DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 86     <-- 86 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITSDI HRVATSKE


ZAPISNIK


16. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske (u proširenom sastavu) održane 26. travnja 1988.
godine u Zagrebu.
Prisutni: Dr. Nikola Komlenović, dr. Đuro Kovačić, prof. dr. Branimir Prpić,
dipl. inž. Tomislav Starčeviić, dipl. inž. Slavko Šarčević, mr. Vice Ivančević,
dipl. Inž. Nadan Sirotić, dipl. inž. Damir Friščić, mr. Vladimlir Bogati.
dipl. inž. Ivan Hajek, Milan Vukelić, dipl. inž. Alojzije Frković, dipl. inž.
Valerija Vukelić, mr. Krešimir Musa, dipl. inž. Ivan Maričević i Vlatka Antonić.


DNEVNI RED:


1.
Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Predsjedništva Saveza.
2.
Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za razdoblje siječanj — ožujak
1988. g.
3.
Pripreme za održavanje 93. Skupštine Saveza DITŠDI Hrvatske:
a) Usvajanje prijedloga dnevnog reda, datuma i mjesta održavanja SkupšMne,
b) Kratak osvrt na rad organa Saveza društava i Društava, posebno na izdavačku
djelatnost u proteklom razdoblju,
c) Dogovor o zadacima u vezi izrade referata na temu: »Propadanje šuma u
Hrvatskoj«,
d) Organizacijsko-tehrtička pitanja.


4.
Rasprava o prijedlozima teksta za dopune — izmjene Ustava.
5.
Tekuća pitanja:
— Izdavačke djelatnosti,
— održavanja i racionalnijeg korištenja prostora u Šumarskom domu.
Ad. 1.
Zapisnik 15. sjednice usvaja se bez primjedbi.


Ađ. 2.


Kratko obrazloženje o pojedinim stavkama prihoda i rashoda za siječanj —
ožujak 1988. godine dalli su Vlatka Antonić i Ivan Maričević. Posebno je dato
objašnjenje u vezi primjene zakona o isplati osobnih dohodaka zaposlenih u Stručnoj
službi.


Nakon kraće rasprave prihvaćen je:


1. Tabelarni pregled izvršenja financijskog plana za siječanj, veljače 1988.
godine sa datim obrazloženjem.
2. Način obračuna za isplatu osobnih dohodaka s tim da se vrijednost boda
i dalje utvrđuje u skladu zakona i društvenog dogovora o dohotku.
Ad. 3.


Nakon datih obrazloženja i rasprava, o prijedlozima usvojeno je:
a) Prijedlog dnevnog reda, datum 26. svibnja 1988. g. i mjesto održavanja


93.
Skupštine Zagreb.
b) Teze za izradu izvještaja o radu Saveza društava i Društava ITŠDI Hrvatske
između 92. i 93. Skupštine s osvrtom na razdoblje 1984—1988. godine.
c) Uvodno izlaganje podnijeti će prof. dr. Branimir Prpić, a kao polazna
osnova za raspravu poslužiti će i objavljeni članak u Šumarskom listu br. 5—6/
1988. g.: »Propadanje šuma u Hrvatskoj«.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Ad. 4.


Važnije napomene o aktivnostima naših članova i organizacija dao je Ivan
Maričević. Posebno obrazloženje o konkretnim prijedlozima teksta za izmjene
i dopune Nacrta amandmana XIII na Ustav SFR Jugoslavije dao je Krešimir
Musa.


Predsjedništvo je prihvatilo tekst primjedbi! i zaključilo da se pošalju na
adresu:


1.
Skupština SFRJ Beograd (komisiji za ustavna pitanja i predsjedniku);
2.
SSRN Jugoslavije Beograd (komisiji za ustavna pitanja i predsjedniku);
3.
Privredna komora Jugoslavije Beograd (komisija za ustavne amandmane i
predsjedniku) i Udruženju šumarstva i industrije prerade drva;
4.
Savez Sindikata Jugoslavije Beograd (komisiji za ustavne amandmane i
predsjedniku);
5.
Savez ITŠIPD Jugoslavije, Beograd:
6.
Sabor SR Hrvatske, Zagreb (komisiji za ustavna pitanja) i
7.
SSRN Hrvatske, Zagreb (komisiji za ustavne amandmane).
OBRAZLOŽENJE PRIMJEDBI


AMANDMAN XIII.


Točka 3.


U točki 3. na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaje tekst: »ili
u kojem su te potrebe ujedno potrebe i interesi društva utvrđeni ustavom«. Ovim
dodatkom želi se omogućiti osnivanje samoupravnih zajednica po točki 3. po
jednakim principima kao po točki 2.


Nova točka 6.


Iza točke 5. dodaje se nova točka 6, a točka 6. i 7. postaju točke 7. i 8.


I. varijanta nove točke 6. — Kada je ustavom utvrđeno, zakonom se može
utvrditi obaveza osnivanja odnosno osnovati i samoupravna interesna zajednica
kad su određene djelatnosti odnosno poslovi takve zajednice od posebnog društvenog
interesa, te utvrditi načela za njezinu organizaciju i za međusobne odnose
u njoj i propisati obaveze plaćanja doprinosa toj zajednici.
Djelatnosti odnosno poslove za koje je zakonom utvrđeno da su od posebnog
društvenog interesa samoupravna interesna zajednica je dužna obavljati na
način utvrđen zakonom.


