DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*561 (Picea sitchensis L.) Sum. list CXII (1988) 301


RITAM PRIRAŠĆIVANJA U VISINU SITKANSKE SMRCE (Picea
sitchensis L.) U OVISNOSTI OD PROVENIJENCIJE


Komad PINTARIC*


SAŽETAK: Pošto danas u naporima za povećanje proizvodnjedrvne mase unošenje stranih vrsta drveća brzoga rasta zauzima
značajno mjesto, a da bi se izbjegli neuspjesi, neophodno je detaljnije
proučiti bioekološke karakteristike vrsta drveća i njihovih provenijencija
uz upoređivanje uslova u prirodnom arealu sa uslovima
u koje se određena vrsta drveća želi unijeti.


U radu se analizira ritam prirašćivanja i visinu sitkanske smrče.
(Picea sitchensis L.) različitih IUFRO-provenijencija. Došlo se do
zaključka da između istraživanih provenijencija ne postoje bitne
razlike u početku i završetku prirašćivanja u visinu, ali da postojerazlike u intenzitetu prirašćivanja u visinu, o čemu treba voditi
računa.


U trajanju prirašćivanja u visinu ne postoje veće razlike između
provenijencija, ali je u hladnijim područjima trajanje prirašćivanja
kraće, počinje nešto kasnije i završava ranije.


1. UVOD
Povećanje proizvodnje drvne mase po količini i kvalitetu je opredjeljenje
u svim srednjeročnim i dugoročnim planovima razvoja šumarstva Jugoslavije.
Da bi se ovaj cilj postigao postoji niz mjera koje se već danas u većem ili
manjem obimu sa više ili manje uspjeha primijenjuju. To su: pošumljavanje
neobraslih površina, prevođenje manje vrijednih i manje produktivnih izdanačkih
šuma u više gospodarske oblike primjenom direktne konverzije, njega
šuma u visokim i izdanačkim šumama itd.


Posebno mjesto zauzima »unošenje stranih vrsta drveća« koje se odlikuju
trajnim bržim rastom i većom proizvodnjom drvne mase u odnosu na autohtone
vrste drveća. Međutim, sa unošenjem stranih vrsta drveća još nemarno dovoljno
iskustva, te su za konačnu ocjenu o njenoj opravdanosti potrebni i rezultati
dugogodišnjih istraživanja.


Pri unošenju stranih vrsta drveća postoji čitav niz problema, jer se prirodni
areal nalazi u različitim ekološkm uslovima, a u različitim ekološkim
uslovima su i područja u koja se želi unijeti pojedine strane vrste drveća.


Poznato je naime da su neki ekotipovi-provenijencije karakteristični po
brzom rastu, ali su osjetljivi na niske temperature, posebno na kasne i rane


* Prof. dr. Konrad Pkitarić, Sum. fakultet Sarajevo


ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 8     <-- 8 -->        PDF

mrazeve i da često proizvode drvnu masu slabije kvalitete. S druge strane,
ima provenijencija koje rastu sporije otpornije su na bdotska i abdotska oštećenja
i imaju kvalitetniju drvnu masu (P i n t a r i ć 1957). Rješavanje ovih
problema zahtijeva mnogobrojna sistematska istraživanja koja su dužeg ili kraćeg
trajanja.


U radu se želi odgovoriti na pitanje kakav je ritam prirašćivanja u visinu
sitkanske smrče (Picea sitchensis) različtih provenijencija na stalnim oglednim
plohama u odjelima 19 i 99 Gospodarske jedinice »Kruščica« na području
OOUR Šumarstvo u Travniku.


U ogledu su zastupljene IOTRO-provenijencije sitkanske smrče.


2. MET OD RADA
U proljeće 1979. godine na području Bosne u različitim područjima postavljeno
je 9 stalnih oglednih ploha sa 6 — 10 provenijencija na kojima će se dugoročno
pratiti prirast te otpornost na biotska i abiotska oštećenja. Istraživanja
imaju dugoročni karakter. Većinu poslova oko postavljanja ogleda i praćenja
rasta i razvoja preuzele su organizacije na čijem su području i postavljene
ogledne plohe.


U našim istraživanjima zadatak je bio da se prouči ritam prirašćivanja u
visinu.


Na svakoj plohi svaka provenijencija je zastupljena u tri ponavljanja —
bloka. Na svakoj parceli je odabrano po pet slučajno odabranih biljaka koje
pripadaju gornjoj etaži koje su numerirane. Na taj način je osmatranje vršeno
na po 15 biljaka po provenijenciji. U 1983. godini, svakih 7 dana od početka
prirašćivanja u visinu (otvaranje terminalnog pupa) do završetka prirašćivanja
u visinu (formiranjen novog terminalnog pupa) registrovana je dužina
ljetorasta.


