DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 41     <-- 41 -->        PDF

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA — CONFERENCE PAPERS
UDK 630*232:631.459.01 Sum. list CXII (1988) 335


ISTRAŽIVANJA I POŠUMLJIVANJE DEGRADIRANIH ZEMLJIŠTA*


Mirko VIDAKOVIO*


SAŽETAK: U čitavom svijetu nalaze se ogromne površine šumskog
zemljišta koje su obešumljene i u raznim stupnjevima degradacije.
Uzroci degradacije šuma i šumskih zemljišta su višestruki.
Postavlja se pitanje kako zaustaviti tu degradaciju i povećati površine
pod šumom. To je kompleksan problem. Obraduje se sa stajališta
istraživanja pitanje unapređenja tehnologije pošumljivanja.
Diskutira se o pošumljivanju autohtonim vrstama ili egzotama, o
podizanju monokultura ili polikultura, o kvaliteti sadnog materijala,
o simbiozi mikroorganizama na korijenju drveća, o genetskom
poboljšanju sadnog materijala, o agrošumarstvu i značenju
fundamentalnih istraživanja u pošumljivanju degradiranih terena.


UVOD


Smatra se da je oko polovice izvornog tropskog šumskog zemljišta obešumljeno
(O t a. 1983). Posljedica toga jest smanjenje produktivnosti zemljišta
i značajne reperkusije na čovjekovu dobrobit. Na području između 23,5° N
i 23,5° S geografske širine koje obuhvaća dobar dio Centralne Amerike, Južne
Amerike, Afrike, Australije, Indiju i jugoistočnu Aziju, ima oko 650 milijuna
hektara pod poljoprivrednim kulturama, a skoro dvije milijarde hektara zemljšta
u raznim stupnjevima degradacije (UN 1978; FAO/UNEP, 1981). Jedan
drugi podatak je isto tako zastrašujući. Prema UN (1978) procijenjeno je da
je oko 1,56 milijardi hektara tropskog zemljišta više ili manje desertificirano,
a oko 20,25 milijuna hetkara tropskog aridnog zemljišta se desertificira svake
godine. Ako ovim podacima dodamo još i površine degradiranog zemljišta koje
se nalaze izvan navedenog područja, onda tek možemo shvatiti značenje ovog
svjetskog problema. Mislim da je degradacija zemljišta i šuma jedan od prioritetnih
problema svijeta te da zaslužuje punu pažnju i IUFRO na njegovom
rješavanju.


UZROCI DEGRADACIJE SUMA I ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA


Uzroci degradacije šuma i šumskih zemljišta su višestruki. Potrošnja drveta
u svijetu je velika i ne može se svugdje podmiriti s proizvodnjom. Kao


* Ovaj rad je u nešto kraćem opsegu izložio autor na XVIII. svjetskom
IUFRO kongresu održanom u rujnu 1986. godine u Ljubljani.
** Prof. dr. Mirko Vidaković, Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Šimuuska
cesta 25


335
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 42     <-- 42 -->        PDF

posljedica toga je u mnogim područjima svijeta prekomjerna sječa šuma i
degradacija zemljišta. Krčenje šuma u mnogim dijelovima svijeta provodi se
danas radi korištenja zemljišta za poljoprivredu. Jedan poseban vid uzgoja
poljoprivrednih kultura u tropskim i suptropskim predjelima je tzv. »shifting
cultivation« ,za koji se šuma iskrči i umjesto nje uzgajaju se poljoprivredne
kulture nekoliko godina, a nakon osiromašenja tla, krči se novi dio šume za
potrebe te poljoprivrede. Prema Sommer u (1976) shifting poljoprivreda
se prakticira na području od približno jedne petine tropskih vlažnih šuma.


Osim ovih uzroka devastacije šuma i šumskih zemljišta čest je uzrok devastacije
nepravilno gospodarenje. Šumski požari, bolesti i napadi insekata
isto su tako značajni faktori u degradaciji šuma. Osim ovoga i afoiotski faktori
su čest uzrok degradaciji šuma, a u novije vrijeme kisele kiše u Evropi uzročnik
su velikim sušenjima šuma. Na degradaciju šuma i šumskih zemljišta
utječe i visok prirast stanovništva u mnogim zemljama u razvoju.


KAKO ZAUSTAVITI DEGRADACIJU ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA
TE KAKO POVEĆATI POVRŠINE PRED ŠUMOM


Zaustavljanje degradacije šuma i šumskih terena je primarni zadatak koji
treba provesti. Provođenje ovog zadatka je kompleksne naravi pa u tom okviru
treba, između ostaloga, izvršit slijedeće: planiranje korištenja zemljišta,
zamjena drveta drugim izvorima energije, zakonske mjere o zaštiti, prosvjećivanje
pučanstva i pošumljivanje.


Planiranje korištenja zemljišta


Planiranje korištenja zemljišta treba obuhvatiti inventarizaciju šuma i
klasifikaciju zemljišta. Na osnovi inventarizacije šuma mogu se definirati i
opisati šumski resursi i procijeniti veličine nestajanja šuma kao i rezultate
poš umij i van ja i druge mjere koje idu u pravcu poboljšanja postojećeg stanja.
Na inventarizaciji šuma se mnogo radi, a nova metoda pomoću satelita mnogo
obećava. U tom pogledu FAO je uz pomoć UNEP-a završio jedan pilot projekt
na inventarizaciji tropskih šuma u zapadnoj Africi (Benin. Camerun i Togo)
koristeći kombinaciju podataka sa zemlje, zračnog rekognosciranja, zračne
fotogrametrije i LANDSAT satelita. Rezultati ovakvih projekata pomoći će
da se preciznije odrede potencijalne koristi, ograničenja i cijena upotrebe
ovakve inventarizacije šuma (Dept. State Publ., 1930).


Klasifikacija zemljišta je veoma važna zbog njegova optimalna korištenja.
Veoma je često šumsko zemljište korišteno za poljoprivredu i pašarenje pa čak
i onda kada nije bilo podesno za ovu upotrebu. Dobra klasifikacija zemljišta
treba onemogućit ovakve greške. Međutim, kod toga postoje poteškoće, jer
su takve klasifikacije često jako detaljne, skupe, dugotrajne i često bazirane
na veoma sofisticiranim tehnologijama. Zbog toga ispitivanja treba vršiti
u pravcu dobivanja jednostavnih, jeftinih i brzih metoda koje su prilagođene
lokalnim uvjetima. Tako je npr. u Venezueli klasifikacija 160.000 ha Guanare
River bujičnog područja završena u dvije godine po cijeni od samo 0,23 $ po
hektaru. Analizirani su podaci o klimi, vodi i lokalnim kulturnim faktorima
te određene površine najpogodnije za pašarenje, poljoprivredu, proizvodnju
drvne mase i zaštitne šume (Dept. State Publ., 1980).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Zamjena drveta drugim izvorima energije


Poznato je da seosko stanovništvo mnogih zemalja u razvoju koristi drvo
kao glavni izvor energije. Zbog toga se u tim zemljama šumski fond sve više
smanjuje, a šumska zemljišta podliježu jačoj degradaciji. Da bi se taj trend
zaustavio potrebno je uvođenje alternativnih izvora energije kao što su: solarna,
vjetar, bioplin i mini-hidrosistemi. U torn se pravcu vrše istraživanja
u čitavom svijetu premda ne dovoljno koordinirano. Međutim, kod tih istraživanja
važno je uzeti u obzir i cijenu alternativnih izvora energije. To
znači da je problem povezan i sa standardom života stanovništva pa je to
ujedno i socio-ekonomski problem. Zadatak je istraživalačke službe u šumarstvu
da ukazuje na mogućnosti primjene takvih alternativnih energija i da
procjenjuje koristi za šumarstvo i općenito za privredu zemlje.