II. varijanta nove točke 6. — Kad je ustavom utvrđeno, zakonom se može
utvrditi obveza osnivanja odnosno osnovati samoupravna interesna zajednica u
oblasti cesta, elektroprivrede, komunalnim, stambenim, šumarstva, vodoprivrede
i željezničkog prometa te utvrditi načela za njezinu organizaciju i za međusobne
odnose u njoj 1 propisati obveza plaćanja doprinosa toj zajednici.
Samoupravna interesna zajednica iz stava 1. ove točke dužna je obavljati djelatnosti
odnosno poslove za koje je osnovana na način utvrđen zakonom.


Točka 6. predlaže se u dvije varijante. Prva se odnosi na sve djelatnosti od
posebnog društvenog interesa i predstavlja prerađeni član 58. Ustava SFRJ, uz
dodatak na početku: »Kad je ustavom utvrđeno« i izostavljanje mogućnosti osnivanja
SlZ-a odlukom društveno-političke zajednice. U drugoj su nabrojene neke
djelatnosti od posebnog društvenog interesa na koje se ovakav način osnivanja
SlZ-a odnosi.


Ađ. 5.
Prihvaćena je informacija:


1. Da je s Tiskarom »A. G. Matoš« Samobor sklopljen UGOVOR o uskladišten
ju i distribuciji grafičkih proizvoda i SPORAZUM o poslovnoj suradnji.
381
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 88     <-- 88 -->        PDF

2. Da je Građevinski institut. OOUR fakulteta Građevinskih znanosti, Sveučilišta
u Zagrebu dao STRUČNO MIŠLJENJE o stanju krovišta zgrade »Šumarski
dom« u Zagrebu.
3. Da je R.O. »CROATIAPROJEKT« iz Zagreba izradila odgovarajuću dokumentaciju:
za uređenje stubišta — ulaz Trg Mažuranića 11 i za uređenje podrumskih
prostorija (dio) u Šumarskom domu.
4. O utvrđivanju projektnog zadatka za održavanje i obnovu pokrova na zgradi
Šumarskog doma.
5. O izradi koncepta (projektnog zadatka), kojim bi se određeni dio prostora u
Šumarskom domu namjenio za popularizaciju šumarstva i prerade drva.
Zapisnik napisao:
Ivan Maričević, dipl. inž. v. r.
Predsjednik:
Dr. Nikola Komlenović, v. r.


ZAPISNIK


I. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske održane 26. svibnja 1988. g. u Zagrebu.
Na 93. Skupštini Saveza DITSDI Hrvatske, održanoj 26. svibnja 1988. godine
izabrano je PREDSJEDNIŠTVO SAVEZA u sastavu:


1. Dr. Tomislav Prka, Društvo ITSDI Bjelovar
2. Božidar Pleše, dipl. inž., Društvo ITŠDI Delnice
3. Franjo Kolar, dipl. inž., Društvo ITSDI Koprivnica
4. Edo Kalajdžić, dipl. inž., Društvo ITSDI Osijek
5. Stevo Mrđenoviić, dipl. inž., Društvo ITSDI Sisak
6. Adam Pavlović, dipl. inž., Društvo ITSDI Slavonski Brod
7. Davor Krakar, dipl. inž., Društvo ITSDI Slavonska Požega
8. Wolf Viktor, dipl. inž., Društvo ITSDI Vinkovci
9. Mr. Vladimir Bogati, Društvo ITSDI Virovitica
10.
Dr. Nikola Komlenović, Društvo ITŠDI Zagreb
II.
Dr. Đuro Kovačić, Društvo ITSDI Zagreb
12.
Dr. Branimir Prpić, Društvo ITSDI Zagreb
13.
Nadan Sirotić, dipl. inž., Društvo ITSDI Zagreb
Opravdano odsutni: Božidar Pleše, Davor Krakar i Stevo Mrđenović.
DNEVNI RED


1. Konstituiranje Predsjedništva i izbor predsjednika i potpredsjednika.
Predsjednik Predsjedništva u prethodnom sastavu Nikola Komlenović ,
pozdravio je sve prisutne članove i čestitao im na izboru. Sa par prigodnih rečenica
osvrnuo se na rad u proteklom razdoblju i predložio je da se u skladu Statuta
Saveza DITSDI Hrvatske konstituira Predsjedništvo i izabere predsjednik i
potpredsjednik.


Nakon razmjene mišljenja o prijedlogu da se za predsjednika izabere Adam
Pavlović, a za zamjenika Đuro Kovačić, jednoglasno je usvojen taj prijedlog.


Adam Pavlovi ć zahvalio se na izboru i pozvao je sve članove na aktivnu
suradnju u izvršavanju zadataka, koji su sadržani u programu rada Saveza, i svih
onih aktualnih zadataka, koje treba zajednički rješavati u cilju unapređenja šumarstva
— prerade drva i očuvanja šuma od propadanja.


Sjednici su prisustvovali: Šarčević Slavko, dipl. inž. i Ivan Maričević, dipl.
inž.


Zapisnik napisao: Predsjednik:
Ivan Maričević, dipl. inž., v. r. Adam Pavlović, dipl. inž.


382