DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 89     <-- 89 -->        PDF

ZAPISNIK


93. SKUPŠTINE SAVEZA DRUŠTAVA inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, održane 26. svibnja 1988. godine u Zagrebu.
Prisutni:
Delegati Društava iz Bjelovara, Delnica, Karlovca, Koprivnice, Našica,
Slav. Broda, Senja, Siska, Varaždina, Vinkovaca i Zagreba, te članovi iz organizacija
udruženog rada naših djelatnosti i određenih institucija — ukupno
87 sudionika.


DNEVNI RED


I. dio
1.
Otvaranje 93. Skupštine Saveza, donošenje Poslovnika o radu, izbor Radnog
predsjedništva, Kandidacijske komisije, Zapisničara, dva Ovjerovitelja i Komisije
za zaključke.
2.
Izvještaji o radu za razdoblje između 92. i 93. Skupštine Saveza društava s
osvrtom na rad od 1984—1987. godina:
a) Izvještaj potpredsjednika — Dr. Đuro Kovačić;
b) Izvještaj glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista — prof. dr. Branimir
Prpić;
c) Izvještaj o poslovanju — Završni račun 1987. g. i
d) Izvještaj Odbora samoupravne kontrole — dipl. inž. Adam Pavlović.


3.
Rasprava, odluke o izvještajima i davanje razrješnice Predsjedništvu Saveza.
4.
Izbor Predsjedništva i Odbora samoupravne kontrole.
5. Program rada za 1988. godinu.
fi. Financijski plan za 1988. godinu.
7.
Pravilnik o izboru počasnih i zaslužnih članova.
8.
Savjetovanje na temu: »Propadanje šuma u SR Hrvatskoj« — uvodno izlaganje
prof. dr. Baranimir Prpić.
9.
Zaključci — prijedlog.
Ađ. 1.


Dr. Nikola Komlenović, pozdravlja delegate društava i sve prisutne članove
i goste i predlaže početak rada 93. Skupštine Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske.


Mniiutom šutnje odana je počast svim umrlim članovima i suradnicima, u
vremenu između održanih Skupština Saveza društava.
U {kraćem izlaganju o radu Saveza društava u vremenu od 89. Skupštine
(1934) do ove 93. između ostalog naglašava:


— U tom razdoblju najneposrednije se je primjenjivao novi Zakon o šumama,
zbog čega je došlo do značajnih promjena u organiziranju osnovnih djelatnosti
šumarstva. Uz pozitivne tendencije i rezultate, kod određenog broja OUR-a
došlo je do neželjenih posljedica u odnosima između OOUR-a i problema, zbog
kojih je pokrenuta inicijativa za promjene određenih odredbi u Zakonu o šumama.
— Ovo razdoblje karakterizira vrlo velike smetnje u ostvarivanju planiranih tekućih
zadataka i programima utvrđenih ciljeva. Naočito su izražene teškoće u
proizvodnji prerade drva što se negativno odražava i na rezultate OUR šumarstva.
— Prisutne su značajne aktivnosti u većem broju naših Društava i Saveza i
potrebno ih je i dalje organizirano širiti i jačati.
— Nakon donošenja Zakona o društvenim organizacijama (N. N. br. 7 1982.)
obavljale su se pripreme za izradu Statuta Saveza DITŠDI Hrvatske i za registraciju
Saveza. Na konstituirajućoj 89. Skupštini, održanoj 9. svibnja 1985. g. u Zagrebu
usvojen je Statut i izabrano je Predsjedništvo i Odbor samoupravne kontrole
Saveza. Izvještaji o radu Saveza društava redovno su se podnašali na godišnjim
Skupštinama Saveza i to na: 90. Skupštini održanoj 27. veljače 1985. godine,


ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 90     <-- 90 -->        PDF

SI. 1. Radno Predsjedništvo: Dr. Nikola Komično vi ć. Adam Pavlović, dipl inž.,
Dr. Đuro Kovačić


u Zagrebu; 91. Skupštini održanoj 24. travnja 1986. g. u Vinkovcima; 92. Skupštini,
održanoj 7. svibnja 1987. g. u Umagu i svi su objavljeni u Šumarskom listu kao
što će i ovaj bitli. U svim tim izvještajima o radu Saveza nalaze se osvrti na protekle
aktivnosti po pojedinim područjima rada Saveza društava, članova i izvršnih
organa a Stručne službe U pravilu svi naši članovi pretplatnici su na Šumarski
list i mogli su se informirati o tim sadržajima.


— Redovno su se održale sjednice Predsjedništva, najmanje jedamput za svako
tromjesečje, na koju su redovno dolazili u visokom postotku svi članovi i
aktivno su sudjelovali u rješavanju svih pitanja koja su bila na dnevnom redu
sjednica.
— U pripreme za održavanje SKUPŠTINA uključila su se naša Društva i
zahvaljujući aktivnom odnosu članstva, a posebno delegata rad svih Skupština
bio je uspješan. I dalje treba tražiti odgovore na pitanja kako intenzivirati suradnju
između nosioca zajedničkih zadataka Saveza i Društava u području primjene
suvremenih znanstvenih i stručnih spoznaja, novih tehnologija i tehnika
u konkretnim uvjetima u šumarstvu i preradi drva.
— Šumarski list kao znanstveno-stručno i društveno glasilo Saveza DITSDI
Hrvatske redovno izlazi. Uredništvo s glavnim i odgovornim urednikom, zajedno
sa značajnim brojem suradnika iz znanosti i prakse osiguravaju poseban kvallitet
znanstvenih i stručnih članaka i drugih sadržaja.
— Za pripremanje i tiskanje Šumarskog priručnika i nekih drugih stručnih
publikacija nisu se osigurala sredstva i neposredni nosioci tih poslova i zadataka.
Iz dosadašnjih susreta i razgovora sa većim brojem naših stručnjaka iz OUR-
a, i naših institucija, može se zaključiti da je potrebno pristupiti realizaciji toga
zadatka.
— Zbog stvaranja povoljnijih uvjeta za tiskanje Šumarskog lista, stručnih publikacija,
tiskanica i dr. uspostavljena je poslovno-tehnička suradnja sa Tiska384
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 91     <-- 91 -->        PDF

rom »A. G. Matoš« — Samobor. Time se otklanjaju smetnje za daljnje unapređenje
poslovanja za izdavačku djelatnost Saveza.


