DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 91     <-- 91 -->        PDF

groženijih biljaka, s kojima će se i najviše eksperimentirati«. Na Velebitu, kao i
na drugim planinama, danas su, nakon što je na područjima tih biljaka smanjena
paša stoke, iako zvuči paradoksalno, ugrožene reliktne vrste. Reliktne vrste, kako
je jednom prilikom naglasio prof. Kušan, ugrožene su, jer ih potiskuju danas biološki
jače, npr. trave, koje su u doba intenzivnog pašarenja bile sprečavane u
bujnom rastu.


Ideja i inicijativa prof. Kušana počela se ostvarivati 1966. godine. Prof. Kušan
predložio je lokalitet Modrić dolac u sjevernom Velebitu na domak Zavižana,
na posjedu tadanjeg Šumskog gospodarstva u Senju. Izbor tog lokaliteta
prihvatila je i komisja nakon obilaska i pregleda terena 21. srpnja 1966. godine u
kojem su sudjelovali predstavnici Šumskog gospodarstva Senj (direktor ing. Jure
Pavelić, zatim ing. Vlado Skorup i ing. Božena Vujasinović), Šumarije Krasno (upravitelj
ing. Stipe Tomljenović), Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (prof. dr.
Fran Kušan i ing. Božena Klapka), Šumarskog fakulteta u Zagrebu akademik Milan
Anić i prof. dr. Stjepan Bertović) i Republičkog zavoda za zaštitu prirode (prof.
Marinka Kamenarević). Osnivački radovi počeli su godinu kasnije, a djelovanje
oko ovog, inače jedinog planinskog botaničkog vrta u Hrvatskoj, stavlja se u 1968.
godinu, jer je te godine, 23. veljače, održana konstituirajuća sjednica »Komisije za
predlaganje stručnih mjera i vršenje stručnog nadzora u Velebitskom botaničkom
vrtu«. Komisiju su sačinjavali predstavnici naprijed navedenih institucija a za
predsjednika izabran je prof. dr. Fra n Kušan , a za zamjenika predsjednika
Komisje izabrana je ing. Božena Vujasinović. Tako je ujedinjena, da tako
kažemo, teorija i praksa.


Područje Botaničkog vrta zauzima površinu od cea 30 ha u koju su uračunate
i površine obronaka koji okružuju Modrić dolac. Ovo je područje odlukom Skupštine
općine Senj 1971. godine proglašeno botaničkim rezervatom u smislu odredaba
Zakona o zaštiti prirode, čime je dobio i zakonsku zaštitu. Sam vrt je već
prije, 1969. godine, Republički zavod za zaštitu prirode Hrvatske proglasio spomenikom
prirode.


Povodom 20-godišnjice osnivanja Vrta Komisija za predlaganje stručnih mjera
i nadzor u Velebitskom botaničkom vrtu i rezervatu, koja je zapravo stručna
uprava Vrta, 22. prosinca 1987. godine u prostorijama Republičkog zavoda za zaštitu
prirode u Hrvatskoj održala je svoju 24. sjednicu u proširenom sastavu.


U uvodnom govoru na ovoj sjednici prof. dr. Šime Meštrović, direktor
Rep. zavoda za zaštitu prirode pozdravio je prisutne i osvrnuo se na problematiku
zaštite prirode u Hrvatskoj uopće.


Pregled povijesti od osnutka Vrta do današnjih dana izložio je prof. dr. Stje pa
n Bertović , a o stanju i radovima u Vrtu 1987. godine izvijestila je dipl.
ing. biol. Jasmina Fištrović. U svom izlaganju, nakon zahvale prof. Metroviću
na pozdravu i Rep. zavodu na gostoprimstvu prof. Bertović najprije je
potsjetio na sve koji su sudjelovali na ostvarivanju ideje o osnivanju i aktivnim
sudjelovanjem u radovima tijekom godina, a posebno one, kojih je smrt prekinula
u daljnjem radu. U proteklih dvadeset godina preminul i su prof. dr.
Fran Kušan, prof. dr. Milan Anić — akademik, ing. Ratko Kevo —
direktor Rep. zavoda za zaštitu prirode, zatim ing. Zvonirnir Badovinac,
prof. dr. Božidar Kirigin, ing. Mile Š i k i ć i ing. Jure Pavelić, u
času osnivanja Vrta direktor Šumskog gospodarstva Senj. Prof. Bertović poimence
sjetio se i ing. Ant e Premužića , koji je gradnjom Velebitske magistrale,
po planinarima prozvana »Premužićevim putem«, jer ta magistrala olak
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 92     <-- 92 -->        PDF

