DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 33     <-- 33 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
ODK 630*231 (Div. spec, cxote) Sum. list CXII (1988)327


FRUKTIFIKACIJA I SUBSPONTANO RAZMNOŽAVANJE
DRVENASTIH EGZOTA U ARBORETUMU BOTANIČKOG
VRTA U ZAGREBU


Mato JURKOVIC*


SAŽETAK: Osnovni cilj i svrha ovog rada je, da prikaže mogućnosti
subspontanog razmnožavanja drvenastih egzota, u našim
ekološkim uvjetima, a kojih je postojbina geografski veoma
udaljena od našeg podneblja. Analizirano je 137 egzota koje plodonose
u arboretumu Botaničkog vrta u Zagrebu. Golosjemenjače
zastupa 22 vrste: generativno se razmnožava 8 egzota, vegetativno
2, a generativno i vegetativno razmnožava se također 2 egzote.
Kritosjemenjače broje 115 egzota: od toga se generativno razmnožava
67 vrsta, vegetativno 48, dok generativno i vegetativno
razmnožava se 37 vrsta.


UVOD


Mnoge naše krajeve teško je danas zamisliti bez stranih vrsta među kojima
se ističu, npr. Morus alba, Robinia pseudoacacia, Pinus strobus i koje
ponekad daju izgled čitavom krajoliku. Međutim, i pored davno udomaćenih
drvenastih vrsta stranog podrijetla koje su se subspontano raširile u Evropi


(Ailanthus glandulosa, Amorpha fruticosa, Parthenocissus quinquefolia,. Rhus
typhina i dr.) zahvaljujući vegetativnom i generativnom razmnožavanju — na
parkovnim površinama gradova i njihove okolice nalazi se podmladak sjemenskog
podrijetla mnogih vrsta (Ginkgo biloba, Juniperus virginiana; Acer
dasycarpum, Juglans nigra, Paulownia tomentosa, Quercus palustris i dr.).
alohtonih za dotično stanište.


Botanički vrt Sveučilišta u Zagrebu osnovali su 1889. godine dr. Antun
Heinz , profesor botanike na zagrebačkom Sveučilištu i nadvrtlar Viteslav
Durchane k na prostoru (4.7 ha) na kojem se i danas nalazi. Jedan je od
najstarijih, a po raznolikosti biljaka najbogatijih botaničkih vrtova u Jugoslaviji.
Zbirke (arboretum, rasadnik, biljnogeografske skupine, staklenici, sistematsko
polje i dr.) Botaničkog vrsta imaju danas oko 10 000 vrsta, varijeteta,
forma i kultivara.


Najveći dio prostora zauzimaju slobodne skupine drveća i grmlja raspoređene
po filogenetsko-sdstematskoj srodnosti, uz neka odstupanja do kojih je
došlo tijekom vremena. S obzirom da Arboretum Botaničkog vrta, a sa oko
1000 vrsta i odlika drvenastog bilja, raspolaže pojedinim primjercima koji


^m^^mm


* Mr. Mato Jurković. Botanički vrt PMF-a Sveučilišta u Zagrebu


ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 34     <-- 34 -->        PDF

redovno fruktificiraju a čija starost prelazi i 100 godina, može se pretpostaviti
da ovdje ima mogućnosti za pojavu subspontanog razmnožavanja mnogih rijetkih
egzota.


Poznato je, da pouzdana i potpuna teorija introdukcije još nije razrađena.
Prema N. I. Vavilov-u (1935), A. Tucović (1979) navodi da jedino prethodno
postavljeni eksperimenti i reakcije biljke u novoj sredini daju precizniji
odgovor o mogućnosti i uspješnosti introdukcije biljaka.


Prirodno pomlađivanje pomoću sjemena jo logičan i prirodan tijek normalnog
razvoja svake aklimatizirane vrste u veoma složenom procesu introdukcije,
a i jedan od pokazatelja njene uspješnosti. Cilj ovog rada je, da
prikaže one drvnaste egzote koje fruktificiraju odnosno koje se subspontano
obnavljaju, a koje su alohtone za stanište hrasta lužnjaka i običnog graba na
kojem se arboretum nalazi.


POLOŽAJ I NEKE EKOLOŠKE OSOBITOSTI ARBORETUMA


Površina na kojoj se nalazi Botanički vrt iznosi 4.7 ha. Geografski položaj
i koordinate:


p° N = 45° 43´


X« E Gr. = 15° 59´


Reljef: Botanički vrt nalazi se u nizinskom pojasu (ravničarskom) s najvišom
točkom 115 m visine nad morem.


