DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*49 (497.13) Šum. list CXII (1988) 195


PROPADANJE ŠUMA U SR HRVATSKOJ


Branimir PRPlC, Nikola KOMLENOVIC i Zvonko SELETKOVlC*


SAŽETAK: Tijekom 1987. godine obavljena je procjena oštećenosti
šumskih sastojina u SR Hrvatskoj. Kao osnova poslužila je
metoda Komisije Evropske zajednice, Odjel za šume i uzgajanje šuma.
Iz rezultata popisa oštećenja proizlazi da je zdravo 74% stabala,
slabo oštećeno 18´;n stabala, a srednje i jako oštećeno 8% stabala.
Na prvom mjestu po oštećenosti nalazi se jela sa 72%, zatim pitomi
kesten 44%, hrast lužnjak 38%, poljski jasen 35%, hrast kitnjak
28%) i obična bukva sa 19% oštećenih stabala. Četinjače u Hrvatskoj
su oštećene preko 55%, a listače nešto manje od 23Vo. Najveća
oštećenost utvrđena je na području Zagreba (48%), Delnica (35%),
Gospića (32%) i Varaždina (32%), a najmanje na području Bjelovara
(lOVo) i Nove Gradiške (10%). Ustanovljeno je da su više oštećena
stabla u većim visinama i na južnim ekspozicijama.


Ključn e riječi : oštećenost šumskih sastojina, SR Hrvatska,
procjena.


UVOD


Prema podacima koji proizlaze iz najnovijih šumskogospodarskih osnova
i programa za gospodarenje šumama iz 1987. godine šume i šumska zemljišta
u SR Hrvatskoj zauzimaju 1 844 568 ha, što čini 35% ukupne površine Republike,
odnosno 22% površine svih šuma u Jugoslaviji. Ukupna drvna zaliha
u šumama iznosi 298 080 800 m3, godišnji prirast 8 224 100 m3 te godišnji sječivi
etat 6 179 972 m3.


U privrednom smislu ovaj prirodni resurs bitan je faktor cijelog kompleksa
šumarstva, prerade drva i prometa. On ima veliki značaj za nacionalnu
ekonomiju.


Sume su jedno od najsnažnijih prirodnih bogatstava i sa stanovišta općekorisnih
funkcija koje utječu na prirodnu okolinu i na uvjete života i
rada u njoj.


Propadanje pojedinih stabala i grupa šumskog drveća pa i čitavih sastojina
poznato je iz povijesti šumarstva. Još u prošlom stoljeću »Šumarski
list« bilježi sušenje hrasta lužnjaka (1885). U prvoj polovici ovog stoljeća zabilježena
su obimnija sušenja hrasta lužnjaka i nizinskog brijesta, zaitm su


* Prof. dr. Branimir Prpić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dr. Nikola Komlenović, Šumarski institut Jastrebarsko
Mr. Zvonko Seletković, Šumarski fakultet, Zagreb
195
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 10     <-- 10 -->        PDF

šenja obične jele manjeg intenziteta. U drugoj polovici ovog stoljeća ponovno
se susrećemo sa sušenjem hrasta lužnjaka, zatim sa sušenjem pitomog kestena,
poljskog jasena te obične bukve. Navedeno sušenje šumskog drveća
događalo se u manjim arealima i nije poprimalo značenje ekoloških katastrofa,
a uzrok se je skoro uvijek mogao povezati s pojavom gradacije insekata
ili napadom određene gljive.


Današnje sušenje šumskog drveća ima drukčije obilježje. Propadanje zahvaća
one vrste drveća koje su i do sada bile više ugrožene (hrast lužnjak,
pitomi kesten, obična jela), ali propadaju i ostale vrste kod kojih do sada
nisu bili zapaženi simptomi sušenja (hrast kitnjak, cer, medunac, crnika, gorski
javor, obični grab i dr).


Simptomi ovog sušenja slični su pojavi propadanja šuma u Sjevernoj Americi
i Evropi poznatoj kao »umiranje šuma« (Waldsterben). »Umiranje šuma
« primijećeno je osamdesetih godina i od toga vremena u Evropi se sve
više širi i poprima katastrofalne razmjere. Kako smo već naveli i naša Republika
nije pošteđena. Propadanje šumskog drveća poprimilo je u nas značajnije
razmjere u nekim područjima kao na pr. u Gorskom kotaru, istočnom
dijelu Istre, okolici Zagreba, u nizinskim šumama srednjeg Posavlja.


