DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 79     <-- 79 -->        PDF

ta slijedi opis metoda za određivanje etata.
Opisane su različite metode vrlo iscrpno,
naročito su zanimljive talijanske metode
ovih autora: Telia, Patrone, Susmel
i drugi, te metode koje se primjenjuju u
oblasti Trente. Opisana je i kontrolna metoda
prema Schaeffer-Gazin-D´Alverny-u.


Ova knjiga daje detaljan uvid o stanju
i razini uređivanja šuma u Italiji koje je
bez svake sumnje na visokoj evropskoj
razini.*


* Knjigu je kao poklon primio i Savez DITŠDI
Hrvatske i nalazi se u društvenoj knjižnici.
Horst Kramer,
Alparslan Akea:


LEITFADEN FUR DENDROMETRIE UND
BESTANDESINVENTUR,


Frankfurt am Main, 2. ervveiterte Auflage
1987, str. 287 (Vodič dendrometrije i inventure
sastojina)


Ovo je drugo izdanje »Dendrometrije«
koje je napisao Horst Kramer*, profesor
uređivanja šuma na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Gottingenu sa svojim
suradnikom Alparslan Akcaom. Knjiga
ima 287 stranica, 65 slika i veliki broj tabela.
Materijal je podijeljen u 10 poglavlja:
1. Uvod, 2. Instrumenti, 3. Utvrđivanje
volumena pojedinog stabla, 4. Snimanje
sastojina, 5. Metode uzoraka, 6. Srednje
sastojinsko stablo i sastojinske šume,


7. Obračun drvne mase sastojina i procjena,
8. Utvrđivanje prirasta i bonitiranje,
9. Kontrola kvalitete i 10. Elementi
za uređivanje šuma.
Nakon toga slijede prilozi: Visinske
krivulje po Wiedemannu i Langu, postoci
prirasta prema Prodanu, redukcijska tabela
za pretvaranje dominante u srednju sastojinsku
visinu, redukcijski faktori za iz


* Prof. dr. Horst Kramer je nasljednik prof,
dr. Reinharda Schobera (vidi Šumarski list br.
5—6, 1987, str. 276) na šumarskom fakultetu u Gottingenu.
računavanje drvne mase iznad različitih
debljina, tarife prema Krennu, oblikovisine
za različite vrste drveća, tabela za
određivanje tarifnih nizova pomoću oblikovisina,
postoci kore u drvnoj masi stabla,
britanske i američke mjere te različite
praktične formule. Na koncu dolazi
popis literature i stručna terminologija iz
dendrometrije.


U 2. poglavlju su navedeni poznati instrumenti
za mjerenje promjera i visine
stabala. Detaljno je opisan Bitterlichov
relaskop no posebno mjesto u knjizi ima
Kramerov dendrometar, izrađen u formi
malog otvarača za boce piva i vina na
kojem se nalaze podjele i brojke za mjerenje
temeljnice i visine stabla.


U 3. poglavlju su opisane različite poznate
formule za računanje volumena stabla
ali je također pažnja poklonjena obračunu
volumena krošnje stabla. U 4. poglavlju
obrađeno je snimanje sastojine,
tj. mjerenje prsnih promjera bilo da se
radi o mjerenju svih stabala u sastojim
ili da se mjerenje obavlja samo djelomično:
u formi pruga ili krugova (ovo poglavlje
je detaljno obrađeno). U slijedećem
poglavlju slijede metode uzoraka s naznakom
pogrešaka. U 6. poglavlju opisano
je srednje sastojinsko stablo odnosno srednji
prsni promjer stabla u sastojini i to:
aritmetička sredina, srednji prsni promjer
izračunan iz temeljnice sastojine, Weiseovo
srednje stablo, promjer centralnog
stabla i promjer Hohenadlovog srednjeg
stabla. Zatim je obrađena sastojinska visinska
krivulja, s grafičkim i numeričkim
izjednačenjem uz pomoć poznatih funkcija
(Prodan, Petterson, Frease itd.). Nakon
toga slijede srednje sastojinske visine
a spomenuta je i dominantna visina
(»Oberhdhe«). U poglavlju o obračunu drvne
mase sastojine najviše je prostora dano
obračunu na temelju oblikovisina no
spomenute su i tarife (Kreenn).


Zanimljivo je na str. 185 i 186, knjige,
utvrđivanje sastojinske biomase pomoću
»biomas-tabele« koja je izrađena za jednu
bukovu sastojinu u Gottingenu (Pelll