DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 82     <-- 82 -->        PDF

polazi se također od tržišnih cijena proizvoda
(artikala) primarne prerade drva, ali
se od njih odbijaju »prosječno normalni«
troškovi i »prosječno normalna« akumulacija
istovrsnih primarnih prerađivača
drva SAP, Republike, odnosno SFRJ. Tako
se dobiju cijene drvne sirovine koje su
»ekonomski opravdane« sa stanovišta interesa
istovrsnih primarnih prerađivača
drva SAP, Republike, odnosno SFRJ, tj.
odnosnih tržišta. Te se cijene temelje na
»statistički« utvrđenom društveno-potreb"
nom radu, prosječnoj mehanizaciji i organizaciji
te prosječnom stupnju iskorištenja
odnosnih kapaciteta. One su dakle,
svrsishodnije od onih po prvoj osnovnoj
metodici. Posebnu varijantu one predstavljaju
kada se prethodno eliminiraju
»neproduktivni troškovi« odnosnih primarnih
prerađivača drva.


Autor predviđa i treću kombiniranu
metodu u istu svrhu, metodu induktivne
kalkulacije vlastite »cijene proizvodnje
(reprodukcije)« na temelju: a) faktičnih
(obračunskih), b) »konkretno normalnih«
i c) »prosječno normalnih« elemenata te
utvrde njihove stope rentabilnosti. Te stope
se tada uspoređuju sa statističkima za
industriju, odnosno za konkretnu grupaciju
primarne prerade drva, pa na temelju
toga zaključuje se o ekonomski opravdanoj
razini cijena drvne sirovine sa stanovišta
prerade.


Na temelju takvih metoda kalkuliranja
i uspoređivanja s tržišnim cijenama drvnih
sirovina, moguće je razmjerno lako dogovoriti
»interne cijene razmjene« u šumarsko-
drvnoprerađivačkim reprocjelinama
u socijalističkim uvjetima. Te cijene
odgovaraju interesima i šumarstva i primarne
prerade drva, jer se temelje na tržišno-
ekonomskim zakonitostima. Pri tom
autor posebno obrađuje deduktivnu kalkulaciju
cijene drvne sirovine u pilanarstvu
u dva slučaja: a) kada se pili stanoviti asortiman
pilanskih trupaca određene vrste
drva, b) kada se tzv. pokusnim piljenjem
pili jedan određeni sortiment pilanskih
trupaca određene vrste drva. Za slučaj


376


pod a) prikazuje metodu dedukativne
kalkulacije koja se može koristiti u našoj
širokoj praksi a za slučaj pod b) prikazuje
metodu deduktivne kalkulacije koja
se može koristiti pri takvim posebnim istraživanjima.


Zahvaljujući uspoređivanju sa svjetskim,
pa i domaćim, tržišnim cijenama te
sa izračunatim deduktivnim cijenama drvnih
sirovina primarne prerade drva prema
prvoj i drugoj metodici prikazanih računanja
— autor opravdano smatra da će
navedeni partneri unutar tih »koordinata
« razmjerno lako samoupravno dogovoriti
cijene međusobne razmjene drvnih
sirovina. One će, u razumnim granicama,
uvažiti interese obiju strana, eliminiravši
gruba subjektivna pretjerivanja.


U vezi sa svime naprijed navedenim,
smatramo da se ovdje radi o metodološkim
studijama koje su visoke znanstvene razine-
a od velikog interesa i primjenljive
za našu praksu šumarstva i primarne prerade
drva.


Dr Uroš Golubović


Branislav Begovi«


ŠUMSKA PRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE 1918—1941.


Sarajevo 1985.


Ovu monografiju B. Begovića, kojoj
puni naslov glasi »Šumska privreda Bosne
i Hercegovine za vrijeme monarhističke
Jugoslavije (1918—1941) s posebnim osvrtom
na eksploataciju šuma i industrijsku
preradu drveta«, izdao je Institut za
istoriju u Sarajevu a financirali su SOUR
ŠIPAD Sarajevo, SOUR KRIVAJA Zavidovići
i Samoupravna interesna zajednica
nauke Bosne i Hercegovine. Kao i prethodni
svezak, Organizacija šumarstva u
Bosni i Hercegovini 1878—1918*. I ova je
monografija izdana posthumno, jer je autor
umro 1984. godine.