šava pristup k Vrtu od javne ceste. Izlaganje prof. Bertovića temeljilo se na
publikaciji »VELEBITSKI BOTANIČKI VRT I REZERVAT«, koju je za 20. godišnjicu
izdao OOUR Uzgoj i zaštita šuma u Senju Goransko-Primorskog šumskog
gospodarstva Delnice.*


Rad sjednice nastavljen je diskusijom u okviru koje je ing. Mila n K r m-
p o t i ć sve prisutne pozdravio u ime OOUR-a za uzgoj i zaštitu šuma Senjzahvalio se svim bivšim i sadašnjim suradnicima u zaštiti Velebitskog botaničkog
vrta i rezervata. U diskusiji sudjelovali su prof, dr S. Bert o vi ć, prof. dr.
Zeljko Poljak, dr. Ivo Dekan i ć, koji je naglasio da je sav rad u tom vrtu
obavljen na dobrovoljnoj bazi, što je možda jedinstven primjer rada na zaštiti
prirode u nas. Konkretne prijedloge iznijeli su: ing. Zvonk o Katuši n iz
Republičkog hidrometeorološkog zavoda SRH, da se na tom lokalitetu organizira
istraživanje utjecaja transgraničnog zagađenja od različitih industrija na biljni
svijet; ing. Vlad o Skoru p u ime Gor.-Prim. šumskog gospodarstva Delnice,
da se u Senju organizira prigodna izložba a Mr. Zlatan Martinis, da se u
Vrtu osnuju plohe za pokusni uzgoj rijetkih i ugroženih biljnih vrsta u svrhu
očuvanja njihovog genofonda i eventualne reintrodukcije.


Ne umanjujući zasluge drugih u radu oko i u tom Botaničkom Vrtu naglašavamo
da je on ostvaren sa svestranom podrškom šumarske struke, šumara u
Senju i Krasnu. Cijeli Vrt nalazi se u sastavu 134. odjela Gospodarske jedinice
»Zavižan«, a tamošnje šumarstvo osiguralo je i znatan dio neophodnih financijskih
sredstva u zajednici s Republičkim fondom za unapređenje kulturnih djelatnosti
SRH odnosno kasnije SlZ-a u oblasti kulture preko Republičkog zavoda za
zaštitu prirode Hrvatske. Kako je već navedeno, OOUR uzgoja i zaštite šuma u
Senju financirala je i prigodnu publikaciju u kojoj se nalazi i kolorirana »Vegetacijska
karta okoliša Zavišana u Sjevernom Velebitu«. Tako je šumarstvo osnivač
ili suosnivač triju botaničkih objekata u Hrvatskoj: Arboretum Lisičine kod
Podravske Slatine, Velebitski botanički vrt i Biokovski botanički vrt kod Makarske.


Oskar Piškorić


* Ova publikacija može se nabaviti u Republičkom zavodu za zaštitu prirode Hrvatske u Zagrebu,
Ilica 44/11. kat.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 93     <-- 93 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


