sastojini registrirana je i vrlo izražena
defolijacija, dok se sadašnje stanje onečišćenja zraka ne održava u vizuelnim
simptomima štetnog utjecaja u ostale četiri bukove sastojine.
— Od dvanaest istraživanih kultura smreke samo su dvije kulture imale
normalni, prirodni sadržaj sumpora u iglicama. U sedam kultura bile su nešto
povišene koncentracije sumpora kada se još ne očekuju negativni utjecaj


ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 43     <-- 43 -->        PDF

S02, a u tri kulture S-koncentracije bile su povišene do te mjere da se može
očekivati štetni utjecaj SO2.


Uspijevanje kultura smreke značajno je utjecano ishranom dušikom i fosforom.
Ishrana drugim hranivima općenito je povoljna. U iglicama smreke
u neposrednoj blizini Željezare Sisak utvrđene su visoke koncentracije željeza
te malo mangana.


LITERATURA


B r u n e, H., Elldnghaus , R., 1981: Schwermetallgehate in hessischen Boden.
Landw. Forscuhng Kongressband, Trier, 38.


Glava 6, V., Koenies, L., Prpić, B., 1985: O unosu zračnih polutanata u bukove
i bukovo-jelove šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije, Šumarski
list, 9—10, Zagreb.


Jocheim, H., Schafer, H., Koenies, H., G 1 a v a č, V., E b b e n, U., Hakes,
W., 1986: Imisionsbedingten Veranderunen des Bodenmineralstroffhaushaltes
in Industriefernen Waldgebieten Nordwest-Jugoslawiens. 18 IUFRO
World-Congress, Ljubljana.


Jure , D., 1987: Znani škodljivi biotski in abiotski dejavniki o popisu propadanja
gozdov. Crna knjiga o propadanju gozdov v Sloveniji leta 1987. Institut za
gozdno in lesno gospodarstvo, Ljubljana.


Kalan , J., 1987: Probleme der Waldschaden und des Bodenschutzes im Voralpenraum
Sloweniens. Kongress Bodenschutz, Miinchen.


Koenies , H., 1982: Uber die Eigenart der Altbuchen unter besonderer Beriicksichtigung
der Schwermetallgehalte in der organischen Auflage und im Oberboden.
Bericht des Forschungszentrums Waldokosysteme / Waldsterben 9.


K o m 1 e n o v i ć, N., Pezdirc, N., 1987: Koncentracije sumpora u lišću nekih
vrsta drveća u Istri i Hrvatskom primorju, Šumarski list, 1—2, Zagreb.
Marinković , P., 1987: Uzroci, simptomi i značaj sušenja i propadanja šuma,
Šumarstvo. 5.
Mayer , B., 1967: Rezultati prvih istraživanja sadržaja olova, kadmija, sumpora i
fluora u tlu nizinskih šuma Bazena Kupčina, Šumarski list, 1—2, Zagreb.


Prpić , B., 1967: Sušenje šumskog drveća u SR Hrvatskoj s posebnim osvrtom na
opterećenja Gorskog kotara kiselim kišama s teškim metalima, Šumarski list,
1—2, Zagreb.


Prpić, B., M a r t i n o v i ć, J., V r a n k o v i ć, A., B a š i ć, F., 1987: Štete u šumama
i zaštita tala u SR Hrvatskoj. Kongress Bodenschutz, Miinchen.
R e h f u e s s, K. E., 1987: Perceptions on forest diseases in Central Europe. Forestry,
Vol. 60, No. 1.
S c h n o p f h a gen, K, 1985: Erlauterung zur Bioindikatorkarte 1983/84. Waldchutz
Symposium, Graz 1985.


Solar , M., 1987: Razsežnosti propadanja gozdov v slovenskom prostoru — stanje
1987. Crna knjiga o propadanju gozdov v Sloveniji leta 1987, Institut za gozdno
in lesno gospodarstvo, Ljubljana.


U1 r i c h, B., 1981: Okologische Gruppierung von Boden nach ihrem Chemischen
Bodenzustand. Zeitschr. fiir Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 1944.
* * * : Forest damage and air polution. Report on the 1986 forest damage survey in
Europe. OUN, ECE, 1987.


Influence of Pollutants on Beech Forest and Spruce Plantations
in North-Western Croatia


Summary


This study presents the results of investigations of the influence of air pollutants
on chandes in soil reaction ond content of heavy metals in five beech
stands, as well as data on S-concentrations in assimilation organs of beech und
spruce in north-western Croatia.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 44     <-- 44 -->        PDF

The beech stands belong to bioindication net (16 x 16 km) established in
1987. within forest damage sruvey on the territory of Croatia. Spruce plantations
are mainly located within and in a wider area which is defined by the investigated
bioindication plots of beech stands.


On the basis of the results it can be concluded that beech stands and spruce
plantations on north-western Croatia are influenced by imissions of air pollutants.


Beech stand on Velebit montain is to greatest extent subjected to heavy metals
input. In this stand a very significant defoliation is registered, while in other
four beech stands the present conditions of aiir pollution is not reflected in visual
simptoms.


Among the investigated spruce plantations only two had normal, natural
sulphur content in needles. In seven plantations sulphur concentrations were somewhat
higher, when the negative S02 influence is not yet expected. The last
three plantations had S-cocentrations up to the point where harmful S02 influence
can be expected.


The efficient growth of spruce plantations is highly influenced by nitrogen
and phosphorus nutrition. Nutrition by other nutrients is very favourable. Very
high iron concentration and little of manganese were determined in spruce needls
in immediate vicinty of Sisak Ironworks.