Kako je šuma prirodno bogatstvo za koje je zainteresirano čitavo stanovništvo
problem sušenja šuma prešao je okvire šumarske struke. Tako su na
pr. za šume Gorskog kotara najviše vezani stanovnici toga kraja, ali su zainteresirani
i svi oni koji žive uz rijeku Kupu i Savu. Nestankom šuma u
Gorskom kotaru nestala bi i njihova ekološka funkcija pa bi se pojavile bujice
i česte poplave što bi zagorčavalo život pokupaca i posavaca ugrožavajući
urbane prostore i infrastrukturu.


Šume propadaju najviše u centralnim dijelovima srednje Evrope (Zapadna
Njemačka, CSSR, Švicarska), a kod nas je najviše pogođena susjedna Slovenija
u čijim šumama je zabilježeno oko 44% oštećennih stabala. Uzroci propadanja
šuma danas se vrlo intenzivno istražuju. U tom smislu su najdalje
otišli istraživači u Zapadnoj Njemačkoj i Švicarskoj, dakle u bogatim zemljama
gdje se u istraživanjima primjenjuju suvremeni instrumenti i mjerne
tehnike.


Istraživanja su dokazala da je propadanje šuma usko povezano s antropogenim
utjecajima od kojih su najznačajniji industrijska polucija i pojava
fotooksidanata kao posljedica cestovnog prometa. Najčešće se radi o simultanom
djelovanju većeg broja polutanata i drugih nepovoljnih faktora. Oni
u kombinaciji rijeđe djeluju antagonistički i aditivno, već u pravilu sinergistički.


Naše najvrijednije nizinske šume hrasta lužnjaka u dolinama Save i
Drave ozbiljno su ugrožene radi promjene vodnog režima. To je posljedica
različitih vodotehničkih zahvata u nizinama (regulacija rijeka, izgradnja hidrocentrala).
Staništa ovih šuma često su poslije takvih zahvata izmjenjena
u tolikoj mjeri da na njima nije više moguć uzgoj nizinske šume. Promjena
vodnih odnosa kombinirana s onečišćenjem poplavnih voda koje dolaze u
šume kao i onečišćenjem zraka vrlo ozbiljno ugrožava naše nizinske šume.


Na štetnu industrijsku poluciju kod nas ukazuju istraživanja Glavača,
Koeniesa i Prpića 1985, Komlenovića i Pezdirc 1987, Martinovića 1987, May-
era 1987, Prpića i Seletkovića 1987, Komlenovića i sur. 1988, Prpića et ali. 1988.
i dr.


196
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Sušenje hrasta lužnjaka u srednjoj Posavini, slavonska šuma hrasta lužnjaka
(Genisto elatae — Quercetum roboris subass. caricetosum remotae, Ht 38)
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Do sada smo vrlo malo istraživali oštećenje od ozona, dušičnih oksida
i štetnih organskih spojeva koji uz sumporni dioksid predstavljaju posebno
značajne uzročnike propadanja šuma.


Za polutante je općenito karakteristično da oni ne djeluju samo lokalno,
već se daljinskim transportom prenose i na velike udaljenosti. Stoga je
to i poseban međunarodni problem.


METODA RADA


Tijekom 1987. godine obavljena je procjena oštećenosti šumskih sastojina
u SR Hrvatskoj. Popisom je obuhvaćena i čitava Jugoslovija što predstavlja
naše uključivanje u anketu koja se provodi u većem broju zemalja
Evrope sa svrhom utvrđivanja intenziteta propadanja šuma.


Anketu o »umiranju šuma« pokrenuo je Republički komitet za poljoprivredu
i šumarstvo SRH u suradnji sa istoimenim saveznim komitetom.
Dogovoren je način rada po metodi koju je izradila Komisija Evropske zajednice,
odjel za šume i uzgoj šuma u prosincu 1984. godine. Metoda je prilagođena
našim uvjetima.


Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo povjerio je izvođenje
ankete Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno prof. dr. Branimiru
Prpiću i suradnicima i Sumarksom institutu Jastrebarsko, odnosno
dr. Nikoli Komlenoviću i suradnicima.