ŠUMARSTVO


Br. 5. i 6. 1987. godine


1. Sušenje stabala u šumama Srbije
u posljednjoj deceniji zauzelo je tolikog
maha, da je ta pojava pokrenula multidiplinarna
»istraživanja pojave i uzroka
sušenja šuma i iznalaženja mera za očuvanje
najvažnijih vrsta šumskog drveća
na teritoriju SR Srbije«. U tim istraživanjima
sudjeluje 21 znanstveni radnik iz
Šumarskog fakulteta u Beogradu i Instituta
za šumarstvo i drvne industriju u
Beogradu, te operative, a financira Republički
SIZ za šumarstvo SR Srbije. Sušenje
šuma u Srbiji razmatrao je i Republički
društveni savet za prostorno uređenje
i zaštitu i unapređenje čovekove sredine
u travnju prošle, 1987, godine, a 29.
i 30. listopada 1987. godine u Vrnjačkoj
banji o toj pojavi održano je i posebno
Savjetovanje. Savjetovanju je prisustvovalo
preko 300 stručnjaka iz Srbije i iz
ostalih naših Republika.
Veći dio referata sa Savjetovanja, odnosno
onih za koje su autori Uredništvu
»Šumarstva« dostavili rukopise, objavljeni
su u br. 5/1987. »Šumarstva« kao tematskom
broju o »pojavi i sušenju šuma«, a
a zaključci sa Savjetovanja objavljeni su
u br. 6/1987.


Tematski broj sadrži 13 referata te
»Ocene i stavove« naprijed navedenog Republičkog
društvenog saveta. Tematski
broj sadrži tekstove:


— Uzroci, simptomi i značaj sušenja
i propadanja šuma (Prof. dr. P. Marinković),
— Rezultati ispitivanja i uzroka sušenja
hrasta u SR Srbiji (Dr. J. Popović
i sur.), ali bez oznake o kojim se vrstama
hrasta radi,
— Mogući uzroci sadašnjeg talasa sušenja
i propadanja četinarskih i listopadnih
šuma u Srbiji (Prof. dr. K. Vasić
i Dr. D. Tomić),


— Neki mogući uzroci sušenja kitnjakovih
šuma u severoistočnoj Srbiji (Prof,
dr. 2. Milin & sur.),
— Istraživanje dinamike sušenja kitnjaka
u Stolovima (Mr. B. Džomić, Kraljevo),
— Uticaj patogene mikroflore na propadanje
i sušenje stabala u kulturama
Pinus vrsta (Dr. D. Karadžić),
— Rezultati istraživanja uzroka sušenja
crnog bora na Zlatiboru i Sarganu
(Dr. Milka Peno & sur.),
— Pojava epidemijskog sušenja jele
na Goču (Prof. dr. S. Maksimović & sur.),
— Analiza razvojne tendencije iznosa
šteta u SR Srbiji bez SAP u periodu od
1971 — 1985. godine (Mr. N. Ranković),
— Ekološki, ekonomski i društveni aspekti
sušenja šuma; zadaci šumarskog
planiranja (Prof. dr. L. Tomanić),
— Tehnološka i planska problematika
u šumarstvu kao posledica sušenja šuma
(Prof. dr. S. Nikolić),
— Predlog mera za saniranje žarišta
zaraze i održavanje ugroženih šuma (Prof,
dr. P. Marinković),
— Predlog gazdinskih mera za saniranje
posledica sušenja kitnjakovih šuma u
severoistočnoj Srbiji (prof, dr 2. Milin).
»ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA« sadrže:


— Ocenu stanja šuma,
— Ekonomske posledice,
— Društveni aspekt,
— Naučno-istraživački rad, i
— Gazdinske mere u cilju saniiranja,
trajnog održavanja i obnavljanja ugroženih
šuma.
Sušenje šuma u Srbiji karika je u lancu
»epidemijskog sušenja šuma (što) je
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 95     <-- 95 -->        PDF

dena na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Od zagrebačkih klonova posebno je zanimljiv
klon V-052, koji dma veći prirast
i veći postotak preživljavanja na tresetno-
glejnim, dakle nepovoljnim, tlima.


Oskar Piškorić, dipl. inž,


ANALI ZA ŠUMARSTVO 13/1—2


Ovaj svezak Anala, kojeg izdaje Razred
za prirodne znanosti JAZU-a, zapravo
je »Zbornik radnog sastanka XVIII. IUFRO
Kongresa o najnovijim dostignućima i pogledima
na šumarsku genetiku i oplemenjivanje
drveća« koji je održan u Dubrovniku
20. i 21. rujna 1986. godine kao završni
dio 4. ekskurzije, kako u Uvodniku
ove publikacije navodi Prof. dr. M. V id
a k o v i ć, vođa ekskurzije i organizator
ovog radnog sastanka.