Zakonske mjere o zaštiti


Pored tehničkih radnji na zaustavljanju degradacije šuma i šumskih zemljišta
potrebne su i zakonske mjere koje će pripomoći u izvršavanju ovoga
zadatka. Zakonske mjere moraju biti u skladu s općim razvitkom zemlje i
običajnim pravima i obavezama stanovništva. Zakonske mjere moraju biti
prihvaćene od stanovništva jer samo u tom slučaju one će imati pozitivan
efekt na zaštitu šuma i šumskih zemljišta.


Prosvjećivanje pučanstva


Da bi se plan uspješno izvršio važno je prosvjećivanje pučanstva. Stanovništvu
treba probleme objasniti i ukazati na važnost njihovog rješavanja,
na taj način ono će biti aktivirano u ovoj velikoj kampanji. Tako bi npr. dobro
organizirana kampanja pošumljivanja sprovedena s lokalnim stanovništvom
bila dobra propaganda, a ujedno bi doprinijela smanjenju troškova sadnje.
Edukacija pučanstva o šumarstvu kao i mogućnost financijskog ili drugog
načina stimulacije onih koji sade drveće i osnivaju šumske kulture može imati
veliko značenje za daljnji razvoj šumarstva nekog kraja.


P o š u m 1 j i v a n j e


Rješenje problema degradacije šuma i zemljišta treba tražiti u pošumljivanju,
na taj način može se povećati produktivnost tla i proizvesti drvo
za gradnju, celulozu, energiju, hranu za čovjeka i stoku kao i za druge potrebe,
npr. smolu, tanin, gumu, u medicini i dr. Jedan lijepi primjer takvog
pošumljivanja imamo u Brazilu, gdje je AMCEL kompanija pošumila tropskim
borovima (P. caribaea i P. oocarpa) za osam godina 50.000 ha, a u planu
je da se do 1988. god. podigne još 30.000 ha borovih plantaža. Kod toga je značajno
da se podizanje borovih plantaža ne vrši na štetu prirodnih šuma, već
se one podižu tamo gdje prije nije bilo šume (McDonald i Fernandes,
1984). Na taj se način direktnim ili indirektnim pošumljivanjem povećava
sirovinska baza drvne i kemijske industrije te smanjuje »pritsak« na prirodne
šume.


Međutim, poznato je da je problem pošumljivanja degradiranih terena
vrlo kompleksan budući da je u to uključeno više faktora od kojih spominjemo
samo važnije: nepovoljni edafski i klimatski uvjeti, pomanjkanje raz


337
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 44     <-- 44 -->        PDF

voja i ekonomska slabost regije, pomanjkanje interesa za ulaganje kapitala,
nizak životni standard i slaba prosvijećenost pučanstva u mnogim regijama
te nedovoljno razvijena i relativno skupa tehnologija pošumljivanja.


Od ovih faktora u ovom izlaganju želimo govoriti samo o unapređenju
tehnologije pošumljivanja. Nas šumare — istraživače i specijaliste na prvom
mjestu to interesira. Uspješnim rješavanjem tog problema stvorit će se uvjeti
za rješavanje i drugih problema povezanih s pošumljivanjem degradiranih terena.


UNAPREĐENJE TEHNOLOGIJA POŠUMLJIVANJA


Pod tehnologijom pošumljivanja podrazumijevamo sjetvu sjemena i sadnju
biljaka ili dijelova biljaka iz kojih će se razviti stabla. Šire gledano pod
tehnologijom pošumljivanja podrazumijevamo i izbor zemljišta i njegovu pripremu
te proizvodnju sjemena i sadnog materijala u rasadniku. Znači, ovako
koncipirana tehnologija pošumljivanja podrazumijeva umjetno pošumljivanje,
premda je jasno da prirodno pošumljivanje može biti veoma uspješno, a često
puta i uspješnije i jeftinije od umjetnog pošumljivanja. Međutim, degradirana
zemljišta najčešće iziskuju jaču intervenciju čovjeka i zahtijevaju sadnju
biljaka. S obzirom da su degradirana zemljišta najproblematičnija za pošumljivanja
i da ih prostorno ima veoma mnogo, njima se mora posvetiti posebna
pažnja. Zbog toga smo ovo izlaganje i ograničili na umjetno pošumljivanje.


Prvo je pitanje koje se postavlja kod planiranja pošumljivanja da li ga
vršiti s autohtonim vrstama ili egzotama. O tome postoje kontraverzna mišljenja.
Sigurno je da i jedno i drugo stajalište ima svojih prednosti kao i
nedostataka. Mislim da nauka treba te dileme rješavati. Vjerujem da će se
mnogi složiti sa mnom ako kažem da egzote imaju prednost nad lokalnim
vrstama, ali samo u tom slučaju ako su prethodno testirane na staništima
gdje ćemo podizati kulture i ako su superiornije od autohtonih vrsta u pojedinim
svojstvima, npr. bujnost rasta kvaliteta debla, otpornost na bolesti itd.
To ne znači da lokalne vrste ne trebamo proučavati. Vrlo je važno baš intenzivno
proučavanje lokalnih vrsta, kako njihove biologije tako i korištenja
drva. Možda će nova saznanja o njima biti takva da će one u budućnosti imati
prednost nad egzotama.


Sigurno je da će zagovornici stabilnosti prirodnih ekosistema imati argumenata
da se suprotstave plantažiranju egzotama. Najbolji argumenti koji
opovrgavaju isključivost takvog stava su uzgoj poljoprivrednih kultura, npr.
krumpira, kukuruza, duhana, paprike itd, na kontinentima gdje su ove vrste
introducirane ili primjer s kaučukovcem (Hevea brasiliensis) koji se uspješno
uzgaja u mnogim tropskim područjima izvan prirodnog rasprostranjen ja vrste.
Šumarski primjeri su Monterijski bor (Pinas radiata) koji se uspješno uzgaja
u Novom Zelandu i eukaliptusi koji se uzgajaju u Južnoj Americi.


Drugo je pitanje, koje postaje sve više aktualno kod pošumljivanja, da
li podizati monokulture ili polikulture. Iz iskustva s uzgojem monokultura
topola i obične smreke u Evropi znamo da su opasnosti od napada bolesti
i insekata mnogo veće. Monokulture topola često su stradale od bolesti
lišća Melampsora ssp. i od bolesti kore Dothichiza populea dok je u Njemačkoj
u 19. stoljeću potkornjak izazvao kalamitete na monokulturama obične
smreke.


338
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Na osnova tih i drugih primjera danas se sve više zagovara uzgoj polikultura
bilo u smislu više rasa i genotipova jedne iste vrste ili u smislu nekoliko
vrsta. S obzirom na biološku stabilnost sigurno je da će polikulture biti
stabilnije nego monokulture. Osim toga monokulture mogu uzrokovati promjene
u tlu i općenito su selektivne za određena hraniva (d e Barros ,
1980). Zbog toga dajemo prednost polikulturama, ali moramo reći i to da
s polikulturama nemarno dovoljno iskustva i da mnoga pitanja treba riješiti.
Istraživanja treba orijentirati na važniju problematiku, kao što je: pitanje
optimalnog broja klonova ili rasa unutar vrste, pitanje uzgoja dvaju ili više
vrsta u plantaži, problem kompenticije između njih, optimalne razlike biljaka,
raspored biljaka u kulturi s obzirom na biološke i eksploatacijske faktore
ltd.