Na osnovu podataka mjerenja obračunate su srednje vrijednosti za one
parametre za koje se smatralo da su bitni za rezultate istraživanja i provedena
je analiza varijanse primjenom DUNCAN-ovog »multiple rang test«-a.


Za ocjenu signifikantnosti utvrđeni su slijedeći simboli:
razlike dva prosjeka signifikatne kod p = 0,01 XXX
razlike dva prosjeka signifikantne kod p = 0,05 XX
razlike dva prosjeka signifikantne kod p = 0,10 X
razlike dva prosjeka; nisu signifikantne 0


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
3.1. Opis oglednih ploha
Ogledne plohe su postavljene u odjelima 19 i 99 G. J. »-Kružića« na području
OOUR »Šumarstvo« u Travniku, sadnjom 4 godina (2 + 2) starih sadnica. Ogled
je postavljen u proljeće 1979. godine. Prema tome istraživanja se odnose na
devetu godinu rasta.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Osnovni podaci za ogledne plohe su slijedeći:


Nadmorska visinaEkspozicijaNagibodjel 19
650 m
NW
10" — 15°
odjel 99
550 m
E
5" — lf°
Klima
Za karakteriziranje klime uzeta je u obzir meteorološka stanica Travnik


(500 m, 44° 14´ N, 17° 41´ E) za period 1925. — 1940.
Srednja godišnja temperatura je 9,1° C, temperatura najhladnijeg mjeseca


— 2.1° C, srednja godišnja amplituda temperature 21,2° C, srednja temperatura
u periodu V — IX 16,5° C Vegetacioni period (broj dana sa srednjom dnevnom
temperaturom višom od +10° C) traje 178 dana. Prosječna godišnja količina
oborina iznosi 788 mm, a u periodu V — IX padne 379 mm (48% od godišnje
količine). Godišnji De Martonne-ov indeks suše iznosi 45, u periodu V — IX
35, a ni jedan mjesec nema aridnu klimu.
Opšti karakter klime: umjereno kontinentalna.


Zemljište


Fizička i hemijska svojstva zemljišta ispitana su na Šumarskom fakultetu
u Sarajevu (Senić, P. — Đ u r đ e v i ć, J., 1986).


Odje l 19: kristalasti škriljac (filit), kiselo smeđe zemljište (distrdčni
kambisol), pjeskovita ilovača, pH 4,1 — 4,5, humus na dubini od 0—5 cm 8,07%,
na dubini od 5 — 20 cm 1,89% i na dubini od 20 —50 cm 0,29%; P 205 na
dubini od 0 — 5 cm 12,32 mg, na dubini od 5 — 20 cm 1,77 mg i na dubini od
20 — 50 cm 0,61 mg; K2 O na dubini od 0 — 5 cm 26,53 mg. na dubini od 5 — 20
cm 6,76 mg i na dubini od 2 0— 50 cm 6,02 mg.


Reakcija zemljišta je po cijeloj dubini profila ekstremno kisela; sadržaj
humusa u horizontu do 5 cm visok, a sa dubinom naglo opada na slabu i veoma
slabu humoznost; lako pristupačnim fosforom do dubine od 5 cm je zemljište
srednje, a ispod te dubine slabo snabdjeveno; lako pristupačnog kalija u površinskom
horizontu ima dovoljno, a sa dubinom sadržaj naglo opada; zemljište
je slabo snabdjeveno bazama.


Šumska zajednica: šuma hrasta kitnjaka i običnog graba Querco-Petraeae-
Carpinetum illiricum (S t e f. 1964, H o r v, et al. 1974).


O d j e 1 99: kristalasti škriljac (filit), kiselo-smeđe zemljište (distrdčni kambisol),
ilovača teškog mehaničkog sastava, pH 4,7. Humus na dubini od 5 — 20
cm 1,23%, a na dubini od 20 — 50 cm 0,32%; P2 03 na dubini od 5 — 20 cm
1,43 mg, a na dubini od 20 — 50 cm 0,61 mg; K2 O na dubini 5 — 20 cm
28,86 mg, a na dubini od 20 — 50 cm 5,30 mg.


Reakcija zemljišta je ekstremno kisela, zemljište je slabo do vrlo slabo
humozno i siromašno u lako pristupačnom fosforu; lako pristupačnim kalijem
je u površinskom horizontu dobro snadjeveno, a ispod ovog, sadržaj kalija
naglo pada; zemljište je slabo zasićeno bazama.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 10     <-- 10 -->        PDF

I
I
XI—A


la
IfU§TpoS
oafsojd


I ram


XI—A
uruia.g M
a
0 slugipos
g.O osfscud ©
Birep
cpouad


uoioBiaSsA
afuBfBJx
3J
N

, ,


ra XI—A


oa
w


c


;;iduiB
c/l «


i-BfiisipoS ^T


o
>*
3 iafšojd


0


w


^ n eossofut
« i-Ssfiu

o


R


<3 p,


U -pB]l{fBU


p


c


,-Tt
©


o


BfugipoS


« H
o"


Bfap&js


E


zL ZL ZL zL


J5 SlBUtpJOO´S


(NIT)


o


g
fi


OC1


zL
ZL zL


3JBUipjOO>{


of


S3


z


<< 3


o


H


z i B
^2 s


81


Q o,-B


I
Č^ KP


od Bfiouaf
-TUaAOJjJ §
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Šumske zajednica: montana bukova šuma (Luzulo-Fagetum F a b. et al.
1963).