— U taku priprema za održavanje IUFRO Kongresa u Ljubljani (1986) veći
broj naših znanstvenih radnika s Šumarskog fakulteta i Šumarskog instituta i stručnjaka
iz OUR-a dali su veliki doprinos za uspješno održavanje te najveće manifestacije
šumarske znanosti u svjetskim razmjerima.
— Vrijedno je spomenuti da je tom prigodom i povodom 140 godina naše organiziranosti
tiskan poseban broj Šumarskog lista, koji je uručen delegatima
IUFRO Kongresa, koji su posjetili organizacije u Hrvatskoj.
— Predstavljena je III knjiga Šumarske enciklopedije, kapitalno djelo naše
struke na koje je ponosan svaki naš član. Obilježeno je 125 godina šumarske
nastave u Hrvatskoj i 40 godina rada Šumarskog instituta.
— U organizaciji Saveza i Društava i uz suradnju s drugim organizacijama
organizirano je više predavanja, susreta na veliki broj tema, što je uglavnom
registrirano u redovnim godišnjim izvještajima, odgovarajućoj dokumentaciji i uŠumarskom lastu.
— U prvim godinama ovoga razdoblja u organizaciji Predsjedništva utvrđeni
su zadaci i nosioci trasiranja i obilježavanja E7-YU. Početkom 1987. godine
te poslove i zadatke preuzeo je Planinarski savez Hrvatske.
— Predsjedništvo društava organiziralo je raspravu i dostavilo je konkretne
primjedbe — prijedlog u vezi Amandmana XIII na Ustav SFRJ. Primjedbe
na Ustav SR Hrvatske vjerovatno će uslijediti.
— Naša delegacija sudjelovala je u radu Skupštine Saveza ITŠIPD Jugoslavije
u Kuparima 1986. g. i na pripremnom sastanku za IUFRO Kongres. Naši
delegati sudjeluju u radu Predsjedništva i na god. skupštinama Saveza IT Hrvatske.
— Predsjedništvo Saveza IDITŠDI Hrvatske redovno razmatra rezultate poslovanja
za svako tromjesečje i završni račun za svaku godinu, te donosi odgovarajuće
odluke. U proteklom razdoblju uvijek su ostvarivani zadovoljavajući rezultati,
što je posebno utvrđivano i redovnim izvještajima Odbora samoupravne
kontrole.
— U tom razdoblju izvršeni su veći zahvati na održavanju Šumarskog doma:
— obnovljene su sve tri vanjske fasade,
— uvedeno je centralno grijanje posebno u prostorije Saveza.
— adaptiran je dio poslovnog prostora za SIZ šumarstva Hrvatske,
— izrađeno je više projekata i druge dokumentacije zi daljnje aktivnosti na
održavanju doma.
— U izradi je dokumentacija za adaptaciju podrumskih prostorija, pokrova
na krovištu i za druge radove na redovnom održavanju Šumarskog doma.
— Postignuti su određeni dogovori sa Tebnoološkim fakultetom i Knjižnicom
grada Zagreba o privremenom boravku u Šumarskom domu.
— Očekujemo da će Savez i naša društva u narednom vremenu svojim stručnim
i društvenim radom dati potreban doprinos za stvaranje uvjeta u kojima
će se osigurati razvoj i unapređenje šumarstva i prerade drva i naše struke u
ukupnim odnosima društva.
— Obavljaju se pripreme za izradu koncepta (projektnog zadatka, kojim bi
se određeni dio prostora u Šumarskom domu namijenio za populariziranje šumarstva
i prerade drva i čovjekovog okoliša.
U Radno predsjedništvo izabrani su: Dr. Nikola Komlenović, dipl. inž. Adam
Pavlovdć i dr. Đuro Kovačić, u Kandidacijsku komisiju: Dipl. inž. Ivo Hajek, dipl.
inž. Eduard Tomas i dipl. inž. Milan Ćelap, za zapisničara dipl. inž. Ivan Maričević,
a za ovjerovitelje: Dipl. inž. Nadan Sirotić i dipl. inž. Srećko Vanjković. U
komisiju za zaključke: Nikola Komlenović, Đuro Kovačić, Branimir Prpić. Adam
Pavlović i Ivan Maričević. Usvojen je Poslovnik o radu Skupštine i njenih tijela.


Ad. 2/a.


Izvještaj o radu Saveza društava podnio je potpredsjednik dr. Đuro Kovačić.
U vremenu od 92. Skupštine do danas održano je 5 sjednica Predsjedništva
Saveza. Svakoj ovoj sjednici predhodilo je nekoliko sastanaka radnih grupa radi


385
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 92     <-- 92 -->        PDF

razmjene mišljenja o prioritetu i redoslijedu rješavanja aktualnih i prispjelih zadataka.


Iz sadržaja rada u proteklom razdoblju, evidentnom u zapisnicima sa sjednica
Predsjedništva, izvještaja o radu područnih Društava, te podataka iz ostale
stručne dokumentacije, može se konstatirati da je dobar dio planiranih zadataka
uspješno priveden kraju, neki zadaci nalaze se u fazi rješavanja, a pojedina pitanja,
možda ne tako ni nevažna, nisu još ni stavljeni na dnevni red za rješavanje.


I u ovom izvještaju moramo ponoviti, da i dalje ostaju aktualna pitanja:
kako intenzivirati suradnju između izvršnih organa Saveza i područnih Društava
pa i drugih organizacija i institucija, čije je uključivanje u izgrađivanju zajedničkih
stavova — rješenja bitno za primjenu suvremenih znanstvenih i stručnih
spoznaja u šumarstvu i preradi drva. Na ta pitanja treba neprekidno tražiti
prave odgovore u svakom našem društvu i organizacijama.


Na osnovu izvještaja o radu Društva, zapisnika sa sjednica Predsjedništva Saveza,
podataka i informacija iz drugih izvora, ukratko ćemo naznačiti važnije aktivnosti
u proteklom razdoblju:


— Na 92. Skupštini Saveza DITSDI Hrvatske, koja je održana 8. svibnja 1987.
g. u Umagu razmatrana je »Problematika gospodarenja šumama na kojima postoji
pravo vlasništva (privatne šume) u Hrvatskoj«. Usvojeni su ZAKLJUČCI u kojima
je sadržano stručno objašnjenje odredbi Zakona o šumama, koij se odnose na
gospodarenje privatnim šumama, smjernice i prijedlozi za stvaranje uvjeta za racionalnij
gospodarenje. Određenom broju naših članova koji se bave problematikom
gospodarenja šumama na kojima postoji pravo vlasništva ovi zaključci su
mogli poslužiti kao polazna osnova za praktično rješavanje spomenutih problema.
Aktivnosti Predsjedništva Saveza, Odbora kontrole, radnih tijela i članova uglavnom
su registrirane i objavljene u Šumarskom listu. Posebne aktivnosti određenog
broja naših društava i pojedinih članova nije moguće obuhvatiti ovim
izvještajem zbog prostora, vremena i pomanjkanja obuhvatnijih informacija.