Ovdje objavljeni referati na radnom
sastanku bili su pozivni i obradili su sljedeće
teme:


Primjena molekularne biologije u oplemenjivanju
šumskog drveća (H. B. Kriebel,
Ohio Sate University, USA).


Važnost regenerirajućih sistema u biotehnologiji
šumskog drveća (M. Raj Ahuja,
Institut za šumarsku genetiku i uzgajanje
šumskog drveća u Grosshandsdorf-u,
Sav. Rep. Njemačka), Genetika i oplemenjivanje
drveća za biomasu (L. Z s u f f a,
profesor Šumarskog fakulteta u Torontu,


R. Salazar iz Costa Rice i B. Dancik, profesor
šumarske genetike na Universitetu
države Alberta u Edmontonu, Canada),
Oplemenjivanje topola sekcije Aigeiros
u Jugoslaviji (I. H e r p k a, Zavod za topole
u Novom Sadu).


Genetika otpornosti na stresove kod
šumskog drveća (J. P. van Buijtenen, profesor
na Texas A&M Univerzitetu u Texasu,
USA; M. Giertych, profesor šumarske


* Tako se ostvaruje navještaj ing. Borisa Giper^
orejskog, profesora Srednje šumarske škole za krš
u Splitu, kada je prije tridesetak godina govorio
jčenicima o velikom udjelu u budućem šumarstvu
itručnjaka u bijelim »mantilima«.
genetike u Zavodu za dendrologiju Poljske
akademije znanosti u Komiku, Poljska),


Testiranje za klonsko šumarstvo (W. J.
Libby, Kalifornijski univerzitet u Berkeley-
u, USA),


Modeli genetske arhitekture (W. J.
Libby i W. B. Critshfield, Kalifornijski
univerzitet, Berkeley), i


Strategija kod testiranja provenijencija
i oplemenjivanja drveća (J. Burley i R. D.
Barnes, oba Oksfordski šumarski institut,
Oxord, Engleska).


Referatima, koji su održani j tiskani
na engleskom jeziku, priloženi su sažetci
na hrvatskom.


Oskar Piškorić


Promocija
»MALE EKOLOŠKE BIBLIOTEKE«


U okviru svojih zapaženih aktivnosti
Hrvatsko ekološko društvo je započelo s
izdavanjem stručno-popularne »MALE
EKOLOŠKE BIBLIOTEKE« koja bi trebala
popuniti prazninu iz područja znanja
biologije i ekologije. Ova edicja namijenjena
je ljubiteljima prirode, ali u prvom
redu nastavnicma, studentima i đacima
koji se bave biologijom i ekologijom.


Do sada su izdate četiri knjige u kojima
su obuhvaćeni — more, kopnene vode,
fitocenološka istraživanja vegetacije i kopneni
člankonošci.


Izdavački savjet edicije su prof. dr. Milan
Meštrov, prof. dr. Đuro Rauš, prof. dr.
Ljudevit Ilijanić, prof. dr. Beatrica Đulić,
dr Adam Benović, doc dr. Paula Durbešić
i mr. Mladen Kerovac dakle poznati sveučilšni
profesori i eminentni stručnjaci,
dok su u uredništvu vrijedni i inventivni


— Paula Durbešić, Mladen Kerovac, Vladimir
Hršak, Joso Vukelić, Goran Sušić i
Šandor Horvat.
Grafičku opremu obavio je dr. Ante
Pelivan, recenzenti su bili prof. dr. Milan
Meštrov, prof. dr. Zdenka Lelas i mr.
Zeljka Lovašen-Eberhardt, ilustracije su
izradili Boris Liović, Vladimir Hršak, Ta
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 94     <-- 94 -->        PDF

fenomen današnjice, zabeležen u mnogim
zemljama Evrope, Severne Amerike i
Centralne Azije i ima globalni karakter«.
Sušenje nije nova pojava, jer je zabilježena
i u prijašnja vremena u raznim geografskim
područjima, ali je ono »po
pravilu zahvatalo (samo) pojedine vrste
šumskog drveća, (pa) talas sušenja koji
je sada u toku pokazuje izvesne osobenosti
po kojima se razlikuje od svih dosadašnjih
epidemija«. Dakako, da su ekonomske
posljedice sušenja šuma mnogostruke.
Prema nekim podacima prirast
drvne mase može se smanjiti i do 30%.