3.2. Provenijencije sitkanske smrče
Prirodni areal sitkanske smrče je veoma širok, jer se uz obalu Pacifika
sjeveroameričkog kontinenta pruža od 41° do 61° sjeverne širine, i od 121°
do 153° zapadne dužine. Provenijencije sitkanske smrče koje su zastupljene
u ogledu obuhvataju područje od 45° 49´ do 50°03´ sjeverne širine, i od 121° 45´
do 127° 02, zapadne dužine sa nadmorskim visinama od 18 do 366 m, od države
Oregon (SAD) na jugu do Britanske Kolumbije (Kanada) na sjeveru.


Osnovni podaci o provenijencijama i meteorološkim elemetndma dati su u
tabeli br. 1.


Kako se vidi, prosječne godišnje temperature variraju između 7,8° C i
11,7° C, prosječna temperatura najhladnijeg mjeseca između —0,6° C i 3,9° C,
prosječena godišnja amplituda temperature između 12,3° C i 17,7° C. Apsolutne
maksimalne temperature variraju između 35° C i 40° C, a apsolutne minimalne
između — 20° C i —25° C, tako da apsolutna godišnja amplituda varira između
55° C i 65° C.


Može se konstatovati da su u najhladnijem mjesecu temperature dosta visoke,
jer je jedino na meteorološkoj stanici registrovana negativna temperatura
od — 0,6° C. Ni prosječne temperature najtoplijeg mjeseca nisu visoke,
jer se areal sitkanske smrče nalazi u pojasu magle (fog. belt), koje se javljaju
tokom cijele godine, te znatno utiču i na snižavanje temperature. Kao posljedica
ovog toka temperature, i prosječna godišnja kolebanja temperature nisu
visoka.


U periodu maj-septembar, prosječne temperature variraju između 12,5° C
i 17,1° C, a vegetacioni period traje 134 do 212 dana. Najkraći vegetacioni period
konstatiran je kod najsjevernije provenijencije (prov 305) i prov 3067 koja
se nalaze više u unutrašnjosti kontinenta. Najduži vegetacioni period je na
području prov. 3012.


Godišnja količina oborina varira između 788 mm i preko 3000 mm. Najviše
oborina imaju stanice koje su izložene direktno vjetrovima sa Pacifika koji
donose oborine, a najmanje one koje se nalaze na suprotnoj strani. Raspored
oborina pa godišnjim dobima i u periodu V — IX vidljiv je iz tabele 2.


Rasopred oborina je izrazito oceanski, jer su najveće količine oborina u
hladnijem periodu godine (jesen zima: oko 70%), dok na topliji dio godine
(proljeće — ljeto) otpada svega oko 30% od godišnje količine. Posebno suho
godišnje doba je ljeto, kada padne svega 7% do 12% godišnje količine. Posebno
suhi mjeseci su juli i august kada padne svega 1% do 3% od godišnje količine,
dok u mjesecima sa najviše oborina padne 12% do 16%). I ove male
količine oborina u vegetacionom periodu nisu smetnja da sitkanska smrča
dostigne značajne dimenzije i prosječni zapreminski prirast od preko 14 m3
krupno drveta po hektaru. Ovo iz razloga što se gotovo cijeli areal nalazi uz
obalu Pacifika u pojasu magle (fog belt), gdje se značajna količina oborina
dobija putem magle, koju obični kišomjeri ne registriraju. Da sitka ima na
raspoloženju dovoljnu količinu vode govori i okolnost da su te šume u svako
doba godine vlažne i da i to u toku ljeta kada ne pada kiša sa iglica kaplje
voda.


305
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Količine oborina po godišnjim dobima i u periodu V—IX


Tabela 2


I
Meteorološka
stanica u
a
C
Ng
a
o
3
.%
I
>
o
O
3001 Belingham
mm
%
272
35
177
22
95
12
244
31
215
27
788
100
3003
3065 Quiniault
mm
%
1281
41
673
22
204
7
HIT
30
537
17
3105
100
3012 Portland
mm
°/o
467
44
246
23
71
7
289
26
175
16
1073
100
3059 Quatsino
mm
°/o
1024
37
564
20
237
10
399
33
609
22
2774
100
3067 Glacier
mm
%
471
35
300
23
129
10
429
32
239
22
1329
100


U kojoj mjeri može magla uticati na povećanje količine vode govore i
podaci koje navode mnogobrojni istraživači. Tako Malott h (P i n t a r i ć 1973)
na osnovu istraživanja provedenih u Južnoj Africi (navodi da dok u običnom
kišomjeru nije bilo oborina, u specijalnim koji hvata i maglu je registrovano
387 mm {21. 12. 1902. do 01. 01. 1903. godine). Prema istom autoru, jedno mjerenje
u trajanju od 52 dana pokazalo je da je u običnom kišomjeru registrirano
126 mm oborina, a u specijalnom čak 2027 mm ili oko 18 puta više.