Anketa je obavljena tijekom srpnja i kolovoza 1987. godine. Fakultetski
i institutski stručnjaci održali su u svim područjima terenske instrukcije s
popisivačima ankete. Upute su davali prof. dr. Branimir Prpić, dr Nikola
Komlenović, mr. Zvonko Seletković, dr. Petar Rastovski, mr. Milan Glavaš
i dr. Miroslav Harapin.


Osnovna podloga za anketu bilo je postavljanje uzoraka na presjecištu
Gaus-Kriigerovog koordinatnog sustava u mreži 4X 4 km. Svaka ovakva
točka ako padne u šumu predstavlja mjesto popisa stanja oštećenosti šumskog
drveća. Na toj lokaciji koju obilježavamo njenim koordinatnim brojem
obavlja se popis staništa i sastojinskih prilika, izbor 24 stabala i njihov
detaljni opis. Stabla se izabiru na principu centralnih stabala u kutevima
kvadratne pokusne površine sa stranicama 25 m i smjerom sjever, jug, istok,
zapad. Oko svakog centralnog stabla određeno je još 5 stabala što za
četiri ugla daje 24 stabla (4X 6 stabala).


Obuhvaćena su dominantna i nuzgredna stabla iznad 10 cm promjera.
Utvrđene su njihove taksacijske vrijednosti, visinski položaj u sastojini, dužina
žive krošnje, kvalitet vrha, mehaničko oštećenje debla, ispadanje iglica
i lišća, požutjelost, sekundarne mladice, suhe grane te cvjetanje i urod.


Ako je točka pala u mladu sastojinu uzeta su isto tako 24 stabalca. U
ovom radu dajemo osnovnu informaciju oštećenja stabala — osutost lišća
i iglica što se i dosada koristilo u zemljama koje su obavile evidenciju propadanja
šuma. Smatramo da je taj podatak vrlo značajan i da daje dovoljan
podatak za ocjenu stanja.


Kod osutosti (gubitak lišća i iglica) krošnje razlikujemo sve stupnjeve
oštećenja:
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Stunani oštećeniabtupanj oštećenja
Gubitak lišća
. .gUc a u ^
Stupnjevi
vitaliteta
0 0—10 zdravo
1 11—25 slabo oštećeno
2 2G—60 srednje oštećeno
3 61—99 jako oštećeno
4 100 osušeno


Kod obavljanja popisa je dogovoreno da se osušena stabla, stupanj 4,
ne evidentiraju jer su sanitarne sječe različito obavljene (negdje svake godine,
a negdje svakih nekoliko godina). Neki popisivači uzeli su, međutim,
i osušena stabla pa donosimo zajedno stupnjeve oštećenja 3 i 4.


REZULTATI PROCJENE OŠTEĆENJA SUMA I RASPRAVA


U prilogu dajemo preglednu kartu oštećenja šumskog drveća u SR Hrvatskoj
po šumskogospodarskim i šumskokrškim područjima s histogramima
i tablicom, te 12 histogramskih grafikona s tablicama po značajnijim vrstama
drveća za Republiku i za svako područje. Podaci za Dalmaciju nisu
potpuni pa ih radi toga izostavljamo.


Iz rezultata popisa oštećenja za SR Hrvatsku vidi se da je zdravo 74%
stabala, da je slabo oštećeno 18%, a srednje i jako oštećeno 8% stabala.


Usporedimo li oštećenost vrsta vidimo da su neke od njih značajno oštećene.
Na prvome mjestu po oštećenosti nalazi se jela sa 72%, zatim pitomi
kesten sa 44%, hrast lužnjak sa 38%, poljski jasen sa 35%, hrast kitnjak
sa 28% i obična bukva sa 19% oštećenih stabala.


Ovi podaci se odnose na republički prosjek iz kojeg se vidi oštećenost
stabala u pojedinim područjima. Iz ovih se podataka, međutim, vidi da su
glavne vrste drveća šumskog fonda Hrvatske, odnosno hrastovi lužnjak i kitnjak
te obična jela oštećene iznad prosjeka oštećenja. Ove vrste zapremaju po
površini više od 30% svih šuma SR Hrvatske.