Podneblje: Zagreb se ubraja u kontinentski tip klime koji u smislu Walterove
klasifikacije, pripada glavnom klimatskom tipu — VI, tj. umjereno humidnom
području s izrazitim ali ne vrlo dugim hladnim razdobljem godine.


Uvažavajući tematiku u ovom radu i relevantne podatke — za opis općenitih
značajki podneblja na istraživanom teritoriju Zagreba odabrani su podaci
meteorološkog opservatorija Zagreb — Maksimir (razdoblje 1948. — 1960.
godine).


Temperatura zraka:


10.6° C — srednja godišnja


40,4° C — apsolutni maksimum


—27,3° C — apsolutni minimum


Padaline:


871 mm — srednja godišnja količina oborina. Maksimum odnosno 57%
ukupnih oborina padne u toplijoj polovici godine (IV do IX mjesec uključivši).


Opis tla: atropogeno aluvijalno tlo — rendzina na šljunku i deposoli;
pjeskovite ilovače do praskaste ilovače.


Stanište: Botanički vrt nalazi se na području prirodne šume hrasta lužnjaka
i običnog graba (Carpino betuli — Quercetum roboris Jov.).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 35     <-- 35 -->        PDF

MATERIJAL I METODE


Istraživanje subspontanog razmnožavanja egzota u Arboretumu Botaničkog
vrta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obavljeno
je u razdoblju 1983 — 1986. godine.


Površina Arboretuma podjeljena je na 53 parcele. Na svakoj parceli nalaze
se bliski predstavnici rodova ili porodica.


Evidentirane su sve alohtone vrste drveća, grmlja i penjačica koje redovno
fruktifioiraju, a starost opažanih primjeraka je različita i varira između
15 — 100 godina. Obavljenim dendrološkim snimanjem analizirana je pojava poruka
ispod matične biljke kao i na ostalim parcelama, a bez obzira na brojnost
i vitalnost podmlatka.


Rezultati su zbog preglednosti predočeni tabelarno, abecednim redom
znanstvenog naziva rodova i vrsta.


REZULTATI I DISKUSIJA


U priloženoj tablici prikazana je fruktifikacija, zatim pojava generativnog
i vegetativnog razmnožavanja za cjelokupnu analiziranu dendrofiloru.


Iz obavljenog dendrološkog snimanja egzota i analize rezultata o mogućnosi
subspontanog razmnožavanja pojedinih vrsta vidimo da u Arboretumu
Botaničkog vrta, od zabilježenih 137 vrsta, kojih je domovina geografski vrlo
udaljena od našeg podneblja (npr. Cephalotaxus drupacea, Ginkgo biloba, Pinus
strobus; Aesculus parviflora, Juglans nigra i dr.), ne samo da redovno fruktificiraju
već daju ponik koji se spontano javlja bez prethodnih mjera njege
i zaštite. Daljnjom analizom rezultata prikazanih u priloženoj tablici proizlazi
:


— golosjemenjače koje plodonose zastupa 22 vrste, od kojih je 8 vrsta što
se generativno razmnožavaju. 2 vegetativno, zatim 2 egzote generativno
i vegetativno, a 14 vrsta je koje samo plodonose i ne regeneriraju se pomoću
sjemena koje padne s krošanja starih stabala i
— kritos jemen jače broje 115 vrsta, Od toga se generativno razmnožava 67
egzota, 48 vegetativno, 37 egzota razmnožava se generativno i vegetativno,
dok 37 vrsta ima koje samo fruktificiraju — bez podmlađivanja.
U Arboretumu Botaničkog vrta uzgajaju se mnoge raznolike vrste drveća
i grmlja. Postojeći biljni fond rezultat je dugogodišnjeg i ustrajnog rada na
introdukciji i uzgajanju pojedinih egzota. On predstavlja kolekcije i arhive
drveća, koje se — uz nepovoljne vanjske utjecaje žive ili mrtve prirode nove
životne sredine — bolje ili slabije održalo. Ovdje se je obavljalo kroz dugi
niz desetljeća i nesvjesno odabiranje, s obzirom na ekološke i biotske prilike.