Uzgojem polikultura od dvije ili nekoliko vrsta postiže se biološka stabilnost
a mogu se zadovoljiti razne potrebe, kao npr. industrijsko drvo, drvo
za ogrjev, stočna hrana i drugo. U novije vrijeme, naročito na degradiranim
zemljištima, sve više se zagovaraju i forsiraju višenamjenske vrste. Takvih
vrsta drveća i grmova ima skoro u svim područjima svijeta, npr. poznato je
7 glavnih višenamjenskih vrsta drveća koja se koriste za pošumljivanje kritičnih
zemljišta na Javi .u Indoneziji (Rudjiman , 1931). za aridna i semiaridna
područja imamo 5 vrsta Eucalyptusa, 6 vrsta Prosopisa {Firewood
Crops, 1983) itd. Međutim, za sada još ne znamo dovoljno o tehnici uzgoja
tih vrsta u obliku višenamjenskih plantaža. U mnogim slučajevima nije dovoljno
proučena ni njihova biologija. Sve to ukazuje na široko područje istraživanja
u pravcu unapređenja pošumljivanja.


Sadni materijal


Ovom prilikom nije potrebno govoriti o važnosti kvalitetnog sadnog materijala
za uspjeh pošumljivanja. Međutim, želimo istaknuti neke probleme
koje treba rješavati kako bi se pospješila kvaliteta sadnog materijala.


Jedan od akutnih problema je nedovoljno snabdijevanje sjemenom raznih
vrsta. Manjak se naročito osjeća u snabdijevanju sjemenom visokovrijednih
provenijencija. Visokovrijednim provenijencijama često prijeti opasnost
nestajanja. Zbog toga predlažemo da se snabdijevanju kvalitetnim sjemenom
da posebna važnost i da se intenziviraju istraživanja u pogledu izbora
i melioracije sjemenskih sastojina te podizanja sjemenskih plantaža. Drugi
je važan problem uskladištenje sjemena. Za mnoge vrste koje ima krupno
sjeme, kao npr. Quercus sp, Swietenia macrophylla, Artocarpus integrifolia,
Gmelina arborea, zasad nisu ustanovljene zadovoljavajuće metode uskladištenja.


Sto se tiče proizvodnje sadnog materijala u rasadniku, unatrag nekoliko
decenija postignut je velik napredak. U relativno kratkom vremenu danas
se mogu proizvesti sadnice željenih dimenzija. Obraća se pažnja ina odnos
korijenovog sistema prema stabljici. Fertilizacija biljaka u rasadničkoj proizvodnji
provodi se rutinski. Proizvodnja biljaka u kontejnerima je sve više
u upotrebi. Pored svega toga istraživanja u rasadničkoj proizvodnji ne treba
zanemariti, već ih usmjeriti prema potrebama i postojećim tehnologijama u
pojedinim zemljama. Smatramo da su glavni problemi koje treba rješavati:
mineralna ishrana, navodnjavanje, poboljšanje fizikalnih i kemijskih svojstava
tla u rasadniku, mikoriza, kontejneri i supstrat, rast biljaka (uklju
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 46     <-- 46 -->        PDF

čujući klijanje, rast i presadnju). zakorjenjivanje reznica i ostala pitanja
vezana s kloniranjem pojedinih vrsta.


S obzirom da se rasadnička proizvodnja odvija i u staklenicima i plastenicima,
valja spomenuti i neke probleme specifične za tu proizvodnju.
To su pitanja optimalnih temperatura i svjetla, odnosa C02 i rasta biljaka
i prilagođavanja biljaka na vanjske uvjete.


Simbioza mikroorganizama na korijenu
drveća


Poznato je kada su biljke tretirane mikoriiznim gljivama da je ponekad
ugibanje biljaka u rasadniku manje d da je rast bolji kako u rasadniku tako
i na terenu. O mikorizi kao o faktoru uspješnijeg rasta šumskih vrsta drveća
zna se već dosta dugo. Međutim, ovo uglavnom iskustveno saznanje nije
bilo dovoljno da se dobiju odgovori na pitanja kod kojih vrsta šumskog
drveća postoji mikoriza, u kojoj rnjeri ona pozitivno djeluje, koje vrste mikorize
su najpovoljnije, kako se one mogu umjetno inokulirati itd. Zbog toga
je već na XII. IUFRO Kongresu 1956. god. osnovana radna grupa za proučavanje
problema mikorize kod šumskog drveća. Možemo reći da je od toga
vremena mnogo učinjeno na tome. Ustanovljeno je da je za uspjeh pošumljivanja
mikoriza neobično važna. Tako je npr. eksperimentalno ustanovljeno
da je rast biljaka kod pošumljivanja bolji kada je bila prisutna mikoriza
kod Pisolitus tinctorius (Pers.) C o k e r d Couch na borovima u SAD u
više slučajeva (Dixon i Marx, 1984) na P. caribea u Nigeriji (Momoh i
Gbadegezin, 1980) i u Kongu (Dewaulle i sur. 1982). Kod Pinus
ponderosa preživljavanje i rast biljaka u rasadniku bili su bolji uz prisutstvo
mikorizne gljive Xerocomus sp. (Wright, 1957), kod crvenog javora (Acerrubrum) također je bio bolji rast kada je tlo bilo inficirano gljivom Glomus
macrocarpus var. geosporus gigantea (Daft i Hacskaylo, 1977). Ima
mnogo ovakvih primjera iz raznih područja svijeta. Važno je istaći značaj
mikorize za razvoj sadnica u tropskom i supstropskom području i to naročito
u aridnim predjelima, pogotovo ako se pošumljiva sa stranim vrstama
drveća. Ukoliko nema mikorize neuspjeh može biti katastrofalan. Naime,
mikoniza povećava mogućnost uzimanja vode i hraniva iz tla, te povećava
toleranciju na nepovoljne okolinske ekstreme, kao npr. na niski pH, jaku
toksičnost metalima, visoke temperature itd.


S obzirom na velike programe pošumljivanja degradiranih terena, javlja
se potreba za istraži van jim problema mikorize na takvim terenima. Prema
Mikol i (1969) ta istraživanja trebaju obuhvatiti: 1. komparativna istraživanja
fiziologije, ekologije i simbiotske efikasnosti različitih vrsta gljiva
(bilo bi značajno ustanoviti najpovoljnije mikorizme gljive za posebne uvjete,
kao što su: alikalna ili ekstremno kisela tla, permanentna ali povremeno vodom
zasićena tla, za suhu ili toplu klimu itd.), 2. ustanoviti praktične tehnologije
inokulacije čiste kulture mikorizne gljive. (Na taj bi način bilo
moguće koristiti najefikasnije vrste gljiva).