Zabrinjava i oštećenost bukovih stabala čiji postotak oštećenja ne prelazi
republički prosjek, ali kako se radi o vrsti koja u republičkom fondu zaprema
oko 40% površine te o vrsti koja je do danas predstavljala mjerilo stabilnosti,
njena oštećenost prelazi stupanj koji smo očekivali.


Posebno zabrinjava republički prosjek oštećenosti četinjača koji prelazi
55% što ukazuje na sličnost s rezultatima iz Slovenije (Solar, 1987) i zapadne
Evrope. Ovaj podatak nas ujedno upozorava na veliku osjetljivost četinjača
u pojavi propadanja šuma. Međutim, u SR Njemačkoj, Danskoj i nekim
drugim zemljama slična, pa i još veća oštećenost utvrđena je i kod listača.


Ako posebno obradimo rezultate ankete o oštećenosti stabala za pojedina
šumskogospodarska i šumskokrška područja dolazimo do ovih konstatacija:


1. Slavonsko-baranjsko šumskogospodarsko područje — Vinkovci
Ukupna oštećenost je nešto manja od republičkog prosjeka (24,1%), ali
je svako drugo stablo hrasta lužnjaka i poljskog jasena u tome velikom po
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 14     <-- 14 -->        PDF

dručju oštećeno. Posebno zabrinjava oštećenost lužnjakovih stabala jer smatramo
da su nizinske šume spačvanskog bazena relativno stabilne.


2. Srednje posavsko šumskogospodarsko područje — Nova Gradiška
U ovom području je oko 90% oštećenih stabala što ukazuje na dobro
stanje šuma. Smatramo, međutim, da je oštećenje lužnjakovih stabala u ovom
području veće od 5% i da bi u anketi 1988. godine trebalo postaviti
dopunske točke.


3. Bilogorsko-podravsko šumskogospodarsko područje — Bjelovar
Kao i kod prethodnog područja neoštećenost stabala iznosi nešto manje
od 90"o što dakako ukazuje na dobre zdravstvene prilike. Oštećenost stabala
hrasta lužnjaka je ovdje dosta značajna (24%), a to isto se odnosi i na
poljski jasen (22%).


4. Varaždinsko-međimursko šumskogospodarsko područje — Varaždin
Oštećenost stabala u ovom području je vrlo značajna. Ovo se posebno
odnosi na hrast lužnjak (85%), hrast kitnjak (64%) i pitomi kesten (58%). I
bukva je u ovom području dosta oštećena (28%) što uz prethdone podatke
ukazuje na hitnu potrebu proučavanja uzroka ovakvog stanja.


5. Prigorsko-zagorsko šumskogospodarsko područje — Zagreb
Najoštećenije područje u SR Hrvatskoj. Gotovo svako drugo stablo zagrebačke
regije je oštećeno (oštećenost 48,1%). Najvjerojatniji uzrok ovakvog
stanja je vrlo razvijena industrija regije. Najznačajnije su oštećeni hrast kitnjak,
obična jela, pitomi kesten i bukva. U ovom području potrebno je hitno
istražiti uzroke ovakvog stanja.


6. Sisačko-banijsko šumskogospodarsko područje — Sisak
Oštećenost stabala u ovom području manja je od republičkog prosjeka.
Značajnije su oštećeni hrast lužnjak, pitomi kesten i hrast kitnjak. U ovome
području hrast lužnjak je realno oštećeniji pa je kao i u Novoj Gradišci potrebno
postaviti dopunske točke ankete.


7. Kordunsko-pokupsko šumskogospodarsko područje — Karlovac
I ovo područje je kao i sisačko po stupnju oštećenosti ispod republičkog
prosjeka, odnosno iznosi 23%. Ovdje su oštećenja značajna i iznose za hrast
lužnjak 63%, pitomi kesten 61% i poljski jasen 45%.


8. Goransko-primorsko šumskogospodarsko pođručfe — Delnice
Iza zagrebačkog je ovo najoštećenije područje. Anketa je opravdala bojazan
za zdravstveno stanje ovih šuma. Obična jela je oštećena gostovo 70%,
smreka 38" u, a bukva 28% što ukazuje na vrlo ozbiljno stanje ovih šuma koje
su do nedavno predstavljale mjerilo za zdravost i stabilnost šumskih sastojina.
Razlozi sušenja glavnih vrsta drveća ovog područja su industrijska polucija
te vejrojatno vrlo gust promet koji se odvija na cesti Karlovac—Rijeka.