* Sum. list 1986., br. 9—10, str. 476—478.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Nakon Predgovora, iz pera Fazlija Alikalfića,
i Uvoda zbivanja u šumarstvu {šumskoj
privredi) i drvnoj industriji autor
je temu obradio u devet poglavlja. To su:


I Organizacija šumske privrede i šumarske
službe,


II Merematsko pravo drvarenja i paše
i pitanje izlučivanja baltalika i mera,


III Problemi oko zaštite šume (Katastrofalni
napadi podkornjaka i njihovo
suzbijanje, Bespravna sječa i krijumčarenje
drveta iz državnih šuma).


V Uzurpacije državnih išuma i akcija
oko rješavanja unutrašnje kolonizacije,


V Eksploatacija šuma (Velika šumsko-
industrijska preduzeća i njihovo poslovanje,
Prodaja i iskorišćavanje državnih
šuma za snabdijevanje manjih domaćih
šumsko-industrijskih preduzeća — posebno
malopilanara i njihovih pilanskih kapaciteta,
Iskorišćivanje šuma u vlastitoj režiji
državnih šumskih uprava i njihovih
režijskih poslovanja, Prodaja drveta iz državnih
šuma na malo putem kratkoročnih
ugovora, Prodaja drveta iz državnih šuma
na malo putem cjenovnika, Besplatno
izdavanje drveta iz državnih šuma),


VI Trgovina i eksport drveta,


VII Učešće srbijanskih šumsko-industrijskih
preduzeća u iskorišćavanju bosanskih
šuma u gravitaciji rijeke Drine,


VIII Šumsko industrijska preduzeća i
postrojenja za preradu drveta,


IX Rekapitulacija sa zaključnim napomenama
i posebnim osvrtom na šumarsku
politiku.


Slijede Zusammenfassung i Indeksi (Ličnih
imena, Geografskih naziva i Šumsko-
industrijski preduzeća i drugih ustanova
i organizacija).


Iza svakog poglavlja nalaze se »-Napomene
« tj. popis korišćene literature i
izvornih materijala raspoložive arhivske
dokumentacije te dopune pojedinih dijelova
teksta. U pojedinim napomenama


broj jedinica kreće se od nekoliko desetaka
do nekoliko stotina s maksimumom
od 654 (u osmom poglavlju).


Kako proizlazi iz sadržaja, nije obuhvaćen
uzgoj ni uređenje šuma te pošumljavanje
(sječina, goleti i krša).


Pretežni dio ove knjige, s oko 400 stranica
teksta (bez Indeksa), obrađuje iskorišćivanje
šuma i preradu drva. U VIII.
poglavlju opisane su sve pilane koje su
postojale između dva rata, od kojih su
mnoge postojale i mnogo prije, pa i Poduzeće
»VISTAD« a.d. u Višegradu, tada
inače tvornica avionskih bombi, koje je
za svoje potrebe ambalaže imala pilanu
kapaciteta 5 000 m3 (to poduzeće kao pogonsko
gorivo koristilo je upojni plin iz
drva odnosno bukovine). Ukupan broj obrađenih
pilana iznosi nešto preko 270 s
godišnjim kapacitetima oblo vine između
230 m3 (npr. J. Durgatovića u Janji kod
Bjeline i drugih vlasnika) do preko 150 000
m3 (»Ugar« u Turbetu i dr.).


Brzo pronalaženje podataka omogućuju
navedena tri Indeksa, koje je izradio sam
autor, kako proizlazi iz bilješke Redakcije
(na str. 18).


Ova knjiga B. Begovića u neku ruku
je i kronika događaja. Kronika, jer je od
1928. godine do rata autor radio u raznim
šumskim upravama, a i prethodno mu
razdoblje kao rođenom Bosancu nije bilo
strano. To, međutim, ne znači, da je gdjegdje
potrebna i korektura ili dopuna kojeg
podatka, ali njih, po svoj prilici, ne
će biti. Neće biti, jer je generacija koja
je radila između dva rata na kraju svog
životnog puta a ratni vihor mnoge je dokumente
iza uvijek uništio. Ti su nedostaci
mali i bez njih nije oštećena cjelina
zbivanja i problematike šumsko-drvnog
kompleksa u razdoblju između dva svjetska
rata. što više, u knjizi se nalaze podaci,
koji vrijede i za druge krajeve Jugoslavije,
kao npr. djelovanje inflacije i deflacije
početkom dvadesetih godina (str. 104)
ili reguliranje trgovine drvom (str. 206).


Završimo ovaj prikaz s riječima F. Alikalfića
iz navedenog Predgovora da »ovo


377