Poznato je da mnoge leguminozne vrste biljaka imaju sposobnost fiksacije
slobodnog dušika iz tla putem korijenovog sistema. Na korijenju takvih
biljaka nalaze se kvržice u kojima se nalaze Rhizobium bakterije koje fiksiraju
dušik, tj. pretvaraju ga u amonijak, koji se dalje pretvara u aminoki


340
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 47     <-- 47 -->        PDF

seline i transportira u biljci za sintetiziranje proteina. Na taj se način biljka,
tj. mahuna i sjeme bogati hranjivim tvarima, a lišće je vrlo dobro gnojivo
za tlo. Osim poljoprivrendog bilja iz porodice Leguminosae i mnoge šumske
vrste drveća iz te porodice, kao npr. Leucaena, Calliandra, Acacia, Rohinia,
Sesbania i Dalbcria sp, imaju sposobnost fiksacije dušika navedenim načinom.
Količina fiksiranog dušika varira s vrstom drveta, sa staništem i
s prisutnim tipom Rhizobiuma. Ustanovljeno je npr. da Leucaena u raznim
uvjetima proizvede 70 — 500 kg dušika /ha/ god. (Vergara, 1982). Takve vrste
drveća vrlo su pogodne za pošumljivanje degradiranih, dušikom siromašnih
terena. Međutim, u ovom slučaju kao i kod mikorize ne znamo dovoljno o
ovom procesu, da bismo ga mogli efikasno koristiti kod pošumljivanja. Zbog
toga je potrebno proučiti rase bakterija na raznim domaćinima i njihovu
efikanost u raznim staničnim uvjetima. Problem izolacije bakterije te njezine
inokulacije kod šumskog drveća nije dovoljno proučen. Isto tako potrebna
su nam saznanja o efikasnosti uzgoja drveća mahunarki u asocijaciji s drugim
vrstama drveća koje nemaju sposobnost fiksacije dušika ili pak u asocijaciji
s poljoprivrednim biljkama, ako se radi o agrošumarstvu.


Znamo da i neke vrste šumskog drveća, koje ine spadaju u porodicu Leguminosae,
imaju sposobnost fiksacije slobodnog dušika, npr. Casuarina, Paraspoia
i Alnus sp. Ispitivanje njihove efikasnosti za pošumljivanje degradiranih
terena treba biti u programima istraživanja. Možda je još važnije
pronaći metode kultiviranja mikroorganizama koji dolaze na takvim vrstama
drveća, a u svrhu umjetne inokulacije. Tako bi bili u mogućnosti selektivno
koristiti takve mikroorganizme, a što bi doprinijelo uspjehu pošumljivanja
a ujedno i fertilizaciji tla. Jedan primjer takvih istraživanja je rad Monaca
i sur. (1981) s Alnus rubra. Utvrdili su da su biljoice inokulirane s prirodnim
endofitskim inokulantom rasle mnogo više nego bez inokulanta. Osim toga
ustanovljena je razlika u produkciji biomase i asimilaciji dušika između
familija i izvora endofitskih inokulantskih grupa koja ukazuje na genetsku
varijabilnost i mogućnost dobiti putem selekcije.


Genetsko poboljšanje sadnog materijala


Genetsko poboljšanje sadnog materijala putem oplemenjivanja može biti
vrlo uspješno. Dobiveni rezultati s raznim vrstama šumskog drveća uzgajanim
u industrijski razvijenim zemljama pokazuju da je povećanja produktivnosti
potomstva iz prve generacije sjemenskih plantaža 10 — 20" u a iz druge generacije
30 — 45" o.


Razumljivo je da genetski poboljšan sadni materijal zahtijeva i intenzivni
uzgoj u plantažama (izbor i priprema staništa, uzgoj sadnica, optimalna
tehnika sadnje, njega itd.), a što će rezultirati još većom sveukupnom
dobiti. Zbog toga se mnogo očekuje od pošumljivanja s oplemenjenim biljnim
materijalom.


Kod radova na oplemenjivanju potrebno je imati dobro razrađene programe
iz kojih se jasno vide ciljevi istraživanja, a koji ne ovise toJtiko o
potrebama koliko o intenzivnosti sistema proizvodnje. Ukoliko je sistem proizvodnje
vrlo intenzivan, možemo zahtijevati da cilj oplemenjivanja bude
drveće sa specifičnim periodama rasta koji će se poklapati sa klimatskim
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 48     <-- 48 -->        PDF

uvjetima staništa za poš umij i van ja drveće sa specifičnim minimumom rizika
šteta od bolesti i drveće sa specifčnim karakteristikama grananja, poređaja
listova i metaboličke aktivnosti koje drveće može izvršiti maksimalnu konverziju
solarne energije i proizvodnju suhe tvari. Međutim, svaki program
mora početi s proučavanjem varijabilnosti vrste putem testova provenijencija,
a zatim se nadovezati testiranjem familija i genotipova (klonova) iz
najboljih provenijencija. Programi istraživanja moraju biti tako sastavljeni
da svaka faza rada daje zokruženu cjelinu i da se dobiveni rezultati mogu
primijenti u praksi, npr. istraživanja provenijencija trebaju dati odgovor na
pitanje koje provenijencije koristiti kod pošumljivanja, od kojih provenijencija
selekcionirati sjemenske sastojine za proizvodnju sjemena itd.


Neobično je važno, i to ne samo sa stajališta genetike već i silvikulture,
proučavanje interakcije između genotipa (promatrano i u širem smislu) i
okoline. Na taj način dolazimo od odgovora u kojoj mjeri okolina utječe na
ekspresiju pojedinog svojstva. Na osnovi takvih rezultata možemo s više sigurnosti
procijeniti rast kao i druga svojstva za određene provenijencije,
(familije) genotipove u određenim okolinama. Pošumljavanje bazirano na
takvim podacima biti će mnogo uspješnije jer ćemo biti u mogućnosti odgovarajuće
provenijencije, (familije) genotipove uzgajati u za njih najpovoljnijim
okolinama. Takvih primjera ima mnoga npr. Pinus caribaea (Gibson,
1982; Barnes i sur., 1980), Salix alba (Krstinić, 1984); Pinus taeda
(La Fargei Kraus, 1981: Y e i s e r i sur., 1981; Pinus sylvestris i Picea
sitchensis (Johnstone i Samuel, 1978).


Razradom tehnike klonskog razmnožavanja onih vrsta šumskog drveća
koje se prije nisu mogle ili su se tim putem vrlo teško razmnožavale, postoji
sve veća mogućnost korištenja klonova u pošumljivanju. Tako će se postići,
osim aditivne, još i neaditivna genetska dobit, a što je vrlo važno za bolji
uspjeh pošumljivanja. Lib by (1983) nabraja još 15 glavnih potencijalnih
prednosti klonskog šumarstva od kojih ćemo nabrojiti samo dvije: 1. mogućnost
snabdijevanja s adaptiranim klenovima za posebna staništa i 2. genetska
raznolikost u plantažama mogla bi se točno propisati korištenjem pedigriranih
klonova pa bi na taj način plantaže bile znatno stabilnije. Potrebno
je naglasiti da koncepcija klonskog šumarstva prije nego što će biti korištena
u većim razmjerima još uvijek iziskuje rješavanje više otvorenih pitanja. U
ta pitanja ubrajamo: starenje klonova, pitanje broja klonova u kulturi, održavanje
čistoće klonova, cijenu sadnica i dr. Istraživanja su u tom pravcu
vrlo intenzivna i sigurno će u skoroj budućnosti dati pozitivne rezultate, to
više što se sada razrađuje i jedna nova tehnologija vegetativnog razmnožavanja
putem kulture tkiva, a koja u kombinaciji s klasičnim klonskim razmnožavanjem
može ubrzati primjenu kloniranja u pošumljivanju onim vrstima
koje se za sada ne mogu masovno klonski razmnožavati u praktične
svrhe.