Uspoređujući meterološke podatke područja istraživanih provenijencija sitkanske
smrče sa klimom područja na kojem je postavljen ogled, mora se konstatovati
da u pogledu uslova temperature nema većih razlika, osim što je
u Travniku zimi nešto hladnije, a ljeti toplije, tako da je i godišnja amplituda
temperature viša. I u trajanju vegetacionog perioda ne postoje veće razlike.


Po količini i rasporedu oborina, Travnik se značajno razlikuje u odnosu
na gotovo sve stanice, jer sve stanice imaju znatno veću količinu oborina (izuzev
meteorološke stanice Belingham), što je uslovljeno i položajem Travnika.
U Travniku su oborine prilično ravnomjerno raspoređene, dok to nije slučaj
u prirodnom arealu sitkanske smrče. Dok u prirodnom arealu u periodu
V — IX padne 17% do 27% godišnje količine oborina, u Travniku u tom periodu
padne čak 44%. Pri tome ne treba zaboraviti da u prirodnom arealu padne
znatno veća količina oborina, tako da relatinvi brojevi nisu dovoljni, već
se mora uzeti u obzir i apsolutna količina oborina koja padne u tom periodu.
U toku vegetacionog perioda Travnik ima znatno manje magle, te je
i mikroklima znatno suvlja nego u prirodnom arealu.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Upoređujući sve meteorološke podatke stanica prirodnog areala i Travnika,
može se konstatirati da postoji prilična podudarnost u klimi.


Treba posebno naglasiti da i veoma niske zimske temperature u periodu
1984 — 1987 nisu izazvale nikakva oštećennja na svim provenijencijama sitkanske
smrče.


3.3. Prirašćivanje u visinu
3.3.1. Početak i završetak prirašćivanja u visinu
Početak prirašćivanja u visinu uslovljen je prije svega sumom
temperature, koja je za svaku vrstu drveća i provenijenciju prilično
konstantna (L e i b u n d g u t 1984, P i n t a r i ć 1983, S a r v a s 1967, Schmidt-
Vog t 1977). Početak prirašćivanja u visinu prilagođen je klimatskim uslovima
svoga staništa, tako da se najbolje iskoristi vegetacioni period i ne dolazi
do šteta od kasnog mraza, te pri normalnom proljeću počinje sa rašćenjem u
najpogodnije vrijeme.


Endogeni toplinski prag kod pojedinih vrsta drveća i provenijencija je isto
tako približno konstantan, i na osnovu početka prirašćivanja u visinu može
se bez teškoća zaključiti da li provenijencija potiče iz hladnijih (viših) ili
toplijih (nižih) položaja. Poznato je naime da vrste drveća i provenijencije


Ritam prirašćivanja u visinu tokom 1983. godine
Ogledna ploha »Kruščica 19«


Tabela 3


ProveniDatumi
kada je post;gnuta određena relativna dužina lj dorasta
jencija Početak 10% 255/0 50o/0 750^ 90% 1009«


3001 25. 04. 04. 05. 14. 05. 24. 05. 03. 06. 12. 06. 22. 06.
3003 26. 04. 05. 05. 16. 05. 27. 05. 08. 06. 18. 06. 04. 07.
3012 26. 04. 05. 05. 14. 05. 25. 05. 09. 06. 18. 06. 29. 06.
3059 26. 04. 05. 05. 15. 05. 24. 05. 03. 06. 15. 06. 27. 06.
3065 25. 04. 05. 05. 16. 05. 29. 05. 08. 06. 20. 06. 27. 06.
3067 27. 04. 08. 05. 17. 05. 25. 05. 07. 06. 16. 06. 25. 06.


Trajanje prirašćivanja u visinu
Provenijencija
—10% 10—25% 25—50°/o 50—75"*
dan a
75—90% 90—100% ukupno


3001 8 10 10 9 10 10 57
3003 9 11 11 12 10 16 69
3012 9 9 11 15 9 11 64
3059 9 10 9 10 12 12 62
3065 10 11 13 10 12 7 63
3067 12 9 8 13 9 9 60
Prosjek 9,5 10,0 10,3 11,5 10,3 10,8 62.4
307
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 14     <-- 14 -->        PDF

iz viših-hladnijih područja imaju niži toplinski prag. otpočnju sa vegetacijom
ranije -te su ugrožene od kasnog mraza.