200
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 15     <-- 15 -->        PDF

9. Ličko šumskogospođarsko područje — Gospić
Po oštećenosti šuma treće po redu područje u Hrvatskoj. Značajno su oštećene
obična jela (69%), obična smreka (38%), hrast medunac (39"o) i obična
bukva (28%). U ovom području stanje je kritično, a uzroke sušenja potrebno je
posebno promatrati. Vjerojatno se radi o daljinskom transportu industrijskih
polutanata iz sjeverne Italije, industrijske zone riječke regije i dr.


10. 1st arsUo-primorsko-ličko šumskokrško područje — Buzet
Oštećenost šuma Istre pokazuje republički prosjek (26,5%). Ovdje su,
međutim, značajno oštećeni alepski (79%) i crni bor (57%), dok su stabla
crnike na lokalitetima ankete neznatno oštećena.


Rezultati provedene ankete ukazuju na značajniju oštećenost šuma zagrebačkog
područja te južnih šumskogospodarskih i šumskokraških područja
u Hrvatskoj. Ustanovljeno je, nadalje, da su više oštećena stabla u većim
visinama i na južnim ekspozicijama. Istraživanja koja smo obavili prije kao
i tijekom provođenja ankete u 1987. godini na točkama bioindikacijske mreže,
ukazuju na značajnu opterećenost šumskog drveća i šumskog tla kiselinama
i teškim metalima, ali i na klimatske ekscese i neke gospodarske zahvate
koji su u zajedničkom nepovoljnom djelovanju uvjetovali oštećenja šumskog
drveća. Poslije stres stanja koja se opetuju pojavljuju se sekundarno,
na fiziološki oslabljenim stablima štetni insekti i patogene gljive.


ZAKLJUČAK


Na osnovi provedene ankete o umiranju šuma u SR Hrvatskoj donosimo
ove zaključke:


1. Oštećenost šuma u SR Hrvatskoj poprimila je zabrinjavajuće razmjere.
Prosjek oštećenja stabala iznosi za Republiku 26%, ali on međutim ne ukazuje
na oštećenost koja se pojavljuje kod glavnih vrsta šumskog drveća.
Tako je obična jela oštećena 720/°, pitomi kesten 44´Vo, hrast lužnjak 38% i hrast
kitnjak 28%. Četinjače u Hrvatskoj su oštećene 55,5%, dok su listače oštećene
22,7%.
2. Stupnjevi oštećenja za pojedina šumskogospodarska područja su vrlo
različiti. Najoštećenija su područja Zagreba i Delnica, a najmaje je oštećenih
stabala u području Bjelovara i Nove Gradiške.
3. Stabla u višim dijelovima reljefa te u južnim ekspozicijama su značajnije
oštećena od onih koja se nalaze u nižim položajima. Navedene činjenice
ukazuju na nepovoljan utjecaj mikroklime (južna ekspozicija) i na aerozagađenja
daljinskim transportom koje dolazi iz udaljenih industrijskih područja
(sjeverna Italija i dr.).
4. Kako smo u oštećenim šumama utvrdili imisijsku acidifikaciju tala te
povišen sadržaj sumpora u lišću i iglicama što potječe od industrijske polucije,
potrebno je poduzeti mjere za smanjenje štetnih emisija, ali i za spriječavanje
zagađenja okoliša fotooksidantima koji potječu iz automobilskih motora.
5. Radi ublažavanja i sanacije šteta nastalih sušenjem i propadanjem šuma
treba ciljeve gospodarenja šumama te uzgojne mjere prilagati izmjenjenim
uvjetima.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 16     <-- 16 -->        PDF

6. Radove na anketi o propadanju šuma nužno je nastaviti, a prilikom
njene provedbe u 1988. godini preporuea se povećati broj točaka prema uputama
o sporovođenju ankete. Rad na bioindikacijskoj mreži potrebno je intenzivirati,
a radi obavljanja osnovnih istraživanja treba nabaviti odgovarajuću
laboratorijsku opremu, jer su naše mogućnosti istraživanja radi zastarjele
opreme vrlo skromne.
LITERATURA


Glavač, A., K o e n i e s, H., P r p i ć, B., 1985: O unosu zračnih polutanata u
bukove i bukovo-jelove šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije, Šumarski
list, 9—10, Zagreb.