Da koncepcija klonskog šumarstva ima svoju perspektivu potvrđuju i
dobiveni rezultati s nekim vrstama drveća. Tako je npr. pošumljivanje u
Aracruzi u Brazilu klonovima Eucalyptus grandis postignuto značajno poboljšanje
u obliku debla, otpornosti na bolesti, svojstvima drva i u rastu.
Poboljšanje rasta je spektakularno, od 36 m3´´ha/god. rast je povećan na
64 m3ha/god. (Z o b e 1 i sur, 1983).


342
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Podizanje plantaža


Prije početka pošumljivanja potrebno je ustanoviti u kakvom je stanju
tlo, tj. da ld je degradirano. Degradacija se ogleda u kapacitetu za vodu i drugim
fizikalnim svojstvima te u pomanjkanju hranjiva. Budući da uspješnost
pošumljivanja ovisi o stanju tla. u slučajevima jače degradacije potrebno je
tlo poboljšati. Poboljšanje se može postići pravljenjem kanalića, terasa, oranjem,
rigolanjem, čišćenjem od korova, fertilizaoijom, mulčiranjem, sadnjom
vrsta drveća i grmlja leguminoza i neleguminoza koja fiksiraju dušik i na
taj način vrše fertilizaciju .tla dušikom. Koja će se metoda za poboljšanje
tla upotrijebiti ovisi o pojedinačnim prilikama tla, postojećoj korištenoj tehnologiji
pošumljivanja i materijalnim mogućnostima. Skupe tehnologije i one
koje iziskuju velik potrošak energije neće se svuda koristiti. One će se više
korisiiti kod namjenskih plantaža, npr. za proizvodnju celuloze, energije i si.
U drugim slučajevima pošumljivanje će se provoditi s manje ulaganja i to
razrađenim tehnologijama. Prema tome, i naša se istraživanja trebaju orijentirati
u ta dva pravca.


Dugogodišnjim istraživanjima na pošumljivanju degradiranih terena stečena
su mnoga saznanja na osnovi kojih su razrađene tehnologije za specifične
stanišne prilike (Evan s (1972), FAO (1957. 1959, 1973), ILO (1979).
Gosh (1977), Wattle Research Institute (1972), Champion
i S e t h (1968) (kako je citirano u Sustaining Tropical Forest Resources 1983,
Goor i Barney, 1976 i dr.). Međutim, to ne znači da su svi problema
riješeni, to više što se degradirane površine u svijetu povećavaju pa se i
problemi gomilaju. Tako je npr. smanjenje površina pod šumama u planinskim
područjima vrlo akutan i ozbiljan ekološki problem. Oko 10% svjetskog
stanovništva živi u planinskim predjelima, dok drugih 40% živi u
susjednim dolinama. Prema tome, polovina svjetskog pučanstva je pod utjecajem
šume ili njenog pomanjkanja u bujičnom području. Podaci FAO i drugih
agencija ukazuju na to da oko 87 mil. ha planinskog bujičnog područja
treba pošumiti. Kao što je rečeno, procjenjuje se da je oko 1,56 milijardi
hektara tropskih zemljišta pod utjecajem jake desertifikacije i da godišnje
podliježe desertifikaciij oko 20,5 mil. ha tropskog aridnog zemljišta. Ako
tome dodamo još slana/alkalična tla kojih ima oko 121 mil. hektara u tropskom
području i da svake godine oko 500.000 ha zemljišta postaje slano ili
alkalično, da imamo desetke milijuna hektara degradiranih krških terena
(u Jugoslaviji oko 3,5 mil. ha, a u Turskoj samo degradiranih šuma na kršu
je o(ko 3,39 mil. ha — Vid a k ov i ć, 1978), te da se u tropskom području´
sklopljene. išume umanjuju godišnje između 7,3 i 20 mil. ha (The World´s
Tropical Forests 1930), onda možemo shvatiti veličinu problema koji stoji pred
svjetskim šumarstvom.


Ako se od pošumljivanja degradiranih zemljišta mora imati ekonomske
koristi a da se u isto vrijeme vraća kvalitetu zemljišta u prijašnje stanje, onda
je jasno da treba uložiti više rada u selekciju visokoprinosnih, brzorastućih,
stres-tolerantnih vrsta i provjenijencija. Iz toga već proizlazi i zadatak istraživalačke
službe. Kod svega se toga razne tehnologije pošumljivanja moraju stalno
poboljšavati i prilagođavati lokalnim prilikama.


Iz iskustva znamo da pošumljena površina još nije garancija da će se
kultura i normalno razvijati. Mnoge pošumljene površine su propale baš zbog


343
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 50     <-- 50 -->        PDF

toga što kasnije nije vršena odgovarajuća njega i zaštita. Zbog toga mislim
da se i ovim pitanjima mora posvetiti odgovor ajuća pažnja kako u praktičnom
radu na pošumljivanju tako i u programima istraživanja.


Agrošumarstvo i silvopastoralna proizvodnja imaju svoju perspektivu u
većem dijelu aridnih, semiaridnih, tropskih i suptropskih područja. Ona se
u nekim područjima od davnina i prakticiraju. Danas se preporučuje tzv.
integralno agrošumarstvo koje predstavlja simultanu i kontinuiranu integraciju
šume i poljoprivrede. Sistem može biti različit, tj. osnovan na tipu ili
vrsti poljoprivrednog i šumskog usjeva ili pak na rasporedu tih usjeva (Vergara,
1981). Međutim, ovaj je sistem, kao razrađena tehnologija, temeljen
na istraživanjima, tek u začetku. Zbog toga se istraživanjima na pošumljivanju
degradiranih terena, agrošumarstvu i silvopastoralnoj proizvodnji
treba posvetiti posebna pažnja, to više što se ovakvom proizvodnjom rješavaju
i neki ključni ekološki problemi zemljišta i socioekonomski problemi
stanovništva.


ZNAČENJE FUNDAMENTALNIH ISTRAŽIVANJA U POŠUMLJIVANJU
DEGRADIRANIH ZEMLJIŠTA


Do danas je vrlo detaljno proučena biologija kulturnog poljoprivrednog
bilja. Poznati su čak i teoretski kapaciteti prinosa zrna. Nažalost, biologija
šumskog drveća nije tako detaljno proučena, premda se ona sada vrlo intenzivno
proučava, a naročito biologija vrsta umjerenih klimatskih područja.
Međutim, da bismo došli do novih znastvenih saznanja u pogledu uspješnijeg
pošumljivanja, potrebno je prvenstveno što bolje poznavanje biologije,
vrste. Tako ćemo npr. proučavanjem genetske varijabilnosti dobiti odgovore
na mnoga pitanja, kao što su: veličina varijabilnosti, rast i prirast pojedinih
provenijencija, interakcija između genotipa i okoline i dr.


Za pošumljivanje aridnih i semiaridnih područja neobično je važno
utvrditi otpornost vrste na sušu. Mislim da se ne možemo više zadovoljiti saznanjima
da jedna vrsta podnosi sušu bolje od druge vrste. Nama su potrebna
temeljna istraživanja iz područja fiziologije, ekologije, genetike i drugih disciplina
kako bismo došli do saznanja potrebnih za uspješniju selekciju i daljnji
razvoj tehnologije. Tako je npr. potrebno znati: koje su minimalne količine
vode i hranjiva potrebno za život i normalan razvoj biljke, kako utječu
visoke temperature na rast i razvoj biljke i utvrđivanje tipova i efikasnost
fotosinteze važnih aridnih i tropskih drvenastih biljaka.