— Na 12. sjednici Predsjedništva Saveza, održanoj 7. srpnja 1907. g. u Zagrebu
između ostaloga:
— Usvojen je izvještaj o poslovanju za prvo polugodište 1987. i donesene odgovarajuće
odluke o: isplatama na teret materijalnih troškova, visini dnevnica,
naknadi za prehranu, troškovi za prijevoz, vrijednosti boda za osobne dohotke i
autorskim honorarima za objavljene radove u Šumarskom listu.
— Usvojene su izmjene pojedinih odredbi Ugovora i drugih akata, koji uređuju
odnose stručne službe i Saveza, zbog usklađivanja s Društvenim dogovorom
o dohotku.
— Usvojen je prijedlog za povećanje zakupnina za poslovni prostor u Šumarskom
domu o posebnim mjerama u vezi rješavanja spora sa Tehnološkim fakultetom
i Knjižnicama grada Zagreba.
— Konstatirano je da su radovi na popravku fasade obavljeni stručno.
— U kolovozu i rujnu intenzivno se je radilo na pripremanju za tiskanje br.
7—8 Šumarskog lista u kojem je povodom 100 godina šumarstva Ogulinskog kraja
na više od 250 stranica predstavljeno: Položaj i povijesni pregled Ogulinskog
kraja; Prirodoznanstvene karakteristike; Prirodna i kulturno-povijesna baština, te
ŠUMARSTVO, PRERADA DRVA, LOVSTVO I TURIZAM. Posebno je uvezano
300 komada kao knjiga — sa naslovom: »PRIRODA I ŠUMARSTVO OGULINSKOG
KRAJA«.
Na 13. sjednici Predsjedništva Saveza, održanoj 3. studenog 1937. g. u Zagrebu
razmatrano je i prihvaćeno:


— Da Predsjedništvo Saveza pokrene posebnu aktivnost zbog uključivanja
naših Društava u vezi Ustavnih promjena na nivou Juoslavije i u našoj Republici.
— Nakon rasprave, u kojoj su sudjelovali svi članovi Predsjedništva i drugi
uzvanici zaključeno je da se izradi odgovarajući radni materijal, koji bi našim
članovima i organizacijama poslužio kao inicirajući za otvaranje rasprave.
386
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 93     <-- 93 -->        PDF

— Prihvaćen je izvještaj o izvršenju financijskog plana za siječanj — rujan
1987. g. uz priložene preglede prihoda i rashoda i prijedloge da se uskladi vrijednost
boda i visine autorskih honorara za Šumarska list.
— Raspisan je Natječaj za poslove i radne zadatke poslovnog tajnika.
— Prihvaćeni su prijedlozi za:
— povećanje cijena korištenja dvorana
— povećanje cijena oglasa u Šumarskom listu
— povećanje cijena tiskanica i dr.
— povećanje cijena Šumarskog lista za 1988. godinu
— Imenovana je komisija o popisu za inventuru s 31. prosincem 1987. god.
— Radna grupa za izradu materijala u vezi uključivanja u rasprave o Ustavnim
promjenama imala je više sastanaka u studenom i prosincu.
Iz zaključaka s 14. sjednice Predsjedništva Saveza, održane 23. prosinca 1987.
godine spominje se:


— da je za poslovnog tajnika izabran Ivan Maričević, dipl. inž.,
— zatim je nastavljeno s izradom radnog materijala za organizirane aktivnosti
u vezi rasprava o Ustavnim promjenama s preporukom teza daljnji rad.
— Određena je delegacija za Skupštinu Saveza IT Hrvatske.
— Isplata osobnih dohodaka zaposlenih u Stručnoj službi usklađena je s interventnlm
zakonom i drugo.
U međuvremenu između 14. i 15. sjednice Predsjedništva održana je 25. veljače
Skupština Saveza IT Hrvatske gdje je za člana predsjedništva izabran naš
poslovni tajnik inž. I. Maričević.


Na 15. sjednici Predsjedništa održanoj 26. veljače 1988. g. u Zagrebu razmatrano
je i prihvaćeno:


— Izvještaj Inventurne komisije, Odbora samoupravne kontrole, prijedlog Završnog
računa za 1987. godinu, Program rada i financijski plan za 1988. g.
— Donesena je odluka o održavanju 93. Skupštine Saveza i imenovana je uža
radna grupa zadužena za obavljanje priprema (utvrđivanje prijedloga za dnevni
red, mjesta i datuma održavanja).
Prihvaćena je informacija o aktivnosti u vezi Ustavnih promjena i prijedloga
Zakona o lovstvu.


— Kritički je prihvaćena informacija o dinamici održavanja zgrade šumarskog
doma — posebno krovišta. Zaključeno je da je potrebno, zatražiti i stručno mišljenje
(od specijalizirane institucije) o opravdanosti odgovarajućih zahvata na
obnovi krovišta zgrade i to prije ugovaranja izvedbenih projekata — troškovnika
i realizacije.
— Usvojen je prijedlog da se dio poslovnog prostora na II katu (koji je koristio
CDI) ustupio SIZ-u šumarstva Hrvatske pod istim uvjetima kako je to ugovorom
utvrđeno za ostali poslovni prostor.
— Prihvaćeno je obrazloženje za uspostavljanje poslovno — tehničke suradnje
sa tiskarom »A. G. Matoš« Samobor zbog stvaranja povoljnijih uvjeta za poslovanje
u vezi tiskanja Šumarskog lista, tiskanica i ostalih materijala.
— Prihvaćen je prijedlog da se i u organizaciji Saveza društava vodi rasprava
o Prijedlogu za produženje studija na Šumarskom fakultetu od 8 na 10
semestara.
— Na 16. sjednici Predsjedništva (u proširenim sastavu) održanoj 26. travnja
1988. g. u Zagrebu utvrđen je termin i dnevni red današnje 93. Skupštine
S3.VGZ3
— Zatim je odlučeno da se PRIMJEDBE NA NACRT AMANDMANA XIII na
ustav SFR Jugoslavije upute komisijama za ustavne amandmane (Skupštine SFRJ,
Socijalističkom Savezu, Privrednoj komori, Savezu Sindikata, Savezu ITŠDI Jugoslavije)
i komisiji Sabora SR Hrvatske.
Na osnovu dobivenih izvještaja o radu Društva i saznanja iz drugih izvora,
ukratko ćemo naznačiti neke važnije sadržaje o njihovom radu:


— Društvo ITŠDI Bjelovar, učlanjeno je 324 člana i svi iz OUR šumarstva
pretplaćeni su na Šumarski list. Organiziraju predavanja na stručne teme, a posebno
je bila aktualna tema u vezi izgradnje HE Repaš — očuvanje šuma i oko387
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 94     <-- 94 -->        PDF

liša. Imaju razvijenu suradnju s DIT-ovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini,
Crnoj Gori i Sloveniji. Tradicionalnu šumarsku zabavu uspješno organiziraju.


