DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 96     <-- 96 -->        PDF

tjana Antonić i Hedviga Tomić, a naslovne
stranice su kolor fotografije Vladimira
Pfeifera, Nedeljke Segulja, Branka Jalžića
i Mladena Kerovca.


Svaka knjižica serije izašla je u nakladi
od 1.500 primjeraka.


Knjiga 1 ove serije »PRIRUČNIK ZA
FITOCENOLOŠKA ISTRAŽIVANJA VEGETACIJE
« od Nedeljke Šegulje i Vladimira
Hršaka, predstavlja mali priručnik
koji čitatelja upućuje na jednostavan način
u tajne proučavanja flore i vegetacije,
od pripreme za rad na terenu do izrade
sintetskih tablica biljnih zajednica. U biljnogeografskom
položaju i raščlanjenju
Jugoslavije popračeno odgovarajućom kartom
opisuju se mediteranska, eurosibirsko-
sjevernoamerička i alpsko-visokonordijska
regija. Daje se sistematski pregled
vegetacijskih jedinica obrađenih u priručniku.
U karakteristikama nekih biljnih zajednica
obrađene su one najznačajnije za
mediteransko i kontinentalno područje,
što je popračeno dobrim crtežima Hršaka.
Ukazano je na zaštitu flore i vegetacije
naše zemlje te na odnose između biljnih
zajednica i okoliša. Autori su obradili odnose
između tla i vegetacije i na vrlo jednostavan
način opisali značajke tala koje
utječu na sastav vegetacije (tekstura,
struktura, reakcija i temperature tla), dok
je posebno opisan humus i način njegova
određivanja.


Antoaneta Požar Domac je u knjizi 2
Male ekološke bibloteke pod naslovom »O
BIOLOGIJI MORA« uspjela na 83 stranice
teksta sažeti sve važnije spoznaje ove oblasti.
Prikazane su osnovne značajke morskog
ekosistema — morsko dno, temperatura,
svjetlost, sastav morske vode i salinitet,
kisik, dušik, ugljični dioksid i pH,
tlak i gibanje mora te kruženje materije
i protjecanje energije kroz ekosistem. U
daljnjem tekstu autorica opisuje rasprostranjenost
živih bića u moru. U svome
jednostavnom, sažetom i sadržajnom tekstu
popraćenom dobro odabranim crtežima
Hedvdge Tomić, autorica opisuje plankton,
nekton i bentos. U poglavlju koje se odnosi


na istraživanje živog svijeta u priobalnom
pojasu daju se primjeri skupljanja uzoraka
te promatranja i istraživanja bentonskih
životnih zajednica u plitkom litoralnom
području. Zadnje poglavlje se odnosi
na osnovne značajke Jadranskog mora i
njegovu zaštitu. Autorica smatra da se Jadransko
more dobrim dijelom još uvijek
može smatrati čistim, ali da je njegov sjeverni
dio zbog velike aglomeracije ljudi,
moderne zemljoradnje, razvijene industrije
i prometa, već sada dosta onečišćen, a
geomorfološke karakteristike ne dopuštaju


efikasnu difuziju zagađivača, kao što je
to slučaj u ostalim područjima. Smatra,
nadalje, da kemijsko onečišćenje mora
predstavljati danas najopasniju vrstu štetnog
djelovanja čovjeka na okoliš i da mnogi
kemijski spojevi uništavju nježne
planktonske organizme, koji sudjeluju u
procesu autoepuracije, te se na taj način
uništava sistem »samoobrane« mora od ostalih
zagađivača.


Knjiga 3 biblioteke pod naslovom
»EKOLOGIJA KOPNENIH VODA« Mladena
Kerovca ukazuje vać u uvodu na veliko
značenje kopnenih voda za čovjekov
život. U značajkama kopnenih voda te
njihova živog svijeta posebno su obrađene
stajaće, jezerske i tekuće vode te prikazani
odnosi ishrane u njihovim biocenozarna.
Opisane su flora i fauna kopnenih
vodenih ekosistema što je bogato prikazano
crtežima Tatjane Antolić.


Autor je obavio podjelu stajaćih kopnenih
voda, opisao ih prema veličini, geografskom
položaju, postanku, kemijskom
sastavu i intenzitetu produkcije. Ukazao
je, nadalje, na značajke slabo produktivnih
jezera, vrlo produktivnih jezera i distrofnih
jezera ili močvare. Unutar poglavlja
jezerske životne zajednice opisane su
zone slobodne vode i dna jezera sa svojim
zajednicama.


U poglavlju o tekućicama obavljen je
njihov opis i zonacija i dano značenje ribljih
vrsta u zonaciji.