Iz tab. 3 se vidi da između provenijencija nema bitnih razlika u početku
i završetku prirašćivanja u visinu ali postoji izvjesna nesigurnost, prije
svega što se osmatranja ne vrše svaki dan, što je u ovim istraživanjima obzirom
na udaljenost ploha uslijed visokih troškova teško izbjeći.


Iz ovoga se može zaključiti da sve provenijencije imaju gotovo isti toplinski
prag, odnosno da su u pogledu temperature nasljedno homogene.


Zato je sigurnije da se uzme u obzir onaj period kada Ijetorast dostigne
određenu dužinu (npr. 3 cm) ili se analizira period kada je Ijetorast dostigao
dužinu od oko 10%.


Iz tab. 3 se vidi da na oglednoj plohi »Kruščica 19«, 10% dužine ljetorasta
sve provenijencije dostižu 4. odnosno 5. maja, osim provenijencije 3067.
koja ovu dužinu postiže 8. maja (iz hladnijeg područja-sporiji rast!). Na oglednoj
plohi »Kruščica 99«, 10% dužine Ijetorasta ostvareno je kod svih provenijencija
između 5. i 9. maja.


Iz tab. 3 se vidi da su na plohi »Kruščica 19«, 90% dužine Ijetorasta sve
provenijencije ostvarile od 12. 06. do 20. 06., ali su razlike između dva prosjeka
bile signifikantne samo u 4(27%) od 15 upoređenja dva prosjeka:


provenijencija
3065 3012 3067 3003
3001 xx xx x x


što znači da prov. 3001 samo u odnosu na prov. 3065, 3012, 3067 i 3003 značajno
ranije ostvaruje 90% dužine Ijetorasta. dok su u ostalim slučajevima razlike
slučajne.


Iz tab. 4 se vidi da se na plohi »Kruščica 99«, 90% dužine Ijetorasta
ostvaruje od 4. 6. do 9. 6., ali su razlike između dva prosjeka bile signifikantne
samo u 5 slučaja (33%) od 15 upoređenja dva prosjeka i to:


provenijencija


3065 3067 3001


30 03 xxx xxx xxx


30 12 — xx xx


Iz ovog se može zaključiti da kod navedena dva pokazatelja provenijencija
nije bitno utjecala na ostvarenje 10% odnosno 90% dužine Ijetorasta.


Završetak prirašćivanja u visinu prikazan je u tabelama 3 i 4.


Na oglednoj plohi »Kruščica 19« kod pojedinih provenijencija završetak
prirašćivanja u visinu registrovan je od 25. 06. do 11. 07. tj. u razmaku od
16 dana. Međutim, analizom vanijanse je konstatirano da je od 15 upoređenja
dva prosjeka samo u dva slučaja (13,3%) su razlike signifikantne kod p + 0,05
i to:


provenijencija


3067 3001


3003 xx xx
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Ritam prirašćivanja u visinu tokom 1983. godine
Ogledna ploha »Kruščica 99«


Tabela 4


Proven i
jencija početak
Datumi
10%
kada je postignuta određena dužina23-Vo 50",, 75%>
ljetorasta
90% 100%
3001 02. 05. 06. 05. 10. 05. 18. 05. 26. 05. 04. 06. 27. 06.
3003 02. 05. 06. 05. 12. 05. 21. 05. 01. 06. 09. 06. 27. 06.
3012 02. 05. 07. 05. 10. 05. 19. 05. 30. 05. 08. 06. 27. 06.
3059 02. 05. 05. 05. 10. 05. 18. 05. 27. 05. 05. 06. 27. 06.
3005 02. 05. 05. 05. 11. 05. 19. 05. 29. 05. 05. 06. 27. 06.
2067 02. 05. 09. 05. 12. 05. 17. 05. 26. 05. 04. 06. 27. 06.


Trajanje prirašćivanja u visinu
Provenijencija
—10% 10—25% 25—50% 50—75%
dan a
75—90% 90—100% ukupno


3001 4 4 8 8 9 23 56
3003 4 ti 9 11 8 18 56
3012 5 3 9 11 9 19 56
3059 3 5 8 9 9 22 56
3065 3 6 i! 10 7 22 56
3067 7 3 5 9 9 23 56
Prosjek 4.3 4.5 7.8 9. 8,5 21,2 56


Na oglednoj plohi »Kruščica 99« kod svih provenijencija je prirašćivanje
u visinu završeno 27. 06.


Prema tome, na oglednoj plohi »Kruščica 19« prirašćivanje u visini je
trajalo 57 — 69 dana, u prosjeku 62,4 dana. a na oglednoj plohi »Kruščica 99«
u prosjeku 56 dana. Kraće trajanje prirašćivanja u visinu na oglednoj plohi
»Kruščica 99« može se objasniti time što je na tom području nešto hladnije
(pojas montane bukove šume).