— Društvo ITSDI Delnice okuplja značajan broj inženjera i tehničara iz šumarstva
i prerade drva. Redovno organiziraju predavanja i rasprave na stručne
teme s naglašenim problemima propadanja šuma — jele. Uspostavljanja i razvijaju
suradnju sa DIT-ovima u zemlji i s organizacijama u inozemstvu.
— Društvo ITSDI Koprivnica, učlanjeno je 192 člana. Predavanja i susrete
vrlo često organiziraju. Uspostavljaju i razvijaju suradnju sa društvima u zemlji
i inozemstvu Održavaju tradicionalnu šumarsku zabavu.
— Društvo ITŠDI Slavonski Brod, redovno održavaju sjednice Predsjedništva
i susrete članova. Organiziraju predavanja o aktualnim pitanjima struke, a razvijaju
uspješnu suradnju s društvima u zemlji, a posebno u komuni s turističkim
i drugim društvima. Uspješno organiziraju tradicionalnu zabavu.
— Društvo ITŠDI Slavonska Požega, organiziraju više predavanja o aktualnim
stručnim temama i društvenim (ust. promjene). I dalje razvijaju suradnju
s DIT-ovima u zemlji i inozemstvu i vrše vrlo korisnu razmjenu sa znanstvenim
institucijama (fakulteta, instituta i dr.). Tradicionalnu šumarsku zabavu redovno
organiziraju.
— Društvo ITSDI Senj, organiziraju radne akcije na pošumljavanju i drugim
poslovima i tako osiguravaju potrebna financijska sredstva za ´redovne aktivnosti.
Imaju razvijenu suradnju s društvima u zemljii i inozemstvu (Austrija, Poljska).
Također surađuju s Turističkim društvom i drugima u komuni. Održavaju
šumarsku zabavu.
— Društvo ITSDI Osijek, ima 225 članova, no još uvijek i dosta stručnjaka
(inženjera i tehničara) koji nisu pristupili organizaciji. Imaju razvijenu suradnju
s društvima u zemlji. Organizraju predavanja i prikazivanje filmova o aktualnim
pitanjima u struci i društvu. S velikim uspjehom održavaju šumarsku zabavu.
— Društvo ITSDI Vinkovci, ima vrlo razvijene aktivnosti kroz različite oblike.
Redovno organiziraju predavanja o aktulanim pitanjima o našim djelatnostima i
društvu. Uspješno nastavlja organiziranjem susreta sa društvima u zemlji i inozemstvu.
I početkom ove godine održana je tradicionalna šumarska zabava.
— Društvo ITSDI Zagreb, imalo je određenih problema u radu Predsjedništva
— zbog pasivnog odnosa pojedinih članova. Izabran je novi predsjednik i očekuje
se više zajedničke aktivnosti članova iz pojedinih sekcija. Značajan je rad
sekcije tzv. umirovljenika, koja ima vrlo razvijenu aktivnost. Redovno se susreću
svakog četvrtka u društvenim prostorijama Šumarskog doma (ako nije organizirano
posebno predavanje na neku od aktualnih tema iz užeg područja struke,
ekologije i dr. onda se vode razgovori o tekućim zbivanjima u struci i društvu,
komentarima iz tiska i si.). Posebno je razvijena suradnja sa našim Društvima i
u pravilu se organizira 3—4 stručno-društvene ekskurzije. U te aktivnosti uključuju
se i članovi (manji broj iz drugih sekcija društva — Fakulteta, Instituta,
Šum. gosp., »Šavriča«, »Exportdrva«. . .).
Predavanja i ekskurzije organiziraju se u organizaciji DIT-a Zagreb, vrlo
često i uz neposredno angažiranje članova Predsjedništva Saveza, Stručne službe
i članova iz drugih organizacija. Ovom prilikom nabrojati ćemo samo važnije teme
predavanja, koje su ´karakteristične za proteklo razdoblje:


— O IUFRO Kongresu,
— Kako se provodi Zakon o šumama,
— SIZ šumarstva Hrvatske, uloga i zadaci,
— Školstvo i kadrovi u šum. i preradi drva.
— Dišaji kao indikatori zagađenosti,
— Manjine i njihov utjecaj na šumarstvo,
— Pustinje i stepe . . .,
— Kisele kiše . . . ,
— Ljekovito bilje,
— Stanje šumskog fonda i problematika gospodarenja.
— Nacionalni parkovi ...,
— Primjena daljinskih istraživanja u šumarstvu
— i dr.
388
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 95     <-- 95 -->        PDF

SI. 2. Delegati Društava ITŠDI Hrvatske i gosti 93. Skupštine Saveza DITSDIH


— U organizaciji DIT-a Zagreb i Saveza organiziran je zajednički ispraćaj
STARE 1987. godine.
— Ostala naša Društva nisu dostavila izvještaj o radu.
U organizaciji Hrvatskog Ekološkog društva i Saveza DITŠDI organizirano je:
1. Predavanje na teme: 1. »KRAJOLIK KALNIKA I KRlZEVACKE I VRBOVECKE
SUME«. Izlaganje su podnijeli mr. I. Đuričić iz Križevaca i dipl. inž.
T. Starčević iz Vrbovca. Prisutni članovi Saveza i H.E.D.-a visoko su ocijenili
sadržaj i način izlaganja.
2. Zatim je prikazan film »KISELE KIŠE« s popratnim predavanjem prof. dr.
B. Prpića i raspravom na tu temu. U raspravi je sudjelovao veći broj članova
HED i Saveza.
Nakon odluke 16. sjednice Predsjedništva o održavanju današnje 93. Skupštine
Saveza, intenzivno se je pristupilo pripremi odgovarajućih radnih materijala
i prijedloga za rad Skupštine. Na nama je da se u diskusiji ocijeni rad u
proteklom razdoblju i donesu smjernice i preporuke za rješavanje navedennih zadataka.


Ađ. 2/b.
Izvještaj glavnog i odgovornog urednika Prof. dr. B. Prpića — ŠUMARSKI
LIST tijekom 1987. godine.
»Šumarski list« izlazio je tijekom 1987. godine redovito. Tiskano je 3 dvobroja
i 2 trobroja na sveukupno 700 stranica.
S obzirom na napise časopis je imao:


— 9 izvornih znanstvenih članaka,
— 9 izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima,
— 2 prethodna priopćenja,
— 1 pregledni članak,
— 21 članak — Privreda i šumarstvo Ogulinskog kraja,


ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 96     <-- 96 -->        PDF

— stručni članak (1), aktualno (2), iz organizacija udruženog rada (1), osvrti
(1), obljetnice (1), portreti (3) stručni i znanstveni skupovi (4) odjeci IUFRO Kongresa
(l)i iz inozemstva (4), knjige i časopisi (11), iz Saveza i Društava ITŠDI
Hrvatske (6), in memoriam (9) i ostalo (6).
Ukupno je surađivalo 53 autora članaka i napisa.


U Šumarskom listu 1987. godine prikazano je više značajnih rezultata i događaja
u SR Hrvatskoj i Jugoslaviji koji se odnose na šumarsku znanost i praksu
(uzgajanje šuma, zaštita šuma, ekologiju, genetiku, ishranu, ekonomiku. ..).