Komlenović, N., P e z d i r c, N., 1987: Koncentracije sumpora u lišću nekih
vrsta drveća u Istri i Hrvatskom primorju, Šumarski list, 1—2, Zagreb.


Komlenović, N., G r a e a n, J., P e z d i r c, N., R a s t o v s k i, P., 1988: Utjecaj
polutanata na bukove šume i kulture smreke u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
(u tisku).


Mayer , B., 1987: Rezultati prvih istraživanja sadržaja olova, kadmija, sumpora
i fluora u tlu nizinskih šuma Bazena Kupčine, Šumarski list, 1—2, Zagreb.


M a r t i n o v i ć, J., 1987: Novi nalazi o emisUskom opterećenju tla Komolačke
kotline, Simpozij, Otok Lokrum, Sveučilište u Zagrebu.


P r p i ć, B., Seletković , Z. (1987): Tannensterben im Gorski Kotar im Lichte
des Einflusses der Industriepollution, IUFRO Tannensymposium, Zvolen (zbornik
u tisku)


P r p i ć, B., Seletković, Z. i P r e b j e ž i ć, P. (1988): Utjecaj cestovnog prometa
na umiranje šuma u sjeverozapadnim Dinaridima Jugoslavije, Raspored i djelotvornost
fotooksidancije u alpskom prostoru (Verteilung und Wirkung von Pho


- tooksidantien
im Alpenraum), Međunarodni simpozium, Garmisch-Partenkirchen,
(u tisku)
Solar , M., 1987: Razsežnost propadanja gozdov v slovenskem prostoru — stanje
1987. Crna knjiga o propadanju gozdov v Sloveniji, Institut za gozdno in
lesno gospodarstvo, Ljubljana.


*
* * :1987. Forest Damage Survey. Federal iFnistry of Food, Agriculture and Forestry,
Bon.
* * * : Vitality of Danish Forests 1987. The National Forest and Nature Agency,
Horsholm, Danmark.


Dieback of Forests in Croatia


Summary


Estimation of damage in forest stands of Croatia was carried out during 1987.
The method of the Common Market Commission was applied. The results show that
74% of trees are sound, 18% slightly damaged, while 8% had moderate or severe damage.
With regard to the degree damage first place is taken by fir (72%) followed by
sweet chestnut (44%), pedunculate oak (38%), common ash (35%), sessile-flowered
oak (28%) and beech (19%). Over 55% of conifers in Croatia are damaged, while
broad- leaved forests to slightly less than 23%. The highest degree of damage
was recorded in the area of Zagreb (48%), Delnice 35%), Gospić (32%) and
Varaždin (32%), while the least damage was recorded in the area of Bjelovar
(10%) and Nova Gradiška (10%). More damaged trees were found at higher
altitudes and southern aspects.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 17     <-- 17 -->        PDF

0 1 2 3/4


SR Hrvatska 73.8 18.3 6.0 1.9


Šumska gospodarstva: 1


Vinkovci 75.9 .17.8 4 9 1 4


Nova Gradiška 900 5.9 2.0 2.1


Bjelovar 89.8 8.1 1.9 .2


Varaždin 63.4 26.8 4 6 .2


Zagreb 51.9 38.5 6.6 2 8


Sisak 78.2 146 A.« 24


Karlovac 77.0 17.4 4.3 1.3


Gospić 67.6 17.6 11.5 3.1


Delnk:e 63.3 21.3 9 i 3.9


Buzet 733 20.3 36 .4


Dalmacija


-— —


TUMAČ Izrađeno na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


neoštećeno (0)


malo oštećeno (1)


K S oštećeno (2)


m jako oštećeno i osušeno (3M)


SI. 1 Oštećenost šuma u SR Hrvatskoj u 1987. godini
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 18     <-- 18 -->        PDF

SR HRVATSKA


Procj ena oštećenosti stabala (%)


Vrsta 0 1 2 3/4
UKUPNO (UK)
ČETINJAČE
LISTACE
73.8
44.5
77.3
18.3
32.7
16.7
6.0
17.2
4.6
1.9
5.6
1.4
0 — neoštećeno
1 — malo oštećeno
3 — oštećeno
3/4 — jako oštećeno i osušeno