3.3.2. Tok prirašćivanja u visinu
Prosječne dužine ljetorasta u pojedinim datumima prikazane su u tab. 5.
periodični visinski prirast za 7 dana u tab. 6, a prosječni dnevni u pojedinim
vremenskim razmacima u tab . 7. dok su relativne visine ljetorasta prikazane
u tab. 3 i 4.


Sa tab. 5 se vidi da na oglednoj plohi »Kruščica 19« dužine ljetorasta
variraju između 263 i 407 mm, što znači da prov. 3065 ima za 55% veću dužinu
ljetorasta nego najslabija prov. 3003. Uslijed velike razlike u visinama između
ponavljanja-blokova, što se može protumačiti većim mikroekološkim razlikama
između parcela i endogenim činiocima, analizom varijanse se pokazalo da
od 15 upoređenja dva prosjeka samo u dva slučaja su razlike signifikantne
i to kod praga signifikantnosti od p~0,10 ;
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Dužina ljetorasta po datumima
Ogledna ploha »Kruščica 19«


Tabela 5


d a t u m
Provenijencija
02.
05.
09.
05.
16.
05.
23.
05.
30.
05.
06.
06.
13.
06.
20.
06.
27.
06.
04.
07.
11.
07.
d u ž in a ljetorast a u m m
3001 22 54 90 139 206 260 283 333 337 337 337
3003 19 35 67 107 145 181 221 241 249 261 2C5
3012 25 49 98 151 195 245 278 306 328 337 337
3059 19 44 79 133 185 230 253 266 279 283 284
3065 30 59 102 172 225 284 327 359 395 403 403
3067 13 29 58 117 156 192 219 248 259 264 264
Prosjek 21,3 45,0 82.3 136,5 185,3 232,0 263,5 292,2 307,8 314,2 315,0


Ogledna ploha »Kruščica odjel 99«


datum


Proveni


09. 05. 16. 05. 23. 05. 30. 05. 06. 06. 13. 06. 20. 06. 27. 06.
jencija


dužina ljetorasta u mm


3001 16 87 141 171 196 202 203 204
3003 56 106 172 210 262 286 291 302
3012 42 80 121 146 171 180 188 192
3059 44 89 142 170 195 208 209 213
3065 49 94 150 179 214 223 226 23(1
3067 64 115 173 203 232 242 244 247
Prosjek 50,2 95,2 149,8 179,9 211,7 223,5 226,8 231,3


provenijencija


3067 3003
3065 x x


Na oglednoj plohi »Kruščica 99 «dužine ljetorasta variraju između 193 i
303 mm, što znači da prov. 3003 ima za 57% duži ljetorast nego najslabija
prov. 3012. Analiza varijanse je pokazala da od 15 upoređenja dva prosjeka,
u tri slučaja su razlike signifikantne kod p = 0,10 i to:


provenijencija
3067 3065 8059 3001 3012


XX XXX XXX XXX


3003 x


3067


Ako se uporede prosječne visine na oglednim plohama, može se konstatirati
da postaje razlike između ploha, i da je dužina ljetorasta na oglednoj plohi
»Kruščica 19« kod većine provenijencija veća nego na plohi »Kruščica 99«.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 17     <-- 17 -->        PDF

n i XI ©


O o o H rt ^ "* * M Ifi


© o ©
a _ H m CO H « N fl
o p o * oo N « ^ H
*.« * OIft
O
N
CO
Cl
C0
H
CN OS
? : N
CO
N
§ 0 S a fcs n
rt
® o H´
rt f^
´Sc i
o ... *9 _
B ; ,p
IO C-J IO W LO OS r-T OS IC CM CM CO CM cO
a m
3 =,s°
(75 O
o o o Q^
O
TJ*
W
wLO
^
ui
»č co ***
35
I
i ´ o
3 .
O XPJ M W CO OS © o CM N N fO fo
CO CO CO Tf<*
ift in in irt
O
© © o ©
^H o^ m
co m
co ^
in rH io
* m ^
On O N»
m
H
*
n
m
«
OJ !CM "
P^
N
:§ : » w-* m N * -t ^ c: * -* *
NN
a
S
^
M
o;
«
o n
" «
^
«
eCiauaC
-TUSAOOd
woow
PO
o
© n
c o
n
©
M
Q5
ni
o
K
t n
e
© w
L~
ipo w
S3
gJf1
^
C OJ
OJ .f-.
> o
2 c
rt co o o " m to c o o o o o oCO CO CO CO CO CO


JI]
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 18     <-- 18 -->        PDF

što se može protumačiti razlikama u toplinskim uslovima. Prosječne dužine
Ijetorasta po provenijencijama i plohama su bile:


provenijencija


3001 3003 3012 3059 3065 3067 Prosjek
mm
"19* 323 263 337 290 407 263 313
»99« 205 303 193 213 231 247 232


Upoređenjem prosjeka dužine Ijetorasta na obje plohe može se konstatirati
da su razlike signifikantne kod p = 0,05, što znači da razlike u uslovima staništa
značajno utiču na dužinu Ijetorasta.