U broju 7—9 Šumarskog lista povodom 100 godina šumarstva Ogulinskog kraja,
prikazano je u 21 članku:


1. Položaj i povijesni pregled Ogulinskog kraja (1)
2. Prirodoznanstvene karakteristike (6)
3. Privredna i kulturno-povijesna baština (3)
4. Šumarstvo, prerada drva, lovstvo i turizam (11).
Posebno je tiskano 320 primjeraka kao knjiga (monografija) pod naslovom
»PRIRODA I ŠUMARSTVO OGULINSKOG KRAJA« za potrebe OUR-a šumarstva
toga kraja.
Kritički osvrti na sadržaj Šumarskog lista broj 7—9, odnosno knjigu-monografiju
vrlo su pozitivni.
Početkom ove godine Referenalni centar sveučilišta u Zagrebu obavijestio je Samoupravnu
interesnu zajednicu znanosti SR Hrvatske da se časopis »Šumarski
list« uređuje u skladu s Uputama za uređivanje primarnih znanstvenih časopisa
i da je time opravdao 100°0 odobrenih sredstava za 1987. godinu.
Šumarski list i dalje treba zadržati povoljan odnos znanstvenih članaka u
odnosu na druge članke i napise s napomenom da treba popraviti strukturu sa
sadržajima iz tehnologije iskorišćivanja šume i prerade drva. Potrebno je animirati
što više i mlađih suradnika iz naših OUR-a i odgovarajućih znanstvenih i
stručnih organizacija.
Naš časopis je zapažen kako u našoj zemlji tako i u svijetu, treba mu taj
renome osigurati i za naredno razdoblje. Treba razmišljati (i o promjenama u
redakciji. Dugo sam već glavni urednik, te neka novo izabrano Predsjedništvo
uvrsti taj zadatak u svoj program i predloži adekvatna rješenja — najkasnije do
održavanaj 94. Skupštine Saveza DITŠDI Hrvatske.


Ad. 2/c.


Predsjedavajući obavještava da su delegati dobili u prilogu poziva odgovarajući
pregled i obrazloženje li predlaže da ga se ne čita, što se i prihvaća.


Ađ. 2/đ.


Izvještaj Odbora samoupravne kontrole — tiskan je u Šumarskom listu br.
5—6/88. Delegati su ga dobili u prilogu poziva i predsjedavajući predlaže da ga
se ne čita, što se i prihvaća.


Ad. 3.


Rasprava, odluke o izvještjima i davanje razrješnice Predsjedništvu Saveza.


1. Dipl. inž. Davorin Prgin iz DIT-a Split. Društvo broji 170 članova. U proteklom
razdoblju organizirali smo nekoliko stručnih ekskurzija i predavanja pou
sebno na temu — šumarski požari. Za redovno održavanje sastanaka — susreta
nemamo dobre uvjete, nemamo svoje prostorije. No nadamo se da ćemo to uspješno
rješiti zajedno s drugim društvima IT u Splitu. U ime svih šumara Dalmacije
pozdravljam ovu našu Skupštinu u želji da što uspješnije obavi zadatke.
2. Prof dr. Brnimir Prpić — zajedno s Hrvatskim ekološkim društvom organizirao
je razmatranje problematike u vezi izgradnje HE Repaš. Doneseni su odgovarajući
zaključci i prihvaćen je prijedlog da .se na tu temu u Saboru SR Hrvatske
obavi razgovor.
3. Dipl. inž. Edo Kalajđžić, pozdravlja i želi uspješan rad Skupštine u ime
članova DIT-a Osijek. Nastojimo učlaniti sve naše stručnjake a i druge zainte390
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 97     <-- 97 -->        PDF

resirane, nadamo se uspjehu i povećanju broj ačlanova — postoji interes za i-ad
društva. Osnovali smo posebnu sekciju naših umirovljenika — 30 članova. Organiziramo
predavanja o aktualnim pitanjima struke i šire. Prihvaćamo stručne
ekskurzije i odlazimo kod drugih li na taj način vršimo razmjenu znanja i iskustava.
Organiziramo zabavu u Osijeku s velikim uspjehom.


4. Mr. Tomislav Heski — DIT Delnice, ne gledam ovu našu organizaciju kao
cehovsku, već kao stručnu, koja će pridonijet; ununapređenju šumarske znanosti
i prakse uz angažiranje naših članova, što je najvažnije. Danas je najteži problem
zagađenosti u opće kako rješavati pitanja ekologije — zaštite čovjekovog okoliša.
Danas naša Skupština dužna je dati mišljenje struke. Često nas uznemiruju sa
pitanja i promjenama u vezi organiziranosti šumarstva. Zakonom se određuje
i ono što ne treba, pa zbog toga nije moguće prjnrjeniti kriterije struke. Šumsko
privredna područja treba utvrditi kako to traži operativa, a inspekcije neka obavljaju
svoje poslove u skladu društvenih normi.
Nakon rasprave donijete su odluke:
Prihvaćaju se izvještaji pod 2. točkom dnevnog reda:
a) Izvještaj potpredsjednika
b) Izvještaj glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista
c) Izvještaj o poslovanju — završni račun za 1987. g.
d) Izvještaj Odbora samoupravne kontrole
e) Daje se razrješnica Predsjedništvu Saveza i Odboru sam. kontrole.


Ađ. 4.
Izbor Predsjedništva i Odbora samoupravne kontrole.
Dipl. inž. Ivan Ha jek ime kandidacijske komisije uz kratko obrazloženje


u


predlaže listu kandidata:


A. za Predsjedništvo:
B. za Odbor samoupravne kontrole
A. PREDSJEDNIŠTVO — prijedlog
1. Pavlovdć Adam
2. Wolf Viktor
3. Kalajdžić Edo
4. Krakar Davor
5. Kolar Milan
ti. Bogati Vladimir
7. Prka Tomislav
8. Pleše Božidar
9. Mrđenović Stevo
10. Komlenović Nikola
11. Kovačić Đuro
12. Sirotić Nadan
13. Prpić Branimir
ZAMJENICI


1. Matić Slavko
2. Pavelić Dujo
3. Pečanić Anton
4. Topić Vlado
5. Bečarević Josip
B. ODBOR SAMOUPRAVNE KONTROLE
1. Sarčević Slavko
2. Herljević Rudolf
3. Momčilović Bogdan
ZAMJENICI


1. Lukačie Stjepan
2. Videc Dražen
3. Vukelić Valerija
DIT Slavonski Brod


DIT Vinkovci


DIT Osijek


DIT Slavonska Poze;
DIT Koprivnica


DIT Virovitica


DIT Bjelovar


DIT Delnice
DIT Sisak


DIT Zagreb


DIT Zagreb


DIT Zagreb


DIT Zagreb


DIT Zagreb
DIT Karlovac
DIT Senj
DIT Split
DIT Našice


DIT Vinkovci
DIT Zagreb
DIT OGULIN


DIT Istra — Buzet
DIT Varaždin
DIT Delnice
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Ad. 5.
Program rada za 1988. godinu. Prihvaća se bez primjedbi.


