DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 23     <-- 23 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*232.328 Sum. list CXII (1988) 317


UTICAJ FITOHORMONA NA OŽILJAVANJE ZELENIH REZNICA
LISTOPADNOG I ZIMZELENOG UKRASNOG ŠIBLJA I DRVEĆA


Rudolf KASTORI, Dušan MILJKOVIĆ, Agnes POTKONJAK i Rade NIKSlC


SAŽETAK. Ispitivano je dejstvo dva preparata Biokor-a i Stikor-
a na ožiljavanje zelenih reznica listopadnog i zimzelenog šiblja
i četinara, ukupno 23 vrsta. Aktivnu materiju u Biokor-u čini
a-naftisirćetna kiselina, a kod Stikor-a $-indolbuterna kiselina. Oba
preparata kod većine ispitivanih vrsta, podsticala su rizogenezu i zahvaljujući
tome povećali procenat ožiljenih reznica i masu korena
po reznici. U nekih biljnih vrsta kod kojih bez tretmana nije došlo
uopšte do rizogeneze primenom pomenutih preparata postignut je
veoma visok procenat ožiljavanja, često blizu 100%. Efekat Biokor-
a i Stikora u 14 ispitivanih vrsta bio je približno isti, kod tri
biljne vrste uticaj Biokor-a je bio veći a kod četiri Stikor se pokazao
djelotvornijim.


UVOD


Vegetativno razmnožavanje putem reznica je jedan od načina klonske
multiplikacije viših biljaka. U rasadničarskoj proizvodnji sadnice ukrasnog šiblja
i drveća često se proizvode vegetativnim putem, ožiljavanjem odrvenelih
zrelih ili zelenih letnih reznica. Postoje i drugi načini klonalnog ili aseksualnog
razmnožavanja viših biljaka (Branka Ko 1 e vs k a-Pl e t i k a p i ć,
1982) koji su već našli i svoj´u komercijalnu primenu. međutim, posmatrano
sa praktičnog stanovišta i s tim u vezi masovnost primene, barem do sada,
najznačajnije je putem zrelih i zelenih reznica. Upravo zbog toga su već duži
niz godina pojedini problemi ožiljavanja reznica predmet brojnih kako teoretskih
tako i praktičnih istraživanja. Sa teoretskog stanovišta izučava se
regulatorna uloga fitohonmona u rizogenezi i dr., a sa praktičnog čine se
napora u pravcu iznalaženja optimalnih (uslova za ožiljavanje reznica i mogućnosti
njihove primene kod sve većeg broja različitih biljnih vrsta, posebno
onih u kojih teže dolazi do rizogeneze (Armson et al., 1980, Vuletić i
Mančić, 1984, Grbić, 1985, M e đ e do v i ć. 1986 i dr.).


Pri vegetativnom razmnožavanju biljaka putem reznica najznačajnije je
da se kod što većeg broja reznica po mogućstvu ea kratko vreme obrazuje
dobro razvijen, zdrav korenov sistem. U tome značajnu ulogu imaju fitohor-


Prof. dr. Rudolf Kastori, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Prof. dr. Dušan Miljković, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
Dipl. inž. hort. Agnes Potkonjak, dipl. inž. agr. Rade Nikšić, KRO »Čihaš Be


ne« OOUR Biljna proizvodnja i parkovi, Sombor


317
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 24     <-- 24 -->        PDF

moni iz grupe auksina koji stimutišu deobu ćelija koja vodi ka obrazovanju
vegetativnih i bočnih korenova. Zahvaljujući tom saznanju pri vegetativnom
razmnožavanju biljaka reznicama posebno kod onih vrsta gdje je ožiljavanje
reznica slabo i sporo ili uopšte bez dodatnog tretmana ne uspeva, koriste se
sintetiizovane materije rasta najčešće iz grupe indolderivata koji se odlikuju
auksinskim dejstvom. Pored derivata indola obrazovanje vegetativnih korenova
u određenim uslovima i u nekih biljnih vrsta mogu da podstiču i druge
supstance kao što su: nikothiska kiselina, vitamin B i C, huminske kiseline
i dr.