O značaju takvih fundamentalnih istraživanja donosimo nekoliko primjera
kod poljoprivrednog bilja.


S obzirom na fotosintezu postoje tri tipa C:>„ O, i CAM biljke. Općenito
se smatra da se Gs i CAM biljke obilnije pojavljuju s povećanjem temperature
i smanjenjem oborina. C´, fotosinteza je ustanovljena kod najmanje
18 porodica pa izgleda da je povezana s toplim, aridnim, tropskim i suptropskim
uvjetima. Unutar biljnih zajednica O, biljke su više zastupljene u nižim
položajima, toplijim predjelima i tamo gdje je manja količina oborina (Smith
i Bout ton, 1981). Utvrđene su značajne karakteristike ova tri tipa fotosintetskih
biljaka (prema Smit h i sur, 1979):


344
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Karakteristika
biljaka C4 C3 CAM
Potrebna konc. C02
za fiksne. < 10 ppm 30—150 ppm 9
Svjetl. zasić. puno svjetlo < 40 Klux - 10 Klux
Najpovoljnija ternp.
za f iksac, COa 30—35° C 15—20° C - 35° C
Fotosintetski omjer
(mg C02 dm—2 hr-1) 40—80 15—35 0,5—0,7
Fotorespiracija veoma niska aktivna veoma niska


Tip biljke s obzirom na fotosintezu može imati veliko značenje kod preživljavanja
drvenastih biljaka i u toplim područjima, gdje su visoke temperature
i malo oborina. Zbog toga je za važnije drvenaste vrste, koje su
od značaja za pošumljivanje, potrebno ustanoviti tip fotosinteze. Teoretski
postoji i mogućnost dobivanja hibrida između C3 i C4 biljaka koji bi se ponašali
kao C4 biljke. Takav hibrid je i proizveden kada je Flaveria palmerikao ženski roditelj križana s Flaveria anomala (Smith i Powell, 1984).


U okolinama gdje je voda limitirajući faktor pažnja se mora usmjeriti na
povećanje količine vode na raspolaganju za transpiraciju i na poboljšanje efikasnosti
korištenja vode za proizvodnju suhe (tvari. Richard s (1983) je
proučavao kod pšenice efekt voštanosti na prinos i srodne karakteristike u
suhim područjima. Na osnovu njegovih i drugih istraživanja ustanovljeno
je da biljke koje imaju voštani nahuk na pojedinim dijelovima imaju značajno
manji stupanj transpiracije a nepromjenljiv stupanj fotosinteze (John so
n i sur. 1983) dok su im niže fotosintetsko površinske temperature. Rich ard
s (1983) smatra da će ovi faktori povećati efikasnost asimilacije ugljika
po jedinici gubitka vode. a što može rezultirati u visokoj ukupnoj proizvodnji
suhe tvari i visokom prinosu zrna za datu snabdjevenost vodom. U tom
pravcu treba vršiti istraživanja i kod šumskog drveća da bismo došli do saznanja
o ponašanju raznih vrsta i njihovih provenijencija kod uzgoja u
aridnim područjima. Poznata su istraživanja o utjecajiu stres okolina (vlage
i temperature) na klijavost i rast klijanaca raznih vrsta borova (Barnett ,
1969; Larson i Shubert, 1969; Diavanskir i Reid, 1975; KaufmanniEckhard,
1977; iFalusi, Calamassii Točci, 1983). Međutim,
valja imati na umu i saznanja do kojeg se došlo proučavanjem divlje
pšenice (Triticum dicoccoides), gdje kod prirodne selekcije imaju prednost mehanizmi
preživljavanja pred produktivnošću. Ako je tako, onda je otpornost
na sušu s obzirom na prirodnu selekciju »neutralno« svojstvo i trebalo bi
biti slučajno distribuirano kod T. dicoccoides. Iz toga se može pretpostaviti
da se kod šumskog drveća korisni geni, s obzirom na otpornost na sušu, ne
nalaze obavezno najviše u stres okolinama. Kod selekcije šumskog drveća
na sušu o tome itrebamo voditi računa.


S obzirom na razvoj fiziologije, a i na perspektive primjene tih saznanja
o oplemenjivanju šumskog drveća, mislimo da bi fundamentalna genetska
istraživanja sa šumskim drvećem trebalo stimulirati. Tako se npr. kul
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 52     <-- 52 -->        PDF

tura stanice i tkiva kod šumskog drveća istražuje u mnogim laboratorijima
u svijetu. S nekim vrstama postignuti su pozitivni i vrlo ohrabrujući rezultati,
kao npr. Prunus avium, Calocedrus decurrens, Sequiadendron giganteum,
Populus tremula, Populus tremuloides, Betula pendula, Pinus taeda, Pi-
nus radiata i dr. Očekuje se da će se ovom metodom u cijelosti ili u kombinaciji
s razmnožavanjem pomoću reznica mnoge vrste moći koristiti u pošumljivanju.
Proučavanje ove metode između ostaloga ima svoje značenje
i za rejuvenilizaciju klonova te konzervaciju (očuvanje) genofonda.


Veće težište treba biti na ispitivanju mogućnosti povećanja genetske
varajabilnnosti kod šumskog drveća. Jedna od tih mogućnosti je i međuvrsna
hibridizacija. Povećanjem genetske varijabilnosti može se stvoriti veća
baza sa selekciju., To je tim značajnije što je veća mogućnost kloniranja
šumskog drveća.


Premda se heterozis mnogo proučavao, naročito kod poljoprivrednog bilja,
ova pojava je posebno važna za oplemenjivanje šumskog drveća. Zbog
toga smatramo da bi bilo potrebno kod šumskog drveća heterozis i dalje
proučavati. Križanjem raznih rasa (provenijencija) povećava se heterozigotnost
a time i mogućnost pojave luksuriranja.


Biotehnologija se vrlo intenzivno razvija. Sve više ima primjera proučavanju
biotehnologije kod višeg bilja. U zadnje se vrijeme interes za proučavanje
biotehnologije kod šumskog drveća također povećava. Biotehnologija
omogućava istraživačima, kako iznosi Durza n (1984), da unesu drveće u
laboratorije, reduciraju ga na njegove celularne građevne blokove i manipuliraju
stanicama kao mikroorganizmima pod aseptičnim uvjetima. U tom
se pravcu vrše istraživanja. Radovi A huj e (1983, 1984) s trepetljikom i bukvom,
Kriebela (1985) s Pinus strobus ukazuju na perspektivu ovih istraživanja
za potrebe oplemenjivanja šumskog drveća. U tom kontekstu, vrijedno
je spomenuti transfer bakterije Azotobacter koja veže dušik u mikoriznu
gljivu Rhizopogon koja ulazi u simbiotsku asocijaciju s korijenjem Pinus
radiata (Ah u ja, 1982). Međutim, preduvjeti za genetski inženjering kod
šumskog drveća su proučavanje kulture tkiva, stanice, i protoplasta kako bi
se kod ovih biljaka mogao definirati njihov rast in vitro i zahtjevi za diferencijacijom,
jer ćemo samo tako doći bliže žetvi plodova protoplast tehnologije.
Za sve to potrebno je više fundamentalnog znanja o biološkim procesima
koji utječu na rast, metabolizam, razvoj, reprodukciju i interakcije
kod važnih vrsta. Treba provesti mnogo više bazičnih istraživanja prije nego
ćemo biti u stanju u punom smislu koristiti blagodati biotehnoolgije u šumarstvu.
Baš zbog toga potrebno je planski pristupiti ovim istraživanjima.