Ad. 6.
Financijski plan za 1988. Prihvaća se bez primjedbi.


Ad. 7.
Pravilnik o izboru počasnih i zaslužnih članova. Prihvaća se bez primjedbi.


II dio
Ad. 8.


Savjetovanje na teinu »Propadanje šuma u SR Hrvatskoj*.


Prof. dr. Branimir Prpić ukratko iznosi ´neke važnije spoznaje na ovu temu.
Napominje da je i na ovu temu napisano više znanstvenih, stručnih i drugih napisa
u proteklom razdoblju u našem časopisu Šumarskom listu kao i drugim časopisima
i u različitm oblicima i izdanjima. U najnovijem broju 5—6 Šumarskog lista,
koji je upravo ovih dana izašao iz tiska uz članak »Propadanje šuma u Hrvatskoj«
koji je fotokopiran i dostavljen delegatima uz poziv za Skupštinu, nalaze se zan>
mljivi članci (što znači i spoznaje) i to: 1. Utjecaj polutanata na bukove šume i kulture
smreke u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, 2. Utjecaj polutanata na propadanju
šuma u Gorskom kotaru i 3. Kritične vrijednosti direktnih efekata zagađenosti
zraka na šume, poljoprivredne usjeve i materijale.


Te spoznaje, konstatacije, dobra su polaznu osnova za naše aktivnost; i izradu
konkretnih prijedloga — zaključaka u stvaranju potrebne klime i uvjeta za donošenje
društvenih normi, koje će osigurati opstanak šuma EKOSISTEMA i zdravog
čovjekovog okoliša.


Već su dobro poznati rezutlati ankete 1987. g. o zdravstvenom stanju šuma
u Hrvatskoj (za Dalmaciju nemamo podatke). Zbog povrede (za eventualne korekcije)
dobivenih rezultata iz anketa 1987. g. ponoviti će se anketa i u ovoj 1988. godini.
Dobiveni podaci su pouzdani — mreža je dosta gusto postavljena na kojoj
su na određenim površinama izvršena snimanja zdravstvenog stanja stabala po
vrstama drveća.


Iz rezultata popisa oštećenja proizlazi da je u Hrvatskoj zdravo 74% stabala,
slabo oštećeno 18% stabala, a srednje i jako oštećeno 8% stabala. Najviše
je oštećena jela 72%, zatim pitomi kesten 44%, hrast lužnjak 38%, poljski jasen
35°/o, hrast kitnjak 28% i obična bukva sa 19% oštećenih stabala. Prema dobivenim
podacima u Sloveniji je skoro 50%, oštećenih stabala.


Utvrđeno je da su uz sumporni dioksid značajni uzročnici propadanja šuma
dušični oksidi, ozon i drugi neistraženi elementi i spojevi.
Za polutante je općenito karakteristično da se oni prenose daljinskim transportom,
pa je to i poseban međunarodni problem.


Unutar naše Republike različita su oštećenja po pojedinim područjima. Najveća
su oštećenja na Zagrebačkom području (južna ekspozicija Medvednice), a najmanjia
na Bjelovarskom i Novo Gradiškom području. Dopunska snimanja vjerojatno
će korigirati rezulate na području Turopolja, Sunje i Međustrugova I— predpostavljaju
se veća oštećenja.


Umiranje šuma kao problem postavlja se 1979. godine u Njemačkoj, a brzo
se prihvaća u Francuskoj, kod nas i u drugim zemljama. Na određenim područjima
propadaju kompletni EKOSISTEMI, što znači i živi svijet tla. Prvo propadaju
četinjače — jela, a sve se više zapažaju oštećenja u šumama listača.


Podaci o oštećenosti naših šuma upućuju nas na zaključak da je nužno u
strukturi sječivog etata planirati sječu oštećenih stabala 3 stupnja. Šumarstvo ne
može snositi te troškove jer su troškovi sanitarne sječe u pravilu veći od ostvarenih
prihoda. Grubi proračuni iznose oko 25 milijuna m3, koji bi se morali odmah
posjeći — to je oko 5 godišnjih etata u Hrvatskoj.


Iz svega toga proizlazi da je nužna šira društvena intervencija i veće promjene
u načinu gospodarenja i iskorišćivanju šuma, proizvodnji i razvoju ili neposredno
utječu na elementarne uvjete života ljudi i društva u cjelini.


392
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 99     <-- 99 -->        PDF

SI. 3. Uvodno izlaganje na temu »Propadanje šuma u Hrvatskoj« podnosi
Prof. dr. Branimir Prpić, u pozadini tajnik Ivan Maričević, dipl. inž.


Najvažnije je sada da znanstveno-stručno i odgovorno utvrdimo uzroke i mjere


kako spasiti šume od propadanja.
Dipl. dmž. Slavko Horvatinović, upravo dolazim sa sjednice Izvršnog vijeća
gdje smo na ovu temu vodili raspravu i donijeli određene zaključke Informacija
o zdravstvenom stanju i sušenju šuma u SR Hrvatskoj s prijedlozima zaključaka
dostaviti ce se Saboru SR Hrvatske, zbog donošenja odgovarajućih odluka
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 100     <-- 100 -->        PDF

U prijedlogu tih zaključaka i mjera je sadržano:


1. Prihvaća se Informacija o zdravstvenom stanju i sušenju šuma u SR Hrvatskoj.
2. Sušenje i propadanje šuma poprima osobine ekološke katastrofe i vrlo je
značajan društveni problem, jer će se posljedice negativno odraziti na mnoga
područja i djelatnosti — preradu drva, poljoprivredu, vodoprivredu, elektroprivredu,
turizam, promet, ONO i dr. Problem nropadanja šuma prelazi snage, mogućnosti
i prava šumarstva kao privredne grane, pa se u njegovo rješavanje trebaju uključiti
svi zainteresirani društveni subjekti i cjelokupno društvo.
3. Radi provjere utvrđenog stanja, praćenja daljnjeg procesa sušenja šuma
i radi utvrđivanja uzročnika sušenja i propadanja šuma, radove na Anketi o zdravstvenom
stanju treba nastaviti i intenzivirati u 1988. godini i slijedećim godinama
po utvrđenoj »Metodi za utvrđivanje obima sušenja šuma«.
Šumarske organizacije, drugi korisnici šuma i SIZ šumarstva Hrvatske provode
Anketu i osiguravaju sredstva za rad i za nabavu najnužnije opreme za
utvrđivanje obima i uzročnika sušenja šuma.


