DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 96     <-- 96 -->        PDF

tjana Antonić i Hedviga Tomić, a naslovne
stranice su kolor fotografije Vladimira
Pfeifera, Nedeljke Segulja, Branka Jalžića
i Mladena Kerovca.


Svaka knjižica serije izašla je u nakladi
od 1.500 primjeraka.


Knjiga 1 ove serije »PRIRUČNIK ZA
FITOCENOLOŠKA ISTRAŽIVANJA VEGETACIJE
« od Nedeljke Šegulje i Vladimira
Hršaka, predstavlja mali priručnik
koji čitatelja upućuje na jednostavan način
u tajne proučavanja flore i vegetacije,
od pripreme za rad na terenu do izrade
sintetskih tablica biljnih zajednica. U biljnogeografskom
položaju i raščlanjenju
Jugoslavije popračeno odgovarajućom kartom
opisuju se mediteranska, eurosibirsko-
sjevernoamerička i alpsko-visokonordijska
regija. Daje se sistematski pregled
vegetacijskih jedinica obrađenih u priručniku.
U karakteristikama nekih biljnih zajednica
obrađene su one najznačajnije za
mediteransko i kontinentalno područje,
što je popračeno dobrim crtežima Hršaka.
Ukazano je na zaštitu flore i vegetacije
naše zemlje te na odnose između biljnih
zajednica i okoliša. Autori su obradili odnose
između tla i vegetacije i na vrlo jednostavan
način opisali značajke tala koje
utječu na sastav vegetacije (tekstura,
struktura, reakcija i temperature tla), dok
je posebno opisan humus i način njegova
određivanja.


Antoaneta Požar Domac je u knjizi 2
Male ekološke bibloteke pod naslovom »O
BIOLOGIJI MORA« uspjela na 83 stranice
teksta sažeti sve važnije spoznaje ove oblasti.
Prikazane su osnovne značajke morskog
ekosistema — morsko dno, temperatura,
svjetlost, sastav morske vode i salinitet,
kisik, dušik, ugljični dioksid i pH,
tlak i gibanje mora te kruženje materije
i protjecanje energije kroz ekosistem. U
daljnjem tekstu autorica opisuje rasprostranjenost
živih bića u moru. U svome
jednostavnom, sažetom i sadržajnom tekstu
popraćenom dobro odabranim crtežima
Hedvdge Tomić, autorica opisuje plankton,
nekton i bentos. U poglavlju koje se odnosi


na istraživanje živog svijeta u priobalnom
pojasu daju se primjeri skupljanja uzoraka
te promatranja i istraživanja bentonskih
životnih zajednica u plitkom litoralnom
području. Zadnje poglavlje se odnosi
na osnovne značajke Jadranskog mora i
njegovu zaštitu. Autorica smatra da se Jadransko
more dobrim dijelom još uvijek
može smatrati čistim, ali da je njegov sjeverni
dio zbog velike aglomeracije ljudi,
moderne zemljoradnje, razvijene industrije
i prometa, već sada dosta onečišćen, a
geomorfološke karakteristike ne dopuštaju


efikasnu difuziju zagađivača, kao što je
to slučaj u ostalim područjima. Smatra,
nadalje, da kemijsko onečišćenje mora
predstavljati danas najopasniju vrstu štetnog
djelovanja čovjeka na okoliš i da mnogi
kemijski spojevi uništavju nježne
planktonske organizme, koji sudjeluju u
procesu autoepuracije, te se na taj način
uništava sistem »samoobrane« mora od ostalih
zagađivača.


Knjiga 3 biblioteke pod naslovom
»EKOLOGIJA KOPNENIH VODA« Mladena
Kerovca ukazuje vać u uvodu na veliko
značenje kopnenih voda za čovjekov
život. U značajkama kopnenih voda te
njihova živog svijeta posebno su obrađene
stajaće, jezerske i tekuće vode te prikazani
odnosi ishrane u njihovim biocenozarna.
Opisane su flora i fauna kopnenih
vodenih ekosistema što je bogato prikazano
crtežima Tatjane Antolić.


Autor je obavio podjelu stajaćih kopnenih
voda, opisao ih prema veličini, geografskom
položaju, postanku, kemijskom
sastavu i intenzitetu produkcije. Ukazao
je, nadalje, na značajke slabo produktivnih
jezera, vrlo produktivnih jezera i distrofnih
jezera ili močvare. Unutar poglavlja
jezerske životne zajednice opisane su
zone slobodne vode i dna jezera sa svojim
zajednicama.


U poglavlju o tekućicama obavljen je
njihov opis i zonacija i dano značenje ribljih
vrsta u zonaciji.


Objašnjena je ekološka piramida uz
opis i razradu au´totrofhih i heterotrofnih


283