SR Hrvatska


8


180


M


96 l
89 m
70 -2
60 -m


3/4


58


40


38


29


18


0 SL


UKUPNO (Z) ČETINJAČE tISTACE


vrsta drveća
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 19     <-- 19 -->        PDF

SR HRVATSKA


Procjena oštećenosti stabala (%)


Vrsta


UKUPNO (UK)
Abies alba (A. a.)
Quercus robur (Q. r.)
Quercus patraea (Q. p.)
Fagus sylvatica (F. s.)
Castanea sativa (C. s.)
Fraxinus oxycarpa (F. o.)
OSTALO (OST)


2


6.0


27.0


7.2


5.1


4.1


11.5


9.0


3.1


3/4


1.9


11.5


1.7


2.2


.9


9.6


4.9


.9


0


73.8


27.8


62.3


72.1


80.6


55.6


65.2


83.3


1


18.3


33.7


28.8


20.6


14.4


23.3


20.9


12.7


SI? Hrvatska


vrsta drveća
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 20     <-- 20 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO VINKOVCI
Procjena oštećenosti stabala (%)
Vrsta 0 1 2 3/4


UKUPNO (UK) 75.9 17.8 4.9
Quercus robur (Q. r.) 52.0 37.0 9.0
Quercus patraea (Q. p.) 75.0 16.0 6.0
Fagus sylvatica (F. s.) 91.0 6.0 3.0
Fraxinus oxycarpa (F. o.) 51.0 31.0 14.0
OSTALO (OST) 89.8 8.8 1.0


vrsta drveća
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 21     <-- 21 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO NOVA GRADIŠKA


Procji sna oštećenosti stabala (%)


Vrsta


UKUPNO (UK)
Quercus robur (Q. r.)
Quercus petraea (Q. p.)
Fagus sylvatica (F. s.)
Fraxinus oxycarpa (F. o.)
OSTALO (OST)


0


90.0


95.0


92.0


96.0


71.0


92.2


1


5.9


4.5


5.0


3.0


10.0


6.3


2


2.0


.5


1.6


1.0


7.0


1.1


3/4


2.1


.0


1.4


.0


11.0


.4


ise -i


98 -I


m


70
68 H


sa
«H
3B -i
28
18


Nova Gradiška
TTTZl.
&ŠŠM
1
m
3/4


UK Q.i>. «.y. F.s. F.o. OSI


vrata drveća
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 22     <-- 22 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO BJELOVAR


Vrsta 0
Procj ena oštećenosti
1
stabala2
(%)
3/4
UKUPNO (UK)
Quercus robur (Q. r.)
Quercus petraea (Q. p.)
Fagus sylvatica (F. s.)
Fraxinus oxycarpa (F. o.)
OSTALO (OST)
89.8
76.0
95.0
94.0
78.0
92.9
8.1
18.0
4.0
6.0
7.0
5.8
1.9
5.0
X,
.0
11.0
1.2
.2
1.0
.4
.0
4.0
.1


Bjelovar« m
2
198 M
98 i
88 m
78
L8
2
58
49 llil 3/4
38
29
13


UK e.r. e.g. F,s. F.O. OSI


vrsta drveća
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 23     <-- 23 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO VARAŽDIN
Procjena oštećenosti stabala (%)
Vrsta 0 1 2 3/4


UKUPNO (UK) 68.4 26.8 4.0
Quer^us robur (Q. r.) 15.0 72.0 11.0
Quercus petraea (Q. p.) 36.0 52.0 12.0
Fagus sylvatica (F. s.) 72.0 25.0 2.7
Castanea sativa (C. s.) 42.0 42.0 16.0
OSTALO (OST) 83.2 13.5 3,3


UK Q.p. Q.p. F.s. /´ C.s. OST


vrsta drveća
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 24     <-- 24 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODAESTVO


Vrsta


UKUPNO (UK)
Abies alba (A. a.)
Quercus robur (Q. r.)
Quercus petraea (Q. p.)
Fagus syH´atica (F. s.)
Castanea sativa (C. s.)
Fraxinus oxycarpa (F. o.)
OSTALO (OST)