ZAKLJUČNE NAPOMENE


Da bi se pošumljivanje degradiranih terena u cijelom svijetu provodilo
mnogo opsežnije i tako zaustavila degradacija i smanjivale površine degradiranih
zemljišta, mora se primijeniti tehnologija koja garantira dobar uspjeh
uz manja ulaganja. To je ključni problem koji treba biti predmetom istraživanja
ne samo znanstvenih instituta nego i razvojnih i operativnih službi.
Problem je veoma kompleksan i mora se timski rješavati tako da na
bazi dosadašnjih saznanja i praktičnih dostignuća odredimo pravce i progra
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 53     <-- 53 -->        PDF

me istraživanja. U te programe moraju biti uključena fundamennntalna istraživanja
koja će biti usko povezana s primjenjendm istraživanjima a koja
zajedno trebaju dati ne samo nove pojedinačna parcijalna rješenja i potpuno
nove tehnologije već za društvene zajednice, nacije, pa i svijet u cjelini, nove
i bolje prihvatljivije koncepcije o značaju pošumljdvanja degradiranih terena
za dobrobit ljudskog roda. Kod toga je potrebna i međunarodna suradnja.
FAO i IUFRO su u tom pogledu i do sada mnogo ´učinili, a u budućnosti njihova
uloga treba biti još veća.


LITERATURA


A h u j a, M. R. 1982: Isolation, culture, and fusion of protoplast: problems and
prospects. Silvae Gen. 31 (2—3): 66—77.
A h u j a, M. R. 1983: Short note: Isolation and culture of mega and normal protoplasts
in aspen. Silvae Gen. 32 (5—6): 225—227.
A h u j a, M. R. 1984: Short note: Isolation and culture of mesophyll protoplasts
from mature beech trees, Silvae Gen, 33 (1): 37—39.


Barnes, R. D., Gibson, G. L. and Bardey, Marie-Anne 1980: Variation
and genotype-environment interaction in international provenance trials of
Pinus caribaea var. .hondurensis and implications for population
improvement strategy, IUFRO Symp, and Workshop on Genetic Improv, and
Productivity of Fast Growing Tree Species. Aguas de Sao Pedro, Brazil, 25th—
—30th August 1980: 20 pp.


B a r n e 11, J. P. 1969: Moisture stress affects germination on longleaf and slash
pine seeds. For. Sci. 15: 275—276.


Barro s d e, N. F. 1980: Some Considerations on Soil-Site Relations in the Neotropics.
IUFRO (MAB) Forest Service Symp.: Wood Production in the Neotropics
via Plantations. USDA For. Service, International For. Staff, Washington,
DC. Sept. 8—12, 1980, Rio Fiedras, Puerto Rico: 127—135.


Blum, A., Ebercon, A., Sinmena, B., Go Id en berg, H., Gerechter-
Amital , Z. K. and Grama , A. 1983: Drought resistance reactions oL wild
emmer (T. dicoccoides ) and wild emmer x wheat derivatives. Proc. 6th
Intern. Wheat Genetics Symp, Kyoto, Japan: 433—438.


Champion , H. G. and S e t h, S. K. 1968: General Silviculture for India (Delhi,
India: Controller of Publications): 511 pp.


Daft, M. J. and Hacskaylo, E. 1977: Growth of endomycorrhizal and nonmycorrhizal
Red maple seedlings in sand and anthracite soil. For. Sci. 23 (2):
207—216.


DewauMe, J. C, Garb aye, J. et O kombi, G. O. 1982: Stimulation de la
croissance dnitiale de Pinu s caribae a Morelet dans une plantation du
Congo par controle de la mycorrhization. Bois et Forets des Tropiques 196:
25—323.


Dixon , R. K. and Marx , D. H. 1984: The role of mycorrhiza in forest biotechnology.
Internat. Symp. of Recent Advances in Forest Biotechnology, Grand Traverse
Resort Village, Traverse City, Michigan, June 10—13, 1984: 126—133.


Diavanshir, K. and R e i d, C. P. P. 1975: Effect of moisture stress on germination
and radicle development of Pinus eldarica Medw. and Pinus ponderosa
Laws. Can. J. F. Res. 5: 80—83.


Durza-n, D. J. 1984: Potential for genetic manipulation of forest trees: totipotency,
somaclonal aberration, and trueness to type. Internat. Symp. of Recent
Advances in Forest Biotechnology, Grand Traverse Resort Village. Traverse
City. Michigan, June 10—13, 1934; 104—125.


Eisemann, R. L., N ikies, D. G. and Nevton, R. 1980: Preliminary investigation
of variation and provenance-environmetal interaction in Pinu s
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 54     <-- 54 -->        PDF

c a r i b a e a var. hondurensis in Queensland plantings of the International
Provenance Trials. IUFRO Symp. and Workshop on Genetic Improv.
and Productivity of Fast Growing Tree Species. Aguas de Sao Pedro, Brazil.
25th—30th August 1980.


Evans , J. 1982: Plantation Forestry in the Tropics. Oxford, England, Charendon
Press: 472 pp.


Fa J u si, M., Cal a mas si, R. and T o c c i, A. 1983: Sensitivity of seed germination
and seedling root growth to moisture stress in four provenaces of Pi-
nus halepensis Mill. Silvae Gen. 32 (1—2): 4—9.


Gibson , G. L. 1982: Genotype-Environment Interaction in Pinus caribaea. Dept.
For., Commenwealth For. Inst., Univ. Oxford: 112 pp.
Goor, A. Y. and Barney, C. W. 1976: Forest Tree Planting in Arid Zones. Sec.
Edition. The Roland Press Co. New York: 504 pp.
Gosh, R. C. 1977: Handbook of Aforestation Techniques (Dehli, India: Controller
of Publications): 411 pp.


Johnson, D. A., Richards, R. A. and Turner, N. C. 1983: Yield, water
relations and surface reflectances of near-isogenic wheat lines differing in
glaucousnes. Crop Sci. 23: 318—325.


Johnstone, R. C. B., Samuel, C. J. A. 1978: The interaction between genotype
and site: its influence on tree selection programmes in Britain. Forestry
Commission, Res. & Develop. Paper 122, 8th World For. Congr, Jakarta,
1978: 18 pp.


Kaufmann, M. R. and E c k a r d, A. N. 1977: Water potential and temperature
effects on germination of Engelmann spruce and Lodgepole pine seeds.
For. Sci. 23: 27—33.


Kriebel, H. B. 1985: DNA sequence components of the Pinus str obu s. Can.


J. Forest Res. 15 (1): 1—4.
Krstinić , A. 1984: Fenotipska stabilnost, adaptabilnost i produktivnost nekih
klonova stablastih vrba (Phenotypic stability, adaptibility and productivity of
certain clones of arborescent willows). Glas. za šum. pokuse, posebno izdanje


1: 5—22.
La Farge , T. and Kraus , J. F. 1981: Genotype environment interactions of Loblolly
pine famillies in Georgia, U. S., A. Silvae Gen. 30 (4 — 5: 156—162.
Larson,
M. M. and Shubert, G. N. 1969: Effect of osmotic water stress on
germination and initial development of Ponderosa pine seedlings. For. Sci.