Na oglednoj plohi »Kruščica 19 «prosječni dnevni prirast u visinu je bio
5,0 (4,4 — 6,5) mm, a na oglednoj plohi »Kruščica 99« 4,1 (3,4 — 5,4) mm.


Iz naprijed navedenih razloga, za nas je sigurniji pokazatelj, trajanje prirašćivanja
od 10% do 90% dužine Ijetorasta, jer se taj prirast može sa većom
sigurnošću odrediti, a to znači 80% dužine Ijetorasta. U donjem pregledu su
prikazane ove vrijednosti:


provenijencija


Ploha 3001 3003 3012 3059 3065 3067 Prosjek
80°/o Ijetorasta u mm
mm 258,4 210,4 269,6 232,0 325,6 210,4 250,4
dana 39 44 44 41 46 40 31,2
»19« mm/dan 6,6 4.8 6,1 5,7 7,1 5,3 6,1
mm 164,0 242,4 154,4 170,4 184,8 197,6 185,6
dana 29 34 32 31 31 26 30,5
»99« mm/dan 5,7 7,1 4,8 5,5 6,0 7,6 6,1


U periodu intenzivnog prirašćivanja u visinu, u šumama hrasta kitnja´ka
prosječno dnevno prirašćivanje u visinu je bilo 6,1 (4,8— 7,1) mm, a u montanoj
bukovoj šumi sto 6.1 (4,8 — 7,6) mm, što znači da je dnevni prirast bio
isti, samo što je u šumi hrasta kitnjaka ovaj period trajao duže za 10,7 dana.


Što se tiče toka prirašćivanja u visinu u pojedinim periodima, može se
konstatirati, da u početku prirašćivanja postoje oscilacije (u odnosu na normalni
tok), što je uslovljeno vremenskim prilikama, posebno uslovima temperature
(Pintari ć 1983). Naime, pri višim temperaturama prirast je intenzivniji
nego pri nižim (Leibundgut 1984).


Iz tab. 7 se vidi da na oglednoj plohi »Kruščica 19« kulminacija prirašćivanja
u visinu nastupa u periodu od 16. do 23. maja i iznosi 7,7 (5,7 do 10,0)
mm dnevno. Najveći dnevni prirast je imala prov. 3065 a najmanji prov. 3003.
Na oglednoj plohi »Kruščica 99« kulminacija prirašćivanja u visinu nastupa
u istom periodu i iznosi 7,8 (5,9 — 9,4) mm. Najveći dnevni prirast od 9,4 mm
registrovan je kod prov. 3003 a najmanji od 5,9 mm kod prov. 3012. Kako se
vidi na oglednoj plohi »99« kod prov. 3003 u vrijeme kulminacije je dnevni
prirast bio najveći, dok je na plohi »19« bio najmanji.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 19     <-- 19 -->        PDF

313
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Upoređenjem maksimalnih vrijednosti srednjeg dnevnog prirasta u visinu
po provenijencijama, može se konstatirati da redoslijed nije isti:


Rangiranje provenijencija po plohama
(1 = najveći, 6 = najmanji)


Ploha 1 2
r
3
a n g
4 5 0
»Kruščica 19« 3065 3067 3059 3012 3001 3003
»Krušćica 99« 3003 3067 3065 3001 3059 3012


Do ovih razlika je moglo doći uslijed razlika u mikroekološkim uslovima
na pojedinim parcelama, a i uslijed genetičkih svojstava pojedinih jedinki koja
za cijelu populaciju (provenijenciju) ne moraju biti ista. Osim toga, treba imati
u vidu da se istraživanja odnose samo na jednu godinu i da je broj istraživanih
jedinki relativno mali (3x5 biljaka po provenijenciji). Slične razlike
su konstatovane i kod drugih vrsta drveća (K ha n 1982, Pintari ć 1983).


Da bi se utvrdilo da li i u kojoj mjeri nadmorska visina i geografska širina
utiče na veličinu prirašćivanja u visinu, proveden je test linearne korelacije
za nadmorsku visinu i geografsku širinu posebno, i u interakciji ova
dva parametra.


Obračunom su dobijene slijedeće jednaćine:


1.
Nadmorska visina:
Y = 346,5 — 0,286 x; r = 0,66
2.
Geografska širina:
Y = 438,6 — 2,59 z; r = 0,12
3.
Interakcija nadmorske visine i geografske širine
Y = 729,31886 — 8.02225 x, — 0.296682 x2; r = 0,32
Iz ovih jednačina proizilazi da se sa povećanjem nadmorske visine i geografske
širine pojedinačno, kao i u interakciji smanjuje prirašćivanje u visinu.
Korelacioni koeficijenti nisu visoki, što se može prije svega pripisati malom
broju podataka (svega 6). ali je i to dovoljno da se potvrde već poznate zakonitosti.