Objašnjena je ekološka piramida uz
opis i razradu au´totrofhih i heterotrofnih


283
ŠUMARSKI LIST 5-6/1988 str. 97     <-- 97 -->        PDF

organizama te zavisnost pojedinih grupa
jednih o drugima.


Metode istraživanja kopnenih voda podjelio
je autor u rad na terenu i laboratoriju
te planiranje i izvođenje istraživanja.
Opisani su gustoća populacije, raznolikost
zajednica, a na kraju se ukazuje na problem
onečišćenja voda.


Paula Durbešić autor je 4. knjige Male
ekološke biblioteke čiji je naslov »Upoznavanje
i istraživanje kopnenih člankonožaca.
« Ovaj izvrsni priručnik za terenska
istraživanja opremljen je sa 174 crteža Borisa
Liovića. U uvodu navodi autorica da
člankonošci čine više od tri četvrtine poznatih
životinjskih vrsta čiji broj dosiže
842.000, a da brojnost, raznovrsnost i uzajamnu
povezanost živih oblika možemo
naučiti isključivo u prirodi, primjenom
raznih istraživačkih metoda.


U daljnjem tekstu obrađuje se morfološka
građa i razvitak kukaca, terenska istraživanja,
obrada prikupljenog materijala
sa izdvajanjem, prepariranjem izradom
zbirki što je popraćeno s četrdesetak crteža.
Dana je tablica determinacije sa 138
crteža što pomaže zainteresiranom da se
uvede u tajnovit svijet člankonožaca.


U zadnjem poglavlju — vrednovanje
rezultata obrađuje autorica brojnos t
redova kukaca na livadnim zajednicama
uz tok rijeke Raše te daje tablicu s
podacima o vrstama kornjaša iz
jednog staništa u Gorskom kotaru u gorskoj
šumi bukve u kojoj je utvrdila broj nost
populacija vrsta, broj uzoraka
te dominantnost i konstantnost.


Prikazane knjige Male ekološke biblioteke
dosegle su postavljeni cilj priručnika
za proučavanje prirode, ali i puno više
od toga. Autori koji su očito ljubitelji prirode
prenose na čitatelja dio svog oduševljenja
šireći tako istinu o povezanosti
čovjeka i njegova okoliša i to sačuvane i
neonečišćene prirode.


Hrvatsko ekološko društvo kao izdavač
a naročito autori ovih knjiga zaslužuju
posebno priznanje.


Prof. dr. Branimir Prpić


HORTIKULTURA


Br 3—4/1987.


Časopis »Hortikultura« kao nasljednik
časopisa »Vrt«, u 1988. godini ulazi u 55.


— godište. Danas je izdavač Društvo za
uređenje pejzaža i vrtlarstvo SR Hrvatske
uz financijsku pomoć SIZ-a za znanstveni
rad SR Hrvatske, SIZ-a usmjerenog
obrazovanja male preivrede i komunalne
djelatnosti SR Hrvatske, Radnih organizacija
i OOUR-a kao podupirajućih
članova te SIZ-a kulture Općine Opatije.
To je i razumljivo, kada je pretplata (i
članarina Društvu) za pojedince samo
6 000 dinara, za radne Organizacije i ustanove
10 000., a naslovna stranica svakog
broja donosi ilustracije u boji. U ostalom
jedino s fotografijom u boji može se predočiti
u potpunosti poput snimka s Lokruma
ili fotografije cvijeta Bougainvillea-
e, objavljene u ovom broju.
U ovom broju/svesku prvi je članak
Petra Solića : Prinos valorizaciji djela
Nicolausa Thomasa HOSTA. N. T. Host
(1761—1834) rođen je u Rijeci, ali djedovina
mu je Kastav. Završio je medicinske
nauke, pa je bio dugogodišnji osobni
liječnik austrijskog cara Franje I. Međutim
N. T. Host je poput znanih nam J.
Pančića, J. Sclossera i R. Visiania (koji
su također bili liječnici) u knjigu nezaborava
upisan kao botaničar. To mu osiguravaju
dva sveska s blizu 2000 stranica
djela »Flora Austriaca«, izašla 1827. i
1831. u Beču te djelo »Salix — Abbildungen
und Geschreiebungen des osterreichischen
Weiden« (I dio 1828. a dovršenje
drugog dijela spriječila je smrt). Vrijedno
je detaljnije upoznati se s radom N.


T.
Hosta u ovom članku P. Solića.
Od ostalog sadržaja ovog sveska Hortikulture
navodimo: M. Ob a d-S ć i t aroci
: Vrtovi i perivoji uz dvorce Hrvatskog
Zagorja,


M. Oba d-Š ćitaroci i sur.: Perivoj
u Varaždinskim Toplicama,
D. Grgurević: Osvrt na Marulićev
opis vrta u »Suzani«,