15: 30—36.
Libby , W. J. 1983: Potential of clonal forestry. Proc. 19th Meeting Canad. Tree
Improv. Assoc. Part 2, Clonal Forestry: It´s impact on tree improvement and
our future forests: 1—11.


McDonald, L. and Fernandes I. M. 1984: AMCEL — An Amazon pine
plantation may be the largest of its kind. J. Forestry: 668—670.
Mi kola, P. 1969: Afforestation of treeless areas — Importance and technique
of mycorrhizal inoculation. Unasylva 23 (1): 35—48.


Momoh, Z. O. and Gbadegesin, R. A. 1980: Field performance of P i s olithus
tinctorius as a mycorrhizal fungus of pines in Nigeria. In Tropical
mycorrhiza research (P. Mikola, ed.): 72—79, Oxford Univ. Press, London.


Monaco, Ph. A., Ching, T. M. and Chang, K. K. 1981: Variation of Alnus
rubra nitrogen fixation capacity and biomass production. Silvae Gen. 30 (2—3):
46—50.


Richards , R. A. 1983: Glaucousness in wheat, its effect on yield and related
characteristics in dryland environments, and its control by minor genes. Proc.
6th intern. Wheat Genetics Symp. Kyoto, Japan: 447—451.


R u d j i m a n
1981: Multiple-purpose species or planting on cnitical soils on Java.
Observations on Agroforestry on Java, Indonesia, K. F. Wiersum (ed.), Department
of Forest Management, University of Wageningen, The Netherlands.
1981: 76—89.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Smith, B. N., Otto, C. B., Martin II, G. E. and Boutton, T. W. 1979:
Photosynthethic Strategies of Desert Plants, Arid Land Plant Resources. Proc.
Intern. Arid Lands Conf. on Plant Resources. Texas Tech. University: 474—
—481.


Smith , B. N. and Boutton , T. W. 1981: Environmental influences on C13/C12
ratios and O, photosynthesis: 255—262. In: Photsynthesis VI. Photosynthesis
and Productivity, Photosynthesis and Eenvironment. Edited by Georg Akoyunoglou.
Balaban Intern. Sci. Serv. Philadelphia, Pa.


Smith, B. N. and Powell, A. M. 1984: C,, — like F, — hybrid of C3 x C4
Flaveri a Species. Naturwissenschaften 71:217.


S o m m e r, A. 1976: Attempt at an Assessment of the World´s Tropical Forests.
Unasylva, Vol. 28 (112—113): 5—25.


Vergara , N. T. 1981: Integral agro-forestry: a potential strategy for stabilizing
shifting cultivation and sustaining productivity of the natural environment.
Working Paper Environment and Policy Institute, the East-West Center, Honolulu,
Hawaii: 33 pp.


Vergara , N. T. (ed.) 1982: New directions in agroforestry: the potential of tropical
legume tress. Selection of legume trees for agroforesty. East-West Center
Honolulu, Hawaii, USA: 28 pp.


Vid ako vic, M. 1978: Improvement of eroded karst lands. VIII World Forestry
Congress, Jakarta 16—28 Oct. 1978, FFF/5 — 3: 9 pp.


Wright , E. 1957: Importance of mycorrhizae to Ponderosa pine seedlings. For.
Sci. 3 (3): 275—280.


Yeiser, J. L., van B u i j t e n e n, J. P. and L o w e, W. 1981: Genotype x environment
interactions and seed movements for Loblolly pine in the Western
Gulf Region. Silvae Gen. 30 (6): 196—200.


Z o b e 1, B., Y. K. I k e m o r d and E. Campinhos 1988. Vegetative propagation in
Eucalyptus . Proc. 19th Meeting Canad. Tree Improv. Assoc. Part 2, Clonal
Forestry: It´s impact on tree improvement and our future forests: 136—
—164.


The World´s Tropical Forests: A Policy, Strategy and Program for the United
States. Dept. State Public 9117. Intern. Organ, and Conf. Series 145, Washington,
D. C. 1980: 53 pp.


Firewood Crops. Shrub and Tree Species for Energy Production National Academy
of Sciences, Vol. 2, 1983; 92 pp.


Tree planting practices in tropical Asia. FAO Forestry Development Paper, No.
11, 1957: 172 pp.


Tree planting practices in temperate Asia, Burma —India — Pakistan. FAO
Forestry Development Paper, No. 14, 1959: 150 pp.


Tropica Forest Resources Assesment Project (GEMS): Tropical Africa. Tropical
Asia, Tropical America (4 vols.), Rome FAO/UNEP, 1981.


Appropriate Technology for the Establishment and Maintenance of Forest Plantations.
Manila, Intern, labor. Organ. (ILO), 1979.


Sustaining Tropical Forest resources. Reforestation of Degraded Lands. Office
of Technology Assenment (OTA) Background Paper-F-18, Washington, D. C,
1983: 55 pp.


U. N. Conference on desertification: Roundup, Plan of Action, and Resolutions.
New York, United Nations, 1978.
Handboook of Eucalyptus Growing, Pietermaritzburg, South Africa. Wattle
Research Institute, 1972.


Establishment Techniques for Forest Plantations. FAO, Forestry paper No. 8,
Rome, 1978: 183 pp.


349
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Research and Reforestation of Degraded Lands


Summary


Extensive forest lands all over the world have been deforestated and they
are in varying degrees of degradation. The causes for forests and forest lands
degradation are manifold. This gives rise to the questtton of how to stop thlis degradation
and increase reforestation. The issue is a complex one. In this paper
it is approached from the research point of view the question of improvement of
reforestation technology. Problems are discussed of reforestation with autochtonous
species vs. exotics, cultivation of a monoculture vs. polyculture, the quality
of plant maternal, symbiosis of miicro-organisms on tree roots, genetic improvement
of plant stock, agroforestry and the meaning of fundamental research in the reforestation
of degraded lands.


POZIV NA PROSLAVU 40. GODIŠNJICE OSNIVANJA
SREDNJE ŠUMARSKE ŠKOLE ZA KRS U SPLITU


U subotu i nedjelju 8. i 9. listopada 1988. god. održat će se u Splitu
proslava 40. godišnjice početka nastave u bivšoj Saveznoj srednjoj šumarskoj
školi za krš u Splitu.


Svi bivši đaci te škole koji žele doći u Split da obilježe taj značajan
jubilej neka svoju nakanu jave čim prije Organizacionom odboru na
adresu: JELA VIC MARKO, PIK »JADRO« — OOUR PARKOVI I DEKORACIJE
«, LAZARICA 16, 58000 SPLIT radi orijentacije o broju
učesnika, a svakako do 15. rujna javiti točan datum dolaska u Split
radi osiguranja smještaja.


Program :


— 8. X. 1988. proslava u prostorijama DIT-a, Starčevićeva ul. 16 s
početkom u 10 sati. Zajednički ručak u 13 sati.

9. X. 1988. od 8 do 13 sati posjet izložbi »Lov i turizam Dalmacije
88«, te obilazak parka oko Hotela »Lav-« kod Splita. U 13 sati zajednički
ručak, a potom povratak kućama.
Za Organizacioni odbor
predsjednik
Milan Lacić, šum. tehn.