4. Radi ublažavanja i sanacije šteta nastalih sušenjem j propadanjem šuma treba
ciljeve gospodarenja šumama te šumskogospodarske i uzgojne mjere prilagoditi
izmjenjenim uvjetima.
Šumarske organizacije i drugi korisnici šuma, pored osušenih stabala (4. stupanj
oštećenja), trebaju prvenstveno obilježavati, sjeći i koristiti drvnu masu
stabala koja se suše. a čije drvo nije tehnički oštećeno te je još u potpunosti pogodno
za industrijsku preradu (3. stupanj oštećenja).


Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo u suradnji sa znanstvenim
institucijama, a na osnovi Zakona o šumama (Narodne novine 54/83) i Zakona


o zaštiti bilja od bolesti i štetočina (Narodne novine 10/79, i 31/86), te pratećih propisa
koji su doneseni na osnovi navedenih zakona izradit će i izdati »Upustvo o
doznaci i sječi drvne mase stabala koja se suše«, do konca 1988. godine.
5. Potrebno je što prije prihvatili predloženi »Dogovor o zaštiti šuma od sušenja
« za područje SFR Jugoslavije, kojim se utvrđuje zdravstveno stanje šuma.
regulira praćenje sušenja šuma te izrada zajedničkog programa istraživanja uzroka
sušenja i koordinira aktivnosti na području pojedinih republika i autonomnih pokrajina.
Nakon prihvaćanja Dogovora i izrade Programa i mjera aktivnosti za zaštitu
šuma od sušenja i sanaciju šteta koje su nastale od sušenja šuma, u realizaciji
prihvaćenih mjera i aktivnosti učestovat će zagađivači okoline i šuma, korisnici
opće korisnih funkcija šuma. korisnici šuma i Republika.


6. U skladu s međunarodno usvojenim konvencijama i obavezama koje se
odnose na zaštitu okoline i šuma neophodno je poduzeti mjere za provođenje aktivnosti,
koje će dovesti do smanjivanja količine štetnih materija u atmosferi, a time
i do primarnog uzroka sušenja.
7. Prilikom projektiranja i izgradnje: prometnica, vodopnivrednih objekata,
hidroelektrana, industrijskih postrojenja i drugih objekata koji mogu štetno utjecati
na šume i otežavati gospodarenje šumama investitori i projektanti obavezni
su da se pridržavaju odredbi:
— Zakona o prostornom planiranju i uređenju prostora (Narodne novine 54/80
i 16/86),
—* Zakona o izgradnji objekata (Narodne novine 54/80 i 18/87).
—i Zakona o vodama (Narodne novine 32/84, 41/84 i 26/87)


— Zakona o šumama (Narodne novine 54/83),
— Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 54/76, 41/83, 31/86 i 47 86),
kako bi se njihovom izgradnjom izbjegavao, odnosno što više smanjio štetan utjecaj
na šume i na gospodarenje šumama.
Sredstva informiranja prate i aktivnosti za sprečavanje sušenja i o tome obavještavaju
javnost. Ako se ne bi uspjelo zaustaviti propadanje šuma, postoji opasnot
da već početkom 21. stoljeća ostanemo bez šuma (cijela Evropa). Zato je
nužna mobilizacija svih raspoloživih snaga u društvu za sprečavanje ekološke
katastrofe.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 101     <-- 101 -->        PDF

2. Dipl. inž. Srećko Vanjković, možda malo i pretjerujemo, jer znamo iz prakse
da su se i ranije sušila stabla i šume. Neugodno djeluju ti rezultati i trebalo
bi što objektivnije obavještavati javnost, znanstveno-stručno iz naših organizacija
i institucija.
Svojevremeno smo vodili borbu za očuvanje šuma u Pokupskom bazenu od
različith jednostranih projekata vodoprivrede i eletkroprivrede. Naša struka mora
pravovremeno reagirati na sve negativne utjecaje na život šume.


3. Dipl. inž. Damir Moćan, osvrće se na stanje u Gorskom kotaru. Kod stručnih
ljudi i kod običnih građana vlada velika zabrinutost za zdravstveno stanje
naših šuma. (Misliim ida ne treba isticati što šuma i šumsike sastojine znače za
stanovištvo i ljude na tom području, koji isključivo žive i grade svoju egzistenciju
na šumarstvu i preradi drva, Sire gledano nenadoknadiva je vrijednost šuma
za cijeli ekosistem — utjecaj na klimu, regeneracija kisika, filtriranje zraka, reguliranje
podzemne vode, sprečavanje erozije, značaj u turizmu itd. Ranijih godina
razlozi sušenja glavnih vrsta drveća pogotovo jele, te pad postotka prirasta
a time tečajnog volumnog prirasta, pripisivalo se nepovoljnoj debljinskoj struk turdi
i starosti naših sastojina. Izostanak prirodne regeneracije u jelovih sastojina
također je bio predmet mnogobrojnih istraživanja, koja misu dala rezultate;
Tek u zadnjih 5 — 6 godina kad je sušenje šumskih sastojina uzelo sve veće razmjere,
došlo se do spoznaje najprije u svijetu, pa kod nas, da su zagađujuće tvari
(SO, i spojevi N) i njihovi produkti konverzije u zraku bitni uzroci propadanja
šuma. Pojačana sanitarna sječa u OOUR-u za uzgoj i zaštitu šuma Delnice u 1985.
godini iznosi 30°/o od ukupnog etata četinjača, u 1986. i 1987. godini iznosi 40),
a u etatu za 1988. g. sanitar je planiran sa 49%. Za predpostaviti je da će planirani
sanitar do kraja godine porasti na 50"/(» od planiranog etata četinjača. Na području
O. J. šumarije Fužine cijeli etat četinjača sječe se u sanitarnim sječama, u O. J.
Crni iLug 40°/o, a u O. J. Delnice 62%. Na preostalom dijelu OOUR-a sječe se u
sanitaru od 21*/o— 32% od etata četinjača. Da bi se istakao značaj četinjača za
OOUR Delnice potrebno je istaknuti da četinjače sudjeluju u fondu sa 8400000
m3 i 130.000 m´! etata, a listaee 700.000 m3 u fondu i 97.000 u etatu. Treba napomenuti
da se u doznaci sanitara doznačuju isključivo šušci i stabla oštećena više
od 60%. Sanitarnim sječama se uspije godišnje obuhvatiti 1/3 površine što smatramo
da nije dovoljno, jer intenzitet sušenja zahtjeva da se najmanje svake druge
godine sječe sanitar na istoj površini. Kako se vidi iz podataka o sječi sanitara
najugroženiji dijelovi OOUR-a su cijelo područje, O. J. Fužine, dio Crnog Luga i dio
Delnica ukupne obrasle površine 15.400 ha, što iznosi 41% od ukupne obrasle površine.
To ´je površina na zapadnom dijelu OOUR-a Delnice gdje oborinski talog
iznosi 2.800 mm, a manje ugroženiji su istočni dijelovi sa oborinama oko 1.700 mm.
Oč.t je utjecaj industrije »koncentrirane u kvarnerskom zaljevu, kao i utjecaj:
Atlantske i Đenovske oiklone, koje donose štetne tvari iz ojeveme Italije, a ©ne
nakon kemijske pretvorbe padaju na tlo kao kisele kiše.
Mislim da nije potrebno naglašavati da pojačana sječa sanitara donosi problem
u iskorišćivanju šuma, a posebno kod mehaniziranog izvlačenja. Isto tako u uzgoju
šuma nastaju problemi jer sanitarne sječe ne oslobađaju površinu za kompenzacijsku
sadnju. Za sada jedino što nam preostaje je da na ugroženijem području
povećamo sjeoni etat sa intenzivnim uzgojnim radovima iz biološke reprodukcije
šuma, unošenjem sadnica smreke., te višegodišnja njega podignutih kultura.


Mogu reci da nas nisu iznenadili rezultati istraživanja koji nas svrstavaju
u ekološki najugroženija područja Hrvatske. Svijesni te činjenice mi ćemo ove
godine fotogrametrijski sa infracrvenim zrakama snimiti cijelo područje. Radne
organizacije, najugroženije dijelove totalno, a ostali dio primjernim prugama 10%
površine. Na taj način želimo potvrditi žalosnu činjenicu koju ste i vi iznijeli usvojim
istraživanjima, da Gorski Kotar zbog svoga geografskog položaja služi kao deponij
za odlaganje otpadnih tvari industrije Istarsko-riječkog područja i sjeverne Italije.
Proces propadanja šuma može se usporiti jedino ako se smanji emisija štetnih
tvari i zato treba djelovati u tom pravcu.


4. Dr. Đuro Kovačić, pitam da li se govori o broju 25 mil. stabala ili o m-´S
— vjerovatno o m-5, što znači više od 4 godišnaj etata trebalo bi se posjeći (oštećenih
stabala drvne mase). Već prilikom izrade i donošenja gospodarske osnove
za šumsko-goransko privredno područje susreli smo se sa problemom utvrđivanja


ŠUMARSKI LIST 7-8/1988 str. 102     <-- 102 -->        PDF

sječivog etata. Treba vidjeti što je sa metodikom i intenzitetom sječe u prebornim
šumama.


5. Dipl. inž. Vid Fašaić, treba zajedničkim snagama šumarstva i prerade drva
rješavati ta pitanja.
6. Dipl. inž. Oskar Piškorić, postoje različiti uzročnici zbog kojih se ugrožava
čovjekov okoliš. Tako na primjer u Kninu su iz tvornice ispuštali otrovne materije,
a iz deopa naftu. U ranije zagađenu rijeku Temzu, ponovno je došla riba,
zahvaljujući redovnim ulaganjima (2— 30%) za zaštitu čovjekova okoliša — to
i mi moramo osigurati. Ovi negativni utjecaji na šumu o kojima govorimo na
određenim lokacijama, ubrzavaju prirodne procese. Tako na primjer za 500 godina
u Čehoslovačkoj smanjeno je u strukturi učešće jele sa 30°/n na 10%, a povećano
smreke i bora. Sada su ti procesi poremećeni.
7. Dr. Nikola Komlenović, svakako da mi korektnim gospodarenjem šumama
možemo utjecati na stabilnost, šuma — ekosistema.
8. Mr. Tomislav Heski, već unazad 5 godina govorili smo o sušenju, ali ovo
su prvi opipljivi podaci. Potrebno je nabaviti odgovarajuću opremu te intenzivirati
istraživanja kako bi što prije došli do novih spoznaja i mogućih primjenjenih
rješenja za uspješno sprečavanje propadanje šuma. Naš Šumarski fakultet i Šumarski
institut kao i naše organizacije imaju veliku odgovornost pred ovom i budućim
generacijama u programiranju i realizaciji zaustavljanja procesa umiranja
šuma.
9. Slavko Horvatinović, pomoćnik predsjednika Komiteta za poljoprivredu i
šumarstvo poziva se na savjetovanje održano 20. svibnja 1988. g. u Jastrebarskom
i naglašava da se redovni etat mora zamjeniti ako mislimo osigurati kontinuitet u
daljnjem razvoju šumarstva i prerade drva. Slovenci predlažu smanjenje etata za
1 mil. m:J. Mora se ići na racionalnije oblike organiziranosti u našim djelatnostima.
10. Dipl inž. Franjo Kolar, zbog izgradnje Hidroelektrane Đurđevac osuđeno
je 3000 ha vrijedne šume na sušenje — umiranje. Time će nastati veća šteta za
društvo nego što vrijedi taj objekt. Projekti nisu izrađeni na objektivno utvrđenim
osnovama, radili su drugi, koji su mislili samo na kilovate, a nas su zaobišli.
11. Dipl. inž. Slavko Horvatinović, odluka o izgradnji Hidroelektrane Đurđevac
donesena je u Saboru 1984. godine. Naši predstavnici — šumari suprotstavili su
se takvom rješenju (u projektu).
12. Mr. Krešimir Musa, sasvim je prirodno što je šumarstvo okrenuto društvu
i obrnuto, jer su problemi i interesi višestrani. Stavovi i prijedlozi u vezi ustavnih
promjena dostavljeni su na određene adrese — misli se na Nacrt amandmana
XIII na Ustav SFRJ. Potrebno je i dalje nastaviti aktivnosti i dostaviti
odgovarajuće primjedbe na nacrte amandmana na Ustav SR Hrvatske.
13. Dipl. inž. Ivan Maričević, u prihvaćenom Programu rada između ostalog
piše: »Pristupiti izradi projektnog zadatka, kojim bi se određeni dio prostora u
Šumarskom domu namijenjenio za popularizaciju šumarstva i prerade drva«. Realizacijom
toga sigurno ćemo još više doprinijeti pravovremenom sagledavanju i
poduzimanju pravih mjera za sprečavanje daljnjeg propadanja šuma, uz istovremeno
stvaranje uvjeta za mogući razvoj i unapređenje šumarstva, prerade drva
i zdravog okoliša.
14. Prof. dr. Branimir Prpič, moramo dati objektivne i prave informacije javnosti
— mi to znamo i možemo.
Poznato je u našoj šumarskoj znanosti i praksi da je bilo i ranije sušenja
šuma, poznati su uzroci i posljedice toga. No ovo sušenje je zahvatilo praktično sve
naše glavne vrste drveća, a uz poznate uzroke utvrdili smo i ove move, koji su
proizvod primjenjene suvremene tehnologije i organizacije društva u razmjerima
Evrope i drugih kontinenata i mora.


Za poboljšanje zdravstvenog stanja šuma treba koristiti biološke preparate i
druga sredstva koja nam stoje na raspolaganju.


U toj borbi važne su u pravo vrijeme i prave informacije — to moramo osigurati.


Dr. Nikola Komlenović, na kraju predlažem da usvojimo prijedlog zaključa


ka i mjera s kojima nas je upoznao potpredsjednik Slavko Horvatinović da ih ko