Danas postoji velik broj komercijalnih preparata za podsticanje ožiljavanja
reznica. Oni se primenjuju u obliku praha ili u vidu rastvora. Pri
upotrebi rastvora, zavisno od kocentracije aktivne materije i dr. tretiranje
reznica može da traje kratko nekoliko sekundi ili duže do 24 časa (H a r tmann
i Kes.ter, 1975). Takvih preparata pod raznim komercijalnim nazivima
bilo je i u nas. Usled restrikcije uvoza ovi preparati postali su deficitarni,
zbog čega se došlo na ideju da se takav jedan preparat napravi, ali
isključivo iz domaćih sirovina. Kao rezultat takvog nastojanja Poljoprivredni
fakultet Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu i Prirodno-matematičiki
fakultet Zavod za herniju u Novom Sadu u dogovoru Isa H. I. »Zorka«
iz Subotice napravili su preparat čiji je komercijalni naziv »Biokor«.


U našem raniijem radu (Kas to r i et al., 1984) proučili smo dejstvo ovog
preparata na ožiljavanje zelenih reznica hrizantema, muškatli, karanfila i
zrelih reznica vinove loze. Utvrđeno je da tretiranje reznica kod pomenutih
biljaka Biokorom povećava kako procenat ožiljenih reznica tako i masu i dužinu
obrazovanih vegetativnih korenova. Mitr o vi ć (1986) je u svom radu
utvrdio statistički značajno pozitivno dejstvo Biokora na brzinu ožiljavanja,
broj i dužinu i masu korena, dužinu i masu izdanka pri ožiljavanju reznica
lucerke.


METODA I MATERIJAL


U rasadničarskoj proizvodnji u cilju indukcije rizogeneze kod reznica obično
se koriste komercijalni preparati koji sadrže kao aktivnu materiju razna
sintetizovana jedinjenja sa auksinskim dejstvom. Aktivnu materiju u Biokoru
čini a-naftilsirćetna kiselina koja se nalazi u koncentraciji od 0,1%. Imajući
u vidu da pojedini indolderivati ispoljavaju nejednaku efikasnost pri
indukciji rizogeneze kod različitih biljnih vrsta dejstvo Biokora upoređeno
je sa preparatom Stikor u kome aktivnu materiju čini 3-indolbuterna kiselina.
Njen sadržaj u preparatu iznosi 0,5%.


Ispitivanja su vršena 1984. i 1985. godine u proizvodnim uslovima u rasadniku
»Cihaš Bene« u Somboru. Ispitivanjima je obuhvaćeno više vrsta listopadnog
i zimzelenog ukrasnog šiblja i vrsta listopadnog i zimzelenog drveća.
Kako se pri ožiljavanju zrelih zimskih reznica drvenastih šumskih i hortikulturnih
biljaka kod niza vrsta ne postižu zadovoljavajući rezultati u ovom
radu korišćene su zelene-letnje reznice. Zelene reznice su uzimane kod listopadnog
ukrasnog šiblja i drveća zavisno od biljne vrste od druge polovine jula
do polovine avgusta, a kod četinara u drugoj polovini avgusta. Zelene reznice
su uzimane iz matičnjaka KRO »Čihaš Bene« OOUR Biljna proizvodnja i
parkovi. Starost .matičnih stabala sa kojih su uzete reznice zavisno od vrste


318
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 25     <-- 25 -->        PDF

kretala se od 4 do 15 godina. Uočeno je da starost matičnih stabala utiče na
rizogenezu reznica. posebno nekih četinarskih vrsta. Na primer kod Juniperus
virginiana »Skyrocel« reznice uzete sa starih stabala veoma su se slabo
ožiljavale. U ogledu je upoređivano ožiljavanje reznica koje su uzete sa
stabala približno iste starosti.