ZAGREB


0


51.9


37.0


63.0


27.0


56.0


30.0


60.0


63.0


Procjena oštećenosti stabala (%)
1 2


38.6 6.6
9.0 37.0
28.0 3.0
56.0 12.0
38.0 5.0
35.0 30.0
40.0 .0
30.0 4.1
vrsta drveća
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 25     <-- 25 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO SISAK


Vrsta


UKUPNO (UK)
Quercus robur (Q. r.)
Quercus petraea (Q. p.)
Fagus sylvatica (F. s.)
Castanea sativa (C. s.)
Fraxinus oxicarpa (F. o.)
OSTALO (OST)


100 -i


90 IH


88


78


60


50


48


38 u


28


18


8


UK Q.i>.


Procjena oštećenosti stabala (%)
1 2 3 4
78.2 14.6 4.8 2.4
64.0 26.0 8.0 2.0
68.0 28.0 2.0 2.0
93.0 6.0 .6 .4
51.0 25.0 12.0 12.0
00.0 .0 .0 .0
87.0 5.9 7.1 .0


Sisak


i-


mm


m


! i


«.P. F.s. C.s.


vrsta drveća


8


m


i


EU


2

3/4


F.o. OSI


ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 26     <-- 26 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO KARLOVAC


Procjena oštećenosti stabala (%)
Vrsta 0 1 2 3/4


UKUPNO (UK)
Quercus robur (Q. r.)
Quercus petraea (Q. p.)
Fagus sylvatica (F. s.)
Castanea sativa (C. s.)
Fraxinus oxycarpa (F. o.)
OSTALO (OST)


77.0


37.0


74.0


90.0


39.0


55.0


77.7


17.4


46.0


18.0


9.0


37.0


36.0


17.2


4.3


13.0


0.0


.7


13.0


9.0


4.8


vrsta drveća
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 27     <-- 27 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO »LIKA« GOSPIĆ
Procjena oštećenosti stabala (%)
Vrsta 0 1 2 3/4


UKUPNO (UK) 67.6 17.8 11.5
Abies alba (A. a.) 31.0 46.0 18.0
Picea abies (P. a.) 62.0 21.0 16.0
Quercus petraea (Q. p.) 92.0 6.0 2.0
Quercus cerris (Q. c.) 79.0 11.0 8.0
Quercus pubescens (Q. pb.) 61.0 .0 32.0
Fagus sylvatica (F. s.) 72.0 14.0 11.0
OSTALO (OST) 68.4 18.6 9.0


vps ta dweca
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 28     <-- 28 -->        PDF

GORANSKO-PRIMORSKO ŠUMSKO GOSPODARSTVO DELNICE


Procjena oštećenosti stabala (%)
Vrsta 1 2 3,4


UKUPNO (UK) 65.3 21.3 9.5 3.9
Abies alba (A. a.) 26.0 29.0 31.0 14.0
Picea abies (P. a.) 68.0 21.0 9.0 2.0
Fagus sylvatica (F. s.) 82.0 16.0 1.6 .4
OSTALO (OST) 75.4 22.1 2.2 .3


106 98
80


78 6858
48
38
28
18


Delnice


8


M


m 1


01


2
3/4


UK ft.a. P.a. F.s. OSI


vrsta drveća
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 29     <-- 29 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO »ISTRA« BUZET


Procjena oštećenosti stabala (%)
Vrsta 1 2 3 4


UKUPNO (UK) 73.5 20.5 5.6 .4
Pinus nigra (P. n.) 43.0 44.0 12.0 1.0
Pinus halepensis (P. h.) 21.0 58.0 19.0 2.0
Quercus ilex (Q. i.) 100.0 .0 .0 .0
Quercus cerris (Q. c.) 87.0 12.0 1.0 .0
Quercus pubescens (Q. p.) 81,0 14.0 5.0 .0
Fagus sylvatica (F. s.) 92.0 7.8 .2 .0
OSTALO (OST) 94.8 4.7 .5 .0


Buzet 13
B
188-, BBSS ill
?8-1
88 78
2
60
58
3/4
48H
38
28
18|
e tr.:;.,.;i
´ i tig-j .
i
i.
UK P.n. P.h. Q.i. Q.c. Q.pb. F.s. Oil


vrsta drveća