Sama pojava subspontanog širenja generativnom i vegetativnom reprodukcijom,
ukazuje na prirodan tijek normalnog razvoja svake stabilne odnosino
aklimatizirane vrste. Izostanak prirodnog pomlađivanja je siguran znak
pucanja karike u složenom procesu introdukcije. Na ovu činjenicu ukazuju
i neki drugi autori (Fukarek iJanjić 1976, Puri ć-D askalović 1977).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Tabelarni pregled drvenastih egzota koje se subspontano razmnožavaju u


arboretumu Botaničkog vrta u Zagrebu
Razmnožava
se
subspontano
a
a
>
~
< b 0 >
1 2 3 4 5
A. GYMNOSPERMAE
Cephalotaxus drupacea S. et Z.
Cephalotaxus fortunei Hook.
Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Pari.
Chamaecyparis obtus (S. et Z.) Endl.
Chamaecyparis pisifera (S. et Z.) Endl.
Cryptomera japonica D. Don
Chunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.
Ginkgo biloba L.
Juniperus virginiana L.
Larix leptolepis (S. et Z.) Gord.
Metasequoia glytostroboidcs Hti et Cheng
Picea pungens Engelm.
Pinus banksiana Lamb.
Pinus bungeana Zucc.
Pinus griffithii McClelland
Pinus strobus L.
Pinus tabulaeformis Carr.
Pseudotsuga menziesii var. glauca Schneid.
Taxodium distichum (L.) Rich.
Thuja occidentalis L.
Thuja orientalis L.
Tsuga canadensis (L.) Carr.
Japan, Kina
Sred. Kina
SAD
Japan
Japan
Japan
sred. Kina
ist. Azija
Sj. Amerika
Japan
sred. Kina
SAD
Sj. Amerika
sred. Kina
Himalaja
Sj. Amerika
Kina
Sj. Amerika
Sj. Amerika
Sj. Amerika
ist. Azija
Sj. Amerika
j _
+
1
-f
+
+
+
H +
+
+
+
i
+
+
+
+
+ +
+
+ .] _
B. ANGIOSPERMAE
Acer buergerianum Miq.
Acer carpinifolium S. et Z.
Acer cissifolium (S. et Z.) K. Koch
Acer davidii Franch.
Acer ginnala Maxim.
Acer saccharinum L.
Actinidia polygama (S. et Z.) Maxim.
Japan, Kina
Japan
Japan
sred. Kina
Kina, Japan
Sj. Am-rika
Japan, Kina
_L
+
+ l_
-f-
+ +
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 37     <-- 37 -->        PDF

t


Aesculus octandra Marsh.
Aesculus parviflora Walt.
Akebia quinata (Houtt.) Dcne.


Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.


Alnus japonica (Thunb.) Steud.


Amelanchier canadensis (L.) Med.
Aristolochia durior Hill.
Asimana tribola (L.) Dun.
Aucuba japonnica Thunb.


Berberis aggregata C. Schneid.
Berberis amurensis Rupr.
Berbes aristata DC.


Berberis candidula Schneid.
Berberis julianae Schneid.
Berberis koreana Palibin
Berberis thunbergii DC.
Berberis wilsoniae Hemsl. et Wdls.


Betula papyrifera Marsh.
Broussonetia papyrifera (L.) L´ Her.
Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch
Callicarpa japonica Thunb.
Calycanthys floridus L.
Caragana arborescens Lam.
Carya cardiformis (Wangh.) K. Koch
Carya laciniosa (Mich, f.) Loud.
Carya pecan (Marsh.) Engl. et Graabn.
Castanae dentata (Marsh.) Burkh
Catalpa bignonioides Walt.
Celastrus orbiculata Thunb.
Celastrus scandens L.
Celtis occidentalis L.
Cercis canadensis L.
Chimonanthus praecox (L.) Link.
Cladrastis lutea (Michx. f.) K. Koch
Clerodendron trichotomum Thunb.
Cornus baileyi Coult. et Evans.
Cornus florida L.
Cornus kousa (Buerg.) Hance
Corylopsis spicata S. et Z.
Corylus chinensis Franch.
Cotoneaster horizontalis Decne.
Davidia involucrata Baill.
Deutzia scabra Thunb.


2 3


Sj. Amrika _i_
Sj. Amerika


+


Kina, Japan +
Koreja
sred. Kina +
Japan
Japan, Koreja _|_
Formoza, Mandž.
Sj. Amrika


+


Sj. Amerika


+


Sj. Amerika


+


Japan, Formoza +
Koreja
zap. Kina +


ist. Azija


+


zap. Himalaja +


_i_


Kina


sred. Kina +
Koreja


+


Japan, Kina


+


Kina


+


Sj. Amerika +
Japan, Kina ~r
Koreja, Kina +
Japan +
SAD +ist. Azija +
Sj. Amrika "T
Sj. Amrika


+


4


SAD -
Sj. Amerika +
SAD +
Japan, Kina -\-
Sj. Amerika +
Sj. Amerika +


— +
Kina -)-
Sj. Amerika _i_
Japan, Knia +
Japan, Kina


+


Sj. Amerika +
Japan, Koreja +
Japan +
Kina +
zap. Kina


+


zap. Kina +


Japan, Kina -f


4


+


+


+


-U


+


+
+

+


+
+
+
+
+
+
+
+


_
++
+
+


_

+
+
+


~


++
_


+

+


+


5+
-)


+


+


-L


+


+
+
+
+
+
+
+
+

++

+
+
+
+

+


+4


331
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 38     <-- 38 -->        PDF

1


Diospyros lotus L.
Diospyros virginiana L.
Elaeagnus umbellata Thunb.