Tretiranje reznica obavljeno je stavljanjem preseka reznica u Biokor odnosno
Stikor koji su nalik na puder. U slučaju da se na vlažnoj površini
preseka zadržala veća količina preparata višak je odstranjen stresanjem. Prilikom
tretiranja reznica sa fitohormonima donji deo reznica istovremeno je
tretiran i sa fungicidima u cilju sprečavanja pojave gljivičnih oboljenja. Reznice
su ožiljavane u plastenicima u krupnoj frakciji rečnog peska (frakcija
0,2 mm) ispod kojeg se nalazio sloj treseta debljine oko 1 do 2 cm. Orošavanje
je vršeno ručnim atomizerima svaka dva i po sata. Prilikom ocenjivanja ožiljavanje
reznica kao ožiljene uzete su reznice sa najmanje tri dobro razvijena
adventivna korena.


Broj ispitivanih reznica bio je različit kod pojedinih biljnih vrsta i tretmana,
ali uvek dovoljno velik da bi se mogao doneti pouzdan zaključak (tab.
1). Iz ekonomskih razloga broj netretiranih reznica bio je kod svih ispitivanih
biljnih vrsta manji nego tretiranih, da bi se na taj način smanjio rizik odnosno
šteta od velikog broja neožiljenih reznica. Iz istih razloga broj reznica kod
kojih je utvrđena masa korenovg sistema bio je ograničen zavisno od biljne
vrste na 10 do 20 reznica. Masa suve materije korenovog sistema određena
je na taj način što su korenovi skidani sa reznica, a zatim sušeni u sušionici
na 105° C do konstatne mase.


REZULTATI ISPITIVANJA I NJIHOVO TUMAČENJE


Rezultati ispitivanja uticaja Biokora i Stikora na ožiljavanje reznica listopadnog
i zimzelenog šiblja i četinara, kod ukupno 23 vrste prikazan je
u tab. 1.


Iz rezultata prikazanih u tab. 1 i si. od 1 do 3 može se uočiti da reznice
listopadnog i zimzelenog šiblja nekih ispitivanih vrsta bez primene hormonskih
preparata nisu se ožilile. Ako jesu tada samo veoma mali, praktično
zanemarljiv i to obično veoma slabo. Oba preparata kod većine ispitivanih
biljnih vrsta podsticala su rizogenezu i zahvalijujuć tome povećala procenat
ožiljenih reznica. Ako se uporedi efekat Biokora. preparata vi kojem aktivnu
materiju čini a-naftilsireetna kiselina i Stikora u kojem je to P-indolbuterna
kiselina može se uočiti da je njihovo dejstvo u većini ispitivanih vrsta bilo
jednako ili slično, a samo kod nekih vrsta se uočava izvesna razlika između
njihovog dejstva. Pored toga što rezultati nisu statistički obrađeni oni se
mogu smatrati pouzdanim pošto su ispitivanja kod većine biljnih vrsta obavljena
sa velikim brojem reznica, posebno u slučaju primene hormonskih preparata.
Ako se razlika u procentu ožiljenih reznica > 10´Vo između dva tretmana
uzima kao statistički pouzdana, što je obično slučaj u većini bioloških
eksperimenata koji su izvedeni sa dovoljnim brojem ponavljanja, tada se
može zaključiti da je dejstvo Biokora i Stikora kod 14 ispitivanih vrsta bilo
isto tj. da je razlika u procentu ožiljenih reznica tretiranih sa Điokorom
odnosno Stikorom bila manja od 10%. Efekat Biokora bio je veći kod tri
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 26     <-- 26 -->        PDF

^\dC>


SI. 1. — Ožiljene reznice Juniperus communis »Hibernica«
S leva na desno: kontrola; tretirano sa Biokorom; tretirano sa Stikorom
Rooted Juniperus communis »Hibernica« cuttings
Left to right: control; treated with Biokor; treated with Stikor


SI. 2. i— Ožiljene reznice Viburnum opulus sterile
S leva na desno: kontrola; tretirano sa Biokorom; tretirano sa Stikorom
Rooted Viburnum opulus sterile cuttings
Left to right: control; treated with Biokor; treated with Stikor
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 27     <-- 27 -->        PDF

SI. 3. — Ožiljene reznice Euonymus japonicus
S leva na desno: kontrola; tretirano sa Biokorom; tretirano sa Stikorom


Rooted Euonymus japonicus cuttings
Left to right: control; treated with Biokor; treated with Stikor


biljne vrste (Ribes sanguineum »King Edward VII«, Thuja occ. »Smaragd«
i Juniperus virginiana), a Stikora kod četiri (Magnolia liliiflora nigra, Juniperus
cinensis, Picea glauca »Conica« i Juniperus sab. Tamarscipholia«), a
kod dve biljne vrste ispitivano je dejstvo samo jednog preparata Biokora. Samo
u dva slučaja pri upotrebi Stikora kod Thuja occ, »Smaragd« i Juniperusvirginiana procenat ožiljenih reznica bio je manji kod tretiranih nego kod
kontrolnih, netretiranih reznica.


Pri razmnožavanju biljaka reznicama pored udela ožiljenih reznica značajno
je i razvijenost njihovog korenovog sistema, pošto od toga u velikoj
meri zavisi broj primljenih biljaka, a naročito njihov početni porast posle
presađivanja u rasadniku. Ako se analiziraju dobiveni rezultati (tab. 1) može


321
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 28     <-- 28 -->        PDF

se uočiti da bez obzira na tretman, masa suve materije korenovog sistema
obračunata po reznici bila je veoma različita ´.kod pojedinih biljnih vrsta. Sto
se tiče uticaja tretmana on je bio mnogo manje izražen na masu korenovog
sistema nego na procenat ožiljenih reznica. Kod vrsta u kojih je procenat
ožiljenih reznica kod kontrole bio mali masa korenovog sistema obračunata
po reznici nije se mnogo razlikovala od mase korenovog sistema tretiranih
reznica. Ovo ukazuje da su primenjeni sintetizovani regulatori rastenja u
prvom redu ispoljili premisivno dejstvo indukujući nizogenezu, a u manjoj
meri modifikatorsko dejstvo ubrzavajući Szduživanje i uopštc rast korenovog
sistema.


Uticaj fitohormonskih preparata Biokor-a i Stikor-a na ožiljavanje zelenih reznica
listopadnog i zimzelenog ukrasnog šiblja i drveća


Effect of phytohormone chemicals Biokor and Stikor upon rooting of green
cuttings of deciduous and evergreen ornamental shrubs and trees
Tab. 1


Biljna vrsta
Plant species
Tretman
Treatment
Broj
ispitivanih
reznica
No.
%
ožiljenih
reznica
%
Masa suve
materije
korena mg
reznica1
cuttings
investigated
rootid
cuttings
Root dry
mass mg.
cutting—1
1 2 3 4 5
Listopadno šiblje Deciduous shrubs
Viburnum opulus sterile K
B
26
111
0
95,49
0
278,2
S 89 97,75 199,5
Ligustrum ovalifolium K 30 46,66 22,8
aureum B 490 91,83 39,1
S 180 89,58 27,5
Kernia japonica K
B
30
250
0
77,20
0
21,7
S 300 33,33 22,0
Ribes sanguincum »King K 20 0 0
Edward VII« B 240 65,83 31,6
S 274 44,91 26,3
Magnolia liliiflora nigra K 30 0 0
B 105 40,51 37,6
S 130 60,00 27,6
Vaigelia bristol ruby K 30 (1 0
B 443 98,21 61,9
S 704 97,72 73,2
Lonnicera japonica aurea K
B
30
182
76,66
100,00
33,0
32,9
S 237 100,0 35,4
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Zimzeleno šibljeAcuba japonica
Evergreen shrubs
K
B
S
30
296
468
0
100,00
100,00
0
195,5
207,7
Viburnum
rhytidophillum
Pachysandra terminalis
Prunus laurocerasus
K
B
K
B
s
K
B
S
19
582
30
318
318
30
63
300
0
89,69
0
88,94
86,79
0
95,23
98,66
0
117,5
0
35,6
36,9
0
50,3
38,1
Euonymus japonicus K
B
S
30
618
600
0
100,0
100,0
0
109,5
80,5
Berberis stenophylla K
B
44
80
27,27
90,00
18,9
26,3
Hypericum calycium K
B
S
352
4859
5815
90,34
94,44
94,75
11,5
37,5
46,8
Punica granatum K
B
S
20
340
260
0
94,11
97,69
0
21,6
20,8
Četinari Conifers
PiceaTaxus
glauca »Conica«
baccata »Fastigiata
K
B
s
K
B
S
50
380
350
50
250
250
46,00
57,37
81,71
36,00
84,00
72,80
31,7
39,8
44,0
177,6
174,2
180,6
Juniperus sab.
»Tamariscipholia«
K
B
S
50
600
560
80,000
70,00
85,71
115,0
97,1
95,1
Juniperus cinensis K
B
S
50
1050
850
24,00
40,95
63,23
72,0
107,3
112,8
Thuja occ. »Columna« K
B
S
50
500
500
76,17
86,00
80,00
393,4
483,0
377,1
Thuja occ. »Smaragd« K
B
S
50
250
380
48,00
64,90
31,58
166,0
218,2
122,8
Juniperus virginiana K
B
S
50
350
400
52,00
80,00
41,00
123,7
137,9
127,3
323
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Juniperus communis K 50 68,00 48,2
»Hibernica« B 1000 68,00 83,7
S 1020 69,61 110,0


K — kontrola, ne tretirano; B — Biokor; S — Stikor
K — control, untreated; B — Biokor; S — Stikor


Kod svih ispitivanih vrsta kod kojih je i kod netretiranih reznica došlo
do obrazovanja adventivnih korenova masa suve materije korenovog sistema
obračunata po reznici bila je najveća kod kontrolnih reznica samo kod
jedne vrste Juniperus sab. tamariscipholia, pri upotrebi Biokora kod 10, a
pri korišćenju Stikora kod 11 vrsta. Potrebno je međutim, istaći da su razlike
u masi suve materije korenovog sistema između pojedinih tretmana
kod većine ispitivanih biljnih vrsta male. Izuzetak čine Thuja occ. columna
i Thuja occ, smaragd kod kojih je masa korenovng sistema reznica tretiranih
sa Biokorom bila značajno veća nego kod reznica tretiranih sa Stikorom.


U cilju podsticanja rizogeneze najrasprostranjenija je danas u rasadničarskoj
proizvodnji primena sintetizovanih regulatora rastenja iz grupe auksina
i to: P-indolsirćetna kiselina, oc-naftilsirćetna kiselina i (3-indolbuterna
kiselina. Za (3-dndolsirćetnu kiselinu je utvrđeno da se brzo razlaže i da se
u biljkama sa mesta tretmana brzo premešta u druge delove biljke izazivajući ponekad
nepoželjne sporedne efekte pošto koncentracije koje podstiču rizogenezu
inhibiraju razvoju pupoljaka. Otuda se danas sve više upotrebljavaju u cilju oždljavanja
reznica sintetizovani auksini (3-naftilsirćetna kiselina i p-indolbuterna
kiselina koje su delotvorne i pri manjim koncentracijama, stabilniji su i
manje pokretni u biljkama od P-imdolsirćetne kiseline (Su ra n a i, 1978).
Izbor vrste i koncentracije regulatora rastenja veoma je značajno pošto njihov
uticaj na ožiljavanje reznica različitih vrsta nejednak. Na to ukazuju
radovi brojnih autora (Bog dano vi ć, 1971, G r b i ć, 1984, Međedovdć,
1987 i dr.), a takođe i naši rezultati ispitivanja. Potrebno je međutim,
istaći da je efekat Biokora i Stikora kod ove dve trećine od ukupno ispitivanih
biljnih vrsta bio približno jednak bez obzira što su im aktivne materije
različite. To međutim, ne umanjuje značaj ispitivanja dejstva različitih
sintetizovanih i prirodnih regulatora rastenja na ožiljavanje reznica
različith biljnih vrsta, pošto neke vrste reaguju veoma specifično na pramenu
pojedinih regulatora rastenja zavisno od njihovih hemijskdh i drugih osobina.
Zbog toga takva saznanja mogu u značajnoj meni da unaprede rasadničarsku
proizvodnju u kojoj se primenjuje vegetativno razmnožavanje reznicama posebno
onih vrsta kod kojih bez primene regulatora rastenja ne dolazi do indukcije
rizogeneze.


ZAKLJUČAK


Ispitivano je dejstvo dva preparata Biokora i Stikora na ožiljavanje
zelenih reznica listopadnog i zimzelenog šiblja i četinara, ukupno 23 vrste.
Aktivnu materiju u Biokoru čini a-naftilsirćetna kiselina, a kod Stikora
P-indolbuterna kiselina. Na osnovu dobivenih rezultata mogu se izvesti sledeći
zaključci:


324
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Oba preparata kod većine ispitivanih vrsta podsticala su rizogenezu i
zahvaljujući tome povećali procenat ožiljenih reznica. Kod nekih biljnih vrsta
kod kojih bez tretmana nije došlo uopšte do rizogeneze (Aucuba japonica, Eou-
Jiymus japonicus. Punica granatum i dr.) primenom pomenutih preparata
postignut je veoma visok procenat ožiljavanja, često blizu 100%.


Efekat Biokora i Stikora kod 14 ispitivanih vrsta bio je približno isti
(razlika u procentu ožiljenih reznica bila je manja od 10%), kod tri biljne
vrste Ribes sanguineum »King Edward VII«, Thuja occ. »Smaragd« i Juniperus
virginiana efekat Biokora je bio veći, a kod četiri vrste Magnolia liliflora
nigra, Juniperus cinensis, Picea gauca »Goniča« i Juniperus sab. »Tamariscipholia
« Stikor se pokazao delotvornijim.


Uticaj tretmana na masu suve materije korenovog sistema obračunato
po reznici bio je mnogo manje izražen nego na procenat ožiljenih reznica.
Kod svih ispitivanih vrsta kod kojih je i kod netretiranih reznica došlo do
obrazovanja adventivnih korenova masa suve materije korenovog sistema
obračunata po reznici bila je najveća, kod kontrolnih reznica samo kod jedne
vrste Juniperus sab. tamariscipholia, pri upotrebi Biokora kod 10. a pri korišćenju
Stikora kod 11 vrsta.


Iz izloženog se može zaključiti da se primenorn Biokora i Stikora značajno
može poboljšati procenat ožiljavanja reznica kod brojnih vrsta listopadnog
i zimzelenog ukrasnog šiblja i četinara.


LITERATURA


1.
Arms on, K. A., Fung, M., Bunting, W. R.: Operational Rooting of Black
Spruce Cutting. Journal of Forestry, 341—343, 1980.
2.
Bogdamović, M., Mamojlović, G.: Ožiljavanje reznica ukrasnog šiblja
na pepelu termoelektrana. Šumarstvo, 5/6, 41—49, 1981.
3.
Grbić , M.: Prethodna istraživanja sibirskog brijesta i iznalaženje optlirnalndh
metoda za njegovo vegetativno razmnožavanje radi osnivanja semenskih plantaža.
Šumarski pregled, 1/2 i 3/4, 163—172, 1984.
4.
Grbić , M.: Uticaj temperaturnih predtretmana na ožiljavanje reznica Juni peru
s virginian a »Skyrocket«. Glasnik šumarskog fakulteta, 64, 411—
—419, 1985.
5.
H ar tmann, H. T., K es t er, D. E.: Plant propagation: Principles and Practice
Hall, Engewood Clifts, New Yersey, 1975.
6.
Kas tori, R., Cindrić, P., Karasek, K., M i 1 j ko vi ć, D.: Uticaj »Biokor-
a« na ožiljavanje reznica hrizantema, muškatli, karanfila li vinove loze.
Agrohemija, 2, 131—139, 1984.
7.
Kolevsk a-P letikapić, Branka: Primjena kulture tkiva u šumarstva. Teorijski
i praktični aspekti kulture tkiva biljaka. Zbornik I. seminara Jugoslovenskog
društva za fiziologiju biljaka 110—121, Novi Sad, 1982.
8.
M e d j e d o v i ć, S.: Ožiljavanje reznica munike, molike d, omorike u cilju razvijanja
tehnologije masovne proizvodnje sadnica. Zbornik referata VII kongresa
biologa Jugoslavije, Budva, 229, 1986.
9.
Medjedović , S.: Ožiljavanje reznica u cilju razvijanja tehnologije masovne
proizvodnje sadnica. Šumarstvo i prerada drveta, 1—3, 27—33, 1987.
10.
Mitrović , S.: Primena stomulatora u ožiljavanju i vegetativnom razmnožavanju
lucerke. Arhiv za poljoprivredne nauke, 47, 131—148, 1986.
325
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 32     <-- 32 -->        PDF

11.
Su r any, D.: Ndvekedesszabalyzok a kerteszetben. Mezogazdasagi Kiado, Budapest,
1978.
12.
Vučetić , D., M a n č i ć, A.: Uloga »Mist propagation« metode u autovegetativnom
razmnožavanju reznica. Šumarstvo, 3/4, 27—35, 1984.
The Effect of Phytohormones Upon Rooting of Greeen Cuttings of Deciduous and
Evergreen Ornamental Shrubs and Trees


Summary


The effect of two chemicals (»Biokor« and »Stikor«) upon -rooting of green
cuttings of deciduous and evergreen shrubs and conifers (total of 23 species) was
tested. Active principles of Biokor and Stikor are alpha-naphthyl acetic acid and
beta-indol butyric acid resceptively. On the basis of the results obtained, one can
draw the following conclusions:


The two chemicals under consideration induced rhizogenesis and consequently
increased the percentage of rooted cuttings in most species investigated. In a
number of plant species, in which rhizogenesis did not take place in the absence
of chemical treatment (Aucuba japonic a, Euonymus japonicus, Punica
gr an a turn, etc.), application of the chemicals resulted in an extremely
high rooting percentage (frequently app. 100%).


Biokor and Stikor were found to be almost equally effectual upon 14 species
investigated (difference in percentage of rooted cuttings was less than 10%), the
3 species (R i b i s sanguine urn »King Edward VII«, Thuja o c c. »Smaragd
«, and Juniper us virginiana) were mare affected by Biokor while
4 species (Magnolia 1 i 1 i i f .1 o r a nigra, Juniper us c i n e n s i s, Piceag
1 a u c e »Conica«, and Juniperu s sab . »Tamarichipholia«) by Stikor.


The effect of treatment upon duy mass of root system, calculated per cutting,
was expressed to afar lesser extent than upon percentage of rooted cuttings. In
all the species in which also to untreated cuttings formation of adventive roots
was observed, dry mass of root system calculated per cutting was the highest, icontrol cuttings only in 1 species (Juniperus sab. t am ariš c i p ho 1 i a),
whereas Biokor induced the highest dry mass in 10 and Stikor tin 11 plant species.


In conclusion, the application of Biokor and Stikor may significantly increase
the percentage of rooted cuttings of a great number of species of deciduous and
evergreen ornamental shrubs and conifers.