Međutim već danas se mjestimično etati
podmiruju sječama uginulih stabala,
a to znači sječa na velikim površinama,
što povisuje troškove sekundarne šumske
proizvodnje (sječe, izrade i izvoza drva).
Kako sušenju doprinose i bolesti i insekti
to su potrebne i mjere suzbijanja
što znači povećanje troškova proizvodnje.
Tu su i troškovi pošumljavanja, sječom
suhara nastalih progala, kao i njega pomlatka,
a jače progaljivanje većih površina
sastojina nepovoljno će se odraziti
i na zaštitne te općekorisne funkcije šume.
Bit će potrebno mijenjati i mnoge
gospodarske osnove bez obzira na vrijeme
određeno za njihove revizije. Potreban
je i intenzivan i višestran istraživački
rad te »odmah započeti genetska istraživanja;
obeležavanje individualno otpornih
stabala, populacija, vrsta, postaviti
program za kontrolisanu i polukontrolisanu
hibridizaciju u cilju selekcije otpornih
hibrida i njihove reprodukcije«, itd.
U naučno-istraživačkim projektima trebaju
sudjelovati i radne organizacije šumarstva
a »Samoupravna interesna zajednica
za šumarstvo treba i dalje da se angažuje
materijalnim sredstvima, organizacijom
i uključivanjem svih potencijala
struke i stalnim praćenjem realizacije postavljenih
zadataka.« Pa i »društveno-politička
zajednica treba da pruži političku
podršku i materijalnu pomoć da se navedeni
zadaci mogu ostvariti.«


2. Na uvodnom mjestu 6. broju nalazi
se tekst »U POMEN RAJICI ĐEKlCU«,
koji je umro u lipnju 1987. godine, u 76.
godini života. R. Đekić diplomirao je šumarstvo
na Poljoprivrednom fakultetu u
Zemunu 1935. godine. Društveno je aktivan
već kao student i kasnije, na početku
službovanja, kao »umni nadničar«
u Direkciji šuma Tuzla, a i poslije Oslobođenja
njegov stručni rad ima i općedruštveni
značaj. Već krajem 1945j godine
imenovan je za pomoćnika ministra
šumarstva Srbije, od 1952. do 1956. direktor
je Republičke uprave za šumarstvo
NR Srbije, zatim do 1963. republički sekretar
za šumarstvo SR Srbije, a od te godine
do 1976. godine, kada je nastupio
u mirovinu, direktor je »Instituta za šumarstvo
i drvnu industriju« u Beogradu,
koji se pod njegovim rukovodstvom od
46 povećava na 130 stručnih i drugih radnika.
Aktivan je u stručnim i društvenim
organizacijaam te je bio predsjednik Saveza
društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Srbije i Jugoslavije
te predsjednik Saveza inženjera
i tehničara Jugoslavije svih struka. Na
tom položaju zadužio je Savez brigom za
podizanje reprezentativne zgrade Doma
inženjera i tehničara u Beogradu. Inž.
Đekić bio je vrlo cijetajen u stručnim
krugovima kako po znanju tako i po angažmanu
te su doista »šumari i šumarstvo
Srbije ostali siromašni za jednu takvu
snažnu ličnost kakav je bio Rajica Đekić
«, ličnost koja je dala pečat šumarstva
tog vremena Srbije. Smrt je onemogućila
ostvarenje njegovog poziva SITŠDI Hrvatske
za ekskurziju na Deliblatsku peščaru
kao uzvratan sastanak šumara kojeg
je SDITSDI Hrvatske organizirao 1986.
godine u Vinkovcima.


Zaključno zabilježimo i izvještaj o unosu
5 klonova bijele vrbe (Salix alba L.)
i 3 klona sjevernoameričke crne topole (P.
deltoides Marsh.) u »Registar novostvorenih
sorti šumskog bilja«, koji se vodi u
Saveznom komitetu za poljoprivredu. Od
pet klonova bijele vrbe tri su proizve