ZAKLJUČAK


U SR BiH u toku je proučavanje prirašćivanja sitkanske smrče (Picea sitchensis
L.) različitih provenijencija, jer ukoliko se želi unijeti ovu vrstu drveća
brzog rasta koja ima u prirodnom arealu veoma široku ekološku amplitudu.
neophodno je proučiti čitav niz bioekoloških karakteristika.


U provedenim istraživanjima težište je bilo na ritmu prirašćivanja u visinu
u ovisnosti od provenijencije. Na osnovu provedenih istraživanja može
se zaključiti:
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 21     <-- 21 -->        PDF

1. U uslovima Bosne u pojasu šuma hrasta kitnjaka i običnog graba (svježija
varijanta)i montane bukove šume postoje uslovi za unošenje sitkanske
smrče.
2. Početak i kraj prirašćivanja u visinu koji nastupa kod svih provenijencija
gotovo istovremeno ne ugrožavaju kasni i rani mraz, jer se početak javlja
u periodu kada je kasni mraz rijedak, a završetak prirašćivanja nastupa rano,
koncem juna ili početkom jula.
3. Prirašćivanje u visinu traje oko 65 dana. U pojasu šuma hrasta kitnjaka
i običnog graba oko 63 dana, a u pojasu montane bukove šume oko 56 dana.
U tom pogledu između provenijencija nisu konstatovane statistički bitne razlike.
4. Prosječni dnevni prirast na obje plohe je bio 6,1 mm, a u doba kulminacije
koja je na obje plohe nastupila u periodu od 16. 05. do 23. 05. prosječni
dnevni prirast je bio 7,7 odnosno 7,8 mm (tab. 7).
5. Sa povećanjem nadmorske visine i geografske širine pojedinih provenijencija
smanjuje se dužina ljetorasta, što ne prati istovremeno i skraćivanje
trajanja prirašćivanja u visinu u novim uslovima i na istim plohama.
6. Pošto provenijencije iz toplijih područja ostvaruju duže ljetoraste a one
iz hladnijih područja kraće za isto vrijeme može se pretpostaviti da provenijencije
iz toplijih područja u istom periodu intenzivnije prirašćuje u visinu.
LIT ERATURA


K h a n, A. S. (1982): Zavisnost taksacionih elemenata i nekih fizioloških karakteristika
duglazije od provenijencije i uslova staništa (Doktorska disertacija), Sarajevo,


L e i b u n d g u t, H. (1984): Die Waldpf lege, Bern,


Linđer , A. (1951): Statistiche Methoden fur Naturwissenschaftler, Mediziner und
Ingenieure, II izdanje, Basel,


Pi n ta r id, K. (1957): Studie zum Larchenanbau in Bosnien. Radovi Poljoprivredno-
Sumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, B. Šumarstvo, Tom 2, sv. 2,
Sarajevo,


Pintarić , K. (1973): Uzgajanje šuma I dio (predavanja), Sarajevo.


Pimtarić , K. (1983): Ritam prirašćivanja u visinu duglazije (Pseudotsuga taxi-
folia Britt.) u toku godine u ovisnosti od provenijencije i vremenskih prilika,
Šumarski list br. 7—8, Zagreb,


Sa

of the Finish Academic of Science and Letters 1965, Helsinki,


S c h m i d t-V o g t, H. (1977): Die Fichte, Band I, Hamburg-Berlin,


S c h o b e r, R. (1967): Phanologie und Hohenwachstum der Larche in ihrer Abhan


gft´gkait von Provenienz und Witterung. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 133.
Jahrgang, Heft 4 + 5, Frankfurt a/M.,


Senić , P., Đurđević , J. (1986): Osobine zemljišta na stalnim oglednim plohama
sa sitkanskam smrčom (Picea sitchensis L.) različitih provenijencija, (rukopis),
Sarajevo.


Height Increment Rate in Sitka Spruce (Picea sitchensis L.) of Various
Provenances


Summary


The introduction of foreign fast-growing tree species into Yugoslav forests
should contribute to an increase of wood volume in view of its
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 22     <-- 22 -->        PDF

quantity and quality. In order to make a success of this very important project
it is necessary to study the bioecologdcal characteristics in the tree species, (i. e.
provenances, in the conditions into which these species are intended to be introduced,
with simultaneous comparison of these ecological conditions with the natural
geographical region, which is particularly significant for the Sitka spruce
as it covers areas with very different ecological conditions.


The investigation covered 6 IUFRO-provenances of Sitka spruce, which im
their ninth year were used for the observation of height increment rate.


It was concluded that in view of the commencement and completion of height
increment there are no statistically significant differences between the provenances,
but in the colder geographical regions all provenances display delayed
commencement and earlier completion of height growth.