Exochorda racemosa (Lindl.) Rehd.
Fagus grandifolia Ehrh.
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
Forsythia viridissima Lindl.
Fraxinus pennsylvanica Marsh.
Gleditsia triacanthos L.
Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch
Idesia polycarpa Maxim.
Juglans nigra L.
Juglans mandshurica Maxim.
Juglans sieboldiana Maxim.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Kolkwitzia amabilis Graebn.
Lespedeza bicolor Turcz.
Leycesteria formosa Wall.
Ligustrum ovalifolium Hassk.
Ligustrum tschonoskii Dene.
Liquidambar styracijlua L.


Liriodendron tulupifera L.
Madura aurantiaca Nutt.
Magnolia acuminata L.
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
Mahonia bealii (Fort.) Carr.
Nandina domestica Thunb.
Ostrya virginiana (Mill.) K. Koch
Parrotia persica (DC.) C. A. Mey.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Parthenocissus tricuspidata


S. et. Z.) Planch.
Paulownia tomentosa (Thunb. Steud.
Phellodendron amurense Rupr.
Philadelphus microphallus Gray.
Philadelphia schrenkii Rupr.
Physocarpus opulijoliums (L.) Maxim.
Platanus x acerifolia (Aiit.) Willd.
Platycarya strobilacea S. et Z.
Ptelea trifoliata L.
Pterocarya stenoptera C. DC.
Quercus coccinea Muenchh.
Quercus phellos L.
Quercus rubra L.
Rhodotypos scandens (Thunb.) Mak.
Rhus typhina L.


2


Kina
Sj. Amerika
Kina, Japan
ist. Kina
Sj. Amerika
Kina
Kina
Sj. Amerika
Sj. Amerika
Sj. Amerika
Japan, Kina
Sj. Amerika
Mandžurija
Japan
Kina, Koreja
zap. Kina
Kina, Japan
Himalaja
Japan
Japan
SAD
Sj. Amerika
Sj. Amerika
SAD
Sj. Amerika
Kina
Kina
Sj. Amerika


Perzija
Sj. Amerika
Japan, Kina
Koreja
Kina
Kina
SAD
Mandžurija,
Koreja
Sj. Amerika
Sj. Amerika
Kina
Sj. Amerika
Kina
SAD
SAD
Sj. Amerika
Japan, Kina
Sj. Amerika


.´{


_i_


+


+


+
+
+
+
+


+
+
+


+
+


+
+


+
+


+
+
+
+
+
+


+
+
+
+
+
+
+
+


+
+
+
+


+
+
+
+
+
+
+
+
+
+


4


+
+
+

+


"1


_L

+
+

+
+
+
++
+

+
+

+


+


+
+


+


~


+


+
+


+


_|_


+
+

+


5

-f
+
+

+i


"T"


+
+


+

+
+


+
~


+


+
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 39     <-- 39 -->        PDF

1 2 3 4 5


Robinia pseudoacacia L.
Securinega suffroticosa (Pall.) Rehd.
Sophora japonica L.
Sorbaria assurgen Vilm. et Bois
Spiraea contoniensis Lour.
Spiraea japonica L. f.
Spiraea thunbergii Sieb.
Staphylea emodi Wall.
Stranvaesia davidiana Decne.
Symphoricarpus albus (L.) Blake
Symphoricarpus orbiculatus Mnch.
Syringa amurensis Rupr.
Syringa reflexa Schneid.


Tilia americana L.
Ulinus americana L.
Viburnum lentago L.
Viburnum rhytidophylum Hemsl.


Viburnum trilobum Marsh.
Heigela florida (Bge.) A. DC.
Wisteria floribunda (Willd.) DC.


SAD
Kina
Kina, Koreja
Kina
Kina, Japan
Japan
Kina, Japan
Himalaja
zap. Kina
Sj. Amerika
Sj. Amerika


Kina


Kina
Sj. Amerika
Sj. Amerika
Sj. Amerika


Kima
Sj. Amerika
Kina, Koreja
Japan


+
+
+
+
+
+
+
+
+


_L


+
+


+


+
-f
+


+


+


+
+


+ —


J_ +
— +
+ +
— +
— —
— ~~
+ +
+ +
— —
— —
—. —
+ —
— +
— -j—
+
+ +
— ´ +


ZAKLJUČAK


Tematika ovog rada sagledava mogućnosti subspontanog razmnožavanja
drvenastih egzota u Arboretumu Botaničkog vrta u Zagrebu.


Iz analize egzota koje redovno fruktificiraju, za 137 vrsta drveća, grmlja
i penjačica (Gymnospermae — 22 sp., Angiospermae — 115 sp.), mogu se izvesti
ovi zaključci: generativno se razmnožava, najviše egzota, njih 75, vegetativno
50, dok se generativno d vegetativno razmnožava 39 egzota, a 51 egzota
ne obnavlja se na staništu hrasta lužnjaka i običnog graba.


Sama činjenica, da u Arboretumu Botaničkog vrta obilno rađa sjemenom
s dobrom klijavošću veći broj egzota, zatim da se javlja ponik mnogih rijetkih
dendroloških vrsta, zaslužuje pozornost s aspekta izučavanja sukcesije
urbaniziranih prostora i krajolika.


LITERATURA


Bertović , S. 1983: Reljef, podneblje i vegetacijski pokrov Zagrebačke regije.
Prostorni plan Zagrebačke regije, Urbanistički institut SR Hrvatske, Zagreb.


Pukarek , P., J a n j i ć, N. 1976: Prirodno širenje nekih vrsta drveća i grmlja
na području Bosne i Hercegovine. Hortikultura, 1:1—3, Split.
Kirigin, B., Sinik, N., Bertović, S. 1971: Klimatski podaci Hrvatske (Razdoblje
1948—1960). Građa za klimu Hrvatske, ser. II, br. 5., RHMZ, Zagreb.
Kriissman , G. 1960: Handbuch der Laubgeholze Band I—II. Verlag Paul Parey,
Berlin und Hamburg.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Kriissmann , G. 1933: Handbuch der Nadelgehblze. Verlag Paul Pare}´, Berlin
und Hamburg.


Martinović , J. 1983: Pedološka karta Zagrebačke regije. Zagreb (rukopis).


P u r ić-D a skal o v i ć, O. 1977. Subspontano razmnožavanje alohtonih vrsta u
arboretumu Šumarskog fakulteta u Beogradu. Glasnik Šum. fakulteta. 52:319—
—329, Beograd.


Šikić, K., Bas eh, O., Šimunovič, 1977: Osnovna geološka karta SFRJ.
list Zagreb 1:100 000. Savezni geološki zavod, Beograd.


Tučo vic, A. 1979: Genetika sa oplemenjivanjem biljaka. Građevinska knjiga,
Beograd.


U n g a r, S. 1971: Vodič kroz Botanički vrt PMF-a u Zagrebu. Botanički vrt Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta. Zagreb.


Vidaković , M. 1932: Četinjače — morfologija i varijabalnost. Jugoslavenska
akademija znanosti i umjetnosti, SNL Zagreb.


Fructification and Subspontaneous Reproduction of Exotic Woody Plants in
the Arboretum of Botanical Garden — Faculty of Science Zagreb


Summary


The Botanic Garden of the University in Zagreb covers an area of about 4.7
ha., and was established in 1889., at the same place where it is also today.


Lately, the collections of the Botanic Garden are cultivated over 10 000 different
species. The largest part of the garden is used for Arboretum (number
of species: cca 1000). Trees and bushes are arranged in free groups, and are systemized
to the philogenetic-systematic relationship.


The geographical location and coordinates for Arboretum:
15° 59´ long. East.
45° 48´ latt. North


Altitude: 115 m above sea level


Ground conditions: Zagreb is situated on sediments of Holocene (Alluvium),
Pleistocene (Dilluvium) and partly Pliocene.


Climatic data:
10.6° C — average yeariy temperature
40.4° C — absolute max.
—27.3° C — absolute min.;


Rainfall — mean annual: 871 mm.


Habitat: Carpino betuli — Quercetum roboris Jov.


The work diagramicaitly shows the 137 dendrological species (Gymnospermae


— 22 sp., Angiospermae — 115 sp) which are alhotonic for the habitat on which
the Arboretum is located. The mostly of the listed exotic woody plants (75 sp.)
reproduce subspontaneously generalivelly and give seedlings of good vitality.
The majority of the observed species is very interesting for studies of the
succession of the urban environment vegetation